Menu

Sayenzi neMagwaro Zvinopindirana Here? Hongu (zviri pachena)

Zvinonzi Bhaibheri nesayenzi hazvibvumirani—zvose hazvigoni kuva zvechokwadi. Vatendi veBhaibheri ivavo vanobvuma kutaura kwakadaro vanozvinyaradza nokubvuma kuti Bhaibheri harisi “bhuku resayenzi” uye, naizvozvo, hazvitarisirwi kutaura zvakarurama nezvenyaya dzesayenzi. Chokwadi, pasinei nokuti Bhaibheri ibhuku resayenzi here kana kuti kwete, bhuku rejogirafi, bhuku renhoroondo yezvakaitika kare, kana kuti chero rudzi rwupi norwupi rwebhuku, kana Bhaibheri rakafuridzirwa noMusiki weChisiko Chose anoziva zvose, rinofanira kuva rakarurama pane zvose zvarinotaura. Apo rinobata pamusoro penhau dzesayenzi, rinofanira kuva rakakwana mukurondedzera kwaro—uye rakadaro.

Kutaura zvazviri, maererano neBhaibheri, Mwari pachake ndiye akatanga nyaya yesayenzi. Apo Mwari akasika vanhu pazuva rechitanhatu ndokuvaudza kuti vave “nesimba” pamusoro pezvose zviri panyika “nekuzvitarira” (Genesi 1:28), Akanga achirayira rudzi rwomunhu kuita chimwe chinhu chaizoda nzvero huru yesayenzi nokuedza. Kana Mwari akavamba sainzi, nei sainzi yaizopesana neShoko Rake? Apo Mwari, kupfurikidza nomubatiri Wake Pauro, akataura muna VaRoma 1:20 kuti kuvapo Kwake nekumwe kuita Kwake kwaigona kudzidzwa mukufunda zvisiko Zvake, Iye akanga achiisa chiratidzo Chake chetendero pafundo yesayenzi yechisiko—“zvinhu zvakaitwa. .” Paakataura muna 1 VaTesaronika 5:21 kuti “[n]zverai zvinhu zvose; muzvibatisise zvakanaka,” Akanga ari kupfupikisa nzira yesainzi. Kupfurikidza nokukurudzira vanhu kufunda “mabasa aShe” (somuenzaniso, Kusikwa neMafashamo), Akanga achitsigira sayenzi (Mapisarema 111:2). Mwari paakada kuti Adamu ape mhuka mazita, akatanga nyaya yebhaiyorogi (Genesisi 2:19). Apo Iye akasimbisa kuna Jobho mitemo yomusikirwo inodzora Chisiko Chapose pose, Akanga achikurudzira fundo yefiziki (Jobho 38:33). Jobho 12:8-10 inosimbisa jioroji, nepo Pisarema 19:1 uye Genesi 15:5 ichikurudzira ruzivo rwenyeredzi. Nhamba 19 inototsanangura nzira yekutanga sipo inorwisa mabhakitiriya – kemesitiri mukuita. Soromoni, muuchenjeri hwake hwakafuridzirwa, akatsigira fundo yesayenzi yezvinhu zvipenyu, achikurudzira kudzidza makondo nenyoka (Zvirevo 30:18-19), pamwe chete namajuru, mbira, mhashu, uye dandemutande (Zvirevo 30:25-28) . Jesu akakurudzira vateereri vake nezvemaruva omusango (Mateu 6:28), mbeu (Mateu 13:1-9, 24-30), miti nemizambiringa (Mateu 7:16-20), uye uswa (Mateu 7:16-20) Mateu 6:30); kudzidza nezvenyeredzi nokunongedzera kushiri dzokudenga somufananidzo (Mateo 6:26); kudzidza nezvezvipfukuto (Mateu 6:19-20); uye kudzidza nezvemhuka pakukurukura makwai, imbwa, uye nguruve (Ruka 15:3-7; Mateu 7:6). Mumharidzo yaMwari kuna Jobho muzvitsauko 38-41 , Iye akasarudza kuninipisa Jobho ndokumurayiridza kupfurikidza nokumupa chidzidzo chesayenzi chinobata denga, chezvisikwa, nyeredzi, fizikisi, zvemagungwa, nomoroji, zvemaziso, meteroji, uye bhayoroji, kubatanidza zvidzidzozvemuka, orinitoroji; entomoroji, hepetoroji, bhotanj, uye marini bhayorogi. Mukupedzisira: Mwari, akatsigira, uye akatoraira sainzi. Zvoreva kuti sainzi haipesane neMagwaro.

Saka, nei kuvhiringidzika? Kumwe kuvhiringidzika kunobva muchimiro chesayenzi yekucherechedza: hatigoni kuravira, kubata, kunhuwidza, kunzwa, kana kuona Mwari, Kusika, kana Mafashamo. Saka mhedziso inotorwa nevamwe ndeyekuti Kusikwa kwemubhaibheri hakusi kwesainzi. Nepo chiri chokwadi kuti mativi akati kuti omuenzaniso webhaibheri haagoni kusimbiswa nenzira ine simba sezvo tisingagoni kuacherekedza nhasi, zvimwe chetezvo zvinogona kutaurwa nezvenhanho dzakati kuti dzinokosha mudzidziso ipi neipi yomusikirwo (somuenzaniso, “Bigi Ban’i,” mavambo oupenyu, kana mavambo emhando dzehowa, nezvimwewo). Ndiwo masikirwo e“nhoroondo yesainzi”: kufungidzira kunodonhedza kubva kune humbowo husina kunanga kunofanira kushandiswa kusimbisa dzidziso ine chekuita nezviitiko zvenhoroondo zvisingaonekwe, nenzira imwe cheteyo masayendisiti ezvesainzi anoshandisa sainzi kuferefeta zviitiko zvavasina kuzvipupurira ivo pachavo. Mucherechedzo webhaibheri, wakafanana nechero muenzaniso wenhoroondo, unofanira kutsigirwa nehumbowo. Sezvatakaratidza (tarisa, www.apologeticspress.org), muenzaniso wezvakasikwa unopesana neuchapupu uye muenzaniso webhaibheri unotsigirwa neumbowo.

Kumwe kuvhiringika kunobva mukuenzaniswa kweGwaro nesainzi yakajairika. Ichokwadi kuti rondedzero dzakawanda dzakakurumbira dzezvakasikwa dzakafambiswa mberi munguva dzazvino uno dzinopokanidza Bhaibheri, asi ichokwadiwo kuti, pakunyatsoongororwa, mienzaniso iyoyo inowanwa ichipokanidza sayenzi yechokwadi munzira dzinokosha. Semuyenzaniso, munhu haakwanisi kuva nyanzvi yezvakasikwa uye achiri kutenda muzviitiko zvisingaitiki muzvisikwa (semuenzaniso, zvinokonzera-zvishoma zvinokonzerwa¹; chizvarwa chinongoerekana chaitika chemitemo yesainzi²; nyaya/energy³; upenyu⁴; ruzivobrwemajini⁵; patani⁶; nexvemwe). Dzidziso haigoni kuzvipikisa uye ichingove yechokwadi. Sayenzi yechokwadi haizovi nepokanidzano dzomukati seizvo zvedzidziso dzezvakasikwa.

Mucherechedzo webhaibheri, zvisinei, hautsigiri dzidziso dzisina kupindirana mukati, dzenhema-dzesaenzi. Panzvimbo pezvo, rinotaura zvakajeka kuti Chisiko chapose pose chakasikwa ex nihilo naJehovha, Mugadziri Mukuru, mumazuva matanhatu—chirevo chisingapesani neumboo, uye chinotsigirwa noumboo husina kunanga. Mazana anoverengeka emakore pashure pevhiki yeKusika, Mafashamo enyika yose akaitika ayo akaparadza zvikuru nyika. Uchapupu hunobva musayenzi hunotsigirawo rondedzero yeBhaibheri yechiitiko ichocho, kusanganisira uchapupu hunobva muruzivo rwepasi, parerndoroji, ruzivo rwenyeredzi, bhayoroji, uye meteroji.⁷

Muenzaniso webhaibheri ndewesainzi nekuti unogona kutsanangura kwakabva mitemo yesainzi. Isayenzi nekuti inogona kutsanangura Nyika nehunhu hwayo pasina kupokana. Mucherechedzo webhaibheri ndewesainzi sezvo wakataura nemazvo mitemo yakati wandei yesainzi isati yatombowanikidzwa (semuenzaniso, Mutemo weCausality; Wekutanga uye Wechipiri Mitemo yeThermodynamics; Law of Biogenesis).⁸ Muenzaniso webhaibheri ndeyesainzi sezvo wakagadzira. zvakawanda zvakafanotaurwa nesainzi.⁹ Pazasi: Mwari akatanga sainzi. Kana zvakawanikwa nesayenzi zviri pamutemo zvikatsanangurwa zvakarurama uye zvakarurama, sayenzi inotsigira Bhaibheri nechiKristu. Zvechokwadi hazvipesani neMagwaro—sezvo vachigovera Munyori mumwe chete!

Medziso

1 Jeff Miller (2011), “Mwari neMitemo yeSainzi: Mutemo wemunhu akuvara,” Apologetics Press,  https://apologeticspress.org/article/3716.

2 Jeff Miller (2012), “Mutemo veSainzi – naMwari,” Reason & Revelation, 32[12]:137-140.

3 Jeff Miller (2013), “Evolution and the Laws of Science: Mutemo weTemodhainamiki,” Apologetics Press, https://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=2786&topic=93.

4 Jeff Miller (2012), “Mutemo wemaWambo [Chikamu I],”  Reason & Revelation, 32[1]:2-11.

5 Jeff Miller (2014), “Mwari neMitemo yeSainzi: Majiini mukuenzanisa nekushanduka [Chikamu 1],” Reason & Revelation,  34[1]:2-11.

6 Jeff Miller (2017), “Patani yeAsingatendi, ”Reason & Revelation, 37[12]:134-143.

7 Paul Garner (2011), The New Creationism (Carlisle

8 Jeff Miller (2017), Sainzi mukuenzanisa nekushaduko (Montgomery, AL: Apologetics Press).

9 Jeff Miller (2014), “Bill Nye/Ken Ham Debate Ongororo: Kusunga Mapedzi Akasununguka,” Reason & Revelation, 34[4].


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→