Menu

Vezvemhindumupindu Vane Kutenda Kusingaoni

Munhu wose anotenda mune chimwe chinhu. Kutenda kwakapofumadzwa, zvisinei, kutenda mune chimwe chinhu chisina umboo. Munhu wose ari panyika ane kutenda, asi kuva nekutenda kusingaoni, maererano netsanangudzo, hakuna musoro: kuita mhedziso pasina humbowo hwakakwana.1 Kutenda/kuvimba kwandinako mumitemo yesainzi hakusi upofu; yakavakirwa paufakazi hwakawanda hwakaumbwa mumakore akawanda emufambiro unovaka kutenda kwavari. ChiKristu hachina kuvakirwa pakutenda kusingatarisirwi, asi pakutenda kwakatsigirwa neumbowo, uye Mwari anoda kuti kutenda kwechiKristu kuve kwakadaro.2 Nyanzvi dzezvisikwa, zvisinei, vanotenda kusaona muzviitiko zvakati kuti zvingave zvakakodzera kana mhindumupindu iri yechokwadi.

Semuenzaniso mumwe chete, funga: kana munhu ari wezvakasikwa, anofanira kutenda kuti pane imwe nguva (s) munguva yakapfuura, hupenyu hwakamuka kubva kune zvisiri zvipenyu (ndiko kuti, chizvarwa chinongoerekana chaitika chehupenyu). Kuedza kwakawanda kwesainzi kwakaitwa kwemazana emakore kuyedza fungidziro yekuti chizvarwa chinongoerekana chaitika, uye chimwe nechimwe chazvo chakaguma nemhedziso imwechete: muzvisikwa, hupenyu hunongobva kuhupenyu. Hazvinei kuti masayendisiti akaedza kuita sei murabhoritari kuti zvinhu zvisiri zvipenyu zvivepo, zvinoramba zvisiri zvipenyu.3 Kana munhu aine njere uye achitevera umboo kusvika pamhedziso yake ine musoro, anozogumisa kuti muNyika (Nyika) mumasikirwo), hupenyu haugone kubva kune husiri hupenyu. Kana, zvisinei, asingakwanise kunyima humbowo, uye anosarudza pane kutenda zvisina musoro kuti hupenyu hunogona kubva kune husiri hupenyu kunyangwe paine humbowo, anobatirira pakutenda kweupofu mukuita kudaro. Hapana muenzaniso mumwechete kubva kune zvakasikwa umo hupenyu hwakaratidzwa hunobva kune husiri hupenyu.

Kana upenyu huchingobva kuupenyu hwaimbovapo muChadenga, saka upenyu hwepakutanga hwakabva kupi? Zvinofanira kunge zvakabva kuManyuko anoshamisa—Mumwe munhu ari kunze kweChadenga. Zvamazvirokwazvo, ndiMwari Uyo “anopa vose upenyu nokufema, nezvinhu zvose” ( Mabasa 17:25 ).4

Mashoko Okupedzisira

Lionel Ruby (1960), Logic: An Introduction (Chicago, IL: J.B. Lippincott), pp. 130-131.

2 Cf. 1 VaTesaronika 5:21; 1 Johani 4:1; Mabasa 17:11; Johani 8:32; Johani 10:37; Dave Miller (2003),  “Kutenda Kwakapofomara,” Apologetics Press, https://apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=11&article=444.

3 Jeff Miller (2012), “Mutemo weNheyo yekuti zvipenyu zvinogadzirwa kubva kune zvimwe zvipenyu chete.” [Chikamu 1],” Chikonzero neZvakazarurwa, 32[1]:2-5,9-11.

4 Kuti uwane rumwe ruzivo ruzere, ona Jeff Miller (2013), “Kusiyana neVadzidzisi Vezvakasikwa, Imi Vechisikirwo Mune Kutenda Kwakapofumara,” Chikonzero & Zvakazarurwa 33[7]:76-83.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→