Menu

Zvisingadzivisiki- Kupiwa Nguva Yakakwana?

Wezvemaitiro munhoroondo yehupenyu, vanowanzonongedza chirevo chechirevo pamitemo yezvingabvira mukuedza kusina maturo kuyambuka makorokoto aripo mudzidziso yekushanduka-shanduka nechiitiko chevhoukano, chekuputika kwepasi nekudaro anotsigira iwo. Zvisineyi, mikaha iripo, sekwakabva zvinhu (tarisa. Miller, 2013), kwakabva upenyu (tarisa. Miller, 2012), nezvemaitiro munhoroondo yehupenyu, (tarisa. Brooks naDeweese, 2009), akawanda uye haakwanisi kuitika. kutenderera pasina kutyorwa kwemitemo yesainzi inozivikanwa. Pasinei nedambudziko iri, vazhinji vezvemhindumupindu vakadeya kutaura misimboti yezvingabvira mukuedza kutsigira dzidziso yavo, vachicherechedza kuti chero bedzi zviitiko zvinodikanwa zvisina bviro yezero, hazvidzivisiki, zvinopiwa nguva yakakwana (tarisa Erwin , 2000). Kare muna 1954, George Wald, achinyora munevanezvekuita nezveSainzi muAmerican nezveupenyu hwakabva Pasi, mumashoko aya:

Zvisinei nekusafungira kwatingaite chiitiko ichi, kana chero matanho achinosanganisira, tikapiwa nguva yakakwana, zvichaitika kamwe chete. Uye kwehupenyu sezvatinozviziva, kamwe chete zvinogona kukwana. Nguva ndiyo gamba rechirongwa…. Tichipiwa nguva yakawanda kudaro, “zvisingagoneki” zvinobvira, zvinobvira zvinobva zvaita sezvingabvira, uye zvinobvira zvinova zvechokwadi. Munhu anofanira kungomirira; nguva pachayo inoita minana (Wald, p. 48, emp. added).

Pane matambudziko maviri nekutaura uku. Chekutanga, akati wandei ezviitiko zvakakosha kuitira kuti dzidziso yekushanduka-shanduka uye Vhuukano mukuputika kwepasi yechokwadi, zvechokwadi, ine mukana wezero. Saka, mubvunzo hausi wekungoitika, asi kusaita. Hapana zvachose humbowo hwesainzi hunotsigira gakava rekuti, semuenzaniso, nyaya inogona kungoerekana yaitika kana hupenyu hunobva kune husiri hupenyu (kureva, Mavambo ezvipenyu kubva kuzvinhu zvisina upenyu). Kutaura idi, zvakapesana zvikuru ichokwadi. Mibairo yekuedza yemusayendisiti ane mukurumbira Louis Pasteur yakauraya zvachose mukana wekuzvarwa kwehupenyu kumashure muzana ramakore re19, uye Mutemo weMavambo ezvipenyu kubva kuzvinhu zvisina upenyu, wakarovera zvipikiri mubhokisi rayo (tarisa. Miller, 2012). Chokwadi ichi chinoparira vezvemhindumupindu chipingamupinyi chisingapindiki—mukaha wakakura unofanira kuyambukwa kuitira kuti dzidziso yokushanduka-shanduka ive yechokwadi. Saka, maererano nehumbowo hwesainzi, pane mukana wezero kuti aMavambo ezvipenyu kubva kuzvinhu zvisina upenyu;  inogona kuitika. Zvinoenderana nemitemo yezvingangoitika, kunyanya yekutanga axiom yaKolmogorov, kana mukana wechiitiko uri zero, chiitiko chinonzi “chiitiko chisingagoneke” (Gubner, 2006, p. 22, emp. akawedzera). Sezvo zviitiko zvakati kuti zvakakosha kuitira kuti dzidziso yemhindumupindu nekiita kwekuputika pasi ive yechokwadi ine mukana wekuti zero, maererano nemitemo yezvingabvira, idzi dzidziso dzekuti hakuna Mwari hazvibviri.

Dambudziko rechipiri nekukakavadzana uku nderekut yakaitika. Isu veApologetics Press takanyora nyaya iyi nguva nenguva (tarisa. Jackson, 1983; Thompson, 2001). Makore apfuura, muchinyorwa chake “Nyika Yechidiki,” Henry Morris akanyora 76 nzira dzekufambidzana, zvichibva pane zvakajairwa fungidziro dzekushanduka-shanduka, izvo zvese zvinoratidza kuti Nyika idiki (Morris, 1974). Donald DeYoung akanyora humbowo hwakadzama, hunogutsa kuNyika yechidiki zvakare, mubhuku rinonzi Thousnds… Kwete mabitoyoni  (2005). Chokwadika, mashoko akadaro haaparadzirwe zvakafara nemhaka yezvaanoreva. Kudai vezvemhindumupindu vasingadaviri kuvapo kwaMwari vaifarira zvapachokwadi zvokwadi—dai vaida kupa zvose zvingasarudzwa zvakanaka—vaizonzwa kudanidzira kwakanyarara asi kwakasimba kwoumboo: “Kushanduka-shanduka kukuru hakubviri! Kuna Mwari!”

REFURENZI YEZVINYORWA

Brooks, Will naJoe Deweese (2009), “Mhinduro ku21st Century Coalition Standards of Science Education,” Chikonzero & Zvakazarurwa, 29[6]:41-43, June,  https://apologeticspress.org/articles/ 240161.

DeYoung, Donald (2005), Zviuru…Kwete Mabhirioni (Green Forest, AR: Master Books).

Erwin, Douglas (2000), “Macroevolution inopfuura Kudzokororwa Rounds dzeMicroevolution,” Evolution and Development, 2[2]:78-84.

Gubner, J. A. (2006), Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers (Cambridge: Cambridge University Press).

Jackson, Wayne (1983), “Pasi Redu—Iduku Here Kana Kuti Rakura?” [Pamhepo], URL: /rr/reprints/yng-old.pdf.

Miller, Jeff (2012), “Mutemo weBiogenesis [Chikamu I],” Chikonzero & Zvakazarurwa, 32[1]:2-11, Ndira,  https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub=1&issue=1018&article =1722.

Miller, Jeff (2013), “Evolution and the Laws of Science: The Laws of Thermodynamics,” Apologetics Press,  https://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=2786.

Morris, H. (1974), “Nyika Yechidiki,” Mabasa & Chokwadi, 3[8], http://www.icr.org/article/young-earth.

Thompson, Bert (2001), “The Young Earth,” [On-line], URL:  https://apologeticspress.org/articles/1991.

Wald, George (1954), “The Origin of Life,” Scientific American, 191:45-53, Nyamavhuvhu.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→