Menu

MaAtheisti Tsanangudzo dzinopesana neMweya “Vechisiko”.

Kusatenda kuvapo kwaMwari kunopikisa kuti Musiki ane simba guru haako. Sezvinonzi, Munhu ane mashura haakoshi muChadenga chedu chinooneka. Zvinhu zvose zvinogona kutsanangurwa zvakasununguka kuburikidza nekudzidza nezvepasirese. Muchidimbu, zvisikwa zviripo “zvakasikwa,” kwete zvemweya.

Kana zvakadaro, nyanguvezvo, zvino chisiko chakasvika sei pano pakutanga? Muzvisikwa, zvinhu uye simba hazviratidzike kubva pasina (zvinodaro Mutemo weshanduko).¹ Muzvisikwa, hapana chinogarobva pasina uye chimwe chinhu chinogara chichibva pane chimwe chinhu. Saka “chimwe chinhu” chokutanga chakabva kupi? Kureva kuti zvisikwa pachazvo zvakabva kupi? Mukuwirirana navamwe vevezveshanduko zvakatanhamara zvikurusa venyika, chimwe chinhu chakabva pasina. Nyanzvi yezvekudenga isingadaviri kuvapo kwaMwari Stephen Hawking akataura paterevhizheni yenyika muna 2011 kuti, “Hapana chakakonzera kuputika kwepasi.”² Mubhuku rinonzi The Grand Design rakanyorwa pamwe naDr. Hawking, iye naLeonard Mlodinow vakati: “Miviri yakaita senyeredzi nemaburi matema haigoni kungoitika, kuonekwa pasina chinhu. Asi chadenga chose chinogona.”³ Saka, kunyange zvazvo kusiri kwomuzvarirwo kuti chimwe chinhu chibve pasina, vakawanda vasingadaviri kuvapo kwaMwari vanofunga kuti chakaitika “pakutanga.”

Uye zvakadiniko nechimiro choupenyu chokutanga? Zvakabva kupi? Maererano nezveshanduko isingadaviri kuvapo kwaMwari, upenyu hahuna kusikwa noMusiki ane simba guru, asi upenyu hwakabva kuhusiri upenyu; yakangoerekana yagadzira “zvakasikwa.” Asi hupenyu hunombobva kune husiri hupenyu hwega here? Kwete. Sokutaura kwakaita mumwe wezvezvishamiso Martin Moe, “[Za]na rezviwanikwa zvinoshamisa musayenzi yezvinhu zvipenyu rakatidzidzisa kuti upenyu hunongobva kuupenyu chete.” Zvinoda chishamiso kuti upenyu hubve pane husiri upenyu, asi vasingadaviri kuvapo kwaMwari vanoti hakuna Mwari. Iripo kuti ishande nenzira inoshamisa kudaro. Saka hupenyu hwekutanga hwakasvika sei pano? Vasingatendi kuvapo kwaMwari (avo “vakaramba kuva naMwari muzivo yavo”— VaRoma 1:28 , ASV), vanopokanidza kuti kunofanira kuva kwakangovapo, asi kwakazviita nenzira inoputsa Mutemo vekuti zvipenyu zvinogadzirwa kubva kune zvimwe zvipenyu chete.

Kusadavira kuvapo kwaMwari kunogona kupfuurira kuramba kuvapo kwoMusiki ane simba rinopfuura romusikirwo, asi kunodaro nenzira bedzi inobvira—nomutoo usina mufungo uye unozvipokanidza. Pane kuti ape hunhu husina musoro nekugona kuita zvesimba asi achiti hapana mashura aripo, munhu anonzwisisa anofanira kugumisa kuti zvakaitika nesimba remashura zvinofanira kunge zvakakonzerwa nemunhu ane simba pabasa.

Chokwadi, Denga nePasi zvinozivisa kuti “zvinhu zvinoonekwa hazvina kugadzirwa nezvinhu zvinooneka” (VaHebheru 11:3). Asi, mashura “Mwari akasika denga nenyika” (Genesi 1:1).

Mashoko Okupedzisira

¹ Ona Jeff Miller (2013), “Evolution and the Laws of Science: The Laws of Thermodynamics,” Apologetics Press,  https://apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2786.

² Ona “Kuda kuziva: Mwari Akasika Zvisikwa Zvose Here?” (2011), Discovery Channel, Nyamavhuvhu 7, emp. akawedzera.

³ 2010, New York: Bantam Books, p. 180.

 “Genes on Ice” (1981), Science Digest, 89[11]:36, emp. akawedzera.

 Kuti uwane rumwe ruzivo nezveMutemo weBiogenesis, ona Jeff Miller (2013), “The Law of Biogenesis—Parts 1 & 2,” Apologetics Press, https://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4165&topic= 93.

Yakabudiswa Kurume 27, 2016

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→