Menu

VaHebheru 10:22 Kudikanwa Kwekubhabhatidzwa

[Chiziviso chemupepeti: Chinyorwa ichi chakatorwa mubhuku reAP Baptism & the Greek Made Simple.]

Naizvozvo, hama, zvatakatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu, nenzira itsva mhenyu, yaakatizarurira kubudikidza nevheiri, ndiyo nyama yake, uye ane mupristi mukuru pamusoro peimba yaMwari. ngatiswedere nemoyo wechokwadi, nechivimbo chakazara cherutendo, moyo yedu yasaswa pahana yakaipa, nemiviri yedu yakashambidzwa nemvura yakachena. Ngatibatisise kupupura kwetariro yedu tisingazununguki, nokuti iye wakapikira akatendeka (VaHebheru 10:19-23).

Kuwedzera kundima dzakawanda dzinosimbisa zvakajeka kukosha kwokubhabhatidzwa mumvura nokuda kworuponeso, girama yaVaHebheru 10:22 inopa imwezve tsinhiro. “Ngatiswederei,” kana kuti semashandurirwo anoitwa nyanzvi yechiGiriki Kenneth Wuest, “ngatirambei tichiswedera pedyo,”1 izwi rechiito riripo riri pakati/risingaenzaniswi rinoshandiswa pakukurudzira—“hortatory subjective.”2 Uku kuswedera pedyo naMwari inofanira kuperekedzwa no“mwoyo wazvokwadi une chivimbo chakazara chokutenda.” Shoko rakashandurwa kuti “chivimbo chakazara” rinoreva “kuva nechokwadi chakakwana, chivimbo chakazara, chokwadi.”3 Vagamuchiri vebhuku racho vakanga vatova nokutenda (apo vakava vaKristu), asi zvino vaifanira kukudza kutenda kwavo ndokuunza kuchokwadi chakazara, kugutsikana, uye chokwadi (kunyanya sezvo vanga vachida kudzokera kupfungwa dzavo dzechiJudha).4 Yambiro iyi inoteverwa nezvirevo zviviri mamiriro ezvinhu. ” Mazwi echiito akakwana anotsanangura chiito chinongoenderana kana kuti chivakashure chezwi guru rechiito.6 Nokudaro, zviito zvoku“saswa” ne“zvagezwa” zvakaitika pasati patanga kurudziro “yokuchiswedera pedyo naMwari” kusati kwaitwa. Sokutsanangura kunoita Marcus Dods: “Izvi zvimiro zvinoratidzira kwete zvimiro zvokusvika kuna Mwari izvo zvichiri kuitwa, asi mamiriro ezvinhu anowa akatoitika.”⁷ Mounce inobudisa pfungwa yechiito chakakwana inotova nesimba zvikuru: “sezvo mwoyo yedu yave…. ”⁸ Zviito zviviri zvinotevera, naizvozvo, zvinonongedza kumashure panguva yekutendeuka kwavo—pavakawana “ropa raJesu” (ndima. 19). Sokutaura kwakaita Carl Moll mutsinhiro dzake pandima 22: “Nokudaro tinonongedzera mutauro, kwete kukutsveneswa, asi kururamiswa pachikonzero chokuyananisira.”9

Chirevo chekutanga chinotaura nezve “mwoyo yedu yasaswa kubva pahana yakaipa.”10 Mutsinhirano nenhau yaVaHebheru, pfungwa yo“kusaswa” pasina mubvunzo inodzokera shure uye inotsinhirana netsika yoMutemo waMosesi yokumwaya vanhu nezvinhu nemichina. zvinwiwa zvakasiyana-siyana (kusanganisira mvura pamwe neropa) nechinangwa chekuchenesa. Zvisinei, hazvibviri mumuviri kuti munhu asase mwoyo wake, pfungwa, uye hana. Nokudaro, munyori ari kushandisa mutauro wokufananidzira. Asi sei / rini ivo “vakasasa mwoyo yavo”? Mhinduro iri muidi rokuti munhu asati ava muKristu, munhu anofanira kushandura mwoyo wake nepfungwa dzake, kureva kupfidza (Ruka 13:3, 5; Mabasa 2:38; 3:19; nevamwe.). Izwi rechiGiriki rekuti “kutendeuka” rinoreva “shanduko yepfungwa.”11 Saka munyori nevagamuchiri vebhuku ravaHebheru vakasvika pakutenda muna Kristu, ndokubva vatendeuka pazvivi zvavo. Kana, panzvimbo pezvo, “kusaswa” pano kuchireva simba rokuchenesa reropa raKristu, magadzirirwo orubhabhatidzo anoramba akafanana, sezvo mashoko acho maviri anoratidza zviito zvetsaona (pamwe nomumwe). Revo yekare inobvira inokoka sezvo vaRoma 6 ichisiyanisa pakati pe“rufu” kuchivi chinoitika mundangariro dzeanozotendeuka panguva yorupfidzo runotangira rufu rwomweya kana kuti kubviswa kwechivi kunoitika mupfungwa dzaMwari panguva iyoyo yekuvigwa mumvura.

Chimiro chinotevera, chinotsanangura chiito chakaitika pamwe chete nekumwaya, chinowedzera “tagezeswa miviri yedu nemvura yakachena” (zvakare, Wuest’s literal rendering). Ona kuti kushandiswa kwezwi rekuti “muviri” (muhumwe wa-soma), kwete sarx (“nyama”) kunoratidza kugeza muviri chaiko nemvura—kusiyana nekushandiswa kwekufananidzira kwokumwaya muchikamu chekare.12 Chiitwa chinobatanidzwa chete nechiKristu chinosanganisira mvura inoiswa pamuviri kubhabhatidzwa. Lenski akaomerera pakuti “Testamende Itsva inongoziva kugezwa kumwe chete, ndiko kuti rubhabhatidzo.”13 Achinyora muzana remakore rechi19, Robert Milligan akati: “Chokwadi, vanenge vatsananguri vose vakakurumbira vava kubvumirana kuti pano panotaurwa zvakajeka nezvemurayiro wechiKristu. rubhabhatidzo.”14 Kupfupikisa, muna VaHebheru 10:22 , munyori akafuridzirwa anokurudzira vateereri vake vechiKristu kuti vapfuurire kuswedera pedyo naMwari, kunyange sezvavakanga vatanga nzira iyoyo pavakatanga kutenda, vakapfidza zvivi zvavo, uye vakabhabhatidzwa.

Imwe tsinhiro yakafanirwa nokurangarirwa: mundima inotevera imene, munyori anorayira varavi vake ku“batisisa kupupura kwetariro yedu vasingazununguki.” Izwi rokuti “kureurura” ndiro zita rezita (homologian) rezwi rechiito rinoreva kureurura. Testamende Itsva inotaura pachena kuti chimwe chezvinodikanwa kuruponeso/ruregerero rwekutanga—pamwe nekutenda, kutendeuka, nokubhabhatidzwa—kureurura nemuromo (VaRoma 10:9-10). Macknight nomutoo wakakodzera anoti: “Muapostora mukurudziro yakanongedzera mukureururwa ikoko kwetariro yavo yoruponeso kupfurikidza naKristu, uko maKristu ekare akaitwa parubhapatidzo15 Kana kuri iko kureurura kunoitwa nemunyori mundima 23, munyori wacho anotaura nezvezvinhu zvina zvinodiwa kuti munhu aponeswe mundima mbiri: kutenda, kupfidza, kureurura, uye kubhabhatidzwa.

Mashoko Okupedzisira

1 Kenneth Wuest (akadhindazve 2002), The New Testament: An Expanded Translation (Grand Rapids, MI: Eerdmans), p. 529; Zvakare R.C.H. Lenski (2001 yakadhindazve), The Interpretation of the Epistle to the Hebrews and of the Epistle of James(Peabody, MA: Hendrickson), p. 347.

2 William Davis (1923), Beginner’s Grammar of the Greek New Testament (New York: Harper & Row), p. 76; H.E. Dana naJulius Mantey (1955), A Manual Grammar of the Greek New Testament (Toronto: Macmillan), p. 171; Ray Summers (1950), Essentials of New Testament Greek (Nashville, TN: Broadman Press), p. 108).

3 Frederick Danker, mufundisi. uye ed. (2000), A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (Chicago, IL: Univhesiti yeChicago Press), p. 827.

4 Ona zvinorehwa muna VaKorose 2:2 naVaHebheru 6:11 , pamwe chete nechimiro chechiito chinoshandiswa pana VaRoma 4:21, VaKorose 4:12, uye VaRoma 14:5 .

5 Zhizha, p. 103; Davis, p. 156.

6 Davis, p. 157.

7 Marcus Dods (hapana musi), “The Epistle to the Hebrews,” muThe Expositor’s Greek Testament, mupepeti. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, MI: Eerdmans), 4:346-347, emp. akawedzera.

8 Robert Mounce naWilliam Mounce (2011), The Mounce Reverse-Interlinear New Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan), emp. akawedzera. Onawo NCV uye ISV.

9 Carl Moll (1870), The Epistle to the Hebrews (New York: Charles Scribner), p. 175, takatsveyama mumutauro wepakutanga.

10 Zvakaturikirwa naWuest, p. 529.

11 Danker, p. 640.

12 Ona Henry Alford (1874), Alford’s Greek Testament (Grand Rapids, MI: Baker, 1980 yakadhinda zvakare), 4:196.

13 p. 350.

14 Robert Milligan (1950), The New Testament Commentary: Epistle to the Hebrews (Nashville, TN: Gospel Advocate), 9:282-283.

15 James MacKnight (hapana zuva), A New Literal Translation, from the Original Greek of all the Apostolical Epistles (Grand Rapids, MI: Baker), p. 556, p. akawedzera.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→