Menu

Muna Kristu

Kakavadzano shomanene iripo pamusoro pechine simba rokukanganwira zvivi. Bhaibheri rinonyatsojeka kuti ropa raKristu rinochengeta unhu ihwohwo humwe chete. Muapostora Pauro akanyora kuti: “Maari (Kristu—KB) tinodzikinurwa neropa rake, iko kukanganwirwa kwezvivi…” (VaEfeso 1:7). Nepo vashoma vangapokana nechokwadi chokuti ropa raJesu rinokanganwira zvivi, pachine kuvhiringidzika pamusoro penzvimbo chaiyo iyo munhu anosangana neropa iroro. Imwe nzira yekuziva kana munhu akasangana neropa raKristu kuongorora mashoko ekuti “munaKristu” muTestamende Itsva. Zvichienderana neshanduro yaunoverenga, mutsara wekuti “munaKristu” unoshandiswa kanoda kusvika makumi masere.

Chii chatinowana “muna Kristu”? Pauro, mubhuku raVaEfeso, akashandisa mutsara wacho kakawanda muchitsauko 1. Akataura kuti “chikomborero chose chomweya” chinowanikwa muna Kristu (VaEfeso 1:3). Akataurawo kuti “kukanganwirwa zvivi” kunowanikwa chete muna Kristu (ndima. 7). Mubhuku raVaRoma, akataurazve kuti “rudzikinuro” (VaRoma 3:24) uye “upenyu husingaperi” (VaRoma 6:23) zviri muna Kristu. Muapostora akafuridzirwa akaudza jaya Timotio kuti “ruponeso” ruri muna Kristu (2 Timotio 2:10). Zviripachena kuti Pauro aida kuti vaverengi vake vanzwisise kuti chinhu chose chakanaka munzvimbo yemweya chinowanikwa muna Kristu chete. Pakukurukura zvinhu zviri kunze kwaKristu, Pauro akapenda mufananidzo wakashata wenzvimbo isina tariro uye isina Mwari (VaEfeso 2:12).

Pashure pokutarisa mashoko okuti “muna Kristu,” mubvunzo unomuka: Munhu anopinda sei muna Kristu? Zvinofadza kuona kuti Testamende Itsva inonyatsotaura nezvekubhabhatidzwa mumvura sechimwe chinhu chakakosha chinoisa munhu muna Kristu. VaRoma 6:3 inoti: “Kana kuti hamuzivi here kuti isu tose takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake?” Uye VaGaratia 3:27 inozivisa kuti: “Nokuti mose makabhabhatidzwa muna Kristu makapfeka Kristu”.  Kunyange vamwe vakaedza zvisiri izvo kuti rubhabhatidzo rwunotaurwa mundima mbiri idzi rwunoreva rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene, vanhu vazhinji vezvitendero havana kutendeukira kune iyi nzira isina kunaka yekufunga (Miller, 2003).

Andrew Davis, mumupiro wake mubhuku, Sei Ndiri muBhaputisti, akanyora kuti rubhabhatidzo rwemvura “rwakarairwa naKristu muKutumwa Kukuru (Mateu 28:19) uye runoratidza hupenyu hutsva munaKristu kumudzidzi wose (VaRoma. 6)” (2001, peji 118). Kutaura kwake kuna VaRoma 6 kunoratidza kuti anonzwisisa rubhabhatidzo rwomumvura rwuri kukurukurwa muchitsauko ichocho. Conrad Mbewe akati: “Ndakaonawo kuti rubhabhatidzo rwaireva kufa pamwe chete naKristu, kuvigwa pamwe chete naye, nokumuka pamwe chete naye muupenyu hutsva (VaRoma 6:4). Kwaive kuratidzwa kwenyama kwekunze kwechiitiko chemweya chemukati” (2001, p. 97). Pamusoro pechikamu chechipiri, VaGaratia 3:27 , J. Newton Brown akaronga ose ari maviri VaRoma 6:4 naVaGaratia 3:27-28 muchikamu chake chinokurukura rubhapatidzo rwomumvura sezvakadzidziswa muTestamente Itsva (1994, mapeji 23-24) .

Saka ngatisanganise zvidimbu izvi pamwechete. Kana Bhaibheri richiti kukanganwirwa uye maropafadzo ose emweya zviri muna Kristu, uye kana vaRoma 6:3 naVaGaratiya 3:27 ichitaura zvakajeka kuti rubhabhatidzo rwemvura ndiyo nzvimbo iyo munhu anopinda muna Kristu, ipapo chero munhu ane mhosva asina kubhabhatidzwa. nemvura iri kunze kwaKristu. Mvura yerubhabhatidzo haiponesi munhu iri yoga, asi inzvimbo iyo munhu paanosangana neropa rinoponesa raKristu.

Zvinoshamisa kuti panguva imwe cheteyo mapoka mazhinji ezvinamato nevadzidzisi vanodzidzisa kuti VaRoma 6:3 naVaGaratia 3:27 vanotaura nezvekubhabhatidzwa mumvura vanoramba kuti rubhabhatidzo rwemvura runoisa munhu muna Kristu. Chimiro chakadaro chinopikisa kuverenga kwakajeka kwezvikamu zviviri izvi, izvo zvinoratidza kuti rubhabhatidzo rwemvura ndiyo poindi apo munhu anopinzwa muna Kristu uye obata ropa Rake (kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama ona Lyons naButt, 2004).

REFERENZI YEZVAKANYORWA 

Lyons, Eric and Kyle Butt (2004), “Taking Possession of What God Gives: A Case Study in Salvation,” [On-line], URL: https://www.apologeticspress.org/articles/2546.

Mbewe, Conrad (2001), “Flying the Flags High in Africa: Baptist Hope for a Ravaged Continent,” Why I Am a Baptist, ed. Tom Nettles and Russell Moore (Nashville, TN: Broadman & Holman).

Miller, Dave (2003), “Modern-day Miracles, Tongue-speaking, and Holy Spirit Baptism—A Refutation,” [On-line], URL: https://www.apologeticspress.org/articles/2569.

Brown, J. Newton (1994), A Baptist Church Manual (Valley Forge, PA: Judson).

Davis, Andrew (2001), “When Our Senses Get in the Way: From Catholic Sacraments to Baptist Conviction,” Why I Am a Baptist, ed. Tom Nettles and Russell Moore (Nashville, TN: Broadman & Holman).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→