Menu

Munhu Angaziva Sei Kuti Mwari Ariko?

Makumi anoverengeka amakore apfuura, United States yakanga iri yeChiKristu zvikuru mukunyengetedza kwayo kworudzidziso rweChikritsu. Apo chisikwa neshanduko yaDarwin yakapinda nokukurumidza muU.S. ndokupikisa nhau yeBhaibheri yemavambo omunhu—maonero anonyanya kubatwa nevanhu vokuAmerica—vanyori vezvitendero vakamuka vachipindura, vachibata davidzo yerufu kuchitendero chezvisikwa mupfungwa dzevakawanda. Apo rondedzero yemhindumupindu yakanga yabatwa nayo, mose muri muviri mubhaibheri nesayenzi, kwakanga kuri kwomuzvarirwo kuti vaAmerica vazhinji vazive kuti vakanga vagara vakarurama—chiKristu ndirwo rudzidziso rwechokwadi.

Zvinosuruvarisa, pasi pechiratidzo che“kubvumidza,” zvematongerwoenyika “akarurama mune zvematongerwe enyika” akaita nhanho huru mukumanikidza ruzhinji rweAmerica, kwete bedzi kubvumidza, asi kutsigira nokukurudzira kuvazhinji uye kuwanda kwechitendero chenhema muAmerica. Iyo yaichimbova mhedziso inonzwisiswa—yokuti kana shanduko isina kururama, ipapo Kusikwa kweBhaibheri kunofanira kuva kwechokwadi— ikozvino kunoshorwa zvikuru muAmerica.

Yave nzira yakakurumbira pakati pevaseki vasingadaviri kuvapo kwaMwari kuseka vatendi veBhaibheri kuburikidza nekunyomba kupokana kuti kune humbowo hwakawanda hweChikara kuitwa sekunge mwari chero. Naizvozvo, kana dzidziso yekugadzira zvine zvinehungwaru ichikodzera nguva mukirasi, ndizvo zvinoitawo dzidziso yeChechi yeChikara Chinobhururukar (tarisa,  Langton, 2005; Butt, 2010, p. 12). PaYunivhesiti yeSouth Carolina, sangano revadzidzi rakagadzirwa raive nebasa rekutsigira gakava rakaitwa pakati peA.P. Kyle Butt uye akakurumbira asingatendi kuti kuna Mwari, Dan Barker (Butt, 2010).

Mumwe museki akadaro akauya kwandiri nguva pfupi yapfuura pashure pechimwe chezvidzidzo zvangu zvemhindumupindu—purofesa webhayoroji payunivhesiti yomuguta randaitaura. Matauriro ake akanga akanaka: “Kunyange kana uchitaura chokwadi kuti mhindumupindu/kusadavira kuvapo kwaMwari inhema, hausati waratidza kuti Mwari ariko. Hauna kuratidza kuti ndiMwari weBhaibheri. Sei asina kuve Allah? Kana [kunyomba] Icho Chikara chInobhururuka?”

Ichokwadi kuti kazhinji apo vanyori vanozvidza dzidziso yomusikirwo uye vanoratidza kuti umboo hunonongedzera kusimba rinopfuura romusikirwo, havasati vachitongotora nhano inotevera nguva dzose ndokupindura kuti tinosvika sei zvakananga pana Mwari weBhaibheri saMwari mumwe wechokwadi. Zvichida chikonzero chikuru, zvakare, ndechokuti mhinduro yaimbova pachena zvokuti danho rokuwedzera raisafanira kutorwa. Vanhu vaitova nokutenda muBhaibheri, uye vaingoda mumwe munhu kuti apindure kushorwa kweperero yaro. Pakuipindura, vakadzokera kukutenda kwavo muchiKristu zvakanaka. Asi sezvo dzidziso yechisikigo uye kuva nezvizhinji zvakaparadza chizvarwa chinotevera, uye dzidziso yeBhaibheri—simba rokukudziridza kutenda (VaRoma 10:17)—rakaderera, chiKristu hachichapiwi.

Vakawanda vari muchiKristu vaizopindura mibvunzo yapurofesa wacho vachiti, “Unofanira kuva nokutenda chete. Ungofanire kusvetuka wogamuchira Mwari weBhaibheri. Haufanire kunge uine humbowo hunobatika. ” Matauriro iwayo, chokwadi, ndiwo mapinduriro anoita vaseki. Mhinduro yavo: “Hekani! Hauna humbowo hwekuti Mwari variko. Saka nei ndichifanira kutenda maari? Ndinogonawo kusarudza anondikodzera kana kuti kuita mwari wangu wokushumira.”

Bhaibheri haridzidzisi kuti munhu anofanira kugamuchira Mwari pasina uchapupu. Tinofanira kuedza kana kuratidza zvinhu zvose, uye kutenda chete zvinhu izvo zvinogona kutsigirwa neuchapupu (1 VaTesaronika 5:21). Hatifaniri kubvuma zvatinoudzwa nomumwe munhu “nokutenda,” nokuti vakawanda vanodzidzisa nhema; vanofanira kuedzwa kuti vaone kana zvavanotaura zvichigona kutsigirwa noumbowo (1 Johane 4:1). Chokwadi chinofanira kutsvakwa (Mabasa 17:11). Inogona kuzivikanwa (Johani 8:32). Mwari haaizotitarisira kuti tidavire kuti ndiye Mwari mumwe wechokwadi asina uchapupu hwezvaakataura.

Kunyange zvazvo kune nzira dzakasiyana dzekupindura mubvunzo unobvunzwa napurofesa, mhinduro yakananga uye iri nyore ndeyokuti Bhaibheri rine unhu husina kubudiswa nevanhu. Kana kuchigona kubvumikiswa kuti Mwari ariko uye kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari, ipapo nenzira ine mufungo, Mwari weBhaibheri ndiye Mwari wechokwadi. Zvamazvirokwazvo itsinhiro inosuruvarisa pamusoro pechiKristu chose kuti purofesa wacho, pamwe chete navanhu vakawanda vari kubvunza mibvunzo yakadaro nhasi, havana kunzwa mhinduro yakapfava pamusoro porudzi rweShoko roumwari.

Mushure mekutora kanguva kuti apore kubva pachokwadi chekuti haana kumbobvira aona chero munhu achipindura zvine musoro kune zvaakashora, purofesa akati, “Chokwadi? [kumbomira] ndinoda kuona humbowo ihwohwo. “Ndakamunongedzera kubhuku redu rinopfupikisa mirwi yeuchapupu hunopupurira kufemerwa kweBhaibheri (tarisa. Butt, 2007), uye kunyange zvazvo akati haadi kutsigira sangano redu nekutenga, akabvumira mukuru paungano. chechi iyo yakaitisa chiitiko ichi kuti ipe kwaari sechipo.

Kana usina kudzidza nezveunhu hutsvene hweBhaibheri, kana kuti usina kugadzirira kuenderera mberi nekurukurirano nevamwe pamusoro pekufemerwa kweBhaibheri, ndingakurudzira kwauri kuti uwane kopi yeTarira! Shoko raMwari kuburikidza neWebhi siite yedu pakarepo. Fungawo kuwana vhezheni yemahara yepdf muchikamu che“Mabhuku ePDF” chewebhusaiti yedu, uchivhura chikamu che“Kufemerwa kweBhaibheri” panzvimbo yedu yepawebhusaiti, kana kuti, odha imwezve chinyorwa chedu Chikonzero uye Zvakazarurwa. yakanzi” 3 Zvikonzero Zvakanaka Zvekutenda kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari” (Butt naLyons, 2015). Fungawo shamwari dziya, vadiwa, uye kunyange vavengi vangabatsirwa nekopi. Mubvunzo wapurofesa ndomumwe wemibvunzo inokosha zvikuru inogona kubvunzwa nhasi, uye uto raShe rinofanira kunge rakashongedzerwa nechokwadi kuti rikwanise kubatsira vanochitsvaka.

Zvinyorwa

Butt, Kyle (2007), Behold! The Word of God (Montgomery, AL: Apologetics Press).

Butt, Kyle (2010), A Christian’s Guide to Refuting Modern Atheism (Montgomery, AL: Apologetics Press).

Butt, Kyle and Eric Lyons (2015), “3 Good Reasons to Believe the Bible is from God,” Reason & Revelation, 35[1]:2-11.

Langton, James (2005), “In the Beginning There Was the Flying Spaghetti Monster,” The Telegraph, September 11, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1498162/In-the-beginning-there-was-the-Flying-Spaghetti-Monster.html.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→