Menu

Kupa Kunzwisisa Kurubhabhatidzwo 

Chimwe chikonzero nei vamwe vanhu vechitendero vasingafungi kuti kubhabhatidzwa mumvura chinhu chinodiwa kuti munhu aponeswe ndechekuti “hazvina musoro.” Nei Mwari aizorayira kuti mutadzi anyudzwe mumvura kuti agamuchire chitsama chikuru chezvikomborero zvokudenga zvinowanwa “muna Kristu” (tarisa, VaGaratia 3:27; Mabasa 2:38; Mabasa 8:34-40; 2 Timotio 2:16; 10; VaKorose 1:14)? “Kudikanwa kworubhapatidzo kunoratidzika kuva kwakakomba zvikuru,” vanodaro. “Kudikanwa kwokubvuma kutenda muna Jesu soMwanakomana waMwari anozvisisa. Zvine musoro zvakare kutendeuka pazvivi zvemunhu. Asi kubhabhatidzwa kunobatsirei? Zvinorevei? Uye nei kunyorova mumuviri kuchifanira kuita kuti munhu achene mumweya?”

Kutanga, pasinei nokuti mirayiridzo yaMwari inoita seinonzwisisika kwatiri here kana kuti kwete, Mwari anotarisira kuti mirayiro yake iteererwe. Chimwe chezvidzidzo zvakawanda zvinodzidzwa nemunhu kubva pakudzidza Testamente Yekare ndechekuti Mwari aigara achipa mirairo yaiita seisina musoro kumunhu. Isiri nguva refu vaIsraeri vabuda muEgipita, Mwari akarayira Mosesi kurova dombo kuti awane mvura (Eksodho 17:1-7). Kunyange zvazvo kuchera tsime kwaizoratidzika kuva chinhu chine mufungo zvikuru, Mwari aida kuti Mosesi arove dombo netsvimbo yake asati agamuchira mvura padombo. Makore makumi mana gare gare, vaIsraeri pavakatanga kukunda Kenani, Jehovha akarayira vaIsraeri kutenderera guta reJeriko kamwe chete pazuva kwemazuva matanhatu, uye kanomwe pazuva rechinomwe kuti vakunde guta racho (Joshua 6:1-5). Mwari akati nezvevaIsraeri: “Zvino nezuva rechinomwe kana voridza hwamanda kwenguva refu, uye kana muchinzwa kurira kwehwamanda, vanhu vose vanofanira kudanidzira nokudanidzira kukuru. shout; ipapo rusvingo rweguta ruchakoromoka chose” (6:5). Pfungwa yokuti uto rikunde muvengi nokungotenderera masvingo emuguta, richishevedzera, uye richiridza hwamanda, inoita seisina musoro. Hazvina musoro kune munhuwo zvake. Asi, izvi ndizvo zvaidiwa naMwari kuvanhu Vake kana vaida kukunda. Mazana mashoma emakore gare gare, Erisha, muprofita waMwari, akarayira murume aiva nemaperembudzi ainzi Naamani kuti “ashambe kanomwe muna Jodhani” kuitira kuti acheneswe pahosha yake (2 Madzimambo 5:10). Tichirangarira mvura yaJoridhani yakanga isina simba rokuporesa, uyu murairo wakanga usina mufungo kuna Naamani panguva iyeyo, uye ungasava une mufungo zvikuru kuna vamwe varavi veBhaibheri nhasi. Nei Mwari aizoda kuti munhu ane maperembudzi azvinyudze murwizi? Uye sei kanomwe? Rwizi rwaive nesimba rei rekurapa? Kuregererei kungoita kuti muprofita audze Naamani kuti, “Kutenda kwako kwakuporesa”?

Nhasi, kana mutadzi achida kuwana “kukunda kuburikidza… Jesu Kristu” (1 VaKorinte 15:57), Magwaro akajeka: kunze kwokureurura kutenda muna Kristu nokupfidza zvivi zvake (Johane 8:24; VaRoma 10 : NW . 9-10; Ruka 13:3; Mabasa 2:38), anofanira kubhabhatidzwa (Mako 16:16; 1 Petro 3:21). Kuti vanhu varambe murayiro wokunyudzwa mumvura nokungoti vachifunga kuti rubhabhatidzo noruponeso rusingaperi hazvina hukama zvachose, zvakaipa sezvazvaizove zvakaita Mosesi, vaIsraeri, naNaamani kuramba mirairo yaMwari makore apfuura (tarisa. Isaya. 55:8-9).

Chokwadi chenhau yacho ndechokuti, kunyudzwa kwomunhu mumvura hakusi “murayiridzo usina musoro” vamwe vakazviita. Hurongwa hwaMwari hwekuponesa munhu, uye nemamiriro ezvinhu anogamuchirwa ruponeso (kusanganisira rubhabhatidzo), zvaive mupfungwa dzaMwari “nyika isati yavambwa” (VaEfeso 1:4). Mwari vagara vachiziva nezvechirongwa ichi “chaakaita muna Kristu Jesu” (VaEfeso 3:11). Kutaura nezverubhabhatidzo seimwe tsika yekubhururuka-neusiku inomhura hurongwa hwaMwari husingagumi. Kutanga, zvine zvazvinoreva, nokuti Mwari vanoti ndizvo. Uye chechipiri, kana munhu akanyatsotora nguva yokuona dzimwe dzendima dzinotaura nezvorubhabhatidzo, achanzwisisa zviri nani kukosha kwarwo. Mwari haana kumboda kuti munhu afunge kuti simba rokuregerera zvivi riri mumvura, sezvaaitarisira kuti Naamani atende kuti simba rokuchenesa maperembudzi ake raiva muRwizi Jorodhani. Kutaura idi, muapostora Petro akanga akajeka zvikuru pamusoro peiyi nhau apo akanyora kuti rubhapatidzo “hakusi kubviswa kwetsvina yomuviri, asi imhinduro yehana yakanaka kuna Mwari.” (1 Petro 3:21) Kubhapatidzwa hakusati kuri ku“bvisa tsvina yenyama,” NW.

Pauro akanyorera makereke eGaratia, achiti, “Nokuti mose makabhabhatidzwa munaKristu makapfeka Kristu” (VaGaratiya 3:27). Kana ndima iyi ichibatanidzwa naVaRoma 6:3ff, munhu anodzidza kuti nokubhabhatidzwa muna Kristu, tinobhabhatidzwa murufu rwake.

Ko hamuzivi here kuti isu tose takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake? Naizvozvo takavigwa pamwe chete naye kubudikidza nokubhabhatidzwa murufu kuitira kuti, sokumutswa kwakaitwa Kristu kubva kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tirarame upenyu hutsva. Nokuti kana takabatanidzwa pamwe chete mumufananidzo worufu rwake, zvirokwazvo tichavawo mukufanana nokumuka kwake, tichiziva izvi, kuti munhu wedu wekare wakarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, kuti muviri wechivi uparadzwe; hatifaniri kuzovazve varanda vechivi. Nokuti uyo wakafa wasunungurwa pachivi (VaRoma 6:3-7).

Pane kubvunza kuti, “Nei tichifanira kubhabhatidzwa?,” zvichida tinofanira kubvunza kuti, “Nei? Ndechipi chimwe chiito chaizomiririra kuguma kwakakwana kweupenyu hwechivi? Mutsinhiro dzake pamusoro paVaRoma 6, R.L. Whiteside akati:

Pakuvigwa mukubhabhatidzwa pane mufananidzo werufu rwake; saizvozvowo kune mufananidzo wokumuka kwake pakumutswa kwedu kubva parubhabhatidzo kuenda kuupenyu hutsva. Nokudaro, mukubhabhatidzwa takabatanidzwa naye mumufananidzo worufu urwu nokumuka. Naizvozvo tiri vagovani naye parufu, nepakumutswawo kuupenyu hutsva. Jesu akavigwa akamuka kuhupenyu hutsva; takavigwa murubhabhatidzo uye tinomuka kuhupenyu hutsva. Aya mavhesi anoratidza chiito chekubhabhatidzwa, uyewo kukosha kwemweya murubhabhatidzo(1988, p. 132).

Zviri muchiito chekubhabhatidzwa kuti muchinjikwa unoitwa kumutadzi, uye unounzwa kuti uve nezvakakosha (Riley, 2000, p. 72). Pose apo munhu anova muKristu, mutadzi anofa (“achivigwa pamwe chete naye murubhapatidzo” — VaKorose 2:12 ), uye anomutswa ari mutsvene “nokutenda mukubata kwaMwari, uyo akamumutsa [Je]su kubva kudenga. vakafa” (VaKorose 2:12).

Zvamazvirokwazvo, rubhapatidzo “rune mufungo” (mufungo wakakwana) apo tinotora nguva yokuisa pfungwa pana Uyo Akapa zvose zviri zviviri upenyu hwake nokuda kwedu, uye nzira yorubhapatidzo kuti titange upenyu hwedu hutsva Naye (Mateo 28:18-20). Kufanana nematangiro akaita upenyu hutsva hwaNoa, munyika itsva pashure pokunge atakurwa kubva munyika yechivi nemvura (1 Petro 3:21; tarisa. 2 VaKorinde 5:17), mutadzi anotakurwa nemvura achiiswa murufu. kuvigwa, nekumuka kwaKristu. Ichi chiito chokuzviisa pasi chinotibudisa munyika ndokupinda muukama naMwari.

Zvinyorwa

Riley, Tom (2000), Kufa neKuzorarama Zvakare (Webb City, MO: Covenant Publishing).

Whiteside, Robertson L. (1988), Tsamba yaPauro kuvatsvene kuRoma (Bowling Green, KY: Guardian of Truth Foundation), rakadhindwa zvakare.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→