Menu

Tingaratidza Here Kuti Jesu Aiva Munhu Chaiye?

Ungaona izvi zvichishamisa, asi kune vanhu vakawanda munyika nhasi vanonyatsofunga kuti Jesu anongova munhu wokufungidzira akasikwa nemasangano epachivande akasiyana-siyana makore 2 000 apfuura. Zvinonzi zita Rake riri muzvinyorwa zvenhema zvakafanana zvine mavara engano akadai saPeter Pan, Hercules, naSnow White. Gerald Massey, mubhuku rake, Gnostic and Historic Christianity, “akatizivisa” kuti “[a]ngave achirangarirwa saMwari akaitwa munhu, kana kuti somunhu akaitwa mwari, uyu hunhu [Jesu—EL] haana kumbovapo somunhu” (1985, peji 22). Vatsoropodzi vakaita saMassey, Acharya (1999), nevamwe vanotenda kuti VaKristu vakanyengerwa kuti vafunge kuti zvechokwadi kwaiva nemurume ainzi Jesu, asi, chokwadi, haana kumbobvira ararama.

Ko isu vanotenda munhoroondo yaJesu Kristu vanoita sei kuzvipomero zvakadaro? Tinganyatsoziva here kuti paive nemurume akanga asina chivi, aiita zvishamiso, asingade kufa ainzi Jesu uyo akararama paNyika makore anoda kusvika 2 000 apfuura, kana kuti takabvuma kuvapo Kwake tisingaoni?

Kunyange zvazvo Testamende Itsva ichibvumikisa pasina mubvunzo kuti Jesu akararama chaizvoizvo, haisati ichitongova umboo hwenhau bedzi huripo. Munenge mugore raA.D. 94, wezvenhau wechiJudha ainzi Josephus akataura zita raJesu kaviri mubhuku rake, Antiquities of the Jews. Muchikamu 18 chebasa iroro, Josephus akanyora, kuti: “Uye panenge panguva ino pakamuka Jesu, murume akachenjera, kana zvirokwazvo tikamuti murume; nokuti waiva muiti wezvishamiso, mudzidzisi wavanhu vanogamuchira zvokwadi nomufaro”. Zvadaro, muchikamu 20, Josephus akanyora kuti mumwe murume ainzi Ananus akaunza sei pamberi peSanihedrini “murume ainzi Jakobho, munun’una waJesu ainzi Kristu, nevamwe”

Anenge makore 20 gare gare, Tacitus, munyori wenhau dzakaitika weRoma, akanyora bhuku raiongorora nhoroondo yeRoma. Mariri akarondedzera nzira iyo Nero (mambo weRoma) “akaranga nayo nokunatsa kuri kwose maKristu akanga ane mukurumbira wakashata (sezvaaizivikanwa nomukurumbira).” Akaenderera mberi achinyora kuti “muvambi wavo, Kristu, akanga aurayiwa mukutonga kwaTibherio naGavhuna weJudhiya, Pondiyo Pirato” (Annals 15:44). Kunyange zvazvo Tacitus, Josephus, uye vamwe vanyori vezvakaitika kare vomuzana remakore rokutanga nerechipiri A.D. vakanga vasiri vateveri vaKristu, vaiva nechimwe chinhu chokutaura nezvake—uye vakatoratidza kuti Jesu akanga ari munhu chaiyeiye Aiva nemukurumbira zvokuti Akatokwezva ngwariro yamambo weRoma amene!

Chimwe chikonzero chiri pachena chekudavira kuti Jesu aiva munhu chaiye ndechokuti nzira yedu yose yokupfimbana inobva pakuvapo Kwake. Mabhii “B.C” anomirira “pamberi paKristu,” uye mabhii “A.D.” (kumiririra Anno Domini) zvinoreva “mugore raShe.” Saka mudzidzisi wenhoroondo paanotaura nezvaAlexander Mukuru achitonga chikamu chikuru chenyika muna 330 B.C., ari kubvuma kuti Alexander akararama makore anenge 330 Jesu asati aberekwa.

Kunyange zvazvo iyi kwaingova kubudiswa kweumboo hune chekuita nemurume anozivikanwa saJesu, zvakakwana kuratidza kuti Aive munhu chaiye, uye kwete chimiro chekufungidzira. Hatibvume kuvapo kwake noupofu—ichokwadi chenhau!

ZVINYORWA

Josephus, Flavius (1957 rakadhindwazve), The Life and Works of Flavius Josephus, trans. William Whitson (Philadelphia, PA: John Whitson).

Massey, Gerald (1985), Gnostic and Historic Christianity (Edmond, WA: Holmes Boka Rekutsikisa).

Acharya, S. (1999), The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold (Kempton, IL: Adventures Unlimited Press).

Tacitus, Cornelius P. (1952 rakadhindwazve), The Annals and the Histories, trans. Michael Grant (Chicago, IL: William Benton), Mabhuku Makuru eWestern World Series.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→