Menu

Mwari Anogona Kuita Zvose Here?

Mubvunzo:

Mwari anogona kuita zvese here?

Mhinduro:

VaKristu nevasingatendi kuvapo kwaMwari vanowanzofunga kuti kana Mwari anorondedzerwa muBhaibheri aripo, Anogona kuita chero chinhu—sezvo achirondedzerwa saane simba rose. Zvisinei, kufungidzira uku hakuna kururama. Bhaibheri haritauri kuti kuva nesimba kwaMwari kwose kunoreva kuti Anogona kuita chinhu chipi nechipi uye chinhu chiri chose. Muzvokwadi, “masimba ose” netsanangudzo haaiti, uye haakwanisi, kushanda kune izvo zvisingakweretesi kune simba. Vatsoropodzi uye vasingadaviri kuvapo kwaMwari vakabvunza mibvunzo yavanofunga kuti inobvisa pfungwa yokuti ane simba rose, nokudaro vachiratidza kusavapo kwaMwari. Semuenzaniso, “Mwari vanogona here kusika dombo rakakura zvekuti Iye pachake, haakwanise kurisimudza?

Kuparadzana uye kunze kwechokwadi chokuti Mwari haasi, Iye pachake, wenyama, uye kuti Akasika Zvose zvinooneka, kunyange zvazvo Ari muchimiro chechimiro uye ari pamusoro peChisiko Chapose pose, mubvunzo uyu hahuna musoro. Zvakafanana nekubvunza kuti, “Mwari vanogona here kugadzira denderedzwa kana katatu-mativi matatu?” Aiwa, Haagoni—asi kwete nokuda kwezvikonzero zvinoratidzirwa naasingatendi kuvapo kwaMwari: kuti haako kana kuti haazi wamasimba ose. Asi, imhaka yekuti mubvunzo ndewokuti, pachawo, unozvipikisa uye haupindirani. Iro izwi risina musoro. Panzvimbo pokutaura kuti Mwari haagoni kuita zvinhu zvakadaro, zvingava zvinopindirana nouchokwadi kutaura kuti zvinhu zvakadaro hazvitomboiti. Mwari haana magumo musimba, asi simba rine chekuita chete nezvinogona kuitwa, kune zvinokwanisika kuitakwete zvisingabviri! Hazvina musoro kutaura nezvesimba chero ripi zvaro (kunyangwe simba risingaperi) rinokwanisa kuita izvo zvisingakwanisi kuitwa. Zvisina musoro hazviiti kuti zviitike, uye naizvozvo, hazvisi pasi pesimba, kana simba risingaperi (tarisa Warren, 1972, pp. 27ff.).

Uyezve, kutaura kuti Mwari haana simba kana kuti ane simba rakaganhurirwa kana Asingakwanisi kusika dombo rakakura kwazvo zvokuti Iye haakwanisi kusimudza, zvinoreva kuti Aigona kuita kudaro dai Aiva nesimba rakawanda. Asi izvi ndezvenhema. Kugadzira dombo iro Iye, Pachake, haakwanise kusimudza, kana kugadzira bhora rine mativi mana, kana kugadzira bhora riri panguva imwe chete chena pese pese uye dema pese, kana kugadzira 90-makore ekuyaruka, kana kugadzira. motokari yakakura mukati kupfuura kunze-kutaura zvinhu zvakadaro kusimbisa kupesana kune musoro uye zvisinganzwisisiki. Mafungiro akadaro haatauri chinhu zvachose. Kunyange zvazvo munhu achigona kufungidzira zvinhu zvisina musoro zvisingagoni kuitwa, hazviratidzi kuti Mwari ane simba risingaperi.

Saka, aiwa, pfungwa ye“simba rose” hairevi kuti hapana miganhu pane izvo munhu ane masimba ose anogona kuita. Kunyange zvazvo Mwari achigona kuita chero zvaanokwanisa kuti zviitwe, chokwadi ndechokuti, Achaita chete zvinoenderana nehunhu hwake. Kutaura zvazviri, Bhaibheri rinotaura zvinhu chaizvo zvisingagoni kuitwa naMwari. Somuenzaniso, Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti Mwari haangarevi nhema (Numeri 23:19; 1 Samueri 15:29; 2 Timotio 2:13; Tito 1:2). Ndiye Munhu ane musimboti chaiwo unobatanidza chokwadi. Nhema hadzienderani zvachose nehunhu hwake hwehumwari.

Chimwe chisingagoneki chine chekuita nesimba raMwari idi rokuti haaratidzi rusaruro kana rusaruro (Deuteronomio 10:17; VaRoma 2:11; VaKorose 3:25; 1 Petro 1:17). Iye “akavhurika nepamusoro pebhodhi”—nemaoko maviri—nezvisikwa zvake zvose. Anogona kuverengerwa kuti achadyidzana nevanhu sezvaAkataura kuti Achaita. Mabatiro aanotiita anoenderana nemaitiro edu ega-kwete parudzi rwedu kana ruvara rweganda (Mabasa 10:34-35; 1 Samueri 16:7).

Chiitiko chechitatu chinokodzera revo ye“masimba ose” chinoonekwa mukusakwanisa kwaMwari kukanganwira munhu asingazopupuri ndokusiya chivi (Joshua 24:19; Zvirevo 28:13; Mateu 6:15; 18:35; Ruka 13 . 3, 5). Kunyange zvazvo tsitsi neruregerero zvaMwari zvakakura uye zvakakura, hazvibviri kuti Iye ape ruregerero kumunhu asingatsvage ruregerero nokuzadzikisa zviga zvekuregererwa. Mwari haana simba chairo rokupa ruregerero kuburikidza neimwe nzira kunze kweropa raJesu uye kuteerera kuEvhangeri yaKristu (VaRoma 1:16; 2:8; 2 VaTesaronika 1:8; 1 Petro 4:17; Johane 3:5) .

Munhu paanoramba achidzidza Bhaibheri, achiongorora unhu nemaitiro zvaMwari zvinoratidzwa imomo, munhu anowedzera kushamiswa (1) nokufemerwa kweBhaibheri—sezvo kubata kwaro nounyanzvi zvinhu zvakadaro kunoriisa kunze kwemhosva yokupokanidzana kunobudirira, uye (2) kutya kusaguma kwaMwari. Hapana kana chimwe chezvinhu zvakurukurwa munyaya ino chinoratidza zvakaipa kuti Mwari ndiye ane masimba ose. Asi zviri pachena zvikuru kuti munhu angararama zvokuita kuti Mwari wokudenga asakwanisa kuuya kuzobatsira munhu iyeye. Zvakakosha kuti munhu wese azive kukosha kwekunzwisisa kuda Kwake uye kuti aenderane nemaitiro emunhu nekuda ikoko. Zvakakosha kuti munhu wese adzivise kuzviisa munzvimbo ine ngozi yekushaiwa izvo zvisingagone kuitwa naMwari.

ZVINYORWA

Warren, Thomas B. (1972), Have Atheists Proved There Is No God(Jonesboro, AR: National Christian Press).

Yakabudiswa Chikumi 2, 2013

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→