Menu

Sayenzi: Yakatangwa naMwari

Vamwe vanoti sayenzi haibvumirani nechitendero. Vanotaura kuti nzira yesainzi inoda kuyedzwa kwesimba, asi kuvapo kwaMwari hakugone kusimbiswa zvine simba. Sayenzi inofungidzirwa kuti inotsigira Big Bang, dzidziso yemhindumupindu, Chadenga chekare zvikuru, uye madhinosaur asina kumbovapo nevanhu, nepo Bhaibheri richipokanidza nenzira isiri iyo kuti Chadenga chakasikwa mumazuva matanhatu chaiwoiwo, maawa 24 bedzi zviuru zvishomanene zvemakore zvapfuura. nevanhu nemadinosaur ari kusikwa pamwechete pazuva rechitanhatu. Sezvingabvira, sainzi yakavakirwa paufakazi hunobvumikisa, nepo rudzidziso rwakavakirwa pa“kutenda kwakapofumadzwa” uye “manomano” asina kujeka anonzi anobva kuMweya Mutsvene. Nokuda kwezvikonzero zvakadaro, zvinonzi sayenzi neMagwaro hazvipindirani—kuti zvinopikisana zvikuru.

Muchokwadi, zvisinei, sayenzi yechokwadi inobvumirana zvakakwana neMagwaro. Kunyangwe kuvepo kwaMwari kusingagone kusimbiswa zvine simba, kunokwanisa kusimbiswa zviri nyore kuburikidza nekufunga kwekuita kubva kuhumbowo hwesainzi hunowanikwa kwatiri-nenzira imwecheteyo masayendisiti ezvesainzi anoshandisa sainzi kuferefeta zviitiko zvavasina kuona ivo pachavo. Kunyange zvazvo vasingadaviri kuvapo kwaMwari vakabudirira kugadzira manyawi ekuti sainzi inotsigira dzidziso dzavo, humbowo hwesainzi huzhinji huripo hunoramba Dzidziso yevhongana, kuputika kwepasi, inova dzidziso yekushanduka-shanduka, Nyika yekare, uye hunoratidza kuti madhinosaur nevanhu vaivapo pamwe chete (ona www.apologeticspress.org kuti uwane mamwe mashoko pazvinhu izvi). Uye zvakadaro, hapana humbowo hwesainzi huripo hunopesana nemhando yechokwadi yekusika. Asi, uchapupu hunohutsigira nguva dzose. Pfungwa ye“kutenda kwakapofumadzwa,” kunyangwe ichitsigirwa nevazhinji vanozviti maKristu, inopokana neMagwaro, ayo anotsanangura kutenda sekusarudza kutenda mune chimwe chinhu, zvichibva paumbowo hwakapihwa pachiri, uye kupindura zvinoenderana (ona Miller. , 2003). Masayendisiti asingadaviri kuvapo kwaMwari anongokanganisa mukupomera kwawo kukuru kwokuti sayenzi nechitendero hazviwirirani.

Kunyangwe zvimwe zvitendero zvouMwari zvichipokana nesainzi, kana zvikabatwa nemazvo (2 Timotio 2:15), Rugwaro nesainzi zvinorumbidzana zvakakwana. Semuenzaniso, sainzi yakatiratidza kuti zvinhu hazvisi zvekusingaperi, maererano neChipiri Mutemo weSayenzi yekushandurwa pakati pekupisa nemamwe marudzi esimba. uye hazvaigona kuve zvakangoerekana zvaitika-zvichivapo kubva pasina-maererano neMutemo wekutanga weSayenzi yekushandurwa pakati pekupisa nemamwe marudzi esimba. Chokwadi ichi chinoratidza kuti nyaya inofanirwa kunge yakaiswa pano neChinhu chiri kunze kwePasi pose (ona Miller, 2007). Chokwadi ichi, chakataurwa nesainzi uye kufunga kwakadzikama, hachienderani nekusadavira kuvapo kwaMwari uye zhinji dzesainzi yemanyepo yanhasi. Asi chokwadi ichi chinoenderana neBhaibheri, iro rinotaura mundima yaro yokutanga kuti Mwari—Munhu asingazviisi pasi pemitemo yechisiko (kureva, Munhu ane simba guru)—akasika denga neNyika. Sainzi inotsigira Magwaro.

Sayenzi yakatiratidza kuti mune zvakasikwa, hupenyu hunobva chete kubva kuhupenyu neiyo yerudzi rwayo, maererano neMutemo weBiogenesis. Zvakare, chokwadi ichi chinoratidza kuti Kuve kunze kwechisikigo kunofanirwa kuvepo Ndiani akatanga hupenyu (ona Miller, 2012). Chokwadi ichi, chakataurwa nesainzi uye kufunga kwakadzikama, hachienderani nekusadavira kuvapo kwaMwari uye nenyika zhinji dzanhasi dzenhema dzinofanira kupikisa, pasina tsigiro yesainzi, kuti upenyu hwakavapo kubva kune husiri hupenyu. Asi, chokwadi ichi chinoenderana neBhaibheri, rinotaura muna Genesisi 1:11, 24 uye 2:7 kuti Mwari akasika upenyu.

Sayenzi-Mutemo weNheyo yekuti zvipenyu zvinogadzirwa kubva kune zvimwe zvipenyu chete. uye Mitemo yeBazi reBhayoroji rinobata nekufambiswa uye kusiyanisa kwehunhu hwakagarwa nhaka, kunyanya-yakaratidza kuti zvipenyu zvinogadzira zvimwe zvipenyu zverudzi rwavo (ona Thompson, 2002). Panogona kunge paine shanduko diki munzira (semuenzaniso, ukuru hwemuromo, ruvara, ukuru, nezvimwewo), asi mwana weshiri achiri shiri. Mwana wehove ichiri hove. Naizvozvo, sezvo pasina tateguru mumwe wezvipenyu zvose zvakabva kune marudzi ose, panofanira kuva neMunhu ane simba guru Akatanga akasika marudzi akasiyana-siyana ezvipenyu paNyika. Chokwadi ichi, chakataurwa nesainzi uye kufunga kwakadzikama, hachienderani nedzidziso dzokusatenda kuvapo kwaMwari uye dzakawanda dzenyika dzanhasi dzesayenzi dzenhema, dzinopokana nouchapupu hwokuti marudzi akasiyana-siyana ezvisikwa zvipenyu anogona kuparira marudzi akasiyana zvachose ezvipenyu. zvisikwa. Asi zvokwadi iyi inowirirana neBhaibheri, iro rinotaura muna Genesi 1:21 uye 1:24-25 kuti Mwari akaraira zvisikwa zvipenyu kuberekana maererano nemarudzi azvo.

Sayenzi yechokwadi inowirirana nechitendero chechokwadi. Sei sainzi inganyepa? Harina pfungwa dzaro. Haina rusaruro kana hurongwa. Zvirokwazvo inogona kumiririrwa zvisizvo kana kuti zviwanwa zvayo kutsanangurwa zvisizvo, asi sayenzi haisati iri muvengi worudzidziso rwechokwadi. Chokwadi, maererano neBhaibheri, Mwari, Iye pachake, akatanga nyaya yesayenzi. Apo Mwari akasika vanhu pazuva rechitanhatu ndokuvaudza kuti va“ve nesimba” pamusoro pePasi ndoku“rikurira” (Genesi 1:28), Akanga achirayira rudzi rwomunhu kuita chimwe chinhu chaizoda nzvero huru yesayenzi nokuedza. Kana Mwari akavamba sayenzi, nei sayenzi yaizopesana nechitendero? Apo Mwari, kupfurikidza nomubatiri Wake Pauro, akataura muna VaRoma 1:20 kuti kuvapo Kwake namamwe amavara Ake zvaigona kudzidzwa muchisiko Chake, Iye akanga achiisa chiratidzo Chake chetendero pafundo yesayenzi yechisiko. Paakataura muna 1 VaTesaronika 5:21 kuti “[z]vinhu zvose; batisisai zvakanaka,” Akanga ari kupfupikisa nzira yesainzi. Pazasi: Mwari akatanga sainzi. Kana zvakawanikwa nesayenzi zviri pamutemo zvikatsanangurwa zvakarurama uye zvakarurama, sayenzi inotsigira Bhaibheri nechiKristu. Zvechokwadi hazvipesani neBhaibheri.

REFURENZI YEZVINYORWA

Miller, Dave (2003), “Kutenda Kwapofu,” Apologetics Press,  https://apologeticspress.org/article/444.

Miller, Jeff (2007), “Mwari neMitemo yeThermodynamics: Maonero eMechanical Engineer,” Chikonzero & Zvakazarurwa, 27[4]:25-31, April (Montgomery, AL: Apologetics Press),  https://apologeticspress. org/zvinyorwa/3293.

Miller, Jeff (2012), “Mutemo weBiogenesis,” Chikonzero & Zvakazarurwa, 32[1]:2-11, Ndira (Montgomery, AL: Apologetics Press), https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub=1&issue=1018&chinyorwa=1722.

Thompson, Bert (2002), Nyaya yeSainzi Yekusika (Montgomery, AL: Apologetics Press).

Yakabudiswa Kubvumbi 1, 2012

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→