Menu

Nyaya yaGoldilocks: Nyika Yakagadzirirwa Isu

Unoyeuka here nyaya yaGoldilocks kubva paudiki hwako? Akatamburira achitsvaka poriji chairo, chigaro, nemubhedha, asi pakupedzisira, zvaakawana zvakanga “zvakarurama.” Nyaya yaGoldilocks panyayayangu yekudikwa yenyika kucherechedzwa nemasayendisiti kuti Pasi rinoita se “rakarurama” kuti upenyu huvepo pariri. Mamagazini esainzi anotungamira anogara achimhanyisa zvinyorwa zvinovandudza vateereri vavo pakuvhima mamwe mapuraneti eGoldilocks ane mamiriro akakodzera ekuti hupenyu huvepo paari sezvahunoita paNyika. Pasi rinoita serakagadzirirwa isu.

Muzivi asingadaviri kuvapo kwaMwari Paul Ricci akapfupisa nharo yeUmboo unoratidza Kuvapo kwaMwari paakati, “[I]ni ichokwadi kuti chinhu chose chakagadzirwa chine mugadziri…. ‘Chinhu chose chakagadzirwa chine mugadziri’ chirevo chechokwadi chekuongorora.”1 Kune nhamba isingaperi yemienzaniso yegadziriro inozviratidza kwatiri patinodzidza nezvezvinhu zvakasikwa—dambudziko raRicci nevamwe vake vasingadaviri kuvapo kwaMwari, kuti vave nechokwadi. Manuel Canales, Matthew Chwastyk, naEve Conant vakanyora nyaya yezveJogirafu mazuva anguaiva nemusoro unoti “Rimwe Dombo Rinoshamisa: Zvinhu gumi nenhatu zvinoita kuti Hupenyu Panyika Huvepo.” 2 “Pasi rakashongedzerwa zvakanaka sepuraneti uye rakaiswa panzvimbo yakanaka mugadziriro yedu yezuva nenyeredzi kutsigira upenyu sezvatinohuziva,” vanotsanangura kudaro.3 Zvinhu zvipi zvinoita kuti Pasi rive rinokosha zvikuru?

  • Dai kutenderera kwePasi kwainge kwakarereka zvakasiyana…: “Shanduko yekutenderera kwePasi… yaizova njodzi. Nhamba yemwaka yaizochinja uye nguva yayo. Kana kutenderera uku kukava kunofanana nendege inotenderera, kana iri Uranus, taigona kuva nechando muChamhembe meHemesifiye kwemwedzi mitanhatu ichiteverwa nezhizha. Zuva raizonyura kuNorthern hemisphere yese uye kusabuda zvakare kwemwedzi mitanhatu.”4
  • Kudai Nyika yaitenderera nekukurumidza…: “Madutu achatenderera nekukurumidza…uye kuchange kuine simba rakawanda maari.”5 Kukasika kutenderera ne10% chete kwaizoita kuti mvura iwande kutenderedza ikweta, zvekuti nyika yese yeikweta yaizove nemafashamo ukuwo chikamu chegungwa chazodzikira.6 Upenyu hwevanhu nemhuka hwaizomanikidzwa kugara pedyo nemapango, izvo zvaizoguma nokutsakatika kwakaipisisa.
  • Kudai kutenderera kwePasi kwaiva pedyo neZuva…: Kudai avhareji yedaro kubva kuZuva “yakadzikiswa nezvikamu zvitatu chete kubva mugumi zvezvikamu kubva muzana,” kuchinja kwemhepo kunoparadza kwaizoitika, kusanganisira “kukwira kwegungwa, kuwedzera mumamiriro okunze akaipa, kutsakatika kwemarudzi nekukanganisika kwekurima.”7 Painoita nzira yaro ine denderedzwa yakatenderedza Zuva, Nyika inokotama kubva munzira yaro yakatwasuka “chikamu chimwe chete chepfumbamwe cheinji” mamaira 18½ yega yega, makiromita 18 oga oga, kutenderera kwedu kwaizova kwakakura zvikuru uye tose taizooma nechando kusvika pakufa. Chimwe chikamu chesere che inch? Tese taizopiswa.”9 Chokwadi, chinhambwe chakakwana chePasi kubva kuZuva chinonzi “muchikamu cheGoldilocks” “uko kusiri pedyo zvakanyanya uye kusiri kure zvakanyanya nezuva kuti mvura iite mvura pamusoro payo.”10 Tembiricha yepasi “haina kunyanya kupisa kana kutonhora zvakanyanya.”11
  • Dai pasi riine mvura shoma…: Zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana zvePasi rose zvakafukidzwa nemvura. Dai paive nemvura shoma paNyika, yaizotambura nekuchinja kwakanyanya kwetembiricha kunoonekwa mumagwenga—kuchipisa zvakanyanya masikati uye kuchitonhora zvakanyanya usiku. Mazhinji enyika haana dambudziko iri, nekuda kwechikamu chikuru chekuti Nyika ine mvura yakawanda pairi. Mvura ine mwero wekupisa kwakanyanya, zvinoreva kuti mvura inogona kubata kupisa kwakawanda-kupfuura chero chinhu chipi nechipi chakasikwa chiri paNyika. Mvura inogona kuchengeta kupisa kwakawanda kana kurasikirwa nekupisa kwakawanda pasina tembiricha yayo kusandurwa zvakanyanya, zvichiita kuti iite sechinhu chinofemesa mhepo yeNyika, ichichengeta tembiricha yayo isingachinji. Mvura yakasiyana kunze kwemvura kana mvura shoma yaizoita kuti Pasi risagarike muupenyu.
  • Kana Nyika yakanga yakafanana nemamwe mapuraneti…: Vachitaura nezvebasa reYunivhesiti yeWashington Peter Ward, Kate Maher weStanford Yunivhesiti, Karina Yager weNASA, uye Jason Barnes weYunivhesiti yeIdaho, Canales nevamwe vake vakasimbisa kuti Nyika “inodzokorodza kabhoni inoenderana nehupenyu. nguva,” ine “ozoni reya inovharidzira miranzi/mwaranzi inokuvadza,” “mwedzi muhombe kuti udzikamise kutya kwedu,” “nzvimbo dzakasiyana-siyana [kuti] dzitsigire zvinhu zvipenyu zvakawanda,” uye “huvepo hwemagineti” iyo “inobvisa madutu ezuva. ” Nyika “iri kure nehofori dzegasi”—dai yaiva pedyo, “simba rinokwevera zvinhu pasi” radzo raigona kukonzera kushanduka-shanduka kwePasi kure nezuva. Nyeredzi yegadziriro yedu yokutenderera zuva—Zuva—“inyeredzi yakatsiga, inogara kwenguva refu,” kusiyana nenyeredzi duku zvikuru, dzinonzi “dzisina kugadzikana uye dzinowanzoputika mapuraneti adzo nemwaranzi inoputika.” Pasi rine “zvinhu zvakafanira kugashira kushanduka kwezvinhu” (kureva, zvinokwana radioactive element kuti ibudise “zvoumbwa” uye dzinodzirira shanduko iyo inogona, kuzoitika mukufamba kweshanduko, kugara kwemabhiriyoni emakore). Pasi rine “mapuraneti makuru anotidzivirira kubva kure,” kufanana neJupiter, ine ukuru uye simba rinokwevera zvinhu pasi zvinodzivirira “Pasi pakubonderana kunowanzokonzera kutsakatika.” Tichienda mberi tichienda kuhukuru hweboka renyeredzi, tinoona kuti “zuva redu rinodzivirira pamarara enyeredzi,” “gwara redu renyeredzi rinotitungamirira kure nenjodzi,” uye “nzvimbo yedu iri kure nemhomho yenyeredzi,” zvichideredza “ngozi Pasi rinobva mukukweva kwesimba rinokwevera zvinhu pasi, kuputika kwegamma-ray, kana kuti nyeredzi dziri kuparara dzinonzi supernovae.”12 Chokwadi Pasi rakatikodzera—sokunge rakagadzirirwa vanhu.

Mienzaniso yakawanda yakadai inogona kuenzanisirwa.13 Nemashoko emunyori ane mukurumbira asina chokwadi uye munyori wesainzi Michael Shermer, ane chikamu chemwedzi nemwedzi muScientific American, “Magadzirirwo azvinoita anongouyawo zvake. Chikonzero chinoita kuti vanhu vafunge kuti Mugadziri akasika nyika imhaka yekuti inoita seyakagadzirwa.”14 Zvakabvumirana.

Mashoko Okupedzisira

1 Paul Ricci (1986), Zvakakosha Zvekufunga Kwakakosha (Lexington, MA: Ginn Press), p. 190.

2 Manuel Canales, Matthew Chwastyk, and Eve Conant (2018), “”Dombo Rimwechete Rinoshamisa: 13 zvinhu zvinoita kuti Upenyu Panyika Hunetseke,” National Geographic, 233[3]:78-87.

3 Ibid., p. 78.

4 Sten Odenwald (hapana zuva), “Chii Chingaitika Kana Kekutenderera kwepasi kukachinja?” NASA Image Education Center,  https://image.gsfc.nasa.gov/poetry/ask/q278.html.

5 Sarah Fecht (2017), “Chii Chingaitika Kana Nyika Ikatanga Kutenderera Nekukurumidza?” Sainzi Yakakurumbira, https://www.popsci.com/earth-spin-faster.

6 Ibid.

7 Victoria Roberts (2017), “Kunyangwe Shanduko Dzekutenderera Kwenyika Dzingaunza Dambudziko Repasi Pose,” The New York Times, https://www.nytimes.com/2017/07/24/science/earth-orbit-sun-catastrophe .html.

8 David Peck Todd (1906), A New Astronomy (New York: American Book Company), p. 383.

9 “Everyday Science” (1981), Science Digest, 89[1]:124.

10 Canales, nezvimwewo, p. 81; cf. J.R. Minkel (2007), “All Wet? Nyanzvi dzenyeredzi dzinoti Discovery of Earth-like Planet,” Scientific American, Kubvumbi 24, https://www.scientificamerican.com/article/all-wet-astronomers-claim/.

11 Canales, nezvimwewo, p. 81.

12 Canales, nevamwe.

13 Ona misoro yenyaya dzakasiyana-siyana “Design” muchikamu che“Kuvapo kwaMwari” pawebhusaiti yeApologetics Press—www.apologeticspress.org.

14 Michael Shermer (2007), Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design (New York, NY: Henry Holt), Kindle edition, p. 65, ital. muna orig.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→