Menu

MaKristu neZveshanduko yePasi

Hazvishamisi kunzwa vaKristu vomuzana remakore rechi 21 vachiti vanodavira mukutenda kweshanduko. Ndakaverenga, ndakanyorerana, uye ndakasangana nevanhu vakawanda mumakore gumi apfuura vaiti vanodavira kuti Bhaibheri rakafemerwa uye muzvinhu zvakawanda zvokushanduka-shanduka kukuru. Vamwe vanoti dzidziso yeKuputika kunomutsa chisiko chapasi chemakore mabhiriyoni akawanda ndeyechokwadi, asi Mwari akaita chikamu mairi. Vamwe vanoti mativi ePasi anomiririra mazana emamiriyoni emakore enguva, uye kuti zvisaririra zvakawanikwamo zvine mamirioni mazhinji emakore. Vamwe “vaKristu” vanotofunga kuti Mwari akasika munhu nezvisikwa zvakaita setsoko. Vanodavira kuti vanhu vakashanduka-shanduka kubva kuzvinhu zvipenyu zvakaderera, nepo Mwari anofungidzirwa kuti ndiye akatungamirira muitiro wacho.

Ini ndinogara ndichinetsekana nezvakadai kubva kune vanonzi maKristu nekuda kwezvikonzero zvitatu zvakasiyana. Chekutanga, sezvatakataura kakawanda kare, Bhaibheri rinodzidzisa zvakajeka kuti Nyika ine mazuva mashanu chete kukura pane munhu, uye kunyange vasingatendi kuti hakuna Mwari vanotenda kuti zvinhu zvakashanduka-shanduka havatendi kuti munhu anga ari panyika kwemabhiriyoni emakore (tarisa. Lyons, 2006) ) VaKristu vanogona kusarudza kutenda mabhiriyoni emakore ekushanduka-shanduka kwenguva, iyo inotaura kuti vanhu vakashanduka makore anosvika mabhiriyoni 13.996 mushure mekutanga kweChisiko, kana kuti vanogona kutenda zvakadzidziswa naJesu naPauro-kuti munhu anga ari paNyika kubva pakuvambwa. zvenyika (Ruka 11:49-51; Mako 10:6; VaRoma 1:20). Haukwanise kutenda zvine musoro kana nemagwaro maonero ese ari maviri

Chechipiri, maitikiro munhoroondo yehupenyu, kusanganisira magadzirirwo ezvisikwa haana kumbopupurirwa. MaKristu mazhinji akabvuma mhindumupindu kunyangwe dzidziso yese yakavakirwa pafungidziro. Veshanduko vanofungidzira kuti nemhaka yekuti pane zvimwe zvakafanana pakati pevanhu nemhuka, vanhu vanofanira kunge vakabva kumhuka. Muchokwadi, zvisinei, kufanana uku kunoratidza kuti hakuna zvakadaro. (Vanonyatso nongedzera kuMusiki wavose Akasika zvisikwa zvipenyu zvakawanda zvakafanana nokuti tinogara panyika imwe chete, tinofema mhepo yakafanana, tinodya marudzi mamwe chete ezvokudya, tinonwa mvura imwe cheteyo, nezvimwewo). Uyezve, hapana geology kana kuti paleontology inoratidza kushanduka-shanduka kukuru. Nzira dzese dzekupfimbana matombo dzinobva pafungidziro dzakavakirwa-mukati (tarisa Riddle, 2007). Zvinechekuita nedzidziso yeshanduko nezvevanodzidza nezveshanduko havana “kumboratidza” kuti zvidimbu zvePasi nezvisaririra zviri paNyika zvave nemamiriyoni emakore ekuberekwa, vanongofungidzira kuti nzira dzeshanduko ndedzekufungidzira kwete chokwadi. Uyezve, hapana miti yemando yeshanduko muchinyorwa chezvicherwa, asi kungodudzira kwevanodavira dzodziso dzeshanduko kwezvisaririra. Zvichitaurwa zviri nyore, kushanduka-shanduka kukuru hakuna kumboonekwa kana kusimbiswa.

Pakupedzisira, maKristu mazhinji anoita seanodisa kudzivirira mhindumupindu noupofu kupfuura vamwe vanodavira mhindumupindu vasingadaviri kuvapo kwaMwari. Somuenzaniso, kunyange zvazvo vakawanda vanozviti vaKristu vanonzvisisa nezveshanduko (somuenzaniso, mukuru mukuru webhiyoroji paUnivhesiti yemaKritsu akambondizivisa kuti mapurofesa ake ose esayenzi “vanodavira kuti shanduko ndeyechokwadi”) , vamwe vevazivi vezveshanduko vakashongedzwa zvikuru pasi rose vanobvuma vakasununguka kuti “tichiri kuvhiringika sekare pamusoro pokuti chisiko chedenga chakatanga sei” (Coles, 193[2593]:37). Muchidimbu, nepo Kuitika kweShanduko kuri kuwira panguva dzakaoma mukati mevamwe vasingadaviri kushanduka-shanduka (tarisa. Brooks, 2008, 198[2659]:31; Coles, 2007, 193[2593]:33-37), ichiri kuparadzirwa pakati vamwe “vatendi veBhaibheri” sechokwadi. Zvisingadaviriki! Vezveshanduko ve“chiKristu” vanotozivikanwa kuti vanobvuma “zvisungo zvinobatanidzwa” seumboo hwezveshanduko yomunhu. Mumwe mudzidzi wechiKristu wepakoreji akambondiudza nezvemumwe purofesa akatsigira pfungwa yekuti “Lucy” (Australopithecus afarensis) angangove mumwe wemadzitateguru edu ane mvere, hafu-munhu, hafu yetsoko akararama makore mashoma apfuura. Chokwadi, pfungwa yokuti Lucy ave tateguru wedu yave ichizivikanwa kwemakore kuti yakazara nezvinetso, izvo zvakabvumwawo nevamwe vanotenda kuti hakuna Mwari (tarisa Harrub naThompson, 2003, pp. 41-57).

Zvinosuruvarisa kuti vakawanda vanozviti vaKristu vakatenga dzidziso dzaDarwin dzinoparadza pasinei nokuti (1) hadzina kumbopupurirwa, (2) vanodavira kuti hakuna Mwari vanodavira kuti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka vane kusava nechokwadi nezvezvinhu zvakawanda zvokushanduka-shanduka, uye (3) Magwaro anodzidzisa zvakajeka kuti Nyika diki kwete mabhiriyoni emakore. Rugwaro nesainzi hazvipokana, asi Shoko raMwari uye General Theory of Evolution ndizvo zvinopikisana. Dai Mwari abatsira vanhu Vake kuti vasiye kunamatira kune zveshanduko uye vatange kugamuchira Mwari paShoko Rake.

ZVINYORWA

Brooks, Michael (2008), “Inflation Deflated,”  New Scientist, 198[2659]:30-33, Chikumi 7.

Coles, Peter (2007), “Boomtime,” New Scientist, 193[2593]:33-37, Kurume 3.

Harrub, Brad naBert Thompson (2003), Chokwadi Pamusoro peMavambo evanhu (Montgomery, AL: Apologetics Press).

Lyons, Eric (2006), “Munhu Anga Ari Panyika Kubva…,” [On-line], URL:  https://apologeticspress.org/articles/3068.

Riddle, Mike (2007), “Ko Radiometric Dating Inoratidza Kuti Nyika Yakare?” [Pamhepo], URL:  http://www.answersingenesis.org/articles/nab/does-radiometric-dating-prove.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→