Menu

Mwari Varipi Kana Ndarwadziswa

Pasina kutya vanhu vazhinji mumazana amakore nemunyika yose vakaramba kudavira muna Mwari mumwe wechokwadi nemhaka yokuti vakaona kana kuti vakawana marwadzo makuru nokutambura. Zvichida kufirwa nomudiwa, kana kuti imwe nhamo muupenyu hwavo, yakavaita kuti vagumbuke uye vashungurudze Mwari noupenyu. Nokupomera Mwari mhosva, neimwe nzira kurwadziwa kwacho kwakaratidzika kuva kunotsungirika. Asi Bhaibheri rinotaura zvakajeka nezvenyaya iyi. Uye Bhaibheri chete ndiro rinogona kutipa tsananguro yakarurama yekuvapo kwemarwadzo nekutambura paPasi.

Varume nevakadzi vakawanda vakakurumbira munhoroondo yeBhaibheri vakatitangira mukuedza kwavo kurarama vakatendeka kuna Mwari mukutarisana nenhamo huru. Sezvo vari vanhu sesu, vakatarisana nehondo yemazuva ose kuti vakunde ivo, chivi, uye Satani. Ivo, zvakare, vaifanira kutsungirira kushushikana uye kuomeswa kwehupenyu. Ivowo vaifanira kutsungirira marwadzo. Tinogona kudzidza kubva pamaitiro avo (VaRoma 15:4). Kana tikafunga nezvoupenyu hwavo nezvavanoita kuzvinetso zvoupenyu, tinogona kugamuchira kubva mumuenzaniso wavo simba rinodiwa rokutsungirira. Patinoona kubatwa zvisina kunaka uye kutambudzwa kwavakaitwa, uye kuti vakakunda sei marwadzo avo, tinogona kuwana kurudziro inodikanwa kwavari kuti titsungirire uye tibudirire pakukunda.

STEFANI

Somuenzaniso, mukuedza kwake kurarama upenyu hwechiKristu, Stefani akazviwana amira pamberi pedare repamusorosoro remitemo yorudzi rwechiJudha—nhengo 71 dzeSanihedrini dzaisanganisira Mupristi Mukuru sapurezidhendi. Akanga ari kutongwa kweupenyu hwake. Pane kuti azvidzivirire, akaparidza mharidzo. Iye akanzvera nhau yavaIsraeri, achiratidzira kombamiro yavo yetsika yokuramba kutenda, uye ipapo akasunda mharidzo yake kumusha neiyi mhedziso yakaisvonaka:

Imi vane mitsipa mikukutu uye vasina kudzingiswa pamoyo nenzeve! Munogara muchidzivisa Mweya Mutsvene; sezvakaita madzibaba enyu, nemiwo munoita saizvozvo. Ndeupi wevaporofita madzibaba enyu wavasina kutambudza? Uye vakauraya avo vakafanotaura kuuya kwoIye Akarurama, uyo imi mava vatengesi vake navaurayi vake, vakagamuchira murayiro kubudikidza nenhungamiro yengirozi uye mukasauchengeta (Mabasa 7:51-53).

Heunoi uyu murume mukuru waMwari, pakutongwa nokuda kwoupenyu hwake, uye bva hakuna kutaura kwaigona kuzombonzi kwakaderera kuti munhu aregererwe. Pane kuti azvidzivirire kuti asunungurwe, mharidzo yaStephen yakaisa vapomeri vake pamberi pedare raMwari!

Zvavakaita? Vakabayiwa pamoyo chaipo ndokumurumanisa mazino. Vakatanga kupopota nepamusoro pemapapu avo vakavhara nzeve. Ipapo vakamhanyira kwaari, vakamuzvuzvurudzira kunze kweguta, ndokumupotsera nematombo kusvikira varova mweya wakanga uri pamuviri wake. Stephen akarwadziwa zvikuru here? Hongu, kusvikira parufu! Mwari aivepi? Ikoko naye! Kutaura idi, kupfurikidza nokupindira kunoshamisa kwaMwari, iye akakwanisa kutarira mudenga chaimo ndokuona mbiri yaMwari, uye Jesu amire kuruoko rwake rworudyi. Kana iwe neni tichirwadziwa, Mwari naKristu vachiripo!

ERIJA

Zvino kwaiva naEria (1 Madzimambo 19). Paakanzwa kuti Jezebheri akanga “aita chibvumirano” noupenyu hwake, chaizvoizvo “akatiza kuti aponese mweya wake” mugwenga ndokunovanda mubako. Mwari akataura naye zvakananga, akati, Eria, unobateiko pano? Mhinduro yake yakaratidza mwoyo wakazara nokupererwa nezano rose nokuora mwoyo apo akaomerera kuti akanga ave achishingairira Jehovha zvikuru, pasinei zvapo neidi rokuti vaIsraeri vakanga vasiya sungano, vakaputsa atari dzaMwari, uye vakauraya vaporofita vaMwari. Akafunga kuti ndiye ega akanga asara, uye vakanga vachida kumuurayawo. Apa murume akanzwa dzvinyiriro huru yechitambudzo. Apa murume airwadziwa.

Asi, Mwari akanga amugadzirira kukunda kwakakodzera muupenyu. Paakaenda kunosangana namambo wake (1 Madzimambo 18), akapomerwa mhosva yekutambudza vanhu vaMwari. Asi chokwadi chaive chekuti, Ahabhi ndiye akanetsa Israeri nekusiya mirairo yaMwari. Akabva adenha mazana evaprofita venhema kuti vasangane naye mumakwikwi paGomo reKameri kuti vaone kuti Mwari ndiani. Apo vaprofita venhema ivavo vakaedza zuva rose kumutsa mhinduro kubva kuna mwari wavo kuti vatungidze chibayiro chacho, vakakundikana zvinosiririsa. Ipapo Eria akaunganidza vanhu vose vakamukomba paakanga achigadzira aritari yaJehovha. Achiisa huni paatari nokunyatsoronga nyama yechibairo pahuni, akarayira kuti idikwe nemvura, achinyatsozadza nzvimbo yose yechibayiro. Ipapo akapa munyengetero wakapfava kuna Mwari wokudenga, uyo wakanyandura mwoto wakaburuka mumhepo yakapoteredza pasi, uchiparadza chibayiro, huni, matombo eatari, mvura, uye kunyange guruva! Izvozvo zvakaita kuti vanhu vaMwari vagadzirise mafungiro avo, uye Eriya akarayira kuti vaprofita venhema vaurayiwe. Eriya aiva murume aifanira kutsungirira kurwadziswa here? Ehe! Asi Mwari aiva naye!

DHANIERI

Zvakadini naDhanieri? Adzingwa munyika yokumusha kwake achiri pwere, akaiswa mutsika yokumwe isina ushamwari ndokumanikidzirwa kudzidza mutauro namabhuku evaBhabhironi. Apo vavengi vake vezvamatongerwe enyika vakava negodo pamusoro porubudiriro rwake nenyasha namambo, vakapesvedzera mutemo kuti vapinze Dhanieri muchinetso negadziriro yapamutemo. Mhosva yake? Kunyengetera kuna Mwari mumwe wechokwadi nguva dzose! Chirango chake? Rufu nokukandwa kushumba. Taura nezvekurwadzisa! Asi, Mwari aiva naye akamisa miromo yeshumba (VaHebheru 11:33). Kunyange zvazvo akapedza usiku hwose ari mugomba reshumba, akatorwa mangwanani akatevera acho akachengeteka. Vaimupomera vakatsiviwa panzvimbo yake, uye Bhaibheri rinoti shumba dzakavabvambura-bvambura miviri yavo isati yarova pasi (Danieri 6:24). Dhanieri aifanira kutarisana nemarwadzo muupenyu here? Ehe! Asi Mwari aiva naye!

AMOS

Ipapo kuna Amosi. Akanga asina chinangwa chekushandiswa naMwari semuporofita (Amosi 7:14). Akanga achipedza upenyu hwake achifudza makwai nemionde yaibereka muchero waitofanira kubaiwa nemaoko kuti uibve. Asi apo Mwari akamutuma kufamba achibva kumusha kwake kumaodzanyemba kwePalestine kuenda kuchamhembe kweParestina, uye kunopa mashoko aMwari kuvanhu ivavo, akaenda. Asi haana kugamuchirwa zvakanaka. Apo akazivisa kuti Israeri aizoparadzwa uye mambo amene aizofa nomunondo, unogona kufungidzira kuita. Muprista Amazia akamupomera mhosva yokumukira hurumende, uye akaedza kumutyisidzira kuti abve munyika yacho nokukurumidza. Amosi akapindura achiratidza pachena kuti akanga asiri muprofita nebasa, uye angadai akagutsikana nokuita basa rakaderera raaiita muupenyu hwake hwepachivande. Asi Mwari vakanga vamurayira kuti aprofite, uye ndizvo zvaaizoita. Hakusi chete kuti Israeri yaizowa, asi vana vaAmazia pachake vaizourayiwa uye mudzimai wake pachake aizoitwa chifeve (Amosi 7:17). Amosi akaiswa mumamiriro ezvinhu akarwadza muupenyu hwake here? Kutsoropodza? Kupikiswa? Ehe! Asi Mwari vakamuona mukurwadziwa kwake!

MIKAIAH

Mikaya, akatarisanawo nedzvinyiriro nenhamo dzoupenyu. Mambo weIsraeri namambo weJudha pavakasangana kuti vakurukure nezve mukana wokuti varwisane, mambo weJudha aida kuvimbiswa naMwari kuti vaizobudirira. Ahabhi akaratidzira vaprofita vake venhema 400 pamberi paJehoshafati, uye “hongu varume” vakapa vimbiso yaaida. Asi Jehoshafati akanga asina kugadzikana uye aida chimwe chiratidzo chechokwadi. Ahabhi akabvuma kuti Mikaya aigona kubvunzwa—“asi ndinomuvenga, nokuti haaporofiti zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa” (1 Madzimambo 22:8).

Mikaya akabva adaidzwa. Madzimambo maviri akagara pazvigaro zvawo, achiteerera vaprofita venhema. Mumwe muprofita wenhema, Zedhekiya, akatoita seanosimbisa kuvimbiswa kwaakaitwa akabata mufananidzo wesimbi wedzimwe nyanga dzenzombe ndokuzivisa kuti madzimambo acho aizotunga vaSiriya zvokufa. Zvichakadaro, mukuru mukuru akanga atumwa kuti auye naMikaya kwavari, akamukurudzira kuti aende nevamwe vaprofita kuti asimbise mambo. Asi Mikaya akati aizotaura zvaakaudzwa naJehovha, uye paakabvunzwa namambo, akatsvinya akati vaende mberi. Paakada kuti aite zvinhu, Mikaya akafanotaura kuti uto racho raizopararira uye Ahabhi aizourayiwa. Akabva arondedzera kuti mweya wenhema waitungamirira sei zano revaprofita venhema—Zedhekiya akabva aenda, akarova Mikaya nembama kumeso, akamunyomba nemashoko okuti: “Mweya waJehovha wakaenda nepiko uchibva kwandiri kuzotaura newe?” Mikaya akati aizoziva pazuva iroro renjodzi yehondo paaizomhanya onovanda muimba yomukati.

Mikaya akaiswa mutorongo nokuda kwokushinga kwake, uye akaiswa pachingwa nemvura. Asi hondo payakazotanga, Ahabhi akazvishandura kuti arege kuva nehanya nezvakanga zvataurwa naMikaya. Mambo weSiria akatounganidza boka remhondi 32, ndokuvarayira kuti vadzivise kurwisana kwose uye kuti vaise pfungwa dzavo pakubata Ahabhu. Asi Mwari haana kuvashandisa kuita zvaakanga afanotaura. Panzvimbo pezvo, Bhaibheri rinotizivisa kuti mupfuri asina zita akavhomora uta hwake ndokurega museve wake ungobhururuka “chero usina kunanga kunaani zvake—pasina mubvunzo aingofarira hondo ichipisa. Pakati pevarwi vose vakanga vari munhandare yehondo, museve iwoyo wakasvika kuna Ahabhi. Uye uchibva panzvimbo dzose dzakanga dzine nhumbi dzokurwa nadzo dzaAhabhi, museve iwoyo wakabaya pakatsemuka pakati pezvibatanidzwa zvenguo yake yokuzvidzivirira nadzo, ukabvoora mwoyo wake wakaipa. Ropa rake rakaerera muzasi mengoro yake uye akanga afa pakuvira kwezuva. Mikaya aifanira kurwadziswa—asi Mwari aiva naye, uye akararama kuti aone kuparadzwa kwevaya vaimurwadzisa.

JOHANI

Eria weTestamente Itsva akatarisana nechinhu chimwechete. Iye aitofanira kusimuka ndokunangana navaFarise navaSadhuse chiso nechiso, achivadana kuti “nyoka,” achiomerera pakupfidza, uye kuvanyevera nezvehasha nomwoto usingadzimiki zvaizouya (Mateo 3:7-12). Paakava noushingi hwokuudza mambo kuti muchato wake wakanga usingagamuchiriki kuna Mwari, mudzimai wamambo wacho akanga asingabvumirwi nomutemo akashora John uye aida kuti abviswe. Akasimuka, uye muurayi akagura musoro waJohani, achisiya chitunha chake chisina musoro chete kuti vadzidzi vake vavige (Mako 6:14-29). John akanzwa kurwadziwa here? Hungu—kunyange kusvikira parufu! Asi Mwari aiva naJohani here? Jesu pachake akati, “Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, pakati pavakaberekwa navakadzi, hakuna kumuka mukuru kuna Johane Mubhapatidzi” (Mateo 11:11). Mwari anoziva kurwadziwa kwedu, uye ariko.

PAURO

Pauro aiva muenzaniso wekutambudzwa. Rondedzero yokutambudzwa kwake irefu (2 VaKorinte 11:24-28). Akagamuchira shamhu 40 dzetsika (Dheuteronomio 25:1-3) nevaJudha panhambo shanu dzakasiyana. Katatu akagamuchira tsika yechiRoma kurohwa netsvimbo (Mabasa 16:23,) Akatotemwa nematombo (Mabasa 14:19). Katatu akafamba nemuchiitiko chinotyisa chekuputsikirwa nechikepe (semuenzaniso, Mabasa 27:41.), uye akatokukurwa pamusoro pegungwa usiku hwose nezuva rose. Ainzwa kuneta kwekufamba kwenguva zhinji, njodzi dzemvura, makororo, vanhu vomunyika vakatsamwa, uye Vemamwe Marudzi. Akatambudzika muguta nomurenje, mugungwa napakati pehama dzenhema. Akapinda nomukuneta, kushanda zvakaoma, kushaya hope, nzara, nyota, kutsanya, chando, uye kushama. Akanga ari murume aivhimwa, achitsvagwa, achinetswa, uye akakuvadzwa! Akasangana nokusachengeteka uye kutya kunobva mukushorwa kunotyisa. Asi Jehovha akati kwaari, “Usatya, asi taura, uye usanyarara, nokuti ndinewe, uye hakuna munhu ungakumukira kuti akukuvadze” (Mabasa 18:9-10). Apo akatarisana nemarwadzo anorwadza e“munzwa munyama” kuti arambe achizvininipisa, Jehovha akamusimbisa—kunyange mukati mokutambudzika kwake—“Nyasha dzangu dzakakuringanai” (2 VaKorinte 12:9). Akakwanisa kugumisa kuti: “Ndinofara muutera, nokuzvidzwa, nokushayiwa, nokutambudzwa, nokutambudzika, nokuda kwaKristu. Nokuti kana ndine utera, ndipo pandine simba” (2 VaKorinte 12:10). Undonda, nhamo, kuzvidzwa, kutambudzwa? Zvinhu izvi zvinorwadza! Asi pamusoro pazvo zvose-isu tinovimbiswa rubatsiro rwaIshe wedu!

JESU

Asi muenzaniso mukuru wekutambudzika nekukuvadzwa ndewaJesu Kristu pachake. Kunze kwokushayiwa kunyaradzwa kwomuviri (Mateo 8:20) uye kubatwa zvisina kufanira kazhinji kazhinji kwaAkatsungirira muushumiri Hwake hwapasi, pakupedzisira Akabatwa nemhomho yakatsamwa yakanga yakatakura minondo netsvimbo. Akamiswa pamberi pedare kuti atongerwe pomero yezvapupu zvenhema. Akasangana nokupopota kwoMuprista Mukuru ane hasha uyo akamupomera kumhura, uye Aifanira kunzwa kutongerwa rufu kwedare. Akaita kuti vanhu vamupfire mate pachiso, vamurove, uye vamurove nezvanza zvemaoko avo sezvavaimunyomba nekumunyomba. Akasungwa ndokuendeswa pamberi pezviremera zveRoma kwaAkaonazve kunyadziswa kweboka rainyomba rakasarudza tsotsi raizivikanwa zvikuru paAri kuti risunungurwe. Iye ipapo akatambura kutukwa kwakawedzerwa pamaoko avarwi veRoma avo vakamubvisa nguo, vakatutira korona yeminzwa mumusoro Wake, vakamupfira, uye vakamurova mumusoro netsanga yavakanga vamubata setsvimbo. Pakupedzisira, akatsungirira rufu runotyisa, rwakaparirwa nomuchinjikwa weRoma, sezvo vaipfuura nenzira vakamumhura, vakadzungudzira misoro yavo kwaari, uye vachimuzvidza kuti azviponese. Kunyange makororo akanga arovererwa pamwe chete naye akamutuka. Mwari aivepi? Mwari varikupi kana iwe kana neni tichirwadziwa? Mwari aripi kana muKristu akafirwa nemwana? Ari paAkanga ari chaipo paakarasikirwa neMwanakomana wake.

Chero kutambudzika kana kurwadzisa iwe kana ini zvaungasangana nazvo, hazvina maturo kana zvichienzaniswa nekurwadziwa kwakatsungirirwa naIshe wedu. Tinofanira kurangarira: Svondo yakatevera Chishanu. Kutambura kwake kusvika pakufa kwakapa mhedzisiro isingadaviriki yekuti iwe neni tigovane. “Mwari wakaratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira” (VaRoma 5:8). Tinofanira kukuvadza here?

Nokuti makadanirwa izvozvi, nokuti Kristu akatitambudzikirawo, akatisiyira muenzaniso, kuti mutevere makwara ake: “Uyo asina kuita chivi, uye kunyengera hakuna kuwanikwa mumuromo make; iye wakati achinyombwa, haana kutsivawo; paakatambudzika, haana kutyisidzira, asi akazvipa kuna iye anotonga zvakarurama (1 Petro 2:21-23).

 Kutaura zvazviri, Jesu “akaitwa muduku zvishoma kuvatumwa, nokuda kwokutambudzika kworufu . . . nokuti iye amene wakatambudzika achiidzwa, unogona kubetsera avo vanoidzwa” (VaHebheru 2:9-10, 18). Jesu akarwadziwa zvikuru uye akakuvadzwa zvikuru, asi akatsungirira nokuda kwedu. Ngatishingirirei nokuda Kwake! Tinogona uye tinofanira kuva saIye. “Hongu, navose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa” (2 Timotio 3:12).

MHEDZISO

Muna Zvakazarurwa 19, tinobatwa kumufananidzo unoshamisa. Denga rinozaruka ndokubuda bhiza jena rine mutasvi ane mazita matatu: “Akatendeka uye wechokwadi; “Shoko raMwari;” uye “Mambo wemadzimambo naShe wemadzishe.” Nokururama anotonga nokurwa; Meso ake murazvo womoto; Akapfeka korona zhinji mumusoro make, uye zvipfeko zvake zvakanyikwa muropa. Mumuromo make munobuda munondo unopinza. Anotasva pamusoro pevatasvi vamabhiza vokudenga. VaKristu vakatanga kupiwa mufananidzo uyu unotyisa vakanga vachitambura marwadzo makuru, anorwadza uye kutambura. Asi ivo kana kuti isu havagoni kufungidzira ichi chinoitika chinoshamisa tisingasviki kumhedziso imwe isingarambiki: Mwari anoziva patinokuvadza ndokutambura marwadzo asingatauriki nokutambura; asi Iye aripo, Anesu, haazotisiyi, uye tinofanira kuramba tichivimba naye.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→