Menu

Mwari Anonyatsoziva Zvinhu Zvose Here?

Zvikamu zvakawanda zveMagwaro zvinodzidzisa zvakajeka kuti Mwari anoziva zvose. Bhaibheri rinozivisa kuti Mwari “anoziva zvakavanzika zvomwoyo” (Pisarema 44:21), kuti maziso Ake “ari pose pose” (Zvirevo 15:3), uye kuti “kunzwisisa kwake hakuperi” (147:5) . NezvaJehovha, munyori wepisarema akanyorawo kuti:

Haiwa Jehovha, makandinzvera uye munondiziva. Munoziva kugara kwangu pasi nokusimuka kwangu; Munonzwisisa kufunga kwangu muri kure. Munonzwisisa kufamba kwangu nokuvata kwangu pasi, Munoziva nzira dzangu dzose. Nokuti shoko risati ravapo parurimi rwangu, Tarirai, imi Jehovha, munoriziva rose…. Kuziva kwakadaro kunondishamisa kwazvo; zvakakwirira, handigoni kuzviwana. Ndingaendepiko ndibve paMweya wenyu? Kana ndingatizirepiko ndibve pamberi penyu? Kana ndikakwira kudenga muripo; kana ndikawarira mubhedha wangu mugehena, tarirai, imi muripo (139:1-4, 6-8).

Testamende Itsva inosimbisazve chokwadi ichi: “Mwari mukuru kune mwoyo yedu, uye anoziva zvinhu zvose” (1 Joh. 3:20 , NW). Haangozivi zvakapfuura nezvazvino chete, asi nezveramangwana zvakare (Mabasa. 15:18; cf. Isaya. 46:10). Maererano neBhaibheri, hapana chinhu kunze kwekuziva kwaMwari.

Asingatendi kuti kuna Mwari Dan Barker, zvisinei, akapomera mugakava rake munav12 Kukadzi 2009 naKyle Butt kuti Bhaibheri rinopa mufananidzo unopokana waMwari neruzivo rwake. Nepo mamwe magwaro anoratidza kuti Mwari anoziva remangwana, zvinonzi Mwari weBhaibheri haako nokuti dzimwe ndima dzinonzi dzinodzidzisa kuti Mwari haazivi remangwana. Maminitsi gumi nemaviri nemasekonzi makumi mashanu nemana mukutaura kwake kwekutanga, Barker akati:

Tarisa zvakataurwa naMwari mushure mekunge azvimisa [chibairo chaAbrahama chaIsaka-EL]. Akati: “Usaisa ruoko rwako pamukomana, kana kumuitira chinhu, nokuti ndinoziva zvino, kuti unotya Mwari, zvausina kukunyima mwanakomana wako.” Ndoziva manje? Ndaifunga kuti Mwari vaiziva zvose. Bhaibheri rinoti Mwari anoziva ramangwana asi pano ari kuti, “Ndakanga ndisingatombozivi.” Bhaibheri rinototi Mwari anoongorora uye anonzwisisa kufunga kwese kwemwoyo. Mwari weBhaibheri anoziva ramangwana. Mwari weBhaibheri haazive ramangwana (2009).

Barker ndizvo here? Bhaibheri rinopa mufananidzo unopokanidzana wezivo yaMwari here? Ko zvimwe zvikamu zvinopupurira kuziva zvose kwaMwari, nepo zvimwe zvichiratidza kuti Iye ane magumo mukunzwisisa Kwake?

Mhando yemutauro unowanikwa munaGenesi 22:12 unowanikwa muMagwaro ese. Pakuvamba saGenesi ganhuro rechitatu, Mwari akabvunza Adhama, kuti, “Uripiko?” (3:9). Muna Genesi 4, Akabvunza Kaini, “Abheri munun’una wako aripiko?” (4:9). Bhuku raJobho rinoratidza kuti pakutanga kwekutaura kwaMwari kuna Jobho, Mwari akabvunza tateguru wacho kuti, “Iwe wakanga uripi pandakaisa nheyo dzenyika?” (38:4, emp. inovedzera). Tinofanira kufunga mibvunzo yakaita seiyi kana kuti mashoko akafanana neanowanikwa pana Genesisi 22:12 uye 18:21 (“ndichaziva”) anoreva kushayikwa kwezivo kuna Mwari?

Kutanga, munhu anofanira kubvuma kuti mibvunzo inowanzobvunzwa uye zvirevo zvinowanzoitwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Chokwadi tofunga here kuti Musiki wedenga nePasi akanga asingazivi kwaiva naAdhamu paakamubvunza kuti, “Uripi?” (Genesi 3:9)? Tinofanira kutenda here kuti Mwari haana kuziva kwaiva naJobho paakasika nyika (Jobho 38:4)? Kwete! Ndibaba vapi, vangaona mwanakomana wavo achivhara dhoo remotokari, vangaratidza kusaziva nokubvunza kuti, “Ndiani aita izvozvo?” Sezviri pachena, baba havana kubvunza mubvunzo kuti vawane mashoko, asi kuti vaone kana mwanakomana aizobvuma chimwe chinhu baba vagara vachiziva. Pane dzimwe nguva, Jesu aishandisa mibvunzo kana kuti kutaura mashoko nokuda kwechinangwa chimwe chetecho. Paakabvunza vadzidzi vevaFarise nevaHerodhi maererano nerunyoro rwaive pamari yakati, zviri pachena kuti kwete nekuti Iye aisaziva (Mateo 22:15-22). Saizvozvowo, Jesu paakabvunza chaunga chaimuunganira kuti, “Ndiani andibata?” (Ruka 8:45) kwakanga kusiri nokuti mukadzi akamubata akanga akavanzwa kwaari (Ruka 8:47). Jesu aiziva mukadzi akanga aporeswa nekubata nguo yake asati abvuma kumubata (Mako 5:32). Mubvunzo wake wakanga une chinangwa chokuunza kutarisisa kukutenda kwake kukuru nesimba Rake guru ( Marko 5:34 ). Hapana nzira iyo mibvunzo inobvunzwa naMwari kana kutaura kwaAnoita chiratidzo chekuti Iye haazivi zvese.

Chechipiri, shoko rokuti “ziva” (Chihebheru yada, chiGiriki ginosko) kana kuti rimwe remabviro aro (kureva kuziva, kuzivikanwa, zvichingodaro) rinoshandiswa muMagwaro nenzira dzakasiyana-siyana. Kakawanda rinoshandiswa kureva murume nomukadzi vanosangana pabonde (Genesi 4:1, 17, 25; Vatongi 11:39; 19:25). Jesu akashandisa izwi iri kureva kuremekedza kwake makwai ake (kureva vanhu—Johani 10:27). Mukusiana nenzira yavakaipa ichaparara, wezvamapisarema akanyora kuti Mwari “anoziva” (kureva kuti, anotendera, anofarira, zvichingodaro) nzira yavakarurama (Pisarema 1:6). Pauro akashandisa izwi rekuti “ziva” muna VaEfeso 3:19 mupfungwa yokuziva “nenzira yokuedza nayo nenjere zvinopfuura masimba edu okuziva”—rudo rwaKristu (Jamieson, 1997). Chokwadi ndechokuti, kufanana nemashoko akawanda ari muRugwaro (uye mazuva ano) shoko rokuti “ziva” rine zvarinoreva zvakasiyana-siyana. Uyezve, hapana Dan Barker kana chero mutsoropodzi weBhaibheri anogona kuratidza kuti izwi rekuti “ziva” riri muna Genesisi 22:12 rinopokana zvakananga kuziva kwaMwari.

Chechitatu, kushandiswa kweBhaibheri mashoko okuti “zvino ndava kuziva” (Genesi 22:12) kana kuti “ndichaziva” (Genesi 18:21) achitaura nezvaMwari chaizvoizvo kunobetsera vanhu. MuBhaibheri rose, zviito zvevanhu (zvakadai so“kudzidza”) zvinowanzonzi zvakabva kuna Mwari nechinangwa chokutibatsira kunzwisisa zviri nani kusaguma Kwake. Apo Jehovha “akaburuka kuzoona guta norusvingo” zvakavakwa paBhabheri (Genesi 11:5), kwakanga kusiri nokuda kwedonzo rokuwana zivo. Matauriro vekuva nechimiro chemunhu zvakadai zvakaitwa zvinoratidza kuti Mwari haawanzoziva zvizere here?. Asi, sezvakaitika kuBhabheri, mazwi akadaro akashandiswa kuratidza kuti zvakanga “zviri pamutemo uye nekutonga achitora mamiriro acho pasi pekucherechedza uye nekufungisisa” (Morris, 1976, p. 272). Mwari Wamasimba Ose akashanyira Sodhoma neGomora zvichida “nekuda kwechitarisiko, kuti vanhu vazive zvakananga kuti Mwari akanga aona zvizere mamiriro ezvinhu asati aita mutongo” (p. 342). “Maguta aya aifanira kuitwa emienzaniso kumazera ese anotevera ehukutsamwa hwaMwari, uye nekudaro humbowo hwakakwana hwakapihwa hwekuti kutonga kwaisava kwekukurumidza kana kunyanyisa (Ezek 18: 23; Jer 18: 7)” [Jamieson, 1997]. Nenzira yakafanana, muchiitiko chokuedza Abrahama pamusoro paIsaka, kunyange zvazvo Mwari akanga atoziva icho Abrahama aizosarudza kuita, pakanga pachine chikonzero chokubvumira Abrahama mukana wokuratidzira chaizvoizvo kutenda kwake kukuru ndokuziva kuti Mwari zvirokwazvo akanga apupurira (munguva chaiyoiyo). uye kwete mukufanoziva Kwake chete), zviito zvaAbrahama. Mwari akasvika “pakuziva” kutenda kwaAbrahamu nokuedza chaiko. Revo yeshoko rokuti, “zvino ndinoziva” (Genesi 22:12), naizvozvo, “hakusi kuti Mwari, kupfurikidza nezvinoitika zvouyu muedzo, akawana mashoko ane chokuita nohunhu hwaAbrahama ayo Iye akanga asina kare; asi kuti hunhu uhwu hwakanga hwave pachena, hwakanga hwagadzirwa nezviito zvekunze” (Jamieson, 1997).

Kufanana nokurayiridza kunoita Mwari munhu kunyengetera ndoku“zivisa” kwaari zvikumbiro zvedu nokuda kwebetsero yedu (VaFiripi 4:6), kunyange zvazvo Iye anotoziva zvomenemene nezveminyengetero yedu nezvinodikanwa zvisati zvaziviswa (Mateo 6:8) purofiti yedu Mwari anoziva zvese dzimwe nguva anotaurwa nezvake mumutauro wekugamuchira sekuwana ruzivo.

REFURENZI YEZVINYORWA

Butt, Kyle naDan Barker (2009), Mwari WemuBhaibheri Ariko Here? (Montgomery, AL: Apologetics Press).

Jamieson, Robert, nevamwe. (1997), Jamieson, Fausset, Brown Bible Commentary (Electronic Database: Biblesoft).

Morris, Henry M. (1976), The Genesis Record (Grand Rapids, MI: Baker).


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→