Menu

Kupinda Murima?

Rimwe remavhesi akashandiswa zvisina kufanira muRugwaro rwose ndi 2 VaKorinde 5:7: “Nokuti tinofamba nokutenda, kwete nokuona.” Kakawanda, vaya ‘vanotsanangura’ mashoko omuapostora Pauro vanotsanangura kuti kutenda kunoreva chimwe chinhu chinopfuura zivo—kureva kuti, vanodzidzisa kuti tinofanira kubvuma uchapupu noupofu “kupinda nokutenda.” Vazhinji vanozviti vadzidzisi navaparidzi, pakutsinhira pana 2 VaKorinde 5:7 , vanokakavara pamusoro pokuparadzana kwokutenda nechokwadi. Mufundisi weGermany Hans Kung akatsigira mufungo wokutenda “kweBhaibheri” paakanyora, kuti: “Kunyange mukutenda, ipapoka, hakuna chokwadi chisina kupokana chose chose. Mukutenda, tinofanira kuzvipira kune chimwe chinhu chisina chokwadi” (1980, p. 61). Zvakafanana nemafungiro aKung pamusoro pekutenda chirevo chemuterevhizheni Robert Schuller, uyo akati: “Kutenda kuzvipira kune fungidziro isingagoneki” (1984). Kana varume ava vakarurama, kutenda kungava chimwe chinhu chakavakirwa pakusava noumbowo zvachose kana kuti chimwe chinhu chinoumbwa noruzivo ruduku uye mwero mukuru wokusava nechokwadi unobvumira varume kuti “vaite sezvavanoziva” chimwe chinhu apo, chaizvoizvo, vasingazivi. Urwu ndirwo rudzi rwokutenda rwairehwa naPauro paakanyora tsamba yake yechipiri kuvaKorinde here?

VaKorinde Wechipiri 5:7 inowedzerwa uye inojekeswa nendima 16 yechitsauko chimwe chetecho: “Naizvozvo, kubvira zvino hatitongorangariri munhu panyama. Kunyange takaziva Kristu panyama, kubvira zvino hatichamuzivi saizvozvo.” Namamwe mashoko, munguva yakapfuura Jesu akanga aripo munyama, uye nokudaro aigona kuzivikanwa nokuona. Asi, panguva iyo Pauro akanyora tsamba dzake kuVaKorinte, mamiriro ezvinhu akanga achinja—Kristu akanga asisiri paPasi. Nokudaro, muapostora Pauro akajekesa kutaura kwake pamusoro pokusafamba “nekuona” nemashoko okuti “zvino hatichamuzivi saizvozvo.” Chokwadi, Kristu akanga achiri kuzivikanwa, asi kwete “nezvenyama.” Kudai Pauro akanyora 2 Vakorinde Kristu achiri kurarama panyika, ndima idzi (5:7, 16) dzingadai dzisina kumbobatanidzwa pakati pekutaura kwake. Asi sezvo akanyorwa pane imwe nguva pashure pakukwira kwaKristu, Pauro naizvozvo akagombedzerwa kuita kuenzanisa kwaakaita muna 2 VaKorinte 5:7.

Pfungwa yake, zviri nyore, yaive iyi. Pane imwe nguva apo kutenda nekuona zvakafamba pamwe chete. Kureva kuti, pane imwe nguva munhorondo, vanhu vaifamba nokutenda nokuda kwokuona (cf. Johani. 4:41; 20:25-29). Zvakadaro, pakupedzisira vateveri vaJesu vakava nekutenda maari kwaisava pakuona, asi pazvinhu zvakaita seuchapupu hunovimbika, kubviswa, uye zvakazarurwa. Jesu akaratidzira kutendera Kwake avo vane kutenda kwakavakirwa pazivo zvinovanikwa nokutenda kwete nokuona apo akaudza Tomasi kuti “akanga asina chokwadi nazvo,” kuti: “Nokuti wandiona, watenda; Vakaropafadzwa avo vasina kuona asi vakatenda” (Johane 20:29).

Nhasi, vaKristu vanogona kuva nokutenda kwechokwadi vasingaoni, nemhaka yezvinhu zvakadai souchapupu hunovimbika hunobva kuzvapupu zvakaona zvakavimbika (zvakadai saPetro, Jakobho, Johane, naPauro) nemimwe mitoo yezivo isina kutsamira pakuzvionera timene chimwe chinhu (enzanisa na. 1 Petro. 1:8-9). Tose zvedu tinodavira muvanhu, nzvimbo, uye zviitiko zvatisati tamboona somunhu oga, asi izvozvo hazvidzikisi uchokwadi hwazvo. Uyewo kusavapo kwe“kuona” hakunetesi kutenda kwaiitwa nguva dzose neuchapupu hunovimbika kubva kuvanhu vekare vakapupurira zvinhu zvakadaro. Chokwadi, munhu “angafamba nokutenda, kwete nokuona,” asi achingova nokutenda kwakavakirwa pazivo.

Chinhu chimwe ndechechokwadi: Bhaibheri hapana parinokurukura kana kuziva kuti pfungwa ipi neipi yakaita “sekusvetuka pakutenda” ndeyechokwadi.

Zvinyorwa Kubva

Kung, Hans (1980), Mwari Ariko Here? (New York: Doubleday).

Schuller, Robert (1984), “Nguva Yokunyengetera,” Kukadzi 5.

Yakabudiswa 31 Zvita 2000

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→