Menu

Zvinhu 13 Zvinorambirwa Kubhabhatidzwa

Chinyorwa muchidimbu
Kunyange zvazvo mavhesi akawanda emuTestamende Itsva achitaura pachena kukosha kwerubhabhatidzo rwemvura sechinhu chinodiwa kuti munhu aponeswe, zvisinei, zvirambidzo zvakawanda zvakasimudzwa mukuedza kurerutsa mhedziso iyi. Nyaya ino inoongorora zvirambidzo 13 zvakadaro.

Mamwe makereke kubva kare akadzidzisa kuti kubhabhatidzwa mumvura ndiwo musiyaniso unoratidza vakarasika nevakaponeswa. Izvi zvinoreva kuti mutendi akatendeuka hazvirevi kuti anenge aregererwa zvivi kana asati asvika mukubhabhatidzwa mumvura yerubhabhatidzo (VaRoma 6:4). Ruzhinji rwemasangano enyika haabvumirani neongororo iyi yedzidziso yeBhaibheri, vachitora panzvimbo yekuti munhu anoponeswa panguva ye“kutenda,” asati abhabhatidzwa mumvura uye asina. Funga nezvedzimwe pfungwa dzinotaurwa mukuedza kuderedza kukosha kworubhapatidzo rworuponeso.

Kuramba #1: “Jesu haaigona kubhabhatidzwa kuti aregererwe zvitadzo nokuti akanga asina chivi; naizvozvo, vanhu nhasi havasi kubhapatidzwa kuti vakanganwirwe zvivi zvavo. Nokuda kwekuti vanoti vanongotevedzera muenzaniso waJesu.”

Rubhabhatidzo rwakaiswa naJesu pachake rwaiva rubhabhatidzo rwaJohane (Mateo 3:13; Mako 1:9). Rubhabhatidzo rwaJohane rwaiva rwekuregererwa kwezvivi (Mako 1:4; Ruka 3:3). Chokwadi ichi chinonyanya kuoneka kubva pakuti Jesu paakazvipa kuna Johane kuti abhabhatidzwe, Johane akatsvaka kumudzivisa, anetarisiro yokuti Jesu Ndiye aifanira kubhabhatidza Johane (Mateo 3:14). Jesu haana kudzidzisa mukururamisa Johani, sezvinoda kuitwa nevakawanda nhasi, nokutaura zvenhema kuti rubhabhatidzo harusi rwekuregererwa kwezvivi. Asi, Jesu, akabvumirana naJohani, asi akajekesa kuti rubhapatidzo rwake rwakanga rwusiri rwomutemo.

Rubhabhatidzo rwaJesu rwakanga rwakasiyana uye haruna kufanira kuenzaniswa nerubhabhatidzo rwemumwe munhu. Kubhabhatidzwa kwaJesu kwaiva nechinangwa chakasiyana-siyana che “kuzadzika kwekururama kwose” (Mateo 3:15). Nemamwe mashoko, zvakanga zvakakodzera kuti Jesu azvipire pakubhabhatidzwa kwaJohani (1) kuti aratidze vakararama panguva imwe chete naye kuti hapana asingabvumirwi kuzviisa pasi pokuda kwaMwari uye (2) kunyanya, rubhabhatidzo rwaKristu rwakanga rwuri nzira yakagadzwa yaMwari yokuratidzira nayo nyika. Kunyatsozivikanwa kweMwanakomana Wake. Zvakanga zvisati zvaitika kusvikira Johane aona Mweya waMwari uchiburuka pana Jesu uye akanzwa inzwi (“Uyu Mwanakomana wangu…”) paakaziva kuti “uyu ndiye Mwanakomana waMwari” (Johane 1:31-34; Mateo 3:16 -17).

Zvamazvirokwazvo, rubhapatidzo rwaJohane haruchashandi (Mabasa 18:24-19:5). Rubhabhatidzo rwaJohane rwakafanana nerubhabhatidzo rweTestamente Itsva nenzira yekuti zvese zvaive zvekuregererwa kwezvivi. Asi rubhabhatidzo rwaJohane rwakanga rwuri rwechinjo muchimiro, kugadzirira vaJudha nokuda kwaMesia wavo. Rubhabhatidzo mushure memuchinjikwa nderwevanhu vose (Mateo 28:19), muzita raJesu (Ruka 24:47; Mabasa 2:38; 19:5), murufu rwake (VaRoma 6:3), kuti apfekedzwe. naye (VaGaratiya 3:27), uye akawedzera kukereke yake (Mabasa 2:47; 1 VaKorinte 12:13). Hatifaniri kushandisa rubhabhatidzo rwaJesu kuratidza kuti ruponeso runoitika munhu asati abhabhatidzwa.

Chirambidzo #2: “Mbavha pamuchinjikwa haana kubhabhatidzwa, uye akaponeswa.”

Apo patino“bata shoko rezvokwadi zvakarurama” (2 Timotio 2:15), tinoona kuti mbavha yakanga isingaiswi pasi pomurairo weTestamente Itsva wokubhabhatidzwa nemhaka yokuti uyu murairo hauna kupiwa kutozosvikira pashure porufu rwembavha. Kristu paakamutswa ndipo akati, “Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa” (Mako 16:16). Kwakanga kusati kuri kusvikira pakufa kwaKristu apo Testamente Yekare yakamira, yairatidzirwa nokubvaruka kwechidzitiro cheTemberi (Mateo 27:51). Jesu paakafa, akabvisa Testamente Yekare, “achiiroverera pamuchinjikwa” (VaKorose 2:14).

Shoko rekuti “testamende” rinoreva “sungano” kana “wiri.” Wiri kana testamente yekupedzisira yaKristu iTestamente Itsva, iyo ine dzidziso idzo dzinoshanda kuvanhu mushure mekufa kwaKristu. Kana tichikarira kugamuchira betsero dzeTestamente Itsva (ruponeso, kukanganwirwa kwechivi, upenyu husingaperi), tinofanira kuzviisa pasi pezvimiro zvewiri iyo Kristu ari murevereri wako (VaHebheru 9:15 , NW), nokuti “pane sungano; panofanirawo kuvapo rufu rwomuiti wesungano; nekuti sungano ine simba kana muitu vayo vafa; kana zvikasadaro haingatongovi nesimba kana wakaiita achiri mupenyu” (VaHebheru 9:16-17).

Saka pamberi pekufa kwaIshe uye kuiswa chisimbiso kweTestamente Itsva, rubhabhatidzo rwekuregererwa kwezvivi rwaizoshanda mushure mekuroverwa kwaisave chinhu chinodiwa kune avo vaitsvaga kugamuchirwa naMwari. Zvamazvirokwazvo, apo Jesu akanga ari pasi pano mumunhu, Akashandisa simba rake kukanganwira zvivi (Mateo 9:6). Zvisinei, vanhu zvino vari kurarama munguva yechiKristu yenhoroondo yechitendero. Kristu asati afa, pakanga pasina vaKristu (Mabasa 11:26). Kuti munhu arambe rubhabhatidzo rwemumvura sechinhu chinodiwa kuti aponeswe pahwaro hwezvakaitwa kana kuti zvisina kuitwa nembavha, kwakafanana naAbrahama ari kutsvaka ruponeso nokuvaka areka—nekuti ndizvo zvakaitwa naNoa kuti afadze Mwari. Kwaizova somutongi wechiduku akapfuma (Mateo 19) achiramba murairo waKristu wokutengesa zvinhu zvake zvose—nekuti Mambo Dhavhidhi akanga akapfuma aisafanira kutengesa pfuma yake kuti afadze Mwari.

Mbavha yaiva pamuchinjikwa haikwanisi kubhabhatidzwa nenzira iyo sungano itsva inokurayira iwe neni tinofanira kubhabhatidzwa. Sei? VaRoma 6:3-4 inodzidzisa kuti kana tichida kuwana “hwupenyu utsva,” tinofanira kubhabhatidzwa murufu rwaKristu, kuvigwa pamwe chete naKristu murubhabhatidzo, uye ipapo kumutswa kubva kuvakafa. Pakanga pasina nzira yokuti mbavha iite maererano nerubhabhatidzo rweTestamente Itsva urwu—Kristu akanga asina kufa! Kristu akanga asati avigwa! Kristu akanga asina kumutswa! Chokwadi, hapana kana imwe yedzidziso dzakagadzwa dzaMwari dzine chekuita neruponeso muna Kristu (2 Timotio 2:10), uye mumuviri Wake Chechi (Mabasa 2:47; VaEfeso 1:22-23), yakanga yapiwa. Kereke, iyo yakatengwa neropa raKristu (Mabasa 20:28), yakanga isati yatangwa, uye haina kugadzwa, yakasokadzwa kwatiperei masvondo (Mabasa 2).

Hatifaniri kutarisa kune mbavha semuenzaniso weruponeso. Pane kudaro, tinofanira kuteerera “kubva pamwoyo iyo rudzi rwedzidziso” (VaRoma 6:17)—chimiro cherufu rwaKristu, kuvigwa, uye kumuka nokubhabhatidzwa (VaRoma 6:3-4). Ipapo chete ndipo patinogona “kusunungurwa pachivi kuti tive varanda vokururama” (VaRoma 6:18).

Chirambidzo #3: “Bhaibheri rinoti, ‘Kristu amire pamukova wemwoyo wako,’ uye chatinofanira kuita kuti tiregererwe zvivi uye tive muKristu kumukoka mumwoyo yedu.”

Hapana mubvunzo kuti zvinoshamisa kuziva kuti Bhaibheri haritauri zvakadaro. Mashoko acho anoyeuchidza Zvakazarurwa 3:20—ndima inowanzotaurwa kutsigira pfungwa yacho. Asi ongorora zvinonyatsodzidziswa naZvakazarurwa 3:20. Zvakazarurwa zvitsauko 2 ne3 zvine mharidzo nomwe dzakananga kukereke nomwe dzaKristu muAsia Minor muzana remakore rokutanga. Nokudaro, pakutanga, tinofanira kuziva kuti Zvakazarurwa 3:20 yakanyorerwa vaKristu—kwete vasiri vaKristu vari kutsvaka kutendeukira kuna Kristu.

Chechipiri, Zvakazarurwa 3:20 inowanikwa pakati pekutaura kwaKristu kukereke yeRaodikia. Jesu akajekesa kuti kereke yakanga yapinda mumugariro wakarasika. Mitezo yacho yakanga isingagamuchiriki kuna Mwari sezvo yakanga “isingadziye kana kutonhora” (3:16). Vakanga vasina kuponeswa sezvo mamiriro avo emweya akanga ari “anosuruvarisa, ane nhamo uye ari murombo” (3:17). Nokudaro, mupfungwa chaiyoiyo, Jesu akanga avasiya kupfurikidza nokubvisa kuvapo Kwake pakati pavo. Zvino Akanga ari kunze akatarisa mukati. Akanga achiri kuda kuva pakati pavo, asi chisarudzo chakanga chiri kwavari. Vaifanira kuziva kusavapo Kwake, kumunzwa achigogodza kuti apiwe, uye kuzarura mukova—zvose zviri mutauro wokufananidzira unoratidza kuda kwavo kutendeuka (3:19). Vaifanira kudzokera kumararamiro okuteerera anokosha pakutsigira nyasha dzaMwari (Johani 14:21, 23).

Ona kuti Zvakazarurwa 3:20 haitsigire pfungwa yekuti vasiri maKristu vanongofanira “kuvhura mukova wemwoyo yavo” uye “kukoka Jesu kuti apinde” vaine chokwadi chekuti pavanoita izvi nepfungwa/nemuromo, Jesu anopinda mavari. mwoyo uye vanoponeswa panguva imwe chete kubva kuzvivi zvose zvakapfuura uye vakava maKristu. Mashoko akapoteredza aZvakazarurwa 3:20 anoratidza kuti Jesu akanga achitsvaka kudzorerwa kuchechi yakaramba kutenda.

Bhaibheri rinodzidzisa kuti Kristu anouya mumwoyo womunhu here? Hongu, asi kwete nenzira iyo nyika yechitendero inokurudzira. Somuenzaniso, VaEfeso 3:17 inotaura kuti Kristu anogara mumwoyo kupfurikidza nokutenda. Kutenda kunogona kuwanikwa chete nekunzwa chokwadi cheBhaibheri (VaRoma 10:17). Apo chokwadi cheBhaibheri chinoteererwa, munhu wacho “anoponeswa nokutenda” (VaHebheru 5:9; Jakobho 2:22; 1 Petro 1:22). Nokudaro Kristu anopinda muupenyu hwedu patino“swedera pedyo nomwoyo wakatendeka nechivimbo chizere chokutenda, mwoyo yedu yasaswa kubva pahana yakaipa [kureva kupfidza—DM] uye miviri yedu yakashambidzwa nemvura yakachena [kureva, rubhabhatidzo—DM]” (VaHebheru 10:22).

Chirambidzo #4: “Munhu anoponeswa paanenge agamuchira Kristu seMuponesi wake—izvo zvinotangira uye zvisingabatanidzi kubhabhatidzwa mumvura.”

Kupa pfungwa yekuti zvese zvinofanirwa kuitwa nemunhu kuti agamuchire kanganwiro yaMwari uye ave mukristu kugamuchira Jesu mumoyo make uye kutaura chirevo chekutaura kune izvo, kupokana kuzivisa kwaJesu muna Mateo 7:21 — “Kwete, umwe neumwe anoti kwandiri: Ishe, Ishe, uchapinda muushe hwekumatenga; asi anoita kuda kwaBaba vangu vari kumatenga. Kutaura chokwadi, kureurura nemuromo kwaKristu ndicho chimwe chezvinhu zvinodikanwa kuti tiponeswe (VaRoma 10:10). Asi Jesu akati kune zvakawanda kuva muteveri wake akatengwa neropa kupfuura “kudana zita rake” nemuromo ³ kana kuti “kumugamuchira nechomukati soMuponesi.” Akataura kuti tisati tatombozvitora sevana vaMwari (vaKristu), tinofanira kuratidza kugamuchira kwedu chipo Chake kuburikidza nekuteerera kwekunze—“Uyo anoita kuda kwaBaba Vangu.” Tarisa musiyano unokosha wakaitwa naJesu: mutsauko uripo pakati pekutsunga kubvuma nekutevera Ishe mupfungwa/kutaura, maringe nekureurura nemashoko pamwe chete nezviito kana kuteerera (cf. Jakobho. 2:14, 17). Ndicho chikonzero nei tichifanira kuita zvose zvakaratidzwa naIshe zvinofanira kuitwa tisati taponeswa. Jesu ari kutiudza kuti zvinokwanisika kuita mhosho yekuti takawana Ishe, isu tisina kuita zvaakatiudza pachena kuti tiite.

Jesu akati: “Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri, kana munhu asina kuberekwa nemvura noMweya, haangagoni kupinda muumambo hwaMwari” (Johane 3:5). Jesu akatiwo: “Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa; asi asingatendi achapiwa mhosva” (Mako 16:16). Ndizvo here, wakagamuchira Kristu semuponesi wako nenzira yaAkati inofanira kuitwa nayo? Anobvunza kuti: “Asi nei muchinditi ‘Ishe, Ishe,’ uye musingaiti zvinhu zvandinotaura?” (Ruka 6:46 , NW.)

Chirambidzo #5: “Tinopfekedzwa naKristu tova vana Vake kana tikaisa kutenda kwedu maAri.

Verenga VaGaratiya 3:26-27 : “Imi mose muri vana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu, nokuti imi mose makabhabhatidzwa muna Kristu makapfeka Kristu.” Mazwi okuti “kupfeka” (NKJV) ishanduro yechiito chechiGiriki enduo iyo inoreva “kupinda, kuva, sokunge takapfeka hembe.” Tingaponeswa here tisati ta“pfeka Kristu” kana kuti “kupfekedzwa” naKristu? Chokwadi kwete. Zvino munhu anopfeka Kristu rini uye sei, maererano naPauro? Kana munhu abhabhatidzwa mumvura. Avo vanotidzidzisa kutu tinogona kuponeswa tisati tabhabhatidzwa, chokwadi, vanodzidzisa kuti tinogona kuponeswa takashama pamweya uye tisina Kristu! Pauro anosimbisa kuti tino“pfeka” Kristu panguva yokubhabhatidzwa—kwete tisati tabhabhatidzwa.

Pauro akanyora mashoko aya kuvanhu vakanga vatoponeswa. Vakanga vaitwa “vanakomana vaMwari nokutenda.” Asi sei? Inguvai pavakanga “vakapfeka Kristu”? Vakaitwa “vanakomana vaMwari nokutenda” rini? Vakaponeswa rini? Pauro anoita mhinduro kumibvunzo iyi zvakajeka zvikuru: vakanga vakabatana naKristu, vakanga vapfeka Kristu, uye vakapfeka Kristu—apo vakabhapatidzwa. Kutenda kunoponesa hakusanganisi kubhabhatidzwa—kunosanganisira kubhabhatidzwa. Zvibvunze kana wakapfeka Kristu.

Chirambidzo #6: “Kubhabhatidzwa kwakafanana nebheji riri payunifomu rinongopa uchapupu hwokuti munhu wacho akatoponeswa.”

Testamende Itsva hapana painotsanangura pfungwa yokuti rubhabhatidzo runongovawo “bheji” kana kuti “chiratidzo chokunze chenyasha dzomukati.” Hungu, rubhabhatidzo runogona kunzi rakafanana sechiito chokufananidzira muBhaibheri; zvino rinofananidzirei? Kukanganwirwa? Aihwa! VaRoma 6 inoratidza kuti rubhabhatidzo runofananidzira kufa, kuvigwa, nekumuka kwaJesu. Nokudaro betsero dzorufu rwaJesu, kuvigwa, uye rumuko (rangarira, ropa raJesu, iro rinobvisa chivi, rakadeurwa mumugariro worufu rwake, kuvigwa, uye rumuko) dzinowanwa ndokugamuchirwa nomunhu apo iye anoteerera (mukutenda kunopfidza) anobvuma nhamo yakafanana, ndiko kuti, rufu rwo“mukweguru” wake amene kana kuti “muviri wechivi” (VaRoma 6:6), kuvigwa (kunyudzwa muguva rine mvura), uye kumuka (kubuda muguva remvura).

Dzidziso yesangano inosimbisa kuti kuregererwa kwezvivi kunogamuchirwa munhu asati abhabhatidzwa. Kana zvakadaro, “upenyu hutsva” hwomunhu akaponeswa hwaizotangawo asati abhabhatidzwa. Asi Pauro akati “upenyu hutsva” hunoitika mushure mekubhabhatidzwa. Akadzokorora izvi zvakare kuvaKorose. “Kubvisa muviri wenyama nokudzingiswa kwaKristu” (VaKorose 2:11) kunozadzikiswa muchirevo chekunyudzwa mumvura uye “kumutswa pamwe chete naye” (VaKorose 2:12). Chitsauko 3 chinobva chaburitsa pfungwa inokosha: “Zvino kana makamutswa pamwe chete naKristu [kureva rubhabhatidzo—DM], tsvakai zvinhu zviri kumusoro” [nongedzero isingarambiki kuupenyu hutsva hunotevera—kwete kutangira—rubhabhatidzo].

Chirambidzo #7: “Rubhabhatidzo ibasa rakanaka, asi isu tinoponeswa nenyasha, kwete mabasa.

“Mabasa” kana kuti “nhano” dzoruponeso hazvirevi kuti munhu “anokodzera” ruponeso rwake pakuteerera nokuteerera zviito izvozvo. Asi, “matanho” kana kuti “chiito” chinomiririra pfungwa yemubhaibheri yezvimiso, zvinotemerwa kutenda, kana zviito zvekuteerera—izvo Jakobho akadana kuti “mabasa” (Jakobho 2:17). Jakobho akanga asiri kutaura kuti munhu anogona kuwana kururamiswa kwake (Jakobho 2:24). Asi, aitsanangura maitiro ekutenda, achiratidza kuti kutenda kunoponesa, kutenda kunorarama—kunopesana nevakafa uye naizvozvo kusina maturo zvachose (2:20)—ndiko chete rudzi runogamuchirwa naMwari, kutenda kunoteerera chero chipi zvacho, mabasa akataurwa naMwari anofanira kuitwa. Kuteerera kwavose vari vaviri Abrahama naRakabhi kunoratidzirwa somufananidzo worudzi rwokutenda Jakobho anoti kunogamuchirika. Vakaratidza kuvimba kwavo nokuita zvaidiwa naMwari kuti zviitwe. Kuvimba kwakadaro kwekuteerera kana kushingaira ndiyo chete mhando inobatsira chero chinhu. Nokudaro, mhinduro yokuteerera inokosha.

Zviito pachazvo zviratidzo zvekuvimba uku kunoruramisa, kwete kuvimba chaiko. Asi cherechedza kuti maererano naJakobho, haugoni kuva nomumwe usina mumwe. Kuvimba, kana kutenda, kwakafa, kutozosvikira kwaita kuti munhu ateerere zvakatemwa naMwari. Hechino chikuru cheruponeso chinoparadzanisa avo vanobatirira kudzidziso yeBhaibheri neavo vakapesvedzerwa zvakashata navamutsiridzi vechiPurotesitendi. Vamutsiridzi vakadaira kupfungwa isiri yemubhaibheri yekuunganidza mabasa akaipa achipikisa mabasa akanaka mukuedza kupesanisa okutanga neapashure (cf. Islam). Sezvineiwo, vamutsiridzi vanopikisa vakaenda kune zvisingagamuchirwi, zvakapesana nekunyanyisa vachiti munhu anoda “kutenda chete” (Luther) kana kuti munhu hapana chaanogona kuita (Calvin). Chokwadi chiri pakati pekunyanyisa kuviri uku kusiri kwebhaibheri.

Kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa, kutenda kuita kwokuvimba, nokuteerera kunoratidzwa nevanhu maererano nezvinopiwa naMwari. Urwu ndirwo rudzi rwoku“ruramiswa nokutenda” uko Pauro akatsanangura muna VaRoma. Kufanana nemireza mitsvuku pakuvamba chaipo (1:5) uye pamugumo (16:26) yebhuku rake rakafuridzirwa nenzira youmwari, iye akarondedzera zvaaireva no“kutenda” namashoko okuti “kutenda kunoteerera” (hupakoein pisteos) kutenda kunoteerera, kuterera kunobva pakutenda.⁴ Ichi ndicho chikonzero chakaita kuti Mwari ataure chido chake chokuzadzisa zvipikirwa zvaakanga aita kuna Abrahama: “nokuti Abhurahamu wakateerera inzwi rangu, akachengeta zvandakaraira, nemirairo yangu, nezvandakatema, nemitemo yangu; (Genesi 26:5). Nokudaro, muna VaRoma Pauro aigona kutaura nezvokudikanwa kwokufamba “mumakwara okutenda kwakanga kuna baba vedu Abrahama” (VaRoma 4:12). Kusvikira kutenda kwateerera, hakuna maturo uye hakugoni kururamisa.

Munyori weVahebheru akataura pfungwa imwecheteyo muna VaHebheru 11. Kutenda kwatinoona muTestamente Yekare “varume vokutenda” kwaibatsira chete mushure mekunge vateerera zvaidiwa naMwari. Mwari anopa mubayiro vaya “vanomutsvaka nomwoyo wose” nokutenda (ndima. 6). Noa “akava mugari wenhaka yokururama kunouya nokutenda” paa“akagadzira areka.” Kudai akanga asina kuita zvaidiwa naMwari, angadai akanzi “asina kutendeka.” Chinhu chakaita kuti pave nomusiyano, uyo wakaumba mutsara wokusiyanisa kutenda nokusava nokutenda, chaiva chiito chokuteerera—izvo Jakobho akadana kuti “mabasa,” uye Pauro akadana kuti “kutenda kunobata norudo” (VaGaratiya 5:6). Mupfungwa iyi, kunyange kutenda “ibasa” (Johani 6:29). VaHebheru 11 inosimbisa kasingaperi musimboti uyu usingaperi: (1) Mwari anopa nyasha (idzo panguva ipi zvayo munhoroondo dzingave nemaropafadzo enyama, semuenzaniso, kuporeswa, ruponeso kubva kuvavengi, nyika kana pfuma, nezvimwewo, kana maropafadzo epamweya, semuenzaniso, kururamiswa, kuregererwa, ruponeso kubva kuchivi, kuitwa mutsvene, nezvimwewo); (2) munhu anopindura nechivimbo chokuteerera (kureva, “kutenda”) nokuita maererano nezvakarongwa; uye (3) Mwari anopa chikomborero.

Zvingave zvakaipa kufunga kuti kuteerera kwemunhu kunowana kana kuti kunokodzera chikomborero chinotevera. Zvakadaro hazvingotevedzeri zvine musoro. Maropafadzo ese anopiwa munhu naMwari haana kufanirwa (Ruka 17:10). Tsitsi Dzake dzakapfuma nenyasha dzorudo zvinopiwa pachena uye kuitwa kuti zviwanikwe—kunyange zvazvo munhu asingambokodzeri mutsa wakadaro (Tito 2:11). Zvakadaro, kuita kusingakodzeri kuri madikanwa kana munhu asina kukodzera achizogamuchira zvikomborero.

Chirambidzo #8: “Rubhabhatidzo harwukoshi kuti uponeswe, kunyange kutenda chipo chinobva kuna Mwari kumunhu. Munhu akaora zvokuti haakwanisi kutenda.”

Zvirokwazvo, kururamisira kusingagumi kwaMwari kwaisazomubvumira kumanikidza munhu kushuva zvikomborero zvaMwari. Kupindira kwaMwari mumamiriro ezvinhu anosuruvarisa evanhu kwakanga kusiri muchimiro chokuparira munhu kushuva betsero kana kuti kuunza kutenda nenzira yeminana mukati momunhu. Mwari akapindira kupfurikidza nokupa Shoko Rake rakafuridzirwa, iro rinotaura kuti Iye akapa sei Mwanakomana Wake kuti agadzirire nzira yokuti munhu apukunyuke ngwavaira isingagumi. Kutenda kunobva kwagadzirwa mumunhu nemashoko aMwari ayo munhu anofanira kuverenga nekunzwisisa (VaRoma 10:17; Mabasa 8:30). Munhu wacho anobva aratidza kutenda kwake mukuteerera.

Masvingo eJeriko akawira pasi “nokutenda” (VaHebheru 11:30) here? Zvamazvirokwazvo. Asi mubvunzo unokosha ndewokuti: “Rini?” Masvingo akadonha vaIsraeri pavakango“tenda” kuti vaizowa here? Aihwa! Panzvimbo pezvo, apo vanhu vakateerera mirairidzo youmwari. Masvingo akadonha “nekutenda” pashure pokunge vanhu vaita zvinodiwa naMwari. Kudai migariro yakanga isina kuitwa, masvingo angadai asina kuwa “nokutenda.” VaIsraeri vaisagona kutaura kuti madziro akadonha nesimba ravo pachavo, kana kuti ivo vakapunzika. Guta rakapiwa kwavari naMwari sechiito chisina kufanirwa chenyasha Dzake (Joshua 6:2). Kuti vagamuchire chipo chepachena cheguta, vanhu vaifanira kuteerera zvaidiwa naMwari.

Tarisa uone kuvharirwa kwevaHebheru 11:6. Kutenda hakupiwi naMwari. Chinhu icho munhu anoita kuti afadze Mwari. Chitsauko chose chakafanorongerwa pamusoro pepfungwa inokosha yokuti munhu pachake ane mutoro wokuunganidza kuvimba kwokuteerera. Mwari “haaitizve munhu nokudana Kwake, nokudaro achigonesa munhu kudavira.” Mwari “anodana” vanhu kubudikidza neShoko Rake rakanyorwa (2 VaTesaronika 2:14). Zvakare, Shoko rakanyorwa rinogona kuunza kutenda mumunhu (VaRoma 10:17). Hazvisi muMagwaro sei kutaura kuti munhu “zvakashata chose”” zvekuti haatombogoni kutenda, nokudaro achiisa Mwari munzvimbo yekukumbira chimwe chinhu kubva kumunhu (Johane 8: 24) icho munhu asingagone nacho. Asi Mwari weBhaibheri haangavi nemhosva yokusaruramisira kwakadaro.

Vamwe vanhu vanofunga nezvendima dzakadai saVaRoma 10:17 neiyi nzira: (1) Mwari anosarudza kuponesa munhu; (2) Mwari anomupa chipo chepachena chokutenda; uye (3) Mwari anoshandisa Evhangeri kumutsa kutenda kwaakapa munhu. Zvakadaro kwete vaRoma 10:17, kana chero imwe ndima, inotoratidza pfungwa yakadaro. Chinyorwa chinotaura zvakajeka kuti kutenda kunobva mukunzwa Shoko raKristu. Cherekedza ndima 14, apo nhevedzano yechokwadi inopiwa: (1) muparidzi anoparidza; (2) munhu wacho anonzwa shoko rinoparidzwa; uye (3) anotenda. Kutevedzana uku kwakasiyana nekureva kuti Mwari anopa kutenda kumunhu nenzira inoshamisa, zvino Mweya Mutsvene “unomutsa” kutenda. Mufungo wakadaro une kuti Mwari anopa munhu kutenda kwakaperevedza uko kunoda kunyandurwa. Rugwaro runojekesa kuti Mwari akagovera kuti kutenda kugovapo (kureva, kuvambwa) neShoko rakaparidzwa. Mwari haangopindiri oisa kutenda pamwoyo yeboka rakasarudzwa revanhu.

Maererano na1 VaKorinde 1:21 , vanhu vakanga vasingazivi Mwari, saka Mwari akatumira shoko rake achishandisa vaparidzi vakafuridzirwa kuti vaya vanoteerera nokutenda vaponeswe. Pauro akanyora muna VaRoma 1:16 kuti shoko iri isimba raMwari rokuponesa avo vanoritenda. Ona kuti Evhangeri ndiyo yakaparidzwa naPauro (ndima. 15). Saka shoko rinoparidzwa rinobva kuna Mwari rinobereka kutenda uye rinoita kuti vanhu vaponeswe.

Izvi ndizvo zvatinoona muna Mabasa 2:37. Chii chakabaya mwoyo yevateereri? Zviripachena, mharidzo. Mabasa 2:37 iratidziro yaVaRoma 10:17—“kutenda kunouya nokunzwa…izwi raMwari.” Mwari haana kushandura mwoyo yavanhu nenzira inoshamisa; Mashoko aPetro akadaro. Kana dzidziso yesangano yakarurama, apo vaJudha vakabvunza vaapostora zvavaifanira kuita, Petro aifanira kudai akati: “Hapana chamungaita. Iwe wakaora zvachose, hapana chaungagona kuita. Mwari achakunatsa patsva; Achaita kuti utende (sezvo kutenda chiri ‘chipo Chake chepachena’).” Asi, zvakasiyana chaizvo, Petro akavaudza kuti vaifanira kuita zvimwe zvinhu. Uye zvaiva zvinhu izvo Mwari aisagona kuvaitira.

Kutanga, vaifanira ku“pfidza.” Kutendeuka kwebhaibheri kushanduka kwepfungwa (Mateo 21:29). “Kutendeuka” kunotevera kupfidza (Mabasa 3:19) uye kunosanganisira chimwe chiito chakasarudzwa chinotevera kuchinja pfungwa. Johane Mubhapatidzi akadana iri basa rokutendeuka, rinotevera rupfidzo uye rinobatira soufakazi hwokuti rupfidzo rwaitika, “zvibereko” (Mateo 3:8). Pashure pokunge vawanirwa mhaka (Mabasa 2:37—kureva, vachidavira zvokwadi yokukakavadzana kwaPetro), vakaudzwa kuti “vapfidze,” kuti vachinje ndangariro dzavo pamusoro penzira yavo yekare youpenyu. Chii chimwe chavaifanira kuita?

Petro haana kuvaudza kuti “tendeuka mutende.” Kutenda kwavo kwakanga kwatova pachena zvikuru mumwoyo yavo yakabaya uye mukuteterera kwavo kwomwoyo wose nokuda kwemirayiridzo? Petro akati (kureva kuti, Mwari akati) vakanga vachiri kushaya rubhabhatidzo. Rangarira, musiyano bedzi pakati pekutenda kwakafa nokutenda kunoponesa chiito chokunze—kuwirirana nezviito zvose izvo Mwari anodudza sezvinodikanwa asati Azopa pachena nyasha dzisina kufanira muchimiro chekanganwiro.

Saka rubhabhatidzo rwakaratidza nguva iyo Mwari aizovatora vakarurama kana vakatanga kutenda uye vakatendeuka. Rubhabhatidzo rwakashanda semutsetse wemuganhu pakati pevakaponeswa nevakarasika. Ropa raJesu raigona kushambidza zvivi zvavo panguva yekubhabhatidzwa chete.

Chirambidzo #9: “Chivakashure chokuti ‘nokuti’ mumutsara wokuti ‘kukanganwirwa kwezvivi’ muna Mabasa 2:38 chinoreva ‘nemhaka ya.’ Nokudaro, vakabhapatidzwa nokuda kwezvivi zvavakaregererwa pavakatenda.”

Shoko rechiShona rokuti “nokuti” rine, seimwe yerevo dzaro, “nemhaka ye.” Zvisinei, chivakashure chechiGiriki eis icho chiri pasi pezwi reChirungu rokuti “nokuti” hapana chakakonzera. Iyo inogara iine chinangwa chayo chekutanga, chekutanga, chekupomera: kuenda, kupinda, kune, kunanga. Hatifaniri kuenda kurugwaro, kusarudza zvatinofunga kuti runorevei, uye kupa revo yegirama inowirirana nokunzwisisa kwatagara tichiita. Tinofanira kutanga negirama rakafemerwa uye totsvaga kunzwisisa chinyorwa chega chega tichitarisa chirevo chenguva dzose, yechisikigo, chinozivikanwa chezvivakamutauro nemazwi. Kuvakwa kwezvivakamutauro kumwe cheteko kwaMabasa 2:38 kunowanikwa muna Mateo 26:28—“pakuregererwa kwezvivi” (eisaphesin hamartion). Ropa raJesu, ropa resungano, rakadeurwa pasina mubvunzo nokuda kwavazhinji “kuti vawane kanganwirwo yezvivi.” Ichi ndicho chirevo chechisikigo uye chenguva dzose chechirevo chechiGiriki—kunanga, munzira. Dai Mweya Mutsvene waida kutaura kuti rubhabhatidzo “nemhaka ye” kana kuti “nemhaka ye” ruregerero rwekare, Angadai akashandisa chivakashure chechiGiriki chinopa pfungwa iyoyo: dia nechokupomera.

Saizvozvovo, muna Mabasa 2:38, kana kutendeuka kusiri “nekuda” kwekuregererwa kwezvivi, hakunawo rubhabhatidzo. Pasinei nokuti munhu uye nhamba, Petro akaudza vateereri vake kuti vaite zvose zviri zviviri. Chiito chekubhabhatidzwa (chakabatana nechiito chekutendeuka nekubatana kwekubatanidza) hachigoni kubviswa kubva mumamiriro ekuregererwa kwezvivi chero kupi zvako.

Chirambidzo #10: “Muchengeti wetorongo wokuFiripi paakabvunza zvokuita kuti aponeswe, akangoudzwa kuti atende munaShe Jesu Kristu.”

Sehumwe humbowo hwekuti Mwari haaiti neminana kutenda kumunhu kuburikidza neMweya Mutsvene, ona kuti Pauro akaudza murindi wejeri kuti iye (muchengeti wejeri) aifanira kutenda; haana kupindura mubvunzo wemurindi wejeri achiti: “Hapana chaunofanira kuita. Mwari achakupa kutenda.” Mukupesana, Pauro naSirasi vakamuudza kuti aifanira kuratidza kutenda muna Jesu. Asi uyu murindi wejeri muhedheni akanga akwanisa kuita kudaro panguva iyoyo here? Aiwa, aizofanira kudzidziswa Ndiani, sei, uye chii chokudavira. Hakushamisi, ipapoka, Ruka anonyora pakarepo: “vakataura kwaari shoko raShe” (Mabasa 16:32). Kana vaRoma 10:17 ichigona kuvimbwa nayo, mashoko akaziviswa naPauro naSirasi akaunza kutenda muchengeti wetorongo. Uye mashoko mamwe chete iwayo zvirokwazvo aibatanidza kudikanwa kwokupfidza norubhapatidzo, nokuti murindi wetorongo akakurumidza kuratidza chibereko chokupfidza (nokugeza mavanga avo), uye nenzira yakafanana akabhapatidzwa pakarepo (kwete kumirira kusvikira mangwanani kana kuti kupera kwevhiki). Nyatsocherechedza zvakanyorwa naRuka zvine ungwaru, kuti muchengeti wejeri akanga angotenda, apupura, uye abhabhatidzwa, apo murindi wejeri akanga ava kukwanisa kufara. Ipapo ndipo bedzi apo Ruka akarondedzera muchengeti wetorongo se“akatenda muna Mwari” (ndima. 34), kureva kuti, zvino amire mukutenda kwakakwana.⁵

Chirambidzo #11: “Sauro akaponeswa asati abhabhatidzwa uye asina kubhabhatidzwa paaiva munzira yokuenda kuDhamasiko Jesu paakazviratidza kwaari.

Kutevedzana chaiko kwezviitiko zvinotsanangurwa muna Mabasa kunoratidza kuti Sauro haana kuponeswa paaiva munzira yokuenda kuDhamasiko. Jesu akazvizivisa pachake ndokubva apomera Sauro kuti aiva mutambudzi (Mabasa 9:5). Sauro “akadedera” uye “akashamiswa” (zvisingatomborondedzereki nezvemunhu akaponeswa), uye achikumbira zvaaifanira kuita—chiratidzo chakajeka chokuti akanga achangobva kurohwa nokurasika kwake uye kusaitwa.

Mubvunzo uyu une simba rakafanana nemubvunzo wevaPentekosti (Mabasa 2:37) uye mubvunzo wemurindi wejeri (Mabasa 16:30). Ndima dzose dziri dzitatu dzinofananidzwa mukutsanangura kwavo vanhu vakanga vaita zvisizvo (kureva, vaPentekosti vakanga varoverera Jesu pamuchinjikwa, Sauro akanga achitambudza vaKristu, uye murindi wetorongo akanga achengeta vaKristu vakanga vasina mhosva vakasungwa). Nenzira yakafanana, muchinoitika chimwe nechimwe, vanoda kutendeuka vanoratidzirwa sevasingafari (kureva kuti, vaPentekosta vaka“bayiwa pamwoyo,” Sauro “akatya” ne“kushamiswa,” uye murindi wetorongo “akauya achidedera”—kureva kuti, akatya). Vakanga vari vanhu vaitya, vaisiririsa, vakangoerekana vatarisana nechinzvimbo chavo chisingagamuchiriki pamberi paMwari. Iroro harina kurongeka kune vanhu vakaponeswa. Uripi mufaro, rugare, uye manyawi zvinouya kana zvivi zvemunhu zvasukwa?

Pane kumuudza zvaaifanira kuita kuti aponeswe, Jesu akamuudza kuti apinde muguta, umo muparidzi (Ananiyasi) aizomutsanangurira kudiwa kworuponeso. Cherechedza: Sauro akagara muDhamasiko kwamazuva matatu asingadyi nokunwa, uye akanga achiri bofu. Heunoi munhu anga achiri neshungu, asina mufaro, uye asina kuponeswa, akamirira mirairo yekuchinja chimiro chake chisina kunaka. Mabasa avaApostora 9:18 inopfupisa mhinduro yaSauro kuShoko rakaparidzwa, nepo Mabasa 22 ichitsanangura zvakare zvishoma pamusoro pekukosha kwemhinduro yaSauro. Ananiasi akati, “Zvino wakamirireiko? Simuka ubhabhatidzwe usukwe zvivi zvako, uchidana zita raShe” (Mabasa 22:16).

Tarisa kuwirirana kwaAnaniyasi kwakafuridzirwa pakati pokubhabhatidzwa nokucheneswa kwezvivi. Kana Sauro akaponeswa asati abhabhatidzwa, zvakanga zvakaipa kuti Ananiasi ataure kuti Sauro akanga achine zvivi zvaifanira kusukwa. Ananiasi haana kukorokotedza Sauro nokuti zvivi zvake zvakanga zvatosukwa, uye akamuudza kuti aifanira kubhabhatidzwa se“bheji” kana kuti “chiratidzo chokunze” kana kuti “mufananidzo” wezvakanga zvatoitika. Akataura pachena kuti zvivi zvaSauro zvakanga zvichiri kuda kusukwa. Izvozvo zvinogona kuitwa chete neropa raJesu murubhabhatidzo. Mvura haichenesi mweya wakasvibiswa nechivi—Jesu anodaro. Uye Ananiasi akataura zvakajeka rini (kwete sei kana kuti Naani) izvo zvinoitika. Kudai kutenda kwaSauro kwokupfidza kwaisazoita kuti anyudzwe mumvura, angadai asina kusukwa zvivi zvake naJesu. Panzvimbo pezvo, angadai akaramba achirwisana naJesu. Rangarira, Magwaro haamboratidzi rubhabhatidzo sechiratidzo chekubviswa kwechivi. Chiratidzo chimwe chete chinombobatanidzwa pachiito chorubhabhatidzo (1) kufanana norufu, kuvigwa, uye kumuka kwaJesu (VaRoma 6:3-5); (2) kuenzanisa kwaro nokubviswa kwechivi sokudzingiswa kunobvisa ganda (VaKorose 2:12); uye (3) kufanana kwaro nokubuda kwaNoa munyika ine chivi (1 Petro 3:20-21). Mwari chaizvo (kwete nenzira yekufananidzira) anobvisa chivi uye anoruramisa munhu nenyasha, kuburikidza nokutenda, panguva yekubhabhatidzwa.

Chirambidzo #12: “Kana rubhabhatidzo rwuchikosha kuti uponeswe, Jesu angadai akati, ‘asi asingatendi uye akasabhabhatidzwa achatongwa’ muna Mako 16:16 . Uye kunze kweizvi, ndima gumi nembiri dzokupedzisira dzaMarko 16 hadzibatanidzwi mumanyoro ekare zvikurusa uye akanakisisa echiGiriki.”

Sauro haana kuregererwa panzira inoenda kuDhamasiko—aifanira kuudzwa zvaaifanira “kuita” (Mabasa 9:6). Akanga achiri kushayiwa “kunzwa shoko raShe.” Nzira chete yekuti Sauro anzwe Vhangeri yaive kuburikidza nemumiririri wemuparidzi (VaRoma 10:14; 1 Vakorinde 1:21).  Saizvozvowo, ngirozi yakaudza Kornerio (Mabasa 10:4) kuti minamato yake nemari zvakanga zvakwira kuti chive chirangaridzo pamberi paMwari—asi akanga asina kuponeswa. Aifanira kuonana nomuparidzi akafuridzirwa, Petro, “uyo uchakuudza mashoko auchaponeswa nawo iwe nemhuri yako yose.” (Mabasa 11:14) Aida kutaura nomuparidzi akafuridzirwa, Petro. Saizvozvowo, Sauro asati aziva nezveurongwa hwaMwari hwokuti ave “muapostora mukuru wevaHedheni,” aifanira kutanga anzwa Evhangeri ichitsanangurwa uye kuudzwa kuti aifanira kuita sei kune zvaipiwa naMwari muna Kristu.

Kusiiwa kwokuti “uye haana kubhabhatidzwa” muna Marko 16:16 kune mufungo uye kwakakosha. Mutsara wekutanga (“unotenda akabhabhatidzwa”) unotsanangura kuita kwemunhu kwakakwana kunodiwa nekuparidzwa kweEvhangeri: Kutenda kunofanira kutangira rubhabhatidzo, sezvo zviri pachena kuti munhu aisazobvuma kubhabhatidzwa kana asina kutanga atenda. Hazvikoshi kuti munhu asina kubhabhatidzwa atongerwe mhosva, sezvo ari kupiwa mhosva ari iye asingatendi pakutanga. Munhu anoramba kutenda “atopiwa mhosva” (Johani 3:18) uye zvechokwadi haazofariri chinhu chinotevera chokuteerera—kubhabhatidzwa. Uyo asingatendi sezviri pachena haasati aizobhapatidzwa—uye kunyange kana aizodaro, kukundikana kwake kutanga adavira kunomuita kuti asakodzera kunyudzwa. Vatendi vakapupura chete ndivo vaanofanirwa kubhabhatidzwa. Kuenderana chaiko kwegirama kungava: “Uyo anoenda kuchitoro kunotengera baba vake kofi achagamuchira $5,00. Asingaendi kuchitoro acharohwa neshamhu. Zviri pachena kuti kana mwana wacho akaramba kuenda kuchitoro, anenge asingakwanisi kutenga kofi, uye zvingava zvisingakoshi—kunyange mumutauro zvisina kufanira—kubatanidza kukundikana kutenga kofi yacho muchirevo chokurova kwava pedyo.

Mavhesi ekupedzisira aMako 16 haana kufemerwa here? Umboo hworugwaro hunotsigira chokwadi chaMarko 16:9-20 chakatanhamara mukurangarira muzvirevo zvikuru zvinowanika mukusimbisa rugwaro rwapakuvamba. Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti Vaticanus neSinaiticus dzinosiya ndima 12 dzokupedzisira, zvinorasika chaizvo kufunga kuti “kuva nechokwadi kwendima idzi hakuna simba.” Kutaura idi, nhamba huru yezvapupu inotsigira uchokwadi hwendima 9-20. Kurambwa kweVaticanus kune huremu hushoma kana tichitarisa kusabatanidzwa kwayo kweTsamba dzeVafundisi, chikamu chekupedzisira cheVaHebheru, naZvakazarurwa. Kurambwa kweSinaiticus hakunawo kugutsikana, sezvo kuchisanganisira mamwe emabhuku eApokirifa.⁶

Chirambidzo #13: “VaRoma 10:9-10 inoratidza kuti chinhu chinongodiwa nomunhu chete kutenda nokupupura Jesu.”

Kushandiswa kwe eis munaVaRoma 10:10 hakurevi kuti “nemhaka ye.” Ndima yepfumbamwe inotaura pachena kuti munhu achaponeswa “kana” akapupura uye achitenda mumoyo. Kureurura nokutenda ndizvo zvinodikanwa kuti tiregererwe. Iwo “mhinduro” dzakaiswa naMwari kuShoko rakaparidzwa (ndima. 8) uye dzinofanira kuitika “ruponeso rusati rwapiwa naMwari. Mune mamwe mazwi, mweya wemunhu unocheneswa kana akateerera chokwadi (1 Petro 1:22). Jesu anopa ruponeso rusingaperi kune avo vanomuteerera (VaHebheru 5:9).

Asi rubhabhatidzo runobviswa muruponeso here sezvo kutenda chete nokureurura kunotaurwa muna VaRoma 10:9-10? Cherekedza, maganhuro mana pamberi pezvi, nhevedzano yaVaRoma 6:17-18 : (1) varanda vechivi; (2) munhu anoteerera; (3) kusunungurwa kubva muchivi (vakarurama). Chinhu (3) hachigone kuitika kunze kwekunge chinhu (2) chatanga kuitika. “Zvose” zvomunhu kuremekedza Mwari uye kuchengeta mirairo Yake (Muparidzi 12:13). Mwari anopa Mweya Mutsvene kuna ani? Kune avo vaAnosarudza zvemadiro, pasina kufunga nezvemhinduro inodiwa yemunhu? Kwete. Mabasa 5:32 inoti Mwari anopa Mweya Mutsvene kune avo vanomuteerera. Mwari agara achironga kupihwa kwechikomborero chemweya pamhinduro yekuteerera yakagara (Jeremia 7:23; Genesi 26:4-5). Deuteronomio 5:10 inoti Mwari anonzwira tsitsi avo vanomuda uye vanochengeta mirairo yake.

Muna vaRoma 10, Pauro haasi kusimbirira maratidziro emaitiro ekutendeuka. Haasiwo mashoko akapoteredza. Asi, ndima yacho inotaura kana munhu achigamuchirwa naMwari munguva yechiKristu nokuda kwenhaka yenyama (kureva, rudzi/dzinza), maringe nokuti munhu anoponeswa here kana aita maererano nemurayiro waMwari. Pauro akanga achisimbisa kuti rudzi rwavo rwaisagona kuita kuti vaJudha vafarirwe naMwari. Asi, vanhu vanoponeswa kana vakateerera kuEvhangeri. Akanokora mashoko kubva kuna Joere 2:32 , apo simbiso iri pashoko rokuti “munhu upi noupi” mukusiana na“vaJudha bedzi.” Ndima 12 inopokana kuti Mwari haatsauri pahwaro hwedzinza. Mhinduro yemunhu kuShoko rakaparidzwa ndiyo inosarudza. Zvakadaro, vaRoma 10 haiburitse zvese zvemhinduro yekuteerera. Munhu anofanira kunge achida kutsvaga chokwadi chose panyaya yakadai.

Kana kutendeuka kuchikosha kuruponeso, munhu anofanira kubvuma kuti dzidziso yakadaro inofanira kubva mune imwe ndima isiri VaRoma 10. VaRoma 10:10 inoreva here kuti kutendeuka hakuna kufanira, nokuti hakuna kutaurwa murugwaro? Aiwa, sezvo rupfidzo ruchidikanwa muganhuro 2:4. Kana zvisina kudaro, sei uchifunga kuti rubhabhatidzo harwukoshi nekuti chete haruna kutaurwa murugwaro urwu? Inokurudzirwa muchitsauko 6:3-4. Kuti aone kukosha kwokubhabhatidzwa pamberi paMwari, munhu anofanira kuenda kundima dzinokurukura nyaya iyoyo, pane kudziramba achiremekedza ndima dzekutenda. Kana Mwari akati, “kutenda kunoponesa” (VaRoma 5:1), ngatigamuchirei chokwadi ichocho. Kana Mwari akati, “rubhabhatidzo runoponesa” (1 Petro 3:21), ngatibvumeiwo chokwadi ichocho! Jesu pachake akati: kutenda + rubhabhatidzo = ruponeso (Mako 16:16), kwete kutenda = ruponeso + rubhabhatidzo.

Cherechedza zvakare, VaRoma 10:10,13 haitauri kuti ruponeso runogona kuwanikwa nokungoreurura nemashoko (semuenzaniso, “Ndinogamuchira Jesu mumwoyo mangu soMuponesi wangu”). Sei?

(1) Hapana panowanikwa mashoko okuti, “Gamuchira Jesu soMuponesi wako,” anoonekwa muMagwaro.

(2) Jesu akaparadza zvachose pfungwa yoruponeso nokubvuma mupfungwa/kutaura chete muna Mateu 7:21 naRuka 6:46 , paakaratidza kuti kureurura nemuromo chete hakugamuchirwi. Muzera riri rose, kwave kune zviito zvakatemwa zvokuteerera izvo Mwari aida asati Arangarira vanhu vamwe navamwe sevanofadza kana kuti vanogamuchirika. Kutaura zvazviri, kana kutenda kusina kubatanidzwa nezviito zvokuteerera zvakakodzera (sekubhabhatidzwa), kutenda kwakadaro hakukwanisi kupembedza. Kutenda kwakadaro hakuna kukwana ( Jakobho 2:17, 20, 26 ) naizvozvo hakugoni kuponesa!

(3) Mashoko okuti “kudana pazita raShe” idimikira rokutaura kuti: “pindura nezviito zvinoteerera zvakakodzera.” Idimikira rinozivikanwa se synecdoche (kureva, chikamu chinomirira zvose). Ku“dana” pazita raMwari kwakafanana nokutaura kuti, “Ita zvaAnokuudza kuti uite.” Isaya 55:6 yakaudza vaJudha vomuzuva raIsaya kudana kuna Mwari. Ndima 7 inotsanangura kuti: (1) kusiya nzira dzakaipa, (2) kusiya pfungwa dzakaipa, (3) kudzokera kuna Jehovha. Kuteerera zvirevo zvitatu izvi kwaisanganisira “kudana kuna Mwari.”

Saizvozvovo, avo vaiva muJerusarema avo “vakadana kuzita raShe” (Mabasa 9:14, 21) vakanga vaita kudaro, kwete bedzi nokureurura nomuromo, asi nokupupura norubhapatidzo nokuda kwokukanganwirwa kwezvivi (Mabasa 2:38). Nomutoo wakafanana, Pauro amene akava muKristu, ndiko kuti, iye “akadana zita raShe”—kwete kupfurikidza nokureurura nomuromo Kristu—asi kupfurikidza nokubhapatidzwa (Mabasa 22:16). Kuna Pauro, “kudana pazita raShe” kwakanga kwakaenzana ne (kwete muenzaniso) kubhabhatidzwa. Mwari akasuka zvitadzo zvake neropa raJesu paakabhabhatidzwa.

MHEDZISO

Kunyange zvazvo ruzhinji rwechiKristu kwemazana emakore rwakapinda muchiCalvinismu nedzimwe pfungwa dzedzidziso dzechitendero dzepashure pezana remakore rokutanga, zvinoreva uye magadzirirwo erubhabhatidzo anotsanangurwa neTestamente Itsva. Mavhesi emuTesitamende Itsva anotaura nezvekubhabhatidzwa ane chirevo. Zvinoratidza kuti kunyudzwa mumvura kunotangira ruponeso—pamwe chete nokutenda, kupfidza, uye kureurura umwari hwaKristu. Hapana chishoro chakambopidigura basa iri rakarongwa naMwari.

MASHOKO OKUPEDZISIRA

1 Kunyange zvazvo mbavha ingangove yakazviisa pasi porubhabhatidzo rwetestamende itsva, kureva rubhabhatidzo rwaJohane, rwaivawo “rwekuregererwa kwezvivi” (Mako 1:4; Ruka 3:3).

2 Tarisa. Dave Miller (2003), “Mbavha Pamuchinjikwa,” Apologetics Press,  https://www.apologeticspress.org/APContent.aspx? category=11&article=1274&topic=86.

3 Tarisa. Eric Lyons (2004), “Kudana paZita raShe,”  https://www.apologeticspress.org/articles/597.

4 Rudolf Bultmann (1968), “πιστεύω,” Theological Dictionary of the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982 dhinda zvakare), 6:206; Fredrick William Danker (2000), “ὑπακοη,” A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: University of Chicago), chinyorwa chechitatu, p. 1028; James Denny (hapana zuva), “Mutsamba dzaPauro kuVaRoma” muThe Expositor’s Greek Testament, mupepeti. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, MI: Eerdmans), 2:587; J.B. Lightfoot (1895), Zvinyorwa zveMutsamba DzaPaul (London: Macmillan), p. 246; H.P.V. Nunn (1912), A Short Syntax of New Testament Greek Cambridge: Cambridge University Press), p. 42; Geoffrey H. Parke-Taylor (1944), “Chinyorwa pa‘είς ὑπακοὴν πίστεως’ muna VaRoma 1.5 na xvi.26,” The Expository Times, 55:305-306; A.T. Robertson (1931), Word Pictures in the New Testament (Nashville, TN: Broadman Press), 4:324; Marvin Vincent (1946), Word Studies in the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans), 3:5; W.E. Vine (1966), An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell), p. 123.

5 W.M. Ramsay (1915), The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament (London: Houghton and Stoughton), p. 165.

6 Kuti unzwe zvakadzama nezvenyaya iyi, ona Dave Miller (2005), “NdiMako 16:9-20 Zvakafurudzirwa? Reason & Revelation, 25[12]:89-95, Zvita,               https://www.apologeticspress.org/articles/2780.

Yakabudiswa Chikunguru 2, 2016

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→