Menu

Mimhanzi Yezviridzwa uye Nheyo yeChiremera

Zvichida hapana imwe dzidziso inosimbiswa kakawanda mumagwaro senheyo yechiremera. Asi, zvichida hapana imwe dzidziso inorerutswa, kufuratirwa, kurambwa, kana kusanzwisiswa. Asi Magwaro anojekesa kuti, kubvira pamavambo enhau yomunhu, Mwari aida kuti vanhu varonge mufambiro wavo maererano nokuda Kwake. Isu vanhu hatina kodzero yekugadzira pfungwa dzedu maererano nechokwadi chechitendero. Tinofanira kuva netendero yaMwari pane zvose zvatinoita.

Ndiani angaramba nenzira inobudirira kuti tsika yazvino inoratidzirwa nokusaremekedza chiremera? Mafungiro ekuti “ita zvako wega” anga achipararira kubva kuma1960s akazoita kuti zvizvarwa zvinotevera zvizvione sevanozvitonga (kuzvitonga) vasina masimba akakwirira kupfuura iwe. Chiremera chinoonekwa kuti chinogara mukati memunhu. Mamiriro ezvinhu aya anoyeuchidza nguva dzerima dzenhoroondo yechiJudha (nguva yeVatongi) apo “mumwe nomumwe waiita sezvaakafunga kuti ndizvo zvakanaka” (Vatongi 21:25).

VAKOROSE 3:17: “MUZITA RA”

Kana Bhaibheri richidzidzisa chimwe chinhu, rinodzidzisa kuti vanhu vose vanosungirwa kuzviisa pasi pechiremera chaMwari naKristu. Pauro akaratidzira iyi nheyo inokosha zvikurusa mutsamba yake kuvaKorose: “Uye zvose zvamunoita mushoko kana muzviito, itai zvose muzita raShe Jesu.”— 3:17 . Muapostora wacho airevei nemashoko iwayo? Mashoko okuti “muzita raShe” anorevei?

Ruka akatsigira mashoko aPauro nokupa mhinduro yacho. Nguva pfupi mushure mekugadzwa kwekereke yaKristu Panyika (Mabasa 2), zviremera zvechiJudha zvakashatirwa zvakanyanya kuti vaapositori vaiparadzira pfungwa dzechiKristu muJerusarema mose. Saka vakakwevera Petro naJohani muungano yavo uye vakabvunza kuti, “Makaita izvi nesimba ripi kana nezita ripi?” (Mabasa 4:7). Shoko rekuti “simba” (dunamei) rine wirirano yepedyo uye hukama nepfungwa yechiremera (Perschbacher, 1990, p. 108), uye rinonyatsoenderana neexousia—izwi rinowanzoshandiswa kureva chiremera (ona. Ruka. 4:36; Zvakazarurwa 17:12-13). W.E. Vine akaronga mazwi maviri pasi pe “simba” (1966, peji 196). “Chiremera” (exousia) zvinoreva simba, kutonga, masimba, kana kutonga (ona. Betz, 1976, 2:608)—“simba rechiremera, kodzero yekushandisa simba” uye “kodzero yekuita” (Vine, map. 152,89,196). Rinosanganisira pfungwa dze“simba rakakwana” uye “chibvumikiso” (Arndt naGingrich, 1957, peji 277), pamwe chete ne“kudaidzira,” kana kuti ‘kururamisa,’ kana kuti ‘kudzora,’ munhu ane chinhu chipi nechipi” (Moulton naMilligan, 1982, peji 225). Vatungamiriri vechitendero ava vaida kuziva kuti vaapostora vaiita nesimba ripi. Ndiani aivapa kodzero yekudzidzisa zvavaidzidzisa? Nderipi tsime rine chiremera rakabvumira kana kusatendera zviito zvavo? Mhinduro yaPetro yaive “nezita raJesu Kristu” (ndima. 10). Nemamwe mashoko, vaapostora vanga vasiri kutsigira pfungwa dzavo. Vakanga vachingopa izvo Jesu akanga ambobvumira nekuvatuma kuti vauye (ona. Mateu. 16:19; 18:18; 28:18-20). Akagumisa chiitiko chacho nokugumisa kuti: “Uye hakuna ruponeso mune chero upi zvake, nokuti hapana rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ratinofanira kuponeswa naro” (ndima. 12). Ruponeso runogona kuwanikwa chete nechiremera, kutenderwa, kurangwa, uye zvinodiwa naKristu. Hapana mumwe munhu panyika ane kodzero kana mvumo yekuwedzera ruponeso kune chero ani zvake

“Muzita” rinowanzoshandiswa muRugwaro seshoko rakafanana nerekuti “nesimba ripi/simba ripi.” Hans Bietenhard akacherechedza kuti chirevo “muzita raJesu” chinoreva “maererano nekuda kwake uye kuraira” (1976, 2: 654). Muna Mabasa 4:7, naizvozvo, “[z]ita uye ‘simba’… anoshandiswa zvakafanana kune mumwe” (2:654). Vine akati “zita” muna VaKorose 3:17 rinoreva “mukucherechedza simba ra” (1966, p. 100; ona. Perschbacher, p. 294). Moulton naMilligan vakati “zita” rinoreva “chiremera chomunhu” uye vakataura VaFiripi 2:9 naVaHebheru 1:4 semimwe mienzaniso (p. 451). Nyatsocherechedza: “Naizvozvo Mwari akamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, avari kudenga, navari panyika” (VaFiripi 2:9) 10 Izvi ndizvo chaizvo izvo Jesu akazvitaura pachake paakapa “Kutumwa Kukuru” kuvaapostora: “Simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika” (Mateu 28:18). Kutaura kwaPauro nezve zita raJesu kwaireva chiremera nemasimba aKristu. Zita raJesu riri pamusoro pemazita ese zvinoreva kuti simba Rake rinopfuura mamwe masimba ese. Sekutsanangura kwakaita Findlay: “ ‘Zita raShe Jesu’ ndiko kutaura kwechiremera chake sa‘Ishe’ ” (Spence naExell, 1958, p. 155, emp. yakawedzerwa). A.T. Robertson akataura kushandiswa kweonoma muna Mateo 28:19 semuenzaniso apo “zita” “rine pfungwa ye‘chiremera che’” (1934, p. 740).

Pashure pokunge Mosesi ataura zvinodikanwa zvaMwari kuna Farao, akadzokera kuna Jehovha ndokunyunyuta kuti kuita kwaFarao kwakanga kuri kutsiva: “Nokuti kubva panguva yandakasvika nayo kuna Farao kundotaura nezita renyu, iye wakaitira vanhu ava zvakaipa” (Eksodho 5:23 , NW. akawedzera). Kuti Mosesi ataure muzita raMwari kwaireva kutaura zvinhu izvo Mwari aida kuti zvitaurwe. Mushure mekuporesa murume akaremara, Petro akatsanangurira vanhu: “Uye zita rake…ndiro rasimbisa murume uyu” (Mabasa 3:16, emp. yakawedzerwa). Aireva kuti rakanga riri simba raKristu nesimba zvakawana kuporeswa. Nenzira yakafanana, apo Pauro akashatiriswa nomugariro womurandasikana akanga ane dhemoni, akazivisa, kuti: “Ndinokuraira muzita raJesu Kristu kuti ubude maari” (Mabasa 16:18 , NW.) Iyewo, aireva kuti akanga ane tsigiro nemvumo yaKristu yokuita chinhu chakadaro.

Naizvozvo apo Pauro akataura kuti munhu ari wose anosungirwa kutaura nokuita “muzita raShe Jesu” (VaKorose 3:17 , NW), akanga achiratidzira kuti mufambiro wose wavanhu unofanira kutsinhirana nemirairidzo yaJesu Kristu. Chinhu chose chinotaurwa kana kuita nemunhu chinofanira kutanga chambofarirwa uye kupihwa mvumo naMwari. Ichinyora muna 1855 iri muGlasgow, nyanzvi yeTestamende Itsva John Eadie akanyatsopfupikisa pfungwa iri pana VaKorose 3:17 achiti: “Izvi…inonyatsoreva—nechiremera chake kana masimba ake, kana kuti kazhinji, mukuibvuma. Kutaura muzita Rake, kana kuita zvinhu muzita Rake, kutaura uye kuita kwete kumukudza Kwake, asi pasi pemvumo Yake uye nechivimbo chokutendera Kwake” (1884, 4:249, emp.)

MIFANANIDZO YETESTAMENDE YEKARE

Uyu musimboti webhaibheri une zvazvinoreva zvikuru. Hapana munhu ane kodzero yekuita zvinhu zvisingatenderwi neMagwaro. Isu vanhu hatina kusununguka mumeso aMwari kuti tiite chinamato chefashoni nehunhu maererano nezvido zvedu. Kaini akadzidza izvozvo nenzira yakaoma paakarega kupa chibayiro chaicho chakanga chasarudzwa naMwari (Genesisi 4:5-7; VaHebheru 11:4; 1 Johani 3:12). Upenyu hwaNadabhi naAbhihu hwakaparadzwa naMwari nokuda kwezvavaiona sechigadziriso chiduku pazvipiriso zvavo (Revhitiko 10:1-2). Vakanga vari vakomana vakarurama, panguva nenzvimbo, vane mbiya dzezvinonhuhwira, nezvinonhuwira zvakanaka—asi moto usina kururama. Uku kutsauka kubva kutsanangudzo dzaMwari chaidzo kwaiva “kusina mvumo” (NIV) moto “uyo waakanga asina kuvarayira” (NKJV). Kuchinja kwacho kwakatadza kuratidza Mwari somutsvene uye kumupa rukudzo rwaakafanira (Revhitiko 10:3).

Sauro akarambwa naMwari paakafunga kupa chibayiro chaakanga asina kubvumirwa kupa (1 Sameri 13:8-14). Akatsiurwa kechipiri nokuda kwokuita gadziridzo duku mumirairidzo yaMwari (1 Samueri 15:22-23). Akarasikirwa nekorona yake uye kufarirwa naMwari. Kururamisa kugadziridza kwake nechikonzero chekuti aingoedza kuve “akakosha mutsika” kwaisazoshandura chimiro chake mumeso aMwari. Uza akarohwa akafa nemhaka yokuti akanga abata areka bedzi, yesungano—kunyange zvazvo chinangwa chake chiri pachena chakanga chiri chokudzivirira areka (2 Samueri 6:6-7). Davidi akabvuma kuti vakanga vakakodzera kutsamwiswa naShe nokuti vakanga vasingatsvaki Mwari “nenzira yakafanira” (1 Makoronike 15:13; ona. Numeri 4:15; 7:9; 10:21). Nemamwe mashoko, Mwari akanga apa mashoko ekare maererano nemafambisirwo akaitwa areka kana kuti akatenderwa, asi mirayiridzo iyi haina kuteverwa. Kubata kwavo areka hakuna kuitwa “muzita raShe,” mukuti vakazviita nenzira yavo panzvimbo pokuwirirana nerondedzero youmwari.

Ziva kuti nyaya idzi dzaisanganisira vanhu vaiita zvekunamata. Vanhu ava vainamata. Vakanga vasiri vahedheni, vatsoropodzi, kana kuti vasingatendi kuvapo kwaMwari. Vakanga vachiedza kunamata Mwari mumwe chete wechokwadi. Vaiva vatendi! Asi kutadza kwavo kunyatsoenderana nemirayiro yaMwari kwakaita kuti vashorwe nechikonzero chakanaka chokuti zvavaiita zvakanga zvakabvumidzwai.

KUTSANANGURWA KWETESTAMENTI ITSVA

Testamente Itsva inoratidzira iyi nheyo kakawanda. Simba rinotanga naMwari. Akagovera simba kuna Jesu (Mateo 28:18; Johane 5:27). Jesu ega, nokudaro, anemvumo yekutsanangura nekudoma mipimo yemafambiro emunhu zvachose, uye kunyanya tsika dzechitendero. Naizvozvo, hapana munhu paNyika ane kodzero yekuita chero chinhu pasina kubvumidzwa naKristu. Johane akati avo vanotenda muzita raKristu (kureva, avo vanogamuchira simba Rake) vane simba kana kuti kodzero yekuva vana vaMwari. Nemamwe mashoko, kutenda chinhu chinodiwa chinopa munhu simba reumwari kuti ave mwana waMwari. Vamwe vanhu vose, kureva, vasingatendi, vanoshaya mvumo youmwari kuti vave vana vaMwari.

Mukuru wezana weRoma, mukuru wemauto aitungamirira varume zana, ainzwisisa nheyo yechiremera. Akati kuna Jesu: “Nokuti iniwo ndiri munhu ari pasi pesimba, ndine varwi vari pasi pangu. Uye ndinoti kune uyu, ‘Enda,’ uye anoenda; uye kune mumwe, ‘Uya,’ uye anouya; uye kumuranda wangu, ‘Ita ichi,’ uye anochiita” (Mateu 8:9). Mukuru wezana uyu akaziva kuti vanhu vari pasi pesimba repamusoro vanofanira kupiwa mvumo pane zvose zvavanoita. Vanofanira kunyatsoenderana nezvido zvemukuru wavo.

Kunyange vavengi vaJesu vechitendero vainzwisisa uye vaibvuma nheyo yechiremera. Rimwe zuva Jesu paakanga achidzidzisa ari mutemberi, vapristi vakuru nevakuru vakamubvunza mubvunzo uyu: “Unoita zvinhu izvi nesimba ripi? Uye ndiani akakupa simba iri” (Mateo 21:23). Achitaura nezvekushandiswa kweshoko rekuti “chiremera” mundima iyi, Betz akati vaFarisi vaishandisa izwi rekuti exousia kureva “simba rekuita iro rinopiwa sekodzero kumunhu chero upi zvake nokuda kwechinzvimbo chaainacho” (1976, p. 601). Vakanga vachibvunza, chaizvoizvo, kuti: “Ndiani akakupa simba iri raunofunga kushandisa? Akanga ari mumwe mutongi wapasi here, kana kuti ndiMwari amene?” (Spence naExell, 1961, 15:321). Kunyangwe vapikisi vaIshe wedu vakatsveyama pane zvechitendero vakanzwisisa pfungwa yekuti munhu anofanira kutanga apiwa mvumo kubva kune ane simba ari pamutemo asati akwanisa kutsigira maonero echitendero. Sokutaura kwakaita Williams: “Hapana munhu aigona kufungidzira kudzidzisa asina basa rakakodzera: mvumo yake yakanga iri kupi?” (yakataurwa muSpence naExell, 1961, 15:320). Kudai Jesu akabvumirana noruzhinji rwevechitendero nhasi, Angadai akati, “Munorevei ‘nesimba ripi’? Mwari haadi kuti tive nechiremera pane zvatinoita muchitendero chero bedzi tisingaputsi murayiro wakananga unozvirambidza, uye chero bedzi munhu ari pachokwadi.”

Asi Jesu akanga asiri mukuwirirana nomudzimu wanhasi wokuregeredza, wokudzivisa Mwari. Kutaura idi, mhinduro Yake kuvatungamiriri vechiJudha yakaratidza kuti Aibvumirana zvizere nenheyo yechiremera. Akaenderera mberi achivaratidza kuti dzidziso Yake yakanga yaibvumirwa negwaro rimwe chete raibvumira dzidziso yaJohani Mubhabhatidzi. Bva, ava vatungamiriri vorudzidziso vakaoma mwoyo vakaramba Johane uye, kupfurikidza nerevo, manyuko Ake emasimba. Saka havaizogamuchira Jesu Uyo akagamuchira simba rake kubva kunzvimbo imwechete (kureva, denga). Chero zvazvingava, Jesu nevavengi vake vakabvumirana kuti munhu anofanira kutanga ambobvumirwa naMwari pane zvaanotsigira muchitendero.

Petro airevei paakanyora kuti: “Kana munhu achitaura, ngaataure semashoko aMwari”? (1 Petro 4:11)? Aireva kuti chipi nechipi chinorevererwa nomunhu murudzidziso chinofanira kuwanwa muShoko raMwari. Asi munhu ari wose anoziva kuti minamato yokutsaurira vana, kuombera maoko, nziyo dzezviridzwa, kwaya, matimu okurumbidza, kunamatwa kwaMaria, kuchengetwa kwevhiki nevhiki kweChirairo chaShe, uye raffle dzechechi hazvibvumirwi neShoko raMwari. Nokudaro, kushandiswa kwavo kunopesana nenheyo yechiremera—kukundikana ku“taura semashoko aMwari.”

Pauro airevei paakanyora kuti, “… kuti mudzidze matiri, kuti murege kufunga kupfuura zvakanyorwa.”— 1 VaKorinte 4:6 ? Aireva kuti chose chatinoita muchitendero, chokutanga chinofanira kuwanikwa muMagwaro. Asi munhu wose anoziva kuti “mutambo unoyera,” maoko anozunungusa, uye kuchengetwa kwechitendero kweKrisimasi neIsita hazviwaniki mumagwaro. Kushandisa kwavo kunopesana nenheyo yechiremera—kufunga uye ‘kupfuura zvakanyorwa.

KUTSANANGURO DZINOBVA MUNHARAUNDA

Nenzira inofadza, kunyange nzanga yenyika inobvuma nheyo yechiremera. Avhareji mugari weAmerica achapinda muresitorendi ndokuona magonhi maviri. Suo rokutanga rine shoko rokuti “Zvimbudzi” pariri, nepo rechipiri rine mashoko okuti “Vashandi Vakabvumirwa.” Aya mameseji anobva atodudzirwa kuti anoreva kuti mutengi ane mvumo yekupinda nemusuwo unorava kuti “Zvimbudzi,” nepo iye asingabvumidzwe kupinda mune rimwe gonhi. Kutaura zvazviri, munhu anobva angoziva kuti hapana masimba chekupinda padhoo rechipiri—kunyange chikwangwani chisinganyanyi kuraira mutengi kuti usapinde pasuo. Chiratidzo hachiratidzi kuti ndiyani ASATI kupinda. Inongotaura chete kuti ndiyani angapindaane mvumo kana masimba yekupinda. Mutengi ari pasi pechisungo chekushandisa masimba ekufunga, uye kufungidzira kuti haana mvumo yekupfuura nepamusuwo wechipiri.

Achipinda pamusuwo wekutanga, mutengi anosangana nemamwe magonhi maviri. Gonhi rekutanga rine chimuti chemukadzi pariri, nepo rechipiri rine chimuti chemurume. Zvakare, mutengi anotarisirwa kunzwisisa kuti vakadzi bedzi ndivo vane mvumo yokupinda pasuo rokutanga, uye varume bedzi vane mvumo yokupfuura napasuo rechipiri—kunyange zvazvo shoko rokuti “chete” risingaratidziki. Vanhu vanonzwisisa nheyo yechiremera zviri nyore uye zvakakwana zvokuti vanogona kuona zvavanogona kana kusaita kunyange nemifananidzo—nhamba dzezvimiti! Asi kana kuri kurudzidziso rwechiKristu naavo vanoshuva kukudza mipimo yeShoko raMwari, kuzivikanwa kwenheyo yechiremera kunoiswa parutivi mukutsinhana nechishuvo chisina mufungo, chendangariro chokuita izvo munhu anoda kuita.

Kana munhu atenga mudziyo mutsva wekutsvaira kana mota nyowani, chigadzirwa chinouya newaranti yefekitori. Iyi waranti inopa mutengi basa remahara rekugadzirisa kune yakatarwa waranti nguva. Nekudaro, kana kusashanda kukaitika, mutengi anorairwa kuendesa chigadzirwa kune “Factory Authorized Representative.” Kutadza kuita kudaro kunobvisa waranti. Munhuwo zvake anonzwisisa here nheyo yechiremera munyaya iyi? Chokwadi anodaro. Anonzwisisa kuti mugadziri akapa mvumo kune rimwe boka revanogadzirisa rine mvumo ekugadzirisa chigadzirwa. Anonzwisisa kuti ane mvumo/masimba yekuendesa chigadzirwa kunzvimbo ipi zvayo idzodzi, asi kuti pasina mvumo yekuendesa chigadzirwa kune imwe nzvimbo—kunyangwe vamwe vanogadzirisa vasina kusarudzwa sevagadziri vasingagamuchirwi.

Kana munhu apinda muchipatara kuti avhiyiwe, anosaina gwaro rinobvumira chiremba kuti avhiye murwere. Waizofungei nezvachiremba, wawakabvumira kukuvhiya, kudai aizobuda achipinda muimba yokumirira umo, achiti, mwana wako akamirira kudzoka kwako, uye ovamba kuvhiya mwana wako? Kuwedzera pakufunga kuti angave achirwara nepfungwa, ungapikisa kushayikwa kwake kwemasimba nokuda kwechiito chake. Zvakadini kana akapembedza chiito chake nokuomerera kuti hauna kumurambidza zvakananga kuvhiya mudiwa wako? Iwe—kana kuti nyanzvi dzokurapa nedzemitemo—haungashiviriri upenzi hwakadaro. Sei? Vanhuwo zvavo vanonzwisisa uye vanorarama nenheyo yechiremera. Asi chitendero chakasiyana. Zvisina maturo uye zvisizvo zvinoita sezvinenge zvave kuitika mazuva ose.

Zvakadini kana chiremba wako akakunyorera tsamba yemishonga inorwisa mabhakitiriya, woendesa tsamba yacho kumushori wemishonga, uyo anobva azadza tsamba yacho nokukupa mushonga unorwisa mabhakitiriya—wakaiswa muchetura? Paunenge uchiverenga zita racho, waibva wapokana nekuita kwemufesi uye woda tsananguro. Mufesi wemishonga anganzi ane pfungwa dzakanaka here kana akapa setsananguro yake, “Chiremba haana kuti ini ndaisafanira kukupai chepfu. Ndakaturikira kunyarara kwake sekuregera”? Zvakadini kana akaramba achiti: “Murayiro wachiremba hautauri kana kurambidza strychnine”? Bva vatsigiri venziyo dzezviridzwa vanoomerera pakuti “Testamende Itsva inorayira kuimba kusarayira kana kuti kurambidza nziyo dzezviridzwa.” Zvavanotaura zvinonyatsoenderana nazvo: “Murairo wachiremba wokupa mushonga unorwisa mabhakitiriya hautauri kana kurambidza muchetura.”

Ngatitii unotumira mwana wako kuchitoro kunotenga garoni yemukaka 2% uye 1 lb. rofu rechingwa chegorosi. Anodzoka negallon ye2% yemukaka, 1 lb. yechingwa chichena, nebhokisi rechikafu chemajigisi™. Unomubhabhadzira mumusoro ndokumurumbidza nokuda kwokuteerera kwake kwokutendeka here? Unomurumbidza nokuda kwenhamburiko yake nokutendeseka here? Kana kuti unopikisa maitiro ake seasina mvumo? Ko kana akapembedza zviito zvake nekusimbirira kuti hapana chawakataura nezvekutenga chingwa chichena nemajigisi? Vaya vanoda kupembedza nziyo dzezviridzwa pakunamata vanoti: “Haugoni kuvhura Bhaibheri rako wondiratidza parinorambidzwa naMwari.” Saka zvakadini kana mwana wako akakupa katsamba kawakamutumira obva ati: “Haugoni kuvhura katsamba ako wondiratidza pawairambidza.” Aiwa, mose muri vaviri iwe naiye vaizoziva kuti akanga apinda mumuitiro usina kubvumirwa. Akanga asina mvumo yako yekutenga chingwa chichena kana nechikafu chemajigisi—kunyange zvazvo usina kunyatsomurambidza.

Paunoisa odha pakutyaira nepahwindo reresitorendi yechikafu, unotarisira kuti vaenderane nemirairo yako chaizvo, vasingawedzeri kana kubvisa kubva kuodha yako. Tomboti pamutauri, unohodha Chikeni, Sandiwichi, Kombo pabhangi regorosi, ine mafurai ewaferi, uye Kudya kweLemonade hombe. Iwe wobva wadhonzera kuhwindo nekumugashiri vemari obva ati, “Izvo zvinoita $435.87,” sezvo iye nevaanoshanda navo vanotanga kukupa bhegi mushure mebhegi rekudya kwauri, mabhegi ane huwandu hukuru hwezvese chikafu chiri pamenyu. Waibva wangomuti arege, wobva watoti hausi kuhodha chikafu chese. Waizofungei kana akapindura kuti: “Hauna kuodha Kombo yeSendiwich Chikeni pabhani regorosi, ine mafurayi ewaferi, neLemonade hombe CHETE paChikafu chako. Hauna kutirambidza kukupa chimwe chikafu.” Iwe ungafunga kuti munhu uyu ari kutamba-kana kuti anopenga. Vashandi veparesitorendi vanogamuchira mvumo kubva kwauri zvichibva pane zvaunotaura kwavari—kwete maererano nezvausingataure. Iwe hauvape mvumo yezviito zvavo pahwaro hwekunyarara kwako. Unovabvumira nemashoko ako, mirairo yako, nemafambisirwo ako. Kana dzikadarika maparamendi emashoko ako — kunyangwe usingarambidzi kuita zvakadaro — zviri kuitika pasina mvumo yako. Ndizvo zvakaitawo ukama hwedu naMwari neShoko rake (tarisa. Dhuteronomi 4:2; 5:32; 12:32; Joshua 1:7; Zvirevo 30:6). Mwari akatirayira kuti timunamate nokuimba. Haana kutirayira kuti timunamate tichitamba. Nokudaro, kunamata nezviridzwa kunamata Mwari pasina tendero Yake.

SIMBA PAZVINHU ZVOSE?

Asi zvinoreva here kuti tinofanira kuva nechiremera pazvinhu zvose zvatinoita muchitendero? Zvese? Zvakadini nezvinhu zvakawanda zvatinoita zvisingataurwi neBhaibheri? Semuenzaniso, simba redu riripi rezvivakwa zvechechi, zvigaro, mwenje, kapeti, zvirongwa zveterevhizheni, mabhuku enziyo, uye matireyi echirairo?

Funga nezvenyaya yaNoa. Akarayirwa naMwari kuti avake igwa guru rematanda. Mirayiridzo yaMwari yaisanganisira zvinhu zvakadai sezviyero, rudzi rwematanda, gonhi nehwindo, uye nhurikidzwa (Genesi 6:14-16). Nheyo yechiremera yakashanda kuna Noa nenzira inotevera. Akapiwa mvumo yekuvaka chikepe, asi asina mvumo yekuvaka imwe nzira yekufambisa (semuenzaniso, motokari, ndege, kana bharumu). Akapiwa mvumo yekugadzira chikepe nematanda, asi asina mvumo yekuchigadzira kubva kune zvimwe zvinhu (semuenzaniso, plastiki, simbi, kana fibergirazi). Akapiwa mvumo yokushandisa “matanda egoferi,” asi asina kubvumirwa kushandisa rumwe rudzi rwehuni (somuenzaniso, muoki, popura, kana kuti mupaini). Aibvumirwa kushandisa chero maturusi nebetsero zvaidiwa kuti aite maererano nemurayiro waMwari (somuenzaniso, sando, zvipikiri, masaha, rubatsiro rwakabhadharwa).

Funga nezveKutumwa Kukuru. Mwari akarayira vatumwa vake kuti “Endai” (Mako 16:15). Bhaibheri rinorondedzera netendero vaparidzi vakafuridzirwa vanoenda nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira nengoro (Mabasa 8:31), netambo nebhasikiti (Mabasa 9:25), netsoka (Mabasa 14:14), uye nengarava (Mabasa 16) :11). Kuunganidza pamwe chete zvese zviri muMagwaro zvine chekuita nenyaya iyi, zvinova pachena kuti nzira yekufambisa yaive yaida. Naizvozvo, muturikiri weBhaibheri anomanikidzirwa kugumisa kuti nzira iri yose inobvumirwa nhasi (kusanganisira, somuenzaniso, terevhizheni) chero bedzi isingatyori imwe nheyo yeBhaibheri (somuenzaniso, nheyo youtariri).

Iyi nzira yekuunganidza humbowo hwebhaibheri uye kutora mhedziso dzinodiwa chete inosungirwa neumwari kumunhu wese (ona 1 VaTesaronika 5:21; 1 Johane 4:1). Isu tinosungirwa kuyera shoko rebhaibheri pachidzidzo chega chega, togumisa chete izvo Mwari anoda kuti tipedze. [Nokuda kwekuongorora kupfupi, kwechokwadi kwemusimboti wechiremera, ona Warren, 1975; Deaver, 1987].

Bhaibheri rinotirayira chiito chokuungana pamwe chete nokuda kwokunamata (semuenzaniso, Mabasa 20:7; 1 VaKorinte 5:4; 11:17-18; VaHebheru 10:25). Asi panyama hazvigoneke kuti vanhu vakawanda vaungane pasina nzvimbo yekuungana. Kuteerera zvinodiwa pakuungana, munhu anofanira kuungana pane imwe nzvimbo. Takatendera zviitiko zvekuungana kwekereke yekutanga muimba yenhurikidzwa yechitatu (Mabasa. 20:8-9), mudzimba dzega, pamwe nemunzvimbo dzisiri dzepachivande (1 VaKorinte 16:19; 11:22; cf. Mabasa Avapostori 20:20). Tinomanikidzwa kugumisa kuti nzvimbo yacho inoda uine mvumo, chero isingatyori mimwe mitemo yebhaibheri (ona Johani. 4:21). Nokudaro, Magwaro anobvumira zvivako zvechechi nemidziyo iri madikanwa (somuenzaniso, kapeti, macheya, magetsi, mhepo inofefetera, marambi, zvimbudzi, pombi dzemvura dzomumba, maikorofoni, matsime okunwira).

Zvimwe chetezvo zvingataurwa nezvemabhuku enziyo. VaKristu vanorayirwa kuimba (VaEfeso 5:19; VaKorose 3:16), uye kunamata nenzira yakarongeka (1 VaK. 14:40). Mwari anoda kuti tiimbe rwiyo rumwe pamwe chete (kusiyana nekuimba nziyo dzakasiyana panguva imwe chete). Nzira dzokuita maererano nezvinodiwa izvi dzaizova kushandisa mabhuku enziyo, mapepa enziyo, kana kuti mapurojekita anoita kuti gungano rose riwane rwiyo rumwe chete panguva imwe chete. Naizvozvo, maturusi ese akadaro anotenderwa senzira dzakafanira dzekutevedzera murairo wekuimba.

Nziyo dzezviridzwa mukunamata hadzitenderwi. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vangafunga kuti inokodzera sechinhu chinobatsira—yamuro pakuimba kwavo—hazviiti. Zvinogona kuita kuti kuimba kwavo kusanzwisiswe, kana kudzikatidza kuimba kwavo zvekuti vanofunga kuti zvinonzwika zviri nani, asi chaizvoizvo chiridzwa chemimhanzi chinongowedzera kuimba. Ndeimwe mhando yemimhanzi nenzira imwe cheteyo yokuti kuona nokunzwa inzira mbiri dzakasiyana dzokuona. Kuona hakubatsiri kunzwa; inowedzera imwe nzira yekuona / yekucherechedza neimwe. Kuimba nezwi nekutamba pachiridzwa inzira mbiri dzakasiyana dzekugadzira mimhanzi. Kuimba kunotenderwa nekuti Testamente Itsva inoraira (VaEfeso 5:19; VaKorose 3:16). Mwari vakatiudza Vanoda kuti tiimbe. Mimhanzi yezviridzwa haina mvumo—kwete nokuti VaEfeso neVaKorose havaibatanidzi kana kuti havaidudzi—asi nokuti hapana ndima yeTestamende Itsva inoirayira. Hapana kwatinoudzwa naMwari kuti anoda kuti timuridzira chiridzwa. Kuita kudaro “kuwedzera pamashoko ake” (Zvirevo 30:6) uye “kupfuura zvakanyorwa” (1 Vakorinde 4:6).

Kudya kwaShe Kwemanheru kunofanira kudyiwa apo kereke inoungana kuti inamate (Mateo 26:29; Mabasa 20:7; 1 VaKorinte 11:20). Mwari anoda kuti munamati mumwe nomumwe adye chingwa nomuto wemazambiringa. Izvi zvingaitwa sei? Zvidziyo kana matireyi zvinotodiwa—kunze kwokuti mazambiringa akatakurwa noruoko kumunhu mumwe nomumwe anozosvina muto wacho mumuromo make. Tine nhoroondo yaJesu akatanga Kudya kwaShe Kwemanheru uye sezviri pachena achishandisa kapu imwe chete. Zvisineyi, chirevo chechinyorwa chinoburitsa pachena kuti chigaba chacho chaive changoitik chichimiririra chirungamutauro chinozivikanwa se“kushandiswa sechimiro chechikamu chechinhu,” umo chigaba chinoiswa kune chirimo (Dungan, 1888, p. 279). Zviri mumukombe—muto—ndizvo zvavaifanira kunwa, uye izvo zvavaifanira kufungisisa nazvo nenzira yokufananidzira. Tinomanikidzwa kugumisa kuti nzira yekugovera zvinhu zveChirairo chaShe inotenderwa sezvinoda.

MHEDZISO

Chinhu chimwe nechimwe chemaitiro edu, mukati nekunze kwekunamata, chinogona kusarudzwa nenzira imwe cheteyo. Mwari vanoda kudaro. Anotarisira kuti titeerere Shoko rake, tichinyatsoridzidza uye nguva dzose kuti tizive mararamiro atingaita maererano nokuda Kwake. Kuti chiKristu chechokwadi chiitwe, tinofanira kuva vechokwadi kumirairidzo yaMwari. Tinofanira kutendeka kubhuku. Chokwadi, kuti Jesu ave “Ishe weupenyu hwangu” 24-7, ndinofanira kuona kuda Kwake muzvisarudzo zvose zvoupenyu hwangu. Hezekiya “akaita zvakanaka nezvakarurama nezvakatendeka pamberi paJehovha Mwari wake.”— 2 Makoronike 31:20 . Mashoko okuti “zvakanaka,” “zvakarurama,” uye “chokwadi” anorevei? Ndima inotevera inotsanangura, kuti: “Pamabasa ose aakatanga pakushumira paimba yaMwari, pamurayiro, napamurayiro, pakutsvaka Mwari wake, wakazviita nomwoyo wake wose.” (2 Makoronike 31:32) Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vakazvipira kushumira Jehovha nomudzimu mutsvene. Hezekia akanga akatendeka kuna Mwari, achiita zvakanaka, zvakarurama, uye zvechokwadi—mupfungwa yokuti ainyatsoteerera mutemo nomurayiro waMwari, uye akaita saizvozvo zvichibva pamwoyo (Johani. 4:24).

Chechi dzakawanda dzinozviti ndedzechiKristu dzakapinza muzvitendero zvadzo uye dzinoita marudzi ose emabasa, mapurogiramu, uye miitiro isina hwaro mumagwaro—ndiko kuti, pasina chiratidzo chinobva kuna Mwari chokuti Anotendera. Zvitsva izvi zvinoruramiswa pahwaroi? “Eya, inokodzera zvatinoda”; “Inoita kuti vanhu vakawanda vabatanidzwe”; “Kunopinza vanhu vakawanda”; “Inoparira manyawi”; “Zvinotibvumira kuita zvinhu”; “Tinochida chaizvo”; “Kunonyandura kufarira”; “Inochengeta ngwariro yepwere dzedu”; “Inoumba mhoteredzo inodziya, inogamuchirika”; “Iri zano rakanaka rekutumwa.” Zvinoshamisa chaizvo kuti maKristu mazhinji anogona kukukurwa kubva kure nebhaibheri moorings. Zvisinei, kukundikana kwavo kuziva nheyo yechiremera cheBhaibheri hakuzovasununguri pakusafarirwa naMwari (1 Samueri 13:13).

Kana zvese zvakataurwa uye zvaitwa, kana tapfuura nepakati pese kurongeka kwekuti nei tichiita zvatinosarudza kuita muchitendero, tichiri kutarisana nekuti izvo zvatinoita zviri, zvinoenderana nemirairo yaMwari. Netsanangudzo, kutendeka kuna Mwari kunosanganisira kuenderana nemirairo yaMwari—kuita zvakanaka (1 Johani 3:7; Mabasa 10:35). Apo munhu “anodarika (kureva, anopfuurira), uye asingarambi ari mudzidziso yaKristu” (2 Johane 9), anova asina kutendeka ozvibvisa amene mubetsero dzenyasha dzaMwari (2 Petro 2:20-22; VaHebheru 10 . :26-31;) Kuramba tiri munyasha nenyasha dzaMwari kunotsamira pakuteerera kwedu mutemo wakakosha, wakagadzwa naMwari wesimba.

Tinofanira kuzvienzanisa nezita raKristu here? Ndiko kuti, ndiponeswe, ndinofanira kuva nemvumo Yake kare, mvumo Yake, mvumo Yake, pane zvose zvandinoita muchitendero here? Teerera kuna Petro: “Uye hakuna ruponeso mune mumwe upi noupi, nokuti hapana 

REFURENZI YEZVINYORWA

Arndt, William naF.W. Gingrich (1957), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: University of Chicago Press).

Betz, Otto (1976), “exousia,” The New International Dictionary of New Testament Theology, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan).

Bietenhard, Hans (1976), “onoma,” The New International Dictionary of New Testament Theology, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan).

Deaver, Roy (1987), Ascertaining Bible Authority (Austin, TX: Firm Foundation Publishing House).

Dungan, D.R. (1888), Hermeneutics (Delight, AR: Gospel Light).

Eadie, John (1884), Commentary on the Greek Text of Epistle of Paul to the Colossians (Grand Rapids, MI: Baker, 1979 reprint).

Moulton, James naGeorge Milligan (vakadhindazve 1982), Vocabulary of the Greek New Testament Illustrated from the Papyri and Other Non-literary Source (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Perschbacher, Wesley, ed. (1990), The New Analytical Greek Lexicon (Peabody, MA: Hendrickson).

Robertson, A.T. (1934), A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (Nashville, TN: Broadman).

Spence, H.D.M. uye J.S. Exell, ed. (Rakadhindwazve muna 1958), “VaKorose,” The Pulpit Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Spence, H.D.M. uye J.S. Exell, ed. (1961 yakadhindwazve), “St. Matthew,” The Pulpit Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Vine, W.E. (yakadhindwazve muna 1966), An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, NJ: Revell).

Warren, Thomas B. (1975), “When Is An “Example” Binding? (Jonesboro, AR: National Christian Press).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→