Menu

Kutenda: Kutenda Chokwadi Chinotsigirwa Neuchapupu

Masvondo mashoma apfuura, ndakava nemukana wekutora chikamu muSemina yeApologetics Press Scientists muJacksonville, AL nemamwe masayendisiti matatu (Dr. Branyon May, Mike Houts, naJoe Deweese) uye nyanzvi yechiHebheru (Dr. Justin Rogers). Munguva yesemina, takava nenguva yeMibvunzo neMhinduro apo vese vatauri vakamira pachikuva kuti vabvunze mibvunzo kubva kuvateereri. Vanhu vanoverengeka vasingatendi kuvapo kwaMwari vaibva kuyunivhesiti yomunzvimbomo vakanga varipo, vazhinji vavo vakasara pashure pepurogiramu kuti vabvunze mibvunzo.

Mukati menguva yemibvunzo nemhinduro, mumwe wevasingatendi kuvapo kwaMwari akabvunza mubvunzo wandakagamuchira kazhinji kazhinji pakutaura nezvesayenzi nenyanzvi dzomusikirwo: “Kutenda (kutenda kusina umboo) kungashandiswa sei kusvika pazvokwadi?” Ava vasingatendi kuti kuna Mwari vakanga vaudzwa nevamwe vanodavira kuti kutenda muna Mwari hakusi kweuchapupu. Chivimbo chisingaonekwi, pasinei nouchapupu—“kutendeseka.” MuDuramanzwi rinonzi Merriam-Webster Dictionary rinorondedzera “kutenda” so“kuvimba nokutenda pane kufunga mukutsvaka chokwadi chechitendero.”¹ Nokutenda, anoreva “kutenda kwakasimba mune chimwe chinhu chisina uchapupu.”² Kune vakawanda vari muChiKristu, kutenda kwebhaibheri ipfungwa yakadaro.

Fungidzira mudziyo usina chinhu unomiririra chokwadi pane imwe nyaya. Munhu “anodurura” umboo mumudziyo, achiedza kuuzadza kusvika pamuromo uye kusvika pachokwadi chakazara chenyaya. Pakunouya kukutenda kworudzidziso, zvisinei, mukuwirirana navazhinji vari muchiKristu, mudziyo wacho haugoni kuzadzwa chose chose. Nzvimbo inosiiwa pamusoro pegaba, pakati poufakazi nomuromo, inofanira kuzadzwa no“kutenda” kwoupofu. Naizvozvo, maererano navo, kutenda muna Mwari, somuenzaniso, kunotsamira pakupedzisira, kwete paumboo, asi kutenda kusina mufungo.

Chokwadi, Bhaibheri haritsananguri zvakadaro kutenda. Izwi rechiGiriki rekuve unotenda rakashandiswa muTestamente Itsva (pistis) harisi izwi risinganzwisisike rinongoshanda kana tichitaura nezvekutenda kwechitendero. Ishoko rechiGiriki rinoenzana nemashoko eChirungu okuti “kutenda” kana kuti “kutenda.”³ Patino“tenda,” “kutenda,” kana kuti “kutenda mune” mumwe munhu, kutenda ikoko kunobva pauchapupu. Kana mubereki, somuenzaniso, akazvibvumikisa amene kuva akavimbika, tinomudavira. Kana tisingazivi munhu uye tisina umboo hunosimbisa perero yake, kumutenda kwaizova kutenda kwakapofumadzwa (kusina umboo), uko kungava kusina mufungo uye kusachenjera. Magwaro anogara achitaura kuti tinofanira kusvika pazivo yechokwadi zvichibva pauchapupu hwatakapiwa. Mukuwirirana naVaRoma 1:20, umboo hwakawanda kwazvo hwakapiwa kuti husvike kuzvokwadi yaMwari, zvokuti kusasvika kumhedziso yakarurama “pasina pembedzo.” Tinogona kuziva chokwadi—kwete kungochigamuchira “nekutenda”—uye chichatisunungura (Johani 8:32). Tinofanira kuedza kana “kuedza zvinhu zvose” tisati tazvitenda, tichingobatirira pane zvakanaka kana zvakarurama (1 VaTesaronika 5:21). Sezvakaita vaBerea “vane pfungwa dzakanaka” veMabasa 17, Mwari anoda kuti titsvake humbowo hunotsigira zvakataurwa tisati tazvitenda noupofu (ndima 11). Sezvo vadzidzisi venhema vazhinji vari munyika, anotiudza kuti “musatenda mweya yose, asi edzai mweya” tisati tatenda kwavari (1 Johane 4:1). Kusiyana nekutenda kusingaoni (kureva, kuvimbika)—kunozvipesanisa nekufunga 4—Pauro aitenda mukusimbisa chokwadi achishandisa kufunga (Mabasa 26:25). Kutaura zvazviri, Jesu akaudza vateereri vake kuti vasamutenda kana asina kutsigira zvaaitaura neuchapupu (Johani 10:37).

Pfungwa ye“kutenda” yebofu haienderani nebhaibheri. Mufananidzo webhaibheri wekutenda ungangofanana nehumbowo “hunodururwa” mumudziyo wedu wechokwadi. “Uchapupu” hunokwira kumusoro kwemudziyo uye hunotanga kudira pamusoro. Panouya “kutenda” ndipo patinotarisa chokwadi, chinopupurirwa neumbowo, tosarudza kuti tochitenda here kana kuti kusachitenda. Vazhinji havaiti uye havadi (Mateo 7:13-14). Isarudzo yavo vamene, asi kwete nemhaka yokuti Mwari haana kupa umboo hwakakwana hwokuuya kuzvokwadi. Panzvimbo pezvo, vakaramba umboo hunowanika nyore, nokuda kwevavariro dzavo vamene.

Sezvinowanzoitika apo ndinogamuchira mubvunzo uyo majaya akabvunza pamusangano wacho, vanokatyamadzwa apo ndinopindura kuti handibvumi kuti kutenda “kutenda kusina umboo”—kuti kutenda kwedu chaizvoizvo kunodiwa noumboo Pachiitiko ichi vasingatendi kuvapo kwaMwari vakakatyamadzwa kashanu, sezvo vakurukuri vose vaiva paboka vakagutsurira musoro vachibvumirana nemashoko iwayo.

Mhedziso

1.  “Fideism” (2015), Merriam-Webster On-line Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary/fideism, emp. akawedzera.

2. “Faith” (2017), Merriam-Webster On-line Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary/faith.

3 William Arndt, F.W. Gingrich, naFrederick W. Danker (1979), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: University of Chicago Press), chinyorwa chechipiri chakadzokororwa, mapeji 662-664 .

4 “Fideism.”

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→