Menu

Kushanduka kwevanhu: Kupfuura Zvisinamusoro

Tinoziva zvakaita munhu. Vesainzi vakatsanangura rudzi rwedu nemazvo. Netsanangudzo iyoyo chaiyo yekuti chii chinoumba munhu, tinogona kuziva kuti zvese ndezvemunhu kana kuti haasi munhu. Hapana nzvimbo yepakati. Iyi nheyo yepfungwa inozivikanwa seMutemo weKusabatanidzwa Pakati.1 Kana Darwin akanga akarurama, saka pane imwe nguva munhoroondo, munhu asiri munhu aifanira kubereka munhu, kungave nokushanduka kuva munhu kana kuti kubereka munhu.2 Asi hapana kana humbowo hwekuti chiitiko chakadaro chirikuitika. Pane kudaro, tinoona kuti mumasikirwo, upenyu hunobva kuupenyu hwerudzi rwahwo—chokwadi chinozivikanwa seMutemo weZvisiko zvinofema3Mafinji anobereka finji. Zvipfukuto zvine mhiripiri. Mabhiza ane mabhiza. Mawaire anobereka waire. Utachiona hune utachiona.

Zvagara zvichindifadza kuti rutivi rweshanduko rwenzira runoratidzika kuva rwakanyarara zvikuru pamusoro peidi rokuti pakutanga kworudzi rwomunhu, kwete munhu mumwe chete aifanira kuvapo kubva kune asiri munhu—chiito chisingabviri paari. Hazvisiwo zvakadaro kuti vanhu vaviri chete ndivo vakashanduka vachiuya panzvimbo. Asi, angangoita murume mumwe chete uye munhu mumwe chete akasiyana—mukadzi; yakashongedzwa nechimiro chakasiyana zvikuru—yaifanira kushanduka panguva imwe chete paNyika kuitira kuti marudzi avanhu azviparadzire. Mune mamwe mazwi, murume mumwe chete haakwanise kuve nekuvapo kwezuva rimwe chete, uye mukadzi makore mazana maviri gare gare. Kwete, paifanira kuva nevamiriri vevarume nevakadzi paPasi panguva imwe chete, zvichipeta kusagoneka kwechiitiko.

Kupfuurirazve, iyo miviri yemunhurume neyechikadzi yaifanirawo kunge iine zvinhu zvinonyatsoshanda zvekubereka izvo zvaizodikanwa kudzokorora vanhu. Uye zvakatopfuura, vanhurume nevanhukadzi ivavo vaifanira kusangana netsaona paPasi— denderedzwa rine nzvimbo yemamaira 196,900,000. Vaifanira kuwana mumwe nemumwe mune izvo zvinofungidzirwa kuve zvakave hutsinye uye hwekare nharaunda yePasi zvakare-pasina kutanga kufa nenzara kana kudyiwa nemhuka dzinotyisa dzinoratidzwa nemifananidzo yekushanduka-shanduka kwevanhu vekare.

Vaitofanira kuwanana pavaiva mumakore okubereka, uyewo—vasati vanyanya kuchembera kana kuti vaduku zvokusagona kubereka mumwe munhu asati afa. Tichifunga kuti vaviri ava vaikwanisa kuwanana panguva chaiyo (uye vaida uye vachikwanisa kuberekana), amai nemwana vakabva vapona mudambudziko rekuzvarwa kwemwana mumamiriro ezvinhu anonzi echinyakare.

Kumhanyira mune chimwe chezvipingamupinyi zvakakosha zvekubudirira kungadai kwakauraya vanhu tisati tatanga. Kana kubuda netsaona kwemunhu mumwechete kubva kumunhu asiri munhu kuchiita sekunge sekusekesa kwauri, chokwadi zvimwe zvinodiwa kuti mhuka irambe yakamira zvinoratidza fungidziro yekushanduka-shanduka kuve inodarika hunyengeri.

Mashoko Okupedzisira

1 W. Stanley Jevons (1888), Elementary Lessons in Logic: Deductive & Inductive (New York: MacMillan), p. 119.

2 Antony G.N. Flew naThomas B. Warren (1977), The Warren-Flew Kupikusana pamusoro peKuvapo kwaMwari (Jonesboro, AR: National Christian Press).

3 Jeff Miller (2014), “Mwari neMitemo yeSainzi: Genetics vs. Evolution [Chikamu 1],” Apologetics Press,  https://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4779&topic=296.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→