Menu

Zvikonzero Zvokutenda Muna Jesu

Hondo dzinowanzouya dzichienda. Hondo dzinohwinhwa uye dzinokundwa. Mabhizinesi anotengwa uye anotengeswa. Marudzi anosimuka achiwa. Kuwanikwa kwesainzi kunoitwa zuva nezuva. Izvi nezvimwe zviitiko zvakakodzera zvinopesvedzera nhoroondo yevanhu munzira dzakawanda dzinonakidza. Asi hapana nomumwe wavo ane simba seunhu hune simba. Nhoroondo chaiyo yakanyorwa mumazita: Napoleon, Stalin, Hitler, Gandhi, Marx, Washington, Lincoln. Mushure mezvose, vanhu vanoita hondo, vanotanga mabhizinesi, vanogadzira nyika itsva uye vanokonzeresa kuparara kwavo. Zviitiko zvinokuchidzirwa nevanhu zvinobva-zvigadzirwa zvehunhu hwavo zvichidyidzana nekwavanogara, vamwe vanhu, uye pfungwa dzavo. Munhoroondo yose yevanhu, zita rimwe chete, Murume mumwechete, rakakwira pamusoro pezvinyorwa zvose zvevanhu vane simba-Jesu Kristu.

Nemhaka yepesvedzero Yake, upenyu nedzidziso zvaJesu zvakanyanyoongororwa kupfuura upenyu hupi nohupi munhau yavanhu. Kuongorora uku kwakaguma nekuita kwakasiyana kwakasiyana. Vamwe vakagumisa kuti Jesu akanga ari murevi wenhema uyo akanyengera zviuru zvisingaverengeki zvavanhu munguva yaakararama, uye mabhiriyoni kubvira ipapo. Vamwe vakasvika pachidzidzo chehupenyu Hwake nemafungiro ekukahadzika, ndokuzongosvika kune rumwe rutivi rwerwendo rwavo rwemweya nerwenjere sevatendi vakasimba muhumwari hwaKristu. Vanhu vanoverengeka vakasarudza nzvimbo yepakati, umo vanobvuma kuti Jesu akanga ari mudzidzisi anoshamisa uye munhu akanaka, asi vanoramba kuti akanga ari Mwanakomana waMwari.

Kunyangwe hazvo Jesu anga ari iye Munhu akaongororwa zvakanyanya akambofamba Panyika, zvakadaro mhinduro yakajairika kuhupenyu hwaJesu kungoshaya hanya. Zvinoita sokuti ruzhinji rwemabhiriyoni evanhu vakararama kubva muzana remakore rokutanga havana kutaura noMunhu waJesu nokungwarira kana kuti nemwoyo wose. Havana kupa ngwariro kuzvinhu zvehupenyu Hwake. Zvinosuruvarisa kuti kudai vanhu vakawanda vakararama kubvira pakafa Jesu Kristu vakabvunzwa zvavaifunga nezvake, vaizofanira kupindura kuti, “Handizivi. Handina kumbobvira ndaMufunga zvakanyanya.”

Ko iwe? Wakambofunga nezvoMunhu waJesu here? Kana zvisiri, tinokukumbira nekuzvininipisa kuti utarise humbowo hwehunhu hwehumwari hwaJesu. Kana uri muteveri waJesu uye uchizviti muKristu, unoziva chikonzero nei? Unoti kudini kune vamwe kana vakakubvunza kuti sei uchizvidaidza nezita raJesu Kristu uye uchirarama maererano nezvaanoda? Uchapupu hupi hwaungapa hunoratidza kuti Jesu akanga ari Mwari munyama?

Zvikonzero Zviviri Zvikuru Zvekusatenda munaJesu

Vanhu vakaramba Jesu saMesia akatumwa kuDenga, akaberekwa nemhandara, akaporofitwa kubva paakafamba Panyika. Rangarira, semuenzaniso, pakutanga kwehushumiri hwaJesu kupinda kwaakaita musinagoge muguta reNazareta uye akaverenga pachena kubva mubhuku reTestamente Yekare raIsaya:

Mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo; Akandituma kuti ndirape vane mwoyo yakaputsika, kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa, namapofu kuti aonezve, kuti ndisunungure vakadzvinyirirwa; kuzivisa gore rakanaka raShe (Ruka 4:18-19)

Pashure pokurava uku, Jesu akavhara bhuku racho, akagara pasi, uye “akatanga kuti kwavari, ‘Nhasi rugwaro urwu rwazadzika munzeve dzenyu’” (4:21). Kunyange zvazvo vaJudha pakutanga vakashamiswa uye vakabvunza kuti Mesiya akapikirwa angava sei chaizvoizvo mwanakomana womuvezi muNazareta, pavakanzwazve, “vakasimuka, vakamubudisira kunze kweguta… kuti vamuwisire pasi pamawere” (4:29). Kusangana uku kwaingova kutanga kwezviitiko umo vanhu vasingaverengeki vakaramba Jesu. Kunyange zvazvo vamwe vaizotenda maari, vazhinji havana kutenda.

Vanhu vakawanda vari munyika nhasi vanoramba Jesu saIshe uye Mwari nokuda kwezvikonzero zviviri zvikuru. Kutanga, mamiriyoni anoramba kubvuma Jesu saMwari nokuti vanoramba zvachose pfungwa yaMwari. Kana Mwari asipo saka Jesu haana kumbovapo se“Shoko…Mwari” Akabuda mukusingaperi uye “akava nyama akagara pakati pedu” (Johane 1:1,14). Hazvina musoro kupikisa kuti Jesu ndiye “Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu” (Mateu 16:16), kana Mwari akafa. Kana munhu ane simba guru, asingaperi, anoziva zvose, ane simba rose, Mweya mupenyu achingove mufananidzo wefungidziro yemunhu, Jesu weNazareta wemuzana remakore rokutanga ainyepa zvakanyanya uye murevi wenhema zvakanyanya. Mukurangarira ichi chikonzero chikuru chokurambwa kwaJesu, vaKristu vanofanira kuzvigadzirira vamene kudzivirira chirevo chikuru chokuti “Tinotenda kuti Jesu ndiMwari-Munyama, zvinobvira nekuti tinoziva kuti Mwari ariko.” Hatisi kukurudzira kushandisa pfungwa dzakatenderedzwa kudzivirira huMwari hwaKristu; asi tiri kubvuma chokwadi chokuti Kristu haangavi Mwari, kana Mwari asipo. Saka, munhu anogona kuzogumisa kuti Jesu ndi“Ishe wangu naMwari wangu” (Johani 20:28) kana bedzi akatanga kuziva kuti Mwari ariko zvechokwadi. [Cherechedza: nyaya yedu yakanzi “Zvikonzero Zvinomwe Zvokutenda Muna Mwari” (2014) kuti uone chikonzero nei vanhu vachikwanisa (uye vachifanira) kusvika pamhedziso ine musoro yokuti Mwari ariko. Onawo chikamu che”Kuvapo kwaMwari” pa apologeticspress.org.]

Chechipiri, zvingava zvisina maturo kudzivirira hunhu hunoshamisa hwaJesu sohunoratidzirwa muBhaibheri pasina kutanga taziva idi rokuti vazhinji vanoramba Bhaibheri rinechizaruro chinopfuura chomuzvarirwo chinobva kuna Mwari chichienda kumunhu. Mabhirioni avasiri vaKristu munyika yose vanodavira muna mwari, asi vanoramba Bhaibheri serakafuridzirwa noMusiki. Vazhinji vasingatendi vanobvuma kuti Jesu weNazareta akararama, asi vanoramba Jesu, Kristu, sezvaanoziviswa muzvose zviri zviviri Testamende Yekare neItsva. Zvisinei, chokwadi ndechokuti, kana Mwari anoziva zvose, ane simba rose aripo (uye pane uchapupu hwakakwana hwokuti Anodaro; tarisa VaRoma 1:20), saka Mwari akadaro anogona kufemera zviri nyore bhuku raizobatsira vanhu kusvika kuziva “kuti Jesu ndiye Kristu, Mwanakomana waMwari” (Johane 20:31), “Muponesi wenyika” (Johane 4:42; 1 Johane 4:14). Naizvozvo chii chiri umboo hwokuti Bhaibheri rakabva musimba rinopfuura romusikirwo? Nei munhu anotsvaka chokwadi aifanira kusvika pamhedziso yokuti Bhaibheri ndiro rakazarurwa chairo rinobva kuna Mwari weChisiko Chapose pose? Mukupfupikisa, chikonzero chikuru, chikuru chokuti Bhaibheri rinogona kuratidzirwa kuva rakabva kuna Mwari imhaka yokuti vanyori veBhaibheri vakanga vakarurama muchinhu chiri chose chavakanyora—nezvenguva yakapfuura, yazvino, uye kunyange nguva yemberi—izvo zvisingabviri kumunhu. [Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekufemerwa kweBhaibheri, ona chinyorwa chedu chakanzi “Zvikonzero Zvitatu Zvokudavira Kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari” (2015). Onawo chikamu che“Kufemerwa kweBhaibheri” paapologeticspress.org.]

Zvikonzero zviviri zvikuru zvokurambwa kwaJesu soMwanakomana waMwari nokudaro zvinoratidzirwa kuva nhema. Kupfurikidza nokutora uku kutsoropodza nokuashandura pamisoro yavo, ivo vanogovera chaizvoizvo mbiru mbiri dzokutanga dzokutenda muna Kristu—(1) Mwari ariko uye (2) Bhaibheri iShoko Rake. Mubvunzo unotevera une musoro wokubvunza ndewokuti, “Uchapupu hupi hunopiwa neBhaibheri nezvehuMwari hwaJesu?”

Jesu Akazadzikisa Chiporofita cheTestamende Yekare chaMesiasi

Kunyange chiri chokwadi kuti hupenyu hwevanhu vazhinji hunogona kunyorwa mushure mekunge vahurarama, hupenyu hwaJesu hwakarondedzerwa nenzira inoshamisa (nekufemerwa naMwari) nguva refu asati asvika Panyika. Uporofita hwaMesia umboo hwakadaro hwezvose zviri zviviri kufuridzirwa kwouMwari kweBhaibheri pamwe chete nouMwari hwouMwari hwaJesu. Chikonzero chakaita kuti Jesu, vaapositori, nevaporofita veTestamende Itsva vapedze nguva yavo yakawanda kwazvo vachidzidzisa nokuparidza kubva muuporofita hwaMesia hweTestamende Yekare imhaka yokuti Jesu akaratidzwa kuva Kristu nokuzadzikiswa Kwake kwakaotwa nezviporofita izvi (tarisa Ruka. 24:25) -27, 44; Mabasa 8:30-39).

Jesu akazadzika muudzamu uprofita hunopfuura 300 hune chokuita nokuuya kwaMesiya. Boka reSpace rinorambidza kunyorwa kwese kwezviporofita izvi, asi zvakabudiswa zvakakodzera. Mesiya aizoberekerwa muBheterehema muJudhea (Mika 5:2) nemhandara (Isaya 7:14; tarisa. Genesi 3:15—“Mbeu yake”). Aizova muzukuru waAbrahama, Isaka, Jakobho, naJudha (Genesi 22:18; 26:4; 49:10; Numeri 24:17). Aifanira kuva mambo (Pisarema 89:3-4; Isaya 9:6-7; Mapisarema 110:1) uye panguva imwe cheteyo muranda anotambura (Isaya 53). Aizotengeswa neshamwari (Mapisarema 41:9) nokuda kwezvidimbu makumi matatu zvesirivha (Zekaria 11:13). Mutongi waJehovha aizopinda muJerusarema akatasva mhuru yembongoro (Zekaria 9:9). Aizovigwa nevapfumi (Isaya 53:9). Munguva yekutambudzika kwake, nguo dzake dzaizogovewa kune avo vakakanda mijenya pamusoro padzo (Mapisarema 22:18). Varwi vake vaizomubaya (Zekaria 12:10 ). Kunyange zvazvo kutambudzika kwake kwenyama kwaizova kwakanyanya, mapfupa ake aisazotyoka (Mapisarema 34:20). Uye zvisinei nerufu rwake, muviri wake wenyama waisaona kuora (Mapisarema 16:10). Iyi dzokororo diki yehuporofita chaihwo chidimbu chezviporofita zvakawanda zveTestamende Yekare zviripo. Uprofita hwacho hwakanga hwakanyatsorongwa kuti iwe nzira inobudirira iyo yaigona kuzivisa nayo Mesiya kuboka rechiJudha kana Asvika.

Zvikamu zvose zvechirahwe chaMesiya pazvinobatanidzwa, munhu mumwe chete anobuda pachena somunhu oga akazadzika uprofita humwe nohumwe hwose—Jesu Kristu. Hupenyu nemabasa aJesu Kristu sezvakanyorwa mumagwaro eTestamente Itsva zvinosanganisa zvine hungwaru dingindira remambo anotonga nemuranda anotambura kuva mufananidzo unoshamisa waJesu anokunda Uyo aive Gwayana rechibairo parufu rwake pamuchinjikwa, uye Uyo akazova anokunda Shumba yaJuda mukumuka kwake kubva muguva. Mutsara wemutsara waJesu Kristu unorondwa nounyanzvi kuratidza kuti Iye akakwanirisa seMbeu yaAbrahama, yaIsaka, yaJakobho, yaJudha, uye yaDhavhidhi (Mateo 1; Ruka 3:23-38). Rondedzero inotaura nezvekuzvarwa Kwake inosimbisa kuti zvechokwadi akaberekerwa muBhetrehema reJudhiya, guta raizobva Mesiya (Ruka 2:1-7). Rondedzero yekuzvarwa inoratidzirawo zvine hungwaru kuvapo kwaJesu nguva isati yatanga, ichizadzisa chiporofita chekuti Mesiasi aivepo Mambo Dhavhidhi asati avapo (Mateo 1:18-25; tarisa. 22:41-46; Johani. 1:1-5, 14) ) Uyezve, Jesu akapinda, akataura chokwadi, akapinda muJerusarema akatasva mhuru yembongoro (Mateo 21:1-11).

Nhoroondo dzeTestamende Itsva dzinoratidza kufa kwaJesu Kristu dzinosimbisa kuti Jesu akatengeswa neshamwari yake uye akatengeswa nemasirivha makumi matatu chaiwo (Mateo 26:14-16). Parufu rwake mapfupa Ake haana kutyorwa, varwi vakakanda mijenya pamusoro pehanzu Dzake, uye rutivi rwake rwakabayiwa nepfumo (Johane 19:33-37; Mateo 27:35). Munguva yekutambudzika kwake, akaverengerwa nevadariki sezvakafanotaurwa naIsaya 53 nekurovererwa pamuchinjikwa pakati pembavha mbiri, uye pakufa kwake akavigwa muguva remupfumi sezvakafanotaurwawo (Mateo 27:57). Rudzi rwekusimbisa urwu runogona kuenderera mberi kumapeji akawanda. Hupenyu hwaJesu Kristu weNazareta, sezviri kuratidzwa mumagwaro eTestamente Itsva, hwakanga hwakagadzirirwa kuzadzisa huporofita hwaMesiasi hweTestamente Yekare.

Nekuda kwekubatana kukuru kwehupenyu hwaJesu Kristu nechiporofita chaMesiasi cheTestamende Yekare, vamwe vakafunga kuti Jesu aive munyengeri aikwanisa, nehunyanzvi hwekushandisa, kuronga hupenyu Hwake kuti huratidzike saIye. aiva Mesiya. Kupokana kwakadaro hakugoni kuchengetwa nenzira ine mufungo pamusoro peidi rokuti zvizhinji zvezviporofita zvakanga zvapfuura kudzora Kwake. Zviri pachena kuti hazvingaiti kuti munhu aronge kuti madzitateguru ake ndivanaani kana kuti aizoberekerwa kupi. Uyezve, zvaizova pedyo zvisingabviri kuronga zviitiko kuitira kuti Ave nechokwadi chokuti Akarovererwa pamuchinjikwa pakati pemakororo, achivigwawo muguva romupfumi. Mutengo wokupandukira Judhasi waizoshandiswa sei naJesu? Uye, nyengetera uti, Jesu angadai akakwanisa sei kuzvironga kuti varwi vakande mijenya pamusoro pezvipfeko Zvake? Pfungwa yokuti Jesu akashandura zviitiko zvose izvi kuti aite kuti zviratidzike sokunge akanga ari Mesiya kwete bedzi risinganzwivisiki, asi rinotaurawo pamusoro peidi rokuti Jesu sezviri pachena akanga ari kuzadzikwa kweTestamende Yekare, uporofita hwaMesia.

Vamwe vakaramba kuti Jesu ndiye Mesiya zvichibva papfungwa yokuti magwaro eTestamende Itsva haana kuvimbika, uye akaitwa kuti atsanangure zvinhu zvisina kumboitwa naJesu. Kupikisa uku kunowirawo pasi muchiedza cheuchapupu chaihwo. Hakugoni kurambwa kuti Testamente Itsva yakabvumikisa imene kuva bhuku rakavimbika zvikurusa munhau yekare (pamwe chete namabhuku eTestamente Yekare). Kana ichinyora vanhu, nzvimbo, uye zviitiko zvinotariswa pachishandiswa nzira dzekuchera matongo, vanhu ivavo, nzvimbo, uye zviitiko zvinogara zvichiratidza kuti ndezvechokwadi uye ndezvenhoroondo. Zvakare, humbowo hwakawanda hunosimbisa kuti Testamende Itsva yakarurama uye ndeyechokwadi. Huporofita hwakawanda hwaMesia hwakanyorwa muTestamende Itsva hahutsananguri chinhu chipi nechipi chishamiso chokuzvarwa nacho. Pakanga pasina chishamiso chokuti Jesu akavigwa muguva romupfumi. Uyewo pakanga pasina chishamiso chokuti Jesu akapinda muJerusarema akatasva mhuru yembongoro, kana kuti kutengeswa neshamwari Yake nokuda kwezvidimbu makumi matatu zvesirivha. Zviitiko izvi, kana zvisiri zvakajairika, zvinogoneka, zviitiko zvemazuva ese izvo zvingangodaro zvakaitika kune chero munhu. Asi, nemhaka yokuti zviitiko zvezuva nezuva zvakadaro zvakanga zvafanotaurwa nezvaMesiya mazana emakore Jesu asati auya, kuzadzika kwezviitiko zvacho kunova chimwe chezvishamiso zvinoshamisa zvakanyorwa muBhaibheri. Hakushamisi kuti Jesu, nevaapostora, uye chechi yokutanga vakashandisa kuzadzikwa kwouporofita hwaMesia seimwe yehwaro mbiru dzavo dzoumboo hwouMwari hwaKristu.

Jesu Akaita Zvishamiso

Nemhaka yeidi rokuti zvisjamiso vakabatira sechibvumikiso chechizaruro chaMwari chibviro chapakuvamba (Eksodho 4:1-9; 1 Madzimambo 18:36-39; Marko 16:20; VaHebheru 2:3-4 , kunofanira kuitwa. hazvishamisi kuti “pakasvika nguva yokuzara” (VaGaratia 4:4), uye Mesiya akapikirwa kuva, Mwanakomana waMwari, akauya kuNyika nechinangwa chokuponesa nyika kubva muchivi (Ruka 19:10) Aizosimbisa kuzivikanwa Kwake neshoko nekuita zvishamiso. Mazana emakore Kristu asati aberekwa, muprofita Isaya akafanotaura nezvenguva apo “meso emapofu achasvinudzwa, nenzeve dzematsi dzichadziurwa . . . [A]nokamhina achakwakuka senondo, rurimi rwembeveve rwuchaimba” (35:5-6). Kunyange zvazvo uyu mutauro une chimiro chokufananidzira kwauri, chaizvoizvo ndowechokwadi nezvokuuya kwaMesia. Apo Johani Mubhabhatidzi akanzwa nezvemabasa aKristu, akatuma vaviri vevadzidzi vake kuna Jesu achibvunza kana Akanga ari “Uyo Anouya” Anotaurwa nezvake nevaporofita. Jesu akapindura vadzidzi vaJohane kupfurikidza nokunongedzera kuvanhu avo Iye akanga aporesa nenzira yeminana (nokudaro achizadzika uporofita hwaIsaya hwouMesia), achiti, “Endai mundoudza Johane zvinhu zvamunonzwa nezvamunoona: mapofu anoona uye vanokamhina vanofamba; vane maperembudzi vanonatswa, nematsi dzinonzwa; vakafa vanomutswa uye varombo vanoparidzirwa evhangeri” (Mateo 11:4-5; cf. Mako. 7:37). Jesu aida kuti vazive kuti akanga achiita chaizvo izvo “Iye Unouya” aifanira kuita (cf. Isaya 53:4; Mateu 8:17), uye zvaitarisirwa nevaJudha kuti aite—kuita zvishamiso (Johani 7:31) tarisa Johani. 4:48;

Neimwe nzira, zvishamiso zvaJesu zvakashanda chinangwa chakasiyana pane chakaitwa naMosesi, Eria, kana mumwe wevaapostora kana vaporofita veTestamente Itsva. Kusiyana nevamwe vanoita zvishamiso zvakanyorwa muMagwaro, Jesu akatotaura kuti aiva Mesiya akaporofitwa, Mwanakomana waMwari, uye zvishamiso Zvake zvakaitwa kuratidza uchokwadi hweshoko Rake uye unhu hwake hwouMwari. Nepo vaapositori nevaporofita veTestamente Itsva vakaita zvishamiso kuti vasimbise shoko ravo rekuti Jesu akanga ari Mwanakomana waMwari, Jesu akaita zvishamiso kuti apupurire kuti Iye aiva, zvechokwadi, Mwanakomana waMwari. Achipindura boka revaJudha raibvunza kana akanga asiri Kristu, Jesu akapindura achiti,

Ndakakuudzai, asi hamuna kutenda. Mabasa andinoita muzita raBaba Vangu, anondipupurira Ini…. Ini naBaba Vangu tiri vamwe… Kana ndisingaiti mabasa aBaba Vangu, musaNditenda; Asi kana ndichiaita, kunyange musinganditendi, tendai mabasa, kuti mugoziva nokutenda kuti Baba vari mandiri, neni mavari (Johane 10:25, 30, 37-38).

Saizvozvowo, pane imwe nguva Jesu akatsigira huMwari Hwake, achiti, “[I]ni mabasa andakapiwa naBaba kuti ndimapedze—mabasa chaiwo andinoita—anondipupurira, kuti Baba vakandituma.” (Johani 5:10; 36). Paaiva pasi pano, Jesu “akapupurirwa kwamuri naMwari nezvishamiso nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari kubudikidza naye.” (Mabasa 2:22, NASB). Uye, mukuwirirana nomuapostora Johane, “Jesu akaita zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pavadzidzi vake, zvisina kunyorwa mubhuku iri; asi izvi zvakanyorwa kuti mutende kuti Jesu ndiye Kristu, Mwanakomana waMwari, uye kuti nokutenda muve noupenyu muzita Rake” (Joh. 20:30-31). Sezvingatarisirwa kubva kune Uyo aizviti ndiye Mwari munyama (tarisa. Johani. 1:1-3, 14; 10:30), Magwaro anonyora kuti Jesu akaita zvishamiso muushumiri hwake hwose mukuedza kupa humbowo hwakakwana hweshoko rake rouMwari arimuchimiro chemunhu.

Zviratidzo ZvaJesu Zvakanga Zvakawanda uye Zvakasiyana-siyana

Vanhu vanotarisirwa kudavira kuti Jesu Mwanakomana waMwari kwete nokuti Akaita chimwe chinhu chinoshamisa munguva Yake. Kusiyana naizvozvo, nhoroondo dzeEvhangeri dzakazadzwa nezvishamiso zvakasiyana-siyana izvo Kristu akaita, kwete nokuda kwepfuma kana kuti simba rezvamatongerwe enyika, asi kuti nyika ive nechokwadi chokuti Iye akatumwa naBaba kuzounza ruponeso kurudzi rwomunhu. Sokuporofita kwaIsaya, Jesu akaita zvishamiso zvokuporesa (Mateo 8:16-17). Akanatsa munhu aiva namaperembudzi nokumubata noruoko rwake (Mateo 8:1-4) uye akaporesa hosha dzose nehosha neshoko romuromo wake (tarisa. Johani. 4:46-54). Mumwe mukadzi aibuda ropa kwemakore 12 akaporeswa pakarepo nokungobata mupendero wenguo yake (Ruka 8:43-48). Nenzira yakafanana, pane imwe nhambo pashure pokunge Jesu asvika munyika yeGenesareta, vose vakanga vachirwara munharaunda yose yakapoteredza vakauya kwaari, “vakamukumbira kuti vabate chete mupendero wenguo yake. Navose vakaibata vakaporeswa.” (Mateo 14:34-36; Marko 3:10). Kazhinji kazhinji, “zvaunga zvikuru zvakauya kwaari, vane vanokamhina, mapofu, zvimumumu, zvirema, navamwe vazhinji; vakavaradzika patsoka dzaJesu, akavaporesa” (Mateo 15:30). “Akarapa zvirwere zvizhinji, nokutambudzika…uye akasvinudza mapofu mazhinji” (Ruka 7:21). Kunyange vavengi vaJesu vakareurura ku“zviratidzo zvizhinji” zvake (Johane 11:47).

Jesu haana kungoratidza simba pamusoro pevanorwara nevanotambudzika chete, Akaratidzawo ukuru Hwake pane zvakasikwa kanopfuura kamwe. Apo muporofita waMwari Mosesi akachinja mvura kuva ropa kupfurikidza nokurova mvura netsvimbo yake (Eksodho 7:20), Jesu akangodira mvura kuva waini/muto wamazambiringa (oinos) pamabiko omuchato (Johane 2:1-11). Akashandisazve simba Rake pamusoro pezvinhu zvakasikwa nokunyaradza Gungwa reGarireya mukati medutu rine simba (Mateu 8:23-27), nokufamba pamusoro pemvura kwedaro guru kuti asvike vadzidzi Vake (Mateu 14:25-33), uye nokuita kuti muonde usvava pakuraira kwake (Mateo 21:18-22). Hukuru hunoshamisa hwaJesu pamusoro penyika yenyama (yaakasika—VaKorose 1:16) ndizvo chaizvo zvatingatarisira kubva kune Uyo aizviti Mwanakomana waMwari.

Jesu akaita zvishamiso zvakaratidza simba Rake kunyange parufu. Yeuka kuti vadzidzi vaJohani Mubhabhatidzi pavakauya kuna Jesu vachibvunza kuti aiva ani, Jesu akavarayira kuti vaudze Johani kuti “vakafa varikumutswa” (Mateu 11:5). Chirikadzi yemwanakomana anyweNaini yakanga yatonzi yakanga yafa uye yakaiswa mubhokisi apo Jesu akabata bhokisi rakanga rakazaruka ndokumuudza kuti “muka.” Pakarepo, “uyo akanga afa akamuka akagara akatanga kutaura.” (Ruka 7:14-15) Pakarepo, akanga afa akamuka akagara akatanga kutaura. Razaro akanga atofa uye avigwa kwamazuva mana panguva iyo Jesu akamumutsa kubva kuvakafa (Johane 11:1-44). Kuratidzira kukuru kwakadaro kwesimba pamusoro porufu kwakakonzera “vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Maria, uye vakanga vaona zvinhu zvakaitwa naJesu” kuti vatende maari (Johane 11:45).

Jesu akamuka kubva kuvakafa!

Kumuka kwaJesu pachake kubva kuvakafa kwaiva kuguma kwezvishamiso zvake zvose, uye kunoshanda sechishamiso chinopwisa kupfuura zvose. Chokwadi, Jesu “akaziviswa kuti ndiye Mwanakomana waMwari nesimba… nokumuka kubva kuvakafa” (VaRoma 1:4). Bhuku reTestamende Itsva raMabasa rinosimbisa chokwadi chekumuka kwaJesu kusvika. Mabasa 1:22 , somuenzaniso, unowana Petro navamwe vaapostora vachisarudza muapostora aizova “chapupu” chokumuka kwaKristu. Ipapo, paZuva rePentekosta, Petro akasimbirira mumharidzo yake kuboka rakanga rakaungana kuzonzwa iye kuti “Mwari akamutsa” Jesu nokudaro ndokumusunungura pamarwadzo orufu (Mabasa 2:24). Uye kuti ave nechokwadi chokuti vateereri vake vanzwisisa kuti kwaiva nerumuko rwenyama, Petro akataura pachena kuti nyama yaJesu haina kuona kuora (Mabasa 2:31). Pfungwa yake yakanga yakajeka: Jesu akanga amutswa mumuviri kubva kuvakafa uye vaapostora vakanga vaona Kristu akanga amutswa. [Dzimwe ndima dziri muna Mabasa dzinoratidza kuti dingindira guru rekuparidza kwevaapostora rakanga riri kumuka kwomuviri kwaKristu rinosanganisira Mabasa 3:15; 3:26; 4:2, 10, 33; 5:30; 10:40-43; 13:30-37; 17:3, 31-32 .] Uyezve, chitsauko chose che 1 VaKorinde 15 (kunyanya ndima 14) chinosimbisa kuti kuparidza kwomuapostora Pauro kwainyanya kutaura nezvorumuko rwaKristu.

Jesu Akaita Zvishamiso Zvisiri Kudzokororwa Nhasi

Pamusoro pazvo, kana iyezvino anonzi “muporesi wekutenda” kana musayendisiti wezana ramakore rechi 21 ari kutevedzera zvishamiso zvakaitwa naJesu paPanyika makore zviuru zviviri zvapfuura. Vashandi venhema nhasi vanoita zviitiko zvinoita sezvisingaperi apo vanotori vechikamu vanoda vane hosha dzinofungidzirwa vanooneka voita sokunge vari kuporeswa zvirwere zvavo nokuiswa maoko. Marwadzo anotyisa uye hosha dzisingabvumirwi nemishonga zvinofungidzirwa kuti zvinoporeswa “nevarapi vokutenda” vane mukurumbira avo panguva imwe cheteyo vari kuvaka umambo hwemari nemari yavanogamuchira kubva kuvateveri vanonyengera. Oral Roberts, Benny Hinn, uye vamwe vakawanda vakaita mamiriyoni akawanda emadhora kubva kuvaoni vanovatumira mari noungwaru vasingamire kuti vafunge nezvemisiyano chaiyo iri pakati pezvishamiso zvakaitwa naJesu nezvavanoona varume ava vachiita nhasi.

Jesu akafamba “achiporesa hosha dzose nehosha dzose” (Mateo 9:35). Zvishamiso zvake zvinoshamisa hazvina ganhuriro. Aigona kurapa chero chinhu. Ruka, chiremba aive akadzidza zvikuru (VaKorose 4:14), akanyora kuti Aigona sei kudzorera ruoko rwakanga rwakakokonyara pakati pevavengi Vake ( Ruka 6:6-10 ) uye kuporesa nzeve yakanga yakagurwa nokubatwa noruoko Rwake (Ruka 22:51) Akaporesa “vazhinji” paupofu hwavo (Ruka 7:21), kubatanidza murume mumwe akanga aberekwa ari bofu (Johane 9:1-7). Akatomutsa vakafa nekungoshevedzera kwavari (Johani 11:43). Ndeupi “munhu anoita zvemweya,” mashiripiti, kana kuti musayendisiti wemazuva ano asvika pedyo nekuita zvinhu zvakadai zvisingatsanangurirwi nomusikirwo? Ndiani ari kuenda kuzvikoro zvemapofu achipa vana kuona? Ndiani ari kuenda kumariro kana kumakuva kunomutsa vakafa? Aya ndiwo marudzi ezvishamiso zvakaitwa naJesu—zviitwa zvemweya zvinopupurira kuzivikanwa Kwake seMuponesi wenyika akatumwa neKudenga.

Humwe Humbowo HwehuMwari HwaJesu Jesu Haana Kutongotadza

Mwari paakarayira vaIsraeri kuti vabayire Gwayana rePaseka, akatsanangura kuti mhuka yacho yaifanira kuva isina gwapa kana chirwere. Gwayana raisagona kuremara, kuva nechirwere, kana kuchembera. Chibayiro “chakakwana” chete ndicho chaizogamuchirwa. SeGwayana redu rePaseka, Jesu akapa chibayiro chakakwana (1 VaKorinte 5:7). Kukwana kwake kwaisava kunze kwenyama yake, asi kwaive kukwana kwemukati kwehupenyu husina zvivi. Petro, mumwe wevateveri vepedyo vaJesu, akanyora kuti vaKristu havana kudzikinurwa “nezvinhu zvinoora, sesirivha kana ndarama… -19). Munyori weVahebheru anotsanangura kuti Jesu akaedzwa pazvinhu zvese sezvatiri, asi Jesu akaramba “asina chivi” (4:15).

Kunyange vavengi vaJesu vazhinji vakamurwisa paaiva paPanyika, uye vazhinji vanomurwisa nanhasi, vakapomera Jesu mhosva yekutadza, vakatadza zvakanyanya kupa muenzaniso mumwechete wekuita zvakaipa. Kudenha kwaJesu kweushingi uye kusina kupindurwa kunoenderera mberi kuchinzwika kwemazana emakore: “Ndiani wenyu angandipomera mhosva yechivi?” (Johane 8:46). Mhinduro yomubvunzo iwoyo kwemakore anoda kusvika 2 000 yave ichiti, “Hapana!” Munhu wose ane mwoyo wakatendeseka anotarisa hunhu hwaJesu, ndokuhuenzanisa nohwake, anofanira kubvuma kuti Kristu ane chivimbo mukusatadza Kwake amene kunopfuura uko kwomunhuwo zvake. Nepo chingava kwechokwadi kuti vatungamiriri vemarudzidziso kana kuti vamwe vanhu vanozvitutumadza vanotaura kuva vasina chivi, vasina kutongokanganisa mutsika, kuri nyore zvikuru kuratidza zviito muupenyu hwavo zvinovabvumikisa kuva vasina kururama. Kutaura chokwadi, havasati vari vatungamiriri vetsika vanobvuma utera hwavo vamene vanoyemurwa zvikurusa here? Asi, Jesu aisagona kubvuma kukanganisa kupi nokupi kwetsika, nokuti Akanga asina chivi. Akatsanangurira vavengi vake kuti: “Asi imi hamumuzivi [Mwari], asi ini ndinomuziva. Uye kana ndikati, ‘Handivazivi,’ ndichava murevi wenhema semi; asi ndinovaziva uye ndinochengeta shoko ravo” (Johane 8:55). Kutendeka kwaJesu kunotaura zvakawanda pamusoro pehuMwari hwake.

Jesu Akaregerera Zvivi

Ngatitii murume akaponda muvakidzani wake akanga ava nemakore achirarama upenyu hwokuzvipa mhosva. Pakupedzisira, akasarudza kuudza imwe yeshamwari dzake zvaakanga aita makore akawanda kwazvo akanga apfuura. Shamwari yacho yakanyatsoteerera ndokuti, “Uri mhondi, asi ndakuregerera, usazvinetse nezvazvo.” Zvingabatsirei kuti shamwari yemurume imukanganwire? Kumunhu akange asina hukama nemhosva, uye asina mvumo yepamutemo yekuregerera mhosva, hazvireve chinhu. Tinonzwisisa kuti ruregerero runogona kupihwa chete nemunhu anenge atadzirwa, kana kuti ane mvumo yepamutemo yekuregerera vamwe. Ndicho chikonzero nei chokwadi chokuti Jesu aikanganwira zvivi chishamiso zvikuru.

Muna Mako 2, tinowana nyaya yemurume akaoma mitezo akaburutswa mukamuri pamberi paJesu. Jesu akatarisa murume uyu akati, “Mwanakomana, zvivi zvako waregererwa” (Mako 2:5). Vazhinji veavo vainzwa kutaura kwaJesu vakashamiswa nechiziviso Chake. Vakabvunza (nenzira yomubvunzo usina musoro): “Ndiani angakanganwira zvivi kunze kwaMwari oga?” (Mako. 2:7). Uye vakanga vakarurama: hakuna mumwe kunze kwaMwari anogona kukanganwira zvivi, iyo yakanga iri pfungwa raJesu. Kana Aiva nesimba rokuita kuti murume akaoma mutezo afambe, Aivawo nesimba rokukanganwira zvivi zvake. Uye kana aine simba rekuregerera zvivi zvake, uye pasina angaregerera zvivi kunze kwaMwari chete, saka Jesu anofanira kunge ari Mwari. Chokwadi chokuti Jesu aida (uye akaratidza) kuti Aiva nesimba rokuregerera munhu upi zvake pazvivi zvose, chinomusiyanisa kubva kune chero humwe hunhu munhoroondo yevanhu.

Jesu Akagamuchira Kunamatwa

Bhaibheri rinoratidza nguva nenguva kuti Mwari oga ndiye anofanira kunamatwa (Eksodho 20:3-5; 2 Madzimambo 17:34-36; Mabasa 14:8-18). Bhaibheri rinoratidzawo kuti munhu anofanira kurega kunamata ngirozi. Apo muapostora Johane akawira pasi kuti anamate pamberi petsoka dzengirozi yakanga yamuzivisa shoko raZvakazarurwa, ngirozi yakapindura, kuti: “Chenjera kuti usadaro. nekuti ndiri muranda pamwe newe, nehama dzako, vaporofita, nevanochengeta mashoko ebhuku iri; Namata Mwari” (Zvakazarurwa 22:9). Ngirozi, zvidhori, uye vanhu vose havakodzeri kunamatwa kworuremekedzo kunofanira kunamatwa kuna Mwari bedzi. Sokuyeuchidza kwakaita Jesu Satani, kuti: “Kwakanyorwa kuchinzi, ‘Uchanamata Ishe Mwari wako, uye Ndiye oga waunofanira kubatira’” (Mateo 4:10 , NW).

Kusiyana nevanhu vakanaka nengirozi dzakanaka dzagara dzichiramba kunamatwa nevanhu, Jesu akabvuma kunamatwa. Kana kunamata kuchizochengeterwa Mwari bedzi, uye Jesu, Uyo “akanga asingazivi chivi” (2 VaKorinte 5:21) akabvuma kunamatwa, ipapo mhedziso ine mufungo ndeyokuti Jesu aidavira kuti akanga ari Mwari. Kakawanda Bhaibheri rinotaura kuti Jesu aibvuma kunamatwa nevanhu. Mateu 14:33 inoratidza kuti vaya vakaona Jesu achifamba pamusoro pemvura “vakamunamata.” Johane 9:38 inozivisa kuti bofu rakaporeswa naJesu, rakabvuma kutenda kwaro muna Jesu soMwanakomana waMwari uye “raimunamata.” Pashure pokunge Maria Magadharini navamwe vakadzi vashanyira guva rakanga risina chinhu, uye Kristu akamutswa akazviratidza kwavari, “vakasvika, vakabata tsoka dzake, vakamunamata” (Mateo 28:9). Apo Tomasi paakaona Kristu akamutswa kekutanga, akati, “Ishe wangu naMwari wangu” (Johane 20:28). Gare gare, apo Jesu akazviratidza kuvaapostora muGarireya, “vakamunamata” mugomo (Mateo 28:17). Mazuva mashoma mushure maizvozvo, vadzidzi vake “vakamunamata” muBhetania (Ruka 24:52). Nguva nenguva Jesu aigamuchira rudzi rwerumbidzo yaibva kuvanhu yakafanira kuna Mwari chete. Haana kumbotsvaga kururamisa vateveri vake uye kudzoreredza kunamatwa kure naye, sezvakaita ngirozi muna Zvakazarurwa kana muapostora Pauro muna Mabasa 14. Uye Mwari haana kurova Jesu nehonye dzinouraya nekuda kwekusadzosera kurumbidzwa kwaakagamuchira kubva kuvanhu sezvaakaita Herodhi., uyo, pakurumbidzwa samwari, “haana kukudza Mwari” (Mabasa 12:23).

Jesu akambotaura muushumiri hwake hwepasi pano kuti: “[Va]nofanira kukudza Mwanakomana sokukudza kwavanoita Baba. Usingakudzi Mwanakomana, haakudzi Baba vakamutuma” (Johani 5:23; tarisa, 5:18; 10:19-39). Paaiva panyika, Jesu akaremekedzwa kakawanda. Vateveri vake vaimunamata. Vakatomunamata mushure mekukwira kwake kudenga (Ruka 24:52). Kusiyana nevanhu vakanaka nengirozi vomunguva inotaurwa muBhaibheri vakaramba kunamatwa, Jesu akagamuchira mbiri, kukudzwa, uye kurumbidzwa kubva pane zvaakasika asingazezi. Chokwadi, kunamata kwakadaro ndohumwe humbowo hunesimba hwehuMwari hwaJesu (tarisa. Zvakazarurwa. 5).

Jesu Akaramba Kuti Akanga Ari Mwari Here?

Pasinei zvapo noufakazi hwose hwakapiwa kusvikira zvino, vamwe vakakarakadza kuti Jesu haana kutaura kuva woumwari. Vanopikisa kuti aingotenda kuti aive muporofita, asi kwete Mesiasi aive Mwari Samasimba (Isaya 9:6). Vanoisa nyaya yavo pandima dzavakadudzira zvisizvo. Cherechedza muchidimbu mienzaniso miviri inotevera.

Pane imwe nguva, mumwe murume wechiduku akanga akapfuma akamhanya kunoona Jesu ndokumubvunza kuti, “Mudzidzisi akanaka, ndingaitei kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi?” Jesu akapindura akati, “Seiko uchinditi ndakanaka? Hakuna munhu akanaka kunze kwoMumwe chete, iye Mwari.”— Mako 10:17-18 . Maererano nemaonero asina chokwadi, Jesu ari kuramba kuti ndiMwari. Asi kunyatsoongorora tsinhiro yaJesu kunoratidza zvakapesana chaizvo kuti ndizvo zvazvaizoitika. Ona kuti Jesu haamborambi kuti ndiye “mudzidzisi akanaka.” Anongotaura kuti kune mumwe chete Akanaka zvechokwadi, uye ndiye Mwari. Nokudaro, kana kutaura kwejaya kuri kwechokwadi kwokuti Jesu ndiye “mudzidzisi akanaka,” uye kunongova nomumwe chete Uyo “akanaka” uye ari Mwari, ipapo Jesu anofanira kuva Mwari.

Pane imwe nhambo, Jesu akanyengetera kuna Baba, kuti: “Upenyu husingaperi ndihwo, kuti vakuzivei imi, Mwari uri woga wazvokwadi, naJesu Kristu wamakatuma” (Johane 17:3). Sezvingabvira, kupfurikidza nokudana Baba, “Mwari mumwe bedzi wechokwadi,” Jesu akazvibvisa amene pakuva Mwari. Pane matambudziko maviri makuru mukududzirwa kwechirevo chaJesu. Kutanga, zvaizopesana nedzimwe ndima dzakawanda muEvhangeri yaJohani. Muchokwadi, pfungwa huru yebhuku racho kupupurira humwari hwaJesu. Chechipiri, ndima iyi inogona kunzwisiswa zviri nani maererano nechokwadi chokuti Jesu akanga asiri kuzvisiyanisa naBaba; Akanga achisiyanisa vamwari vazhinji venhema, vechihedheni naJehovha, Mwari wechokwadi bedzi. Kupfuurirazve, kana nongedzero yaJesu kuna Baba sa“Mwari mumwe bedzi wechokwadi” neimwe nzira isingabatanidzi Jesu pakuva Mwari, ipapo (kuti zviwirirane) Jesu anofanirawo kubviswa pakuva Muponesi womunhu. Jehovha akati: “Kunze kwangu hakuna mumwe muponesi” (Isaya 43:11; tarisa  Hosiya 13:4; Judhasi 25). Asi, Pauro naPetro vakataura nezvaJesu so“Muponesi” wedu kakawanda muzvinyorwa zvavo zvakafuridzirwa (VaEfeso 5:23; VaFiripi 3:20; 2 Timotio 1:10; 2 Petro 1:1, 11; 2:20; zvichingodaro). Uyewo, kana Jesu asingabatanidzwi pakuva Mwari (kwakavakirwa pakududzirwa kusina kururama kwaJohane 17:3), ipapo, nyengetera uti, Mwari Baba vanofanira kubviswa pakuva Ishe womunhu here? Kuchechi yeEfeso, Pauro akanyora kuti kuna “Ishe mumwe” (4:5), uye, maererano naJudhasi 4 “Muridzi wedu mumwe bedzi naShe” “ndiJesu Kristu.” Asi, pamusoro pokudaidzwa kwaJesu kuti Ishe muTestamende Itsva yose, ndizvo zvakaitawo Mwari Baba (Mateo 11:25; Ruka 1:32) noMweya Mutsvene (2 VaKorinde 3:17). Sezviri pachena, Bhaibheri parinozivisa kuti kunongova naMwari mumwe chete, Muponesi mumwe, Ishe mumwe, Musiki mumwe (Isaya 44:24; Johani 1:3), zvichingodaro, kufunga uye zvakazarurwa zvinoda kuti tinzwisise kuti vanyori vakafuridzirwa havabatanidzi kwete munhu vese. nezvinhu zvose—kunze kwemitezo youmwari.

Mhedziso

Anenge makore 2 000 apfuura, mumwe muJudha aishingaira ainzi Sauro akarwisa chiKristu nesimba rake rose. Aitenda kuti Jesu Kristu aiva munyengeri uye vateveri vake vaizonyengerwa. Akavadzinga muguta neguta, achivaisa mutorongo, uye achibatanidzwa murufu rwavo. Sauro akabva aona “chiedza.” Jesu akazviratidza kwaari uye Sauro akaziva kukanganisa kwaakanga aita. Mwoyo waSauro wakatendeseka wakaororwa kwazvo noumbowo hwaivapo kwaari zvokuti akatendeukira kuChiKristu ndokuva simba guru mukuparadzira Evhangeri.

Saka nhasi, avo vanouya kuna Jesu Kristu nemoyo yakazaruka uye yakatendeseka vanowana humbowo hwakasimba hwokutenda kuti Iye ndiMwari. Akazadzisa zviporofita zvose zveTestamende Yekare maererano naMesiasi. Akaita zvishamiso zvakawanda zvakasiyana-siyana kuti asimbise shoko rake. Akafanotaura nezverufu rwake nekumuka kwake. Akabvuma kunamatwa. Akararama upenyu hwakakwana, husina chivi. Uye akakumbira noushingi kuti ave nesimba panyika rokuregerera zvivi. Apo munhu anotevera ufakazi hwose uhwu kusvikira kumhedziso yahwo yakarurama, iye achakotamira pamberi paJesu Kristu ndokuzivisa, sezvakaita muapostora Tomasi, “Ishe wangu, naMwari wangu” (Johane 20:28).

[Cherechedza: Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chimiro chaKristu, tarisa bhuku redu Tarirai! Gwayana raMwari Uyewo, kuti udzidze zvinodzidziswa neBhaibheri maererano nokugamuchira chipo chepachena, chenyasha cheruponeso icho Jesu akaita, tarisa bhuku repamasaisai redu repamhepo Kugamuchidzwa Zvipo Zveruponeso aapologeticspress.org/PDF-books.aspx.]

REFENZI YEZVINYORWA

Butt, Kyle naEric Lyons (2015), “Zvikonzero Zvitatu Zvakanaka Zvekutenda kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari,” Chikonzero & Zvakazarurwa, 35(1):1-5,8-11, January, https://www.apologeticspress. org/APContent.aspx?category=13&article=5089&topic=102.

Lyons, Eric naKyle Butt (2014), “Zvikonzero 7 Zvekutenda Muna Mwari,” Chikonzero & Zvakazarurwa, 34[10]:110-113,116-119, Gumiguru, https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub= 1&chinyorwa=1175.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→