Menu

Ndivanaani Vanofanira Kubhabhatidzwa?

Nhasi kune makakatanwa akawanda pamusoro pokuti ndiani “akakodzera” kubhabhatidzwa. Sezvineiwo, vakawanda vakasarudza kupindura mubvunzo uyu nemaonero avo vakasiya zvinotaura Shoko raMwari. Mukufuratira Bhaibheri, vamwe vakatendeuka mifungo yavo kune “vanamuzvinafundo,” “maboka,” “makurukota,” kana kuti “nezvinotaurwa nen’anga” anotaura. Asi mutsvaki akatendeseka wezvokwadi anofanira kutenda kuBhaibheri sechiremera chokupedzisira munhau dzorudzidziso. Ndiani anofanira kubhabhatidzwa?

Vakatadza

Jakobho akanyora kuti “kune unoziva kuita zvakanaka, akasazviita, anechivi zvivi.”— 4:17 . Pauro akaudza vaRoma kuti “vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari.”— 3:23 . Munhu wose wezera rokuzvidavirira anotadza, kwete nokuita zvakaipa chete, asiwo nokutadza kuita zvakanaka zvaanoziva kuti anofanira kuita. Chivi chinotiparadzanisa naMwari (Isaya 59:1-2). Petro akaudza vaJudha vakanga vauraya Jesu kuti: “Tendeukai, uye mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi” (Mabasa 2:38). Rubhabhatidzo rwakabatana zvakananga nekuregererwa; Mwari anosuka zvitadzo zvedu kana tabhabhatidzwa (Mabasa 22:16; 1 Pita 3:21). Avo chete vanonzwisisa chinonzi chivi, vanonzwisisa migumisiro yacho, vanoziva kuda kwavo kukanganwirwa naMwari, uye vanoda kupfidza, ndivo vanoda kubhabhatidzwa vechokwadi.

Vanotenda

Rubhabhatidzo rweBhaibheri rwakabatana nekutenda. Jesu akati, “Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa” (Mako 16:16). Mabasa 2:37 inotizivisa kuti vaJudha vaya vakanga vanzwa Petro nevamwe vaapostora vakatenda zvavaiparidza. Ndima 41 inozivisa kuti “avo vakagamuchira shoko rake nomufaro vakabhapatidzwa.” Mabasa 8:12 inonyora kuti apo avo vaiva muSamaria “vakatenda Firipi sezvaaiparidza zvinhu zvine chokuita noumambo hwaMwari nezita raJesu Kristu, vose vari vaviri varume navakadzi vakabhapatidzwa.” Mabasa 18:8 inotiudza kuti “vaKorinde vazhinji vakati vachinzwa, vakatenda, vakabhapatidzwa.”

Avo vakabhabhatidzwa munguva yevaapostora, vakatenda. Hapana munhu, munhoroondo yese yeTestamente Itsva, akabhabhatidzwa nekuda kwekutenda kwemumwe munhu, kana kuti “kutenda kwekereke,” sezvinodzidziswa nechechi yeRoma. Munyori weVaHebheru akagumisa kuti: “[Uyo] anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti Ariko, uye kuti anopa mubayiro vaya vanomutsvaka nomwoyo wose” (11:6, emp.

Vanotendeuka

Vanokwanisa nevanoda kupupura ndivo vanobhabhatidzwa. Johane mubhapatidzi akakurudzira vaFarise kuita zvimwechetezvo naavo vakauya kuzobhapatidzwa, kuti ndiko, “kubereka zvibereko zvakafanira mukutendeuka” (Mateo 3:8). Jesu akakurudzirawo vanhu venguva yake kuti vatendeuke uye vateerere Evhangeri (Mako 1:15). Petro akakurudzira vaJudha paPendekosti kuti vatendeuke nekubhabhatidzwe kuti vakanganwirwe zvivi (Mabasa 2:38). Pauro akaudza vaAtene kuti Mwari anorayira “vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke” (Mabasa 17:30). Petro akataurawo kuti Mwari anoda kuti “vose vasvike pakutendeuka” (2 Petro 3:9).

Kutendeuka hakuitwe kwemwedzi mitanhatu kana gore rose usati wabhabhatidzwa. Panzvimbo pezvo, kuchinja kwendangariro nomwoyo kudzivisa mabasa akaipa ekare ndokutevera Kristu. MuTestamente Itsva, avo vaitenda Vhangeri vakazvipira kushanduko iyi uye pakarepo vakabhabhatidzwa. Apo  Pauro akatendeuka ndokurega kutambudza kereke yaMwari, ndipo paakakurudzirwa kuti abhabhatidzwe (Mabasa 22:16). Apo vaJudha vakanga vatadza nokuroverera Jesu pamuchinjikwa vakanzwa Petro uye vakapfidza, vakasarudza kuraramira Jesu, vose vakakurudzirwa kubhabhatidzwa (Mabasa 2:38-41). Ivava, nevamwe vakawanda (somuenzaniso, Mabasa 8:12-13; 10:47-48; 16:14-15, 30-33), vakabhabhatidzwa pakarepo pavakatenda ndokupupura. Kupupura kwechokwadi mukuteerera kuburikidza nekubhabhatidzwa, pasina izvozvo hakuna zvikomborero zvaMwari zveruponeso kubva kuchivi (1 Petro 3:21).

Vanozvipira kuraramira Kristu

Avo vasingadi kuchinja gwara rokutadza roupenyu hwavo, neavo vasingadi kuchengeta mirairo yaMwari, ndivo vasingadi kubhabhatidzwa. Jesu paakapa vadzidzi vake basa rokuita, vadzidzi vakaudzwa kuti: “[Mu]vadzidzise kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurayirai imi.” (Mateu 28:20) Jesu akawedzera kuti: Ruka anoburitsa pachena kuti kurarama mukutenda kwakakosha kune vese vakabhabhatidzwa muna Kristu (Mabasa 2:42). Uye, mushoko Rake kuchechi yeSmirna, Kristu akamutswa akazivisa kuti: “Iva wakatendeka kusvikira parufu, uye ndichakupa korona youpenyu” (Zvakazarurwa 2:10).

Zvokwadi yeBhaibheri irinyore kunzwisisa: Evhangeri yaMwari inofanira kuparidzwa (Mateo 28:19; Marko 16:15), kunzwiwa (VaRoma 10:14, 17), kutenda (Marko 1:15), uye kuteerera (VaRoma 10:16). Vose vane kwaniso yekutenda Vhangeri uye vachiziva nezvekurasika kwavo, vakaparadzaniswa naMwari, vanofanira kubhabhatidzwa.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→