Menu

Majeneriki Eshanduko: Kuderera kwezveShanduko

Mutemo weEndiropi unotiudza kuti Nyika iri kupera. Iri kuchembera uye kupera sechipfeko, uye hapana chatinogona kuita nezvazvo. Iri kufamba kubva muhurongwa huchienda kune kusagadzikana. Bhaibheri rinosimbisa chokwadi ichi (Isaya 51:6). Pfungwa iyi, zvisinei, idambudziko redzidziso zvemavambo, ezveshamduko, nekuti zveshanduko zvinoda kuti hupenyu hushore endiropi uye hurambe huchishanduka kuita chimiro chakaomarara, akarongeka. Sezvinganzi, upenyu hwakatanga sechinhu chipenyu chine sero rimwe chete, uye kupfurikidza neshanduko, pakupedzisira hwakaguma hwava munhu. Kushanduka kunoda unoda “kumusoro.” Uchapupu hunoratidza “pasi.”

Imba yako inowanzoita yakachena kana kushatisa nekufamba kwenguva? Nehurombo, ichaita messier, kunze kwekunge waichenesa. Iwe unofanirwa kushandisa simba mukamuri kurwisa mhirizhonga iri kuwedzera kana entropy. Vezvemhindumupindu vanopikisa kuti Zuva rine mhedzisiro yakafanana paNyika. Sezvinganzi, inowedzera simba kupasi rinorwisa endoropi uye inobvumira shanduko kuti iitike. Zuva rinowedzera simba rinobatsira kuPasi, asi rinogona kuwedzera kune entropy yayo zvakare. Semuenzaniso, inogona kunyungudutsa zvinhu, kupisa nekubvisa mvura mumuviri vanhu, uye kugadzira magwenga. Kuti tione kana simba reZuva richibatsira zvakakwana mukurwisa endiropi kubvumira shanduko kuti iitike, tinoda kungotarisa kumajini— majini edu.

Uchapupu chaihwo hwemagino hunoratidza kuti kuchinja kwemajini kunganzi kunobatsira kumunhu kunofungidzirwa kuti kunoitika nguva imwe chete mumirioni yekuchinja. Izvozvo zvinoreva kuti kuchinja kwe999 999 kubva pamiriyoni imwe chete hakuiti chinhu kune chipenyu kana kuti kuchikuvadza—hachibatsiri. Saka muitiro watinoona uri wokuora kwemajini uye kunyange kutsakatika kwedu pakupedzisira—kwete kufambira mberi kwemavara okugara nhaka kunodiwa nemhindumupindu. Kuchinja kumwe kunobatsira mumiriyoni hakungambonzi kukwira kumusoro! Zuva, pasinei nesimba raro rinobatsira kana rinokuvadza, harisi kurwisa magini endiropj yatinoona kumativi ose. Zvakare, Bhaibheri rinobvumirana nouchapupu hwesayenzi (Pisarema 102:26; VaHebheru 1:11).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→