Menu

Ndinongotenda Muna Mwari Mumwe

Paunenge uchitsvaga paYouTube “Nharo Dzakanakisisa Dzisingadaviri Kuna Mwari,” mavhidhiyo akawanda anooneka anosanganisira chirevo chakakurumbira chinowanzodzokororwa nevasingatendi kuti kuna Mwari: “Ndinongotenda muna Mwari mumwe muduku pane iwe.” Vasingatendi kuti kuna Mwari vanorevei pavanoshandisa nharo iyi? Vanoronga “vamwari” vanoverengeka vakadai saZeus, Poseidon, Vishnu, Buddha, Horus, uye Apollo. Vanobva vataura chimwe chinhu kumugumisiro wokuti, “Ndiudze chikonzero nei usingadaviri kuvamwari ivavo, uye ndichashandisa zvikonzero zvako zvimwe chetezvo kukuudza chikonzero nei ndisingatendi kuvamwari vako.”

Dambudziko ne “nharo” iyi nderekuti haisi nharo zvachose. Kutamba kudiki pamazwi, asi kana kukanyatsotariswa, hachisi chikonzero chine musoro chechero chinhu. Pfungwa irikupihwa ndeyekuti nekuda kwekuti kune mhinduro dzakawanda dzisiridzo, ipapo mhinduro dzese dzinofanira kunge dzisina kururama. Muchokwadi, chirevo ichi chinoreva kuti “imwe shoma” mhinduro ingori nhanho inotevera mukutevedzana. Asi ngatifunge nezvazvo. Kana paine mhinduro imwechete yechokwadi, saka zvimwe zvese zvinenge zvisina kururama. Semuenzaniso, kana munhu aizoti, “Hamutendi kuti 2+2 akaenzana ne5 kana 6 kana 7 zvichingodaro, saka 2+2 haana mhinduro. Munoona, ndinongotenda mhinduro imwe shoma pane yenyu.” Dambudziko rekufunga kwakadaro riri nyore kuona: Kana paine mhinduro imwe chete, chirevo chekuti “imwe shoma” chinosiya imwe mhinduro yakakosha chaiyo.

Kupfuurira kuenzanisira, apo Thomas Edison akagadzira girobhu, nhau inotaurwa kuti akati pashure pokuedza tambo dzine 10 000 dzakasiyana-siyana, akanga asina kukundikana; achangowana zvinhu 10 000 zvisingashande mugirobhu. Zvino ngatitii munhu oti, “Ndiudze chikonzero nei zvinhu zviuru gumi zvisina kushanda uye ndichashandisa kufunga kumwe chete kukuudza chikonzero nei chinhu chimwe chete chawataura chichizoshanda, chisingashande. Ini ndinongotenda mune imwe filament shoma kupfuura iwe.” Zvakare, chikanganiso mukurangarira chiri pachena. Hunhu hwemafilamendi asingashande zviri pachena kuti akasiyana neanoita. Hungu, kungava kwechokwadi kuti vasingatendi kuvapo kwaMwari vanodavira muna Mwari mumwe muduku kuna Mwari weBhaibheri. Asi idi nderokuti, hakuna mumwe Mwari ane simba rose, anoziva zvose, Musiki woupenyu akanaka kwazvo Uyo akauya kuNyika muchimiro chomunhu ndokupira upenyu Hwake nokuda kwezvisikwa zvake zvavanhu nemhaka bedzi yokuti Iye aivada. Hongu, vasingatendi kuti kuna Mwari vanotenda muna Mwari mumwe mudiki, asi ndiMwari iyeye, uye Mwari iyeye chete, Anonyatsoenderana nemaitiro ese kuti ave mhinduro imwechete yechokwadi (Johani 11:26).1

Mashoko Okupedzisira

1 Eric Lyons naKyle Butt (2014), “Zvikonzero 7 Zvekutenda Muna Mwari,”  https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub=1&issue=1175.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→