Menu

Mwari Ndiye Anokonzera Kuipa Munyika Here?

Zvichienderana neshanduro yaIsaya 45:7 muKJV, ASV, nedzimwe shanduro,1 Vanhu vasina chokwadi vanoramba vachiti Mwari ndiye muvambi wezvakaipa. Ndima yacho inoti: “Ndini ndinoumba chiedza, nokusika rima; ndinoita rugare, nokusika zvakaipa; Asi Mwari ndiye honzeri yezvakaipa zviri munyika here?

Kuti apindure mubvunzo iwoyo, munhu anofanira kutanga atsanangura mazwi uye, kunyanya, kuona zvinoreva shoko repakutanga panotorwa shanduro yeChirungu. Pamusoro pazvo, mamiriro ezvinhu echiRungu anhasi ndeokuti tinoshandisa shoko rokuti “zvakaipa” kureva zvakaipa zvomudzimu, zvetsika, kureva chivi kana uipi. Asi ndizvo zvinorehwa neshoko rechiHebheru rinobva pashoko rokuti “zvakaipa” mundima iyi here?

Kutaura zvazviri, shoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti “zvakaipa” (rah) rine revo dzakasiyana-siyana. Kazhinji rine revo yenhamo, nhamo, kukuvara, njodzi, uye nhamo.2 Semuenzaniso, funga kushandiswa kwaro muna Amosi 6:3—“Mune nhamo imi munoisa kure nezuva rokuparadzwa” (NKJV). NASB ine “zuva renjodzi.” Jeremia 42:6 inorava muESV kuti: “Zvingave zvakanaka kana zvakaipa, tichateerera inzwi raJehovha Mwari wedu.” NKJV inoti: “Kana richifadza kana risingafadzi, tichateerera inzwi raJehovha Mwari wedu.” Isaya 31:2 inoshandura shoko rokuti “njodzi” muNKJV: “Asi iyewo akachenjera uye achauyisa njodzi.” Muna Mika 1:12 “akanaka” anosiyaniswa ne“njodzi.”

Ahabhi akanyunyuta kuna Jehoshafati kuti muporofita Mikaya haana kumboporofita “zvakanaka” pamusoro pake, asi “zvakaipa” chete (1 Madzimambo 22:8,18). Akanga achireva nhamo yakawira paari. Munyevero huru iyo Mosesi akapa kuchizvarwa chechiduku pedyo nomugumo woupenyu hwake, akakurudzira, kuti: “Onai, ndaisa pamberi pako nhasi upenyu nezvakanaka, rufu nezvakaipa. (NKJV). NASB inoshandura ndima iyi nenzira yakarurama: “Tarira, ndaisa pamberi pako nhasi upenyu noupfumi, norufu nokutambudzika” (Dheuteronomio 30:15). “Zvakanaka” uye “zvakaipa” pano zvinoreva, kwete kuchivi kana kushata kwetsika, asi “kubudirira” maringe “nenhamo.” Chizvarwa chakapfuura chakapopotera Mosesi murenje, kuti: “Makatibudisireiko Egipita, kuzotiisa panzvimbo ino yakaipa?” (Numeri 20:5). Vakanga vasingarevi kuti gwenga raiva rounzenza kana kuti rine chivi. Vaireva kuti yaiva “nzvimbo ine nhamo” (NASB/NRSV), “nzvimbo inotyisa” (CJB/ISV/NIV), “nzvimbo inematambudziko” (EHV).

NKJV inoshandura Jobho 31:29 ichiti: “Kana ndakafarira kuparadzwa koanondivenga, Kana kuzvikudza panguva yaakavingwa nezvakaipa.” Kushandura kwakajeka ndekwekuti: “Kana ndakafarira nhamo yomuvengi wangu kana kufara pamusoro pedambudziko rakamuwira” (NIV). Jakobho airevei paakatsanangurira Farao kuti “mazuva amakore oupenyu hwangu akanga ari mashoma uye akaipa” (Genesi 47:? Akashandisa shoko racho kureva “varombo, vasingabetseri.”CJB inorishandura kuti: “vangave vari vashoma uye vakaoma.” NCV ine: “pfupi uye yakazadzwa nedambudziko.” Mavhesi akawanda okuwedzera anoratidza zvakafanana zvinoreva rah zvisina chokuita nechivi, uipi hwetsika, kana uipi.

Imwe nzwisiso yokupedzisira pamusoro paIsaya 45:7. Zvichibva pamashandiro anoita kuenzanirana kwechiHebheru, ndima yacho pachayo inopa rubatsiro mukutsanangura kushandiswa kwayo kweshoko rokuti “zvakaipa.” Inoiswa mukupesana neshoko rokuti “rugare.” Chinopesana no“rugare” hachisi uipi hwetsika—asi vhiringidziko yomuviri, nhamo. Zvimwe chetezvo mundima 11:

Naizvozvo zvakaipa zvichakuwira; haungazivi kwainobva.

Uye dambudziko richakuwira;

Iwe hauzokwanisi kuimisa

Uye kuparadzwa kuchakuwira pakarepo;

Zvausingazozivi.”

Kufanana kwechiHebheru mundima iyi kunoratidza kuti “zvakaipa” = “dambudziko” = “kuparadzwa.”

Tichidzokera kundima 7, NKJV inoratidza kufambirana zvakanaka:

“Ndinoumba chiedza uye ndinosika rima.

Ndinoita rugare uye ndinosika dambudziko;

Ini, Jehovha, ndini ndinoita zvinhu izvi zvose.”

Mwari haasi iye muvambi wezvakaipa. Uipi hwemukati, netsanangudzo, zvinoreva kukanganisa kwekuda kwaMwari, kureva, chivi (1 Johane 3: 4). Chivi chinoitwa kana vanhu5 vakashandisa rusununguko rwavo rwokuzvisarudzira vosarudza kutyora mitemo yaMwari, nokudaro vachiita zvakaipa. Vanhu ndivo vanokonzera uipi munyika—kwete Mwari.6

 Mashoko Okupedzisira

1 Kuwedzera kuKJV neASV, shanduro idzi dzinoshandurawo izwi rechiHebheru rokuti “zvakaipa”: BRG, DARBY, DRA, GNV, JUB, LEB, WYC, and YLT.

2Francis Brown, S.R. Driver, naCharles A. Briggs (1906), The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, MA: Hendrickson, 2000 reprint), p. 948.

3 L. Koehler, W. Baumgartner, M.E.J. Richardson, uye J.J. Stamm (1994-2000), Duramazwi rechiHebheru nechiAramaic reTestamende Yekare (Leiden: E.J. Brill, electronic ed.), p.

41252.Ibid., p. 1250.

5Satani nedzimwe ngirozi dzakasarudzawo kutyora kuda kwaMwari (semuenzaniso, Johani 8:44).

6 Kubvumira kwaMwari kuti vanhu vatambure panyika hakunawo kuipa. Tarisa, Dave Miller (2015), Nei Vanhu Vachitambura (Montgomery, AL: Apologetics Press); Dave Miller naKyle Butt (2009), “Dambudziko rekutambura kwevanhu,” Apologetics Press, https://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=12&article=890&topic=330.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→