Menu

Kutenda Mwari Chinhu Chakaiswa Mumunhu

A.C. Grayling akanyora bhuku rine musoro unoti The God Argument. Vaya vari mumapoka asingatendi kuvapo kwaMwari vakakurumbidza sechiratidzo chakadzama uye chinonzwisisa chokusadavira kuvapo kwaMwari. Zvinoshamisa, Grayling anoita chikanganiso chakanyanya kuwanda mukati mezvinyorwa zvevasingatendi. Anopikisa kuti vanhu havana chitendero uye kuti kudavira Mwari kwose kunobva padzidziso inopfuudzwa kuvana kubva kuvabereki, vadzidzisi, kana kuti zvimwe zvinhu zvakatipoteredza. Akanyora kuti:

Zvisinei, zvaizova nani zvikuru kudai dzidziso dzorudzidziso negadziriro dzaisadzidziswa kuvanhu kutozosvikira vakura. Kudai zvakanga zvakadaro, vangani vaizozvinyoresa kurudzidziso? Pasina kupiwa fungidziro kupfurikidza nedzidziso youduku yokufunga kuti pangava nechimwe chinhu mune chimwe chezvitendero zvakawanda nezvinopokanidzana zvorudzidziso zvinopiwa mumhinduro: kwete zvikuru.¹

Zvinoita sokunge Grayling anotadza zvachose kubvuma kuwanda kwetsvakiridzo inoratidza kuti kutenda muna Mwari kunongouya kumunhu uye kwakaomesesa mukugadzirwa kwevanhu.² Richard Dawkins asingadaviri kuvapo kwaMwari anopikisa Grayling uye anobvuma kuti vanhu vane “ruchiva. vamwari.”³ Akataura kuti vanhu “vanongogara vachida kuva vanodavira kusikwa” uye akati vana “vanodzidza nezveterefoni, uye vakawanda havambokuri mazviri.” Asadaviro kuvapo kwaMwari anozivikanwa Sam Harris anomanikidzwa kubvuma kuti “kuedza kunoverengeka kunokarakadza kuti vana vanowanzofunga kuti vakarongerwa uye vavariro iri seri kwezvinoitika zvomusikirwo—zvichisiya vakawanda vanodzidza nezvepfungwa uye vanodzidza nezvetsika dzevanhu vachidavira kuti vana, vanongosiyiwa vari voga, vangatanga kufunga nezvaMwari.”

Sezvo kusadavira kuvapo kwaMwari kusingagoni kutsanangura chikonzero nei vanhu vanoberekerwa kuti vadavire muna Mwari, vazhinji vavo vanongoramba zvokwadi yavari. Tsananguro ine mufungo yeichi chitendero chokuberekwa nacho ipfungwa yokuti Musiki “akaisa chisingagumi” mumwoyo yedu (Muparidzi 3:11), kuti vanhu vose vago“tsvaka Jehovha, netariro yokuti vangamutsvangadzira ndokumuwana; kunyange asiri kure nomumwe nomumwe wedu” (Mabasa 17:27).

Mashoko Emhedziso

1 A.C. Grayling (2013), The God Argument: The Case Against Religion and for Humanism  (New York: Bloomsbury), p. 39.

2 Ona Kyle Butt (2013), “Sei Kutenda Muna Mwari Kwakasikwa Kuvanhu?” https://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=12&article=4655.

3 Richard Dawkins (2006), The God Delusion (New York: Houghton Mifflin), p. 169.

4 Ibid., pp. 180-181.

5 Sam Harris (2010), The Moral Landscape (New York: Free Press), p. 151, ep. akawedzera.

Yakabudiswa Kurume 3, 2019

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→