Menu

Vana Vanoberekwa Vane Chivi Here?

Wati wamboona here chiso chemwana achangoberekwa, akabata ganda rakapfava ramatama ake ane ruvara rwemaruva, uye kuona kuchena kwake pakutarira mumaziso ake akanaka? Mukupesana kukuru, dzidziso yeKaturike inotaura kuti “vacheche vanotadza!” Katikisimu kechechi yeRoma inozivisa kuti:

Unoberekwa uine chivi uye vakasvibiswa nechivi chekutanga, vana vanodawo kuzvarwa patsva muRubhabhatidzo kuti vasunungurwe kubva musimba rerima uye vapinzwe munzvimbo yerusununguko rwevana vaMwari, uko kunodanwa vanhu vese. (1994, 1250).

Bhaibheri rinodzidzisa kuti vana havatakuri chivi chevabereki vavo (Eksodho 32:32-33; Dheuteronomio 24:16; 2 Madzimambo 14:6; 2 Makoronike 25:4; Jeremia 31:30; Ezekieri 18:20). Zvisinei, vaKaturike vanokurumidza kutaura kuti Dhavhidhi akazivisa, kuti: “Tarirai, ndakaberekerwa muzvakaipa, mai vangu vakandigamuchira muzvivi.”— MaPisarema 51:5 . Kuti tinzwisise ndima iyi, tinofanira kuyeuka kuti nyaya yePisarema rechi 51 chivi chaDhavhidhi, kwete chivi chokutanga. Funga nezvemazita uye zvinhu zvakashandiswa naDhavhidhi kuratidza kuti chivi chaaitaura chaiva chivi chaakaita: “Dzimai kudarika kwangu” (ndima. 1); “Ndisukei muchokwadi kubva pazvakaipa zvangu, uye ndinatsei pachivi changu” (ndima. 2); “Ndinobvuma kudarika kwangu, uye chivi changu chiri pamberi pangu nguva dzose” (ndima. 3); “Ndakakutadzirai, Imi moga” (ndima. 4); etc. Hapana kana nongedzero diki kune rumwe rudzi rwechivi chekutanga mukuteterera kwemunyori wepisarema. Kutaura zvazviri, munyori wepisarema aida kusunungurwa kubva muchivi chake uye nokudarika kwake.

Asi, nei akataura nezvenguva yaakaumbwa ari mudumbu raamai vake? Munyori wepisarema anogona kunge aishandisa gudziramukanwa (tarira. Mapisarema 58:3; Colley, 2004), kana kuti achisimbisa mamiriro akaita amai vake pamuviri. Muchiitiko chapashure, kunyange zvazvo akaberekwa asina chivi, akaberekerwa munyika yakanga yakafukidzwa, yakatambudzwa, uye yakapesvedzerwa nechivi.

Fungawo kuti munyori wepisarema akaita zvikumbiro izvi zvokukanganwirwa akura. Akashandisa mazwi echiito kukumbira ruregerero: “Ndinzwirei tsitsi… dzimai kudarika kwangu” (ndima. 1); “Ndishambidzei kwazvo…ndichenesei kubva kuchivi changu (ndima. 2); “Ndinobvuma kudarika kwangu” (ndima. 3); “Ndichenesei nehisopi… ndishambidzei” (ndima. 7); “Itai kuti ndinzwe mufaro nokufarisisa” (ndima. 8); “Vanzirai zvivi zvangu chiso chenyu… dzimai zvakaipa zvangu zvose” (ndima. 9); “Sikai mukati mangu mwoyo wakachena… vandudzai mukati mangu mweya wakasimba wakasimba” (ndima. 10).

Kukumbira kwaDhavhidhi kukanganwirwa kwaiva nemhaka yechivi (kana kuti zvivi) zvaakaita nguva refu aberekwa. Wezvamapisarema amene akajekesa ikoku mundima inowirirana, apo akanyengetera, kuti: “Regai kurangarira zvivi zvohuduku hwangu, kana kudarika kwangu.” (Pisarema 25:7 , NW). Kana Pisarema rechi 51 riri chikumbiro chokuti tisunungurwe pachivi chepakutanga, vaKaturike vanotsanangura sei kuti Mwari akazodza, akakomborera, uye akashandisa Dhavhidhi paakatakura chivi chomunhu wokutanga?

Pamusoro pazvo, munyori wepisarema akataura kuti “akaumbwa” uye “ane pamuviri” mukusarurama (51:5, KJV). Uku hakusi kutaura nezvekuzvarwa (sezvinorehwa neKatoriki), asi kubata pamuviri. Kuti tiwirirane nepfungwa yeKaturike yokuti Pisarema rechi 51 rinotsigira dzidziso yechivi chokutanga, tinofanira kugumisa kuti chivi chokutanga chinopfuudzwa panguva yokunambwa. Kana zviri izvo, Chechi yeCatholic inofanira kugadzirisa zvakare dzidziso yayo yebhabhatidzo kuti isanganise nzira “yekubhabhatidza” vana vasati vazvarwa kuti vaponeswe kubva “kusimba rerima” (Katikisimu…, 1994, 1250).

Kuti tisvike pakududzira kwakarurama kweMapisarema 51, tinofanirawo kufunga nezvezvimwe zvikamu zvebhaibheri apo mashoko akafanana anoshandiswa. Somuenzaniso, Isaya akazivisa kuti: “Jehovha wakandidana ndichiri muchizvaro; kubva padumbu ramai vangu akataura zita rangu” (49:1). Muna Jeremia 1:5 , Mwari akaudza muporofita Wake, kuti: “Ndakakuziva ndisati ndakuumba mudumbu ramai; usati waberekwa, ndakakuita mutsvene. Kana kupfurikidza nokutaura kwokuti, “Ndakaberekerwa muzvakaipa” (Pisarema 51:5), Dhavhidhi akanongedzera kuchivi chapakuvamba chaakatakura, vaKaturike vanotsanangura sei ziviso dzaIsaya naJeremia dzoutsvene kubva mudumbu? Vaprofita vaviri ava vakazvarwa vasina kusvibiswa nechivi chekutanga here? Maererano nechechi yeRoma, Jesu naMariya chete ndivo vakaberekwa vari muutsvene zvachose. Mavara aya haagone kuwiriraniswa nedzidziso yeCatholic yechivi chekutanga (tarisa Colley, 2004).

Asi zvakadini naVaRoma 5:12 , apo muapostora Pauro akanyora kuti “chivi chakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza”? Ndima iyi inodzidzisa here kuti tinotakura chivi chaAdhamu? Aiwa. Sezvataona mune imwe nyaya (enzanisa naPinedo, 2009), ndima iyi inodzidzisa kuti rufu—mugumisiro wechivi—wakapararira kuvanhu vose, kwete nokuti Adhamu akatadza, asi “nekuti vose vakatadza” (5:12; enzanisa neVaRoma 3:23). Chokwadika, ava “vose” havagoni kureva Adhama bedzi. Hapana chinhu chiri muBhaibheri chinodzidzisa, chinoratidza kuti vana vanoberekwa vaine chivi.

Pauro akaratidza kuti pasina murayiro hapana chivi (VaRoma 3:20; enzanisa naJohani. 15:22). Uye muapostora Johane akazivisa kuti “chivi kusarurama” (1 Johane 3:4). Kana vacheche vasingagoni kuziva Mutemo waMwari kana kuunzwisisa, havagoni kuita zvakaipa.

Jesu pachake akati: “Regai vana vaduku vauye kwandiri, uye musavadzivisa; nokuti umambo hwaMwari ndohwevakadai” (Mako 10:14,) Pauro akazivisa kuti hakuna munhu asina kuchena angapinda muumambo hwokudenga (VaEfeso 5:5). Jesu akawedzera kuti: “[K]uti mukasatendeuka mukava sevana vaduku, hamungambopindi muumambo hwokudenga.” (Mateu 18:3 , NW. Kana vana vakauya panyika vaine “hunhu hwakatadza uye hwakasvibiswa nechivi chepakutanga” (mukushandisa mashoko eKatekisimo), nei vanhu vaizofanira kuva savana vaduku, avo “vakasvibiswa” nechivi? Bhaibheri rakajeka: chivi hachigari nhaka. Hapana mwana ati amboberekwa aine mhosva yechivi chaAdhamu. Hapana ane mhosva yechivi chaAdhamu kunze kwaAdhamu pachake.

ZVINYORWA

Catechism of the Catholic Church (1994), (Mahwah, NY: Paulist Press).

Colley, Caleb (2004), “David Akabvumira Kubhabhatidzwa Kwevacheche?,” [mumasaisai], URL:  https://apologeticspress.org/articles/2626.

Pinedo, Moisés (2009), “Was Mary Was Sinless?,” [mumasai sai], URL: https://apologeticspress.org/articles/240062.

Yakabudiswa Kurume 22, 2009

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→