Menu

Shanduko Inozvipikisa

Chimiro chechimiro chokutenda kuti kuvapo kweChadenga kunogona kutsanangurwa chete kuburikidza neimwe nzira yekushanduka-shanduka, panzvimbo pemabviro echisiko. Chimiro chechimiro, uye nekureva kusatenda kuti kuna Mwari, zvinotozvipikisa. Munhu haakwanisi kuva musiki uye asingazvipokanidze. Zvakadaro sei?

  • Kana munhu ari wezvakasikwa, anofanira kutenda kuti zvose zvinorarama munyika imhedzisiro yechikonzero isina chikonzero. Asi humbowo hunobva muzvakasikwa ndehwekuti zvese zvinobatika zvinofanirwa kunge zvine chikonzero.
  • Kana munhu ari wezvakasikwa, anofanira kutenda kuti mitemo / mitemo inotonga Universe inooneka “yakanyora” ivo pachavo. Zvisinei, humbowo hunobva pane zvakasikwa ndehwekuti mitemo haizvisike yega.
  • Kana munhu ari wezvakasikwa, anofanira kutenda kuti zvinhu nesimba zvinogona kuzvisika kana kuvapo nekusingaperi. Humbowo hunobva muzvisikwa, zvisinei, ndehwekuti zvinhu nesimba hazvaigona kuzvisika (Mutemo weKutanga weShanduko), nekuti hazvigone kuvapo nekusingaperi (Mutemo weChipiri weShanduko).
  • Kana munhu ari nyanzvi yezvakasikwa, anofanira kutenda kuti pane imwe nguva munguva yakapfuura, chinhu chisiri chipenyu chakaita kuti pave nezvinhu zvipenyu: upenyu hwakabva kune husiri upenyu. Zvisinei, uchapupu hunobva pane zvakasikwa ndehwekuti upenyu hunobva kuupenyu chete.
  • Kana munhu ari nyanzvi yezvisikwa, anofanira kudavira kuti rudzi rumwe rwechisikwa runogona kuchinja kana kuti kubereka rudzi rwakasiyana chose rwechisikwa nokufamba kwenguva: kushanduka kukuru kwakaitika. Zvisinei, uchapupu hunobva pane zvakasikwa ndehwokuti upenyu hunobereka maererano nerudzi rwahwo, kwete maererano norumwe rudzi.
  • Kana munhu ari nyanzvi yezvisikwa, anofanira kudavira kuti rudzi rumwe rwechisikwa runogona kuchinja kana kuti kubereka rudzi rwakasiyana chose rwechisikwa nokufamba kwenguva: kushanduka kukuru kwakaitika. Zvisinei, uchapupu hunobva pane zvakasikwa ndehwokuti upenyu hunobereka maererano nerudzi rwahwo, kwete maererano norumwe rudzi.

Nyanzvi yezvakasikwa anozvipikisa nekuti anofanira kutenda muzviitiko zvisingaitike murusiko. Mhedzisiro isina chikonzero, mitemo isina vagadziri vemitemo, chizvarwa chinongoerekana chaitika chechinhu/simba uye hupenyu, uye kushanduka kwemuganho wephylogenic hazviitike mumasikirwo. Kana munhu akasarudza kutenda kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kuitika mumasikirwo, anenge asisiri nyanzvi yezvakasikwa. Anotenda muzvinhu zvisiri zvomusikirwo—zvinoitika. Nyanzvi yezvakasikwa, chaizvoizvo, inyanzvi yezvezvisikwa pasi pechimiro chemusikirwo. Tinogona, zvirinani, kubvumirana nenyanzvi yezvakasikwa pachinhu chimwe, kunyange kana asingade kuibvuma: mavambo eChisiko Chapose pose anoda basa rinopfuura romuzvarirwo. “Kudenga-denga kunoparidzira kubwinya kwaMwari” (Mapisarema 19:1). Kusarudza kusatenda maari “hapana pembedzo” (VaRoma 1:20).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→