Menu

Sarudza Mwari Waunoda

Chitendero chechiKristu chakawira munyatwa yezvizhinji, zvetsika dzakawanda dzetsika dzeAmerica. Chitendero zvino chinoumbwa maererano nemafungiro akapararira okuti vagari vemo vane kodzero yekuzvisarudzira uye “kuita zvavanoda.” “Ndiyo nzira yekuAmerica!” Pashure pezvose, “Ndine kodzero dzangu!” “Maonero angu akanaka semumwe mukomana.” Sezvineiwo, kuzvitutumadza kwakadaro hakugadzirire munhu kuti azviise pasi paMwari (Jakobo 4:10). Inongokurudzira kutevedzera chitendero chakazvimisikidza, i.e., chitendero chakarongwa maererano nezvavanoda. Pauro akanongedzera kuuyu mutoo so“kuzvimanikidza” kana kuti “achanamata,” ndiko kuti, kunamata maererano nokuda kwomunhu amene (VaKorose 2:23).

Mamiriro ezvinhu echitendero muzana remakore rokutanga akanga akadai zvokuti vanhu vakawanda vaitenda muhuwandu hwevamwari (somuenzaniso, Mabasa 17:16). Asi, kutaura zvazviri, kwaingova naMwari mumwe chete (VaEfeso 4:6). Idi rokuti vanhu vakagadzira miteyo yakaisvonaka yakafanana nemifananidzo, tembere, zvichingodaro, uye kurangarira rudzidziso rwavo zvakakomba, harina kuchinja idi rokuti vaibatanidzwa mukunamata kusina maturo uye chitendero chenhema (tarisa. Mateo 15:9; 2 Petro 2:1) . Kuvaudza kuti kuna Mwari mumwe chete, kana kuti mumwe mwari akanga asina kunaka semumwe, yaisazova dzidziso yakakurumbira. Kutaura idi, dzidziso ya“Mwari mumwe” yakarangarirwa setyisidziro yechokwadi kukunamata vanamwari vakawanda kwezuva racho, uye sedenho yakakomba kuutano hworudzidziso hweHumambo. Kunamata vanamwari vakawanda kwakanga kwatekeshera munzanga yomuzana remakore rokutanga zvokuti kubvuma dzidziso yokuti “Mwari mumwe” yakanga kusingabviri kuti vanhu vakawanda vaite.

Nhoroondo inozvidzokorora kakawanda. Zuva redu harina kumbosiyana chaizvoizvo nemamiriro iwayo ezvakatipoteredza omuzana remakore rokutanga. Nepo vanhu vekuAmerica munhoroondo vakaramba pfungwa ye”vamwari vazhinji” (kunyangwe chokwadi ichi chekutanga chiri kuchinja), pfungwa ye”makereke mazhinji” yakagamuchirwa zvizere. Mafungiro akatekeshera ndeekuti “pinda chechi yaunosarudza,” uye “imwe chechi yakanaka seimwe.” Asi pfungwa yekuti makereke akawanda ndeyechienzi kuTestamente Itsva sezvakaita pfungwa yevamwari vakawanda. Ndima chaiyoiyo inosimbisa Mwari mumwe chete (VaEfeso 4:6), inosimbisa kereke imwe chete (VaEfeso 4:4; 1:22-23). Kungava nokusaziva, kusagutsikana, kana rudado, vanhu vakazvitora kuti vatange machechi avo, vachigadzira dzidziso, sangano, kunamata, uye zita maererano nezvido zvavo. Vamwe havatombozivi kuti Jesu haana kusiya munhu akasununguka kuti agadzirise chechi yake (Mateo 15:9; 16:18). Dzidziso dzese dzenhema, vadzidzisi venhema, nemakereke enhema zvicharambwa (Mateo 15:13).

Ngatisakurudzire vanhu kuti “vapinde mukereke yaunoda”. Asi, ngativakurudzirei kuti vateerere Evhangeri yaKristu—kuburikidza nokutenda, kupupura, nokubhabhatidzwa mumvura (Mabasa 2:38)—kuti “vawedzerwe” (Mabasa 2:47) kuchechi yakasarudzwa naKristu. (Mateo 16:18; VaEfeso 5:23).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→