Menu

Kunzwisisa Hupenyu neRufu

Kubva pakuona kwepanyika chaiko, rufu runotyisa. Pfungwa yekusakwanisa kutora kufema kwedu kunotevera inotyisa. Pfungwa yekuti hatikwanise kuti mwoyo yedu irambe ichipfuurira mberi ichirova zvachose inotyisa. Mifananidzo iri mupfungwa yokufira mumotokari yakaparara, imba ichitsva, kurwisa kwemagandanga, kana kuti neimwe nzira inosuruvarisa inokatyamadza, kutaura. Chokwadi, kubva mumaonero echisikigo chete, hapana chinhu chakaderera kupfuura rufu.

Vanhu vanofunga nezvepasi vanotya rufu nokuti havadi kufa. Chaanongoziva munhu kuva mupenyu, kuvapo, uye kuzviziva. Vanhu vanoziva uye vanoshuva kugara nokudingaperi asi vachitya kuvapo kusingafungi. Vanhu kazhinji kazhinji havadi kuti chimiro chavo chendangariro chimire zvechigarire. Havadi kuparadzaniswa nokusingaperi kubva kune vavanoda. Havadi kurega zvachose kuita zvinhu zvakawanda zvinovaunzira mufaro uye mufaro. Ivo havadi kusiya izvo zvavanazvo mune izvi (zvinoonekwa) zvehupenyu humwe chete.

Maonero ekusadavira kuvapo kwaMwari (yemusikirwo) pamusoro porufu ndiwo “mugumo.” Pakupera kwehupenyu hwenyama “hapana chinhu.” Chinhu chakanakisisa icho vanhu vanofanira kutarisira nacho kusavapo zvachose. Vanhu havana zvavanogona kuita panyaya iyi. Sezvo, maererano nevasingatendi kuvapo kwaMwari, nzvimbo yenyama nehupenyu hwenyama zvese zviripo, rufu ndiko kugumisa zvachose kwemunhu.

Kuuraya…uye Kutsoropodzwa kwaMwari weBhaibheri

Vasingatendi kuvapo kwaMwari uye vanodavira kuti Mwari ariko vanowanzobvunza kuti munhu upi noupi anogona sei kutaura kuti anodavira muna Mwari Anonzi akagumisa upenyu hwavanhu—hwemamiriyoni kana kuti zvimwe mabhiriyoni oupenyu hwevanhu munhau yose. Musiki ane mutsa aizo“paradza sei munhu…kubva panyika” mumazuva aNoa (Genesi 6:7)? Mwari ane nyasha aigona sei kunayisa “sarufa nomwoto paSodhoma neGomora” (Genesi 19:24), “achishandura maguta … kuva madota” (2 Petro 2:6), uye kuparadza vanhu vose (Ruka 17:29)? Ishe ane rudo aigona sei kuuraya vabereki nevana vavo mukati mezviitiko izvi nezvimwe zvakawanda (somuenzaniso, Joshua 9-11)?1

Imwe nguva yapfuura, ndakataura nemumwe murume akanaka muimba yekumirira yehofisi yachiremba. Ndakakurumidza kuona kuti akanga asingadaviri kuvapo kwaMwari. Pandakabvunza chikonzero nei akanga asingadaviri kuvapo kwaMwari, akabva ati: “Nokuti Mwari imhondi.” Murume uyu akasagona kutsinhiranisa (1) “Musiki ane mutsa” na (2) “muurayi.”

Ko Vasingatende Huvepo hwaMwari Havareveri Kuurawa Kwevanhu?

Mumwe anomanikidzwa kutanga abvunza asingatendi kuti kuna Mwari pachikonzero chipi chaanoona kuuraya munhu sekwakaipa kana kuti kwakaipa? Kana isu tose takauya tisina chinhu, hatizodzokere nechinhu, uye hapana chinhu chine chinangwa chinokosha kupfuura chero chinhu chipi zvacho, saka kusarudza kumisa mwoyo womunhu kuti urove hakuna “zvakaipa” pane kuputsa chimedu chevhu, kupisa muti, kana kubika huku. Sokubvumwa kwakaita vasingatendi vanotungamirira, kusadavira kuvapo kwaMwari zvine musoro kuti, “Zvose zvinobvumirwa,”2 kusanganisira kuponda. Pamusoro pazvo, maererano nokushanduka-shanduka kwezvinhu zvakasikwa, “Tiri mhuka.”3 Zvinonzi, “Uri mhuka, uye tinogovana nhaka yakafanana nemakonye….”4 Maererano neumwe asingatendi kuvapo kwaMwari Jo Marchant, anoti, “Tinofanira kuita semhuka dzatinoziva. vari.”5 Uye, pakati pezvimwe zvinhu, mhuka dzinogara dzichiuraya mhuka (kazhinji kunyange dzerudzi rwadzo) uyewo vanhu.

Ko vasingatendi kuvapo kwaMwari havawanzopembedza kupondwa kwavanhu vasati vaberekwa vakakura zvakakwana mumuviri here? Peter Singer ane mukurumbira asingatendi kuti kuna Mwari akataura muna 2000 kuti zvaisatombova zvakaipa kuuraya mwana akaremara anenge akatoberekwa. Akanyora, kuti: “[K]uuraya kacheche kakaremara hakufananidzwi nekuuraya munhu. Kazhinji kazhinji hazvina kuipa zvachose.”6

Makore gumi nematatu apfuura, Journal of Medical Ethics yakabudisa nyaya yakanyorwa nenyanzvi dzezvemitemo yenyika Dr. Alberto Giubilini7 naDr. Francesca Minerva8 pavakakakavadzana kuti “ kwatinoti ‘kubvisa pamuviri mushure mekuberekwa’ (kuuraya mwana achangoberekwa) kunofanira kubvumirwa munguva dzose. Zviitiko apo kubvisa pamuviri kunoitwa, kusanganisira zviitiko apo mwana achangoberekwa anenge asina kuremara.”9 Vachisvitsa kusadavira kuvapo kwaMwari kumhedziso yako ine mufungo, vakapfuurira, vachiti:

Kodzero dzinofungidzirwa dzevanhu (dzakadai sevana vachangozvarwa uye vachangozvarwa) kusimudzira kugona kwavo, izvo zvinodzivirirwa nemumwe munhu, zvakakuriswa nezvido zvevanhu chaivo (vabereki, mhuri, nzanga) kuti vatevere kugara kwavo lookszvakanaka…. Hugariro chaihwo hwevanhu hunogona kutyisidzirwa neutsva (kunyangwe uine hutano) hunoda simba, mari nekuchengetwa izvo zvingangove zvichishomeka nemhuri….10

Giubilini naMinerva vakapedzisa vachiti:

Kana maitiro akadai semitengo (yemagariro, yepfungwa, yezvehupfumi) yevanokwanisa kuva vabereki iri zvikonzero zvakakwana zvekubvisa pamuviri kunyangwe mwana ari mudumbu ane hutano…ipapo zvikonzero zvimwechetezvo zvinopembedza kubvisa nhumbu zvinofanirwawo kupembedza kuuraya munhu anenge ava panguva yemwana achangoberekwa….

[H]atisi kutaura chero chirevo pamusoro penguva iyo kubvisa pamuviri mushure mekuberekwa kwaisazobvumirwa, uye hatifungi kuti chaizvoizvo kupfuura mazuva mashomanana zvingave zvakakodzera kuti vanachiremba vaone chero kukanganisa mumwana. Kana kubviswa kwepamuviri mushure mekusununguka kwakakumbirwa nezvikonzero zvisiri zvekurapa, hatikurudziri chero zvingangoitika, nekuti zvinoenderana nekukura kwetsinga dzevana vachangozvarwa, chinova chinhu chinogona kuongororwa nenyanzvi dzetsinga nenyanzvi dzepfungwa.

[H]atitauri kuti kubvisa pamuviri mushure mekusununguka inzira dzakanaka pane kubvisa pamuviri…. Zvisinei, kana chirwere chisina kuonekwa panguva yekuzvitakura, kana chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka panguva yekusununguka, kana kuti mamiriro ehupfumi, emagariro evanhu kana epfungwa akachinja zvokuti kuchengeta mwana kunova mutoro usingatakuriki pane mumwe munhu, ipapo vanhu vanofanira kupiwa mukana wokusamanikidzwa kuita chimwe chinhu chavasingagoni.11

Hongu, vamwe vatungamiriri vasingadaviri kuvapo kwaMwari vakashinga zvakakwana kuti vaendese pfungwa dzavo dzepasi, dzemusikirwo, dzemhindumupindu kumhedziso yavo ine musoro (zvichida sezvinongofungidzirwa), vachipokana kuurayiwa kwevana vachangoberekwa vane utano hwakanaka, vasina mhosva, kunyange apo vamwe vangada kurera vana.12

Saka, vamwe vevakuru venyika vasingadaviri kuvapo kwaMwari vakapembedza kuponda vanhu, kunyange kana kuita kudaro kuchireva kutora upenyu bedzi uhwo mwana achava nahwo (maererano nokusadavira kuvapo kwaMwari). Saka chaizvo vasingatendi kuti kuna Mwari vangashora sei Mwari nenzira kwayo uye isiri yehunyengeri nekutora hupenyu hwevanhu vakasiyana-siyana?

Maonero eBhaibheri Eupenyu Norufu

Munhu ari kupomerwa ane kodzero yekutongwa zvakanaka here? Anowana mukana wekuti amire uye azvipupurire pachake here? Kana Mwari weBhaibheri achizoshorwa nokuda kwekutora Kwake upenyu hwevanhu pane dzimwe nguva munhoroondo yose, saka zvakanaka chete kubvumira Bhaibheri kutsanangura zviito zvaMwari (kusvika pamwero warinoita). Panzvimbo pokukurumidza kushurikidza Musiki semhondi isina kururama, isina rudo, munhu ane mwoyo wakatendeseka, ane pfungwa dzakanaka aizopa Mwari kunzwa kwakakwana.

Wakazvisika Here?

Wakabva kupi? Wakavapo nokuda kwako umene nesimba rako here? Vanhu vokutanga vakabva kupi? Ko Chadenga nezvose zviri mairi zvakavapo sei?

Nepo mhindumupindu isingadaviri kuvapo kwaMwari inokakavara kuti pakupedzisira tiri muuyo wetsaona imwe huru yomuchadenga, Bhaibheri rinotaura zvakapesana zvikuru. Mwari anoziva zvose, ane simba rose, asingagumi nemaune “akaita denga nenyika, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo,” kubatanidza vanhu (Eksodho 20:11; Genesi 1:26-27). Kubva pasina, Akasika zvinhu zvose. Kubva muhusiri hupenyu, Akasika hupenyu. “[Zvinhu] zvose zvakasikwa naYe uye nokuda Kwake” (VaKorose 1:16, NIV). “Zvinhu zvose zvakaitwa naye, uye kunze kwake hakuna kana chinhu chakaitwa pane izvo zvakaitwa” (Johane 1:3, NASB). “[Z]vinhu zvose zvinobatana maari” (VaKorose 1:17, NASB). Kunyange iye zvino, “Ari kutsigira zvinhu zvose neshoko resimba rake” (VaHebheru 1:3). “[I]ye pachake anopa vanhu vose upenyu nemhepo yokufema nezvinhu zvose. Uye akaita marudzi ose evanhu kubva pamunhu mumwe kuti agare pamusoro penyika yose” (Mabasa 17:25-26, ESV).

Maonero eBhaibheri pamusoro paMwari, upenyu, uye rufu hazvigoni kunzwisiswa pasina kutanga tanzwisisa kuti Mwari Ndiye akasika zvinhu zvose, nokudaro Ndiye muridzi wezvose. Mwari akabvunza tateguru Jobho kuti, “Ndiani akatanga kundipa, kuti ndifanire kumuripira? Zvose zviri pasi pedenga rose ndezvangu” (Jobho 41:11, NASB). “Zvirokwazvo denga nokudenga-denga ndezvaJehovha Mwari wako, nenyika nezvose zviri mukati mayo” (Deuteronomio 10:14). “Nyika ndeyaJehovha, nokuzara kwayo, nyika navageremo” (Mapisarema 24:1). “Ndiye wakatiita, kwete isu pachedu.13 Tiri vanhu Vake nemakwai amafuro Ake” (Mapisarema 100:3).

Adhama naEvha havana kuzvipa vamene upenyu, uyewo hatina kuzviunza timene mukuvapo. “Ndiye Akatiita” (Mapisarema 100:3, NIV). Nokudaro, “Tiri vanhu vake” nokusika. Kupfurikidza nokuita Kwake amene, Mwari akasika uye muridzi weChisiko chapose pose uye “avo vanogara mairi” (Pisarema 24:1), kusanganisira iwe neni. Kunyange zvazvo zvichida isiri iyo nzira yakadzama kana kuti ine revo zvikuru yokuita nayo pfungwa youpenyu norufu, chokwadi ndechokuti, Musiki anogona kuita noupenyu hwechisiko Chake chero chaanosarudza (mutsinhirano nokuda Kwake kwoUmwari).14 Jesu paakaprofita nezve nzira yokukudza Mwari iyo muapostora Petro aizofa nayo (Johane 21:18-19), Petro nemanyawi aida kuziva kuti muapostora Johane aizofa sei: “Asi Ishe, ko munhu uyu? (21:21). Musiki uye Uyo ane “simba rose kudenga nepanyika” vakapindura sei shamwari Yake). Mukupindura kutambura kwake kukuru, Jobho akarangarira, kuti: “Ndakabuda mudumbu ramai vangu ndiri musvi, ndichadzokerapo ndiri musvi. Ishe wakapa, uye Jehovha wakatora; zita raJehovha ngarikudzwe” (Jobho 1:21).

Sezvineiwo, muna 2016 Dr. Neil deGrasse Tyson, mumwe weAmerica anonyanya kuzivikanwa nezve nezveshanduka yezvisikwa, akaita rubvumo runozivisa paMiziyamu yeAmerica mune nhorondo  nezvemhando yeZvenyika. Maererano naTyson, “mukana wokuti chisiko chapose pose chive chokuenzanisira ‘ungava wakakwirira zvikuru.’” 15 Masangano enhau akashuma kuti Tyson akaratidza kuti “hazvina kunyanyooma kufungidzira kuti chimwe chisikwa chiri kunze uko chakangwara zvikuru kutipfuura.” 16 Pachida tinongori “imwe mhando yekunyepedzera.”17 Tyson akasvika pakutaura kuti, “[Z]viri nyore kwandiri kuti ndifungidzire kuti chinhu chiri chose muupenyu hwedu kunongova kusikwa kwechimwe chikwata chevaraidzo yavo. . Ndiri kuti, zuva ratichaziva kuti ichokwadi, ndini ndega ndini ndinenge ndichiti, handishamiswe.”18

Kunyange zvazvo achitaura kuti haasati amboona humbowo hwekuvapo kwaMwari, Dr. Tyson havana dambudziko rekubvuma kuti havangashamisike kana vatorwa vakaita samwari vakaita Chadenga kuti vafare. Mubvunzo: dai zvaiva zvakadaro (zvichitaurwa), vatorwa vaisazova varidzi zvavakasikwa uye kuva nekodzero yokuzviita sezvavanoda here?19

Chokwadi, upenyu hwevanhu nerufu zvinongotanga kuva nemusoro pavanotanga kufunga kuti (1) Mwari ariko,20 uye (2) Ndiye akatisika. Uyezve, nokusika, Ndiye muridzi wedu uye ane simba nekodzero yokutibvisa paPanyika sezvaAiva nekodzero yokutiisa pano pakutanga. Izvi hazvirevi kuti Mwari akaparira rufu rwose kana kuti rwakawanda munhau yose. Asi usaite chikanganiso pamusoro pazvo, kana Mwari, munzira Dzake dzokuziva zvose, tsvene, dzakarurama, uye dzorudo, vakasarudza kukubvisa iwe kana ini paNyika ino, Ane kodzero yokudaro (pasina kuti Iye ave akaremara mutsika).

Wakagadzira Mweya Wako Here?

Hatigoni kutanga kunzwisisa kudzama kwemubvunzo weupenyu nerufu kusvikira tasvika pakubvuma kuti isu hatisi chinhuwo zvacho. Isu hatisi “michina yenyama” yakaipa. Hatisi makemikari ari kubhowekana ari mudenderedzwa. Avo vanoshora mabatiro anoita Musiki upenyu norufu zvomunhu vanofanira kuziva kuti rufu rwomuviri wedu handiwo mugumo.

Mwari akaumba muviri waAdhamu “neguruva revhu” (Genesi 2:7, NIV) uye muviri waEvha kubva parutivi rwaAdhama (Genesi 2:21). Kubva ipapo, vanhu vakawedzera21 maererano neMutemo wakasikwa naMwari weZvisikwa zvipenyu. Sezvo zvinomera nemhuka zvakaberekana “maererano nemarudzi azvo” kubvira paKusikwa (Genesi 1:11-12, 21, 24-25), Adhama naEvha navazukuru vavo vose vakaberekana mumarudzi avo. Zvinotonyanya kukosha ndezvokuti, nguva imwe neimwe munhu paanenge ‘achiumbwa mudumbu’ (Jeremia 1:5) maererano nemitemo yoMusiki yezvinhu zvipenyu uye kuberekana kwevanhu pabonde, Mwari “anoumbawo mweya womunhu uri mukati make” (Zekaria 12:1) Kana munhu ari mudumbu raamai vake, Mwari ‘anoumba mweya womunhu uri mukati make. . Mwari ndi“Baba vemweya” (VaHebheru 12:9). Zvechokwadi, patinofa, “guruva rinodzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya unodzokera kuna Mwari akaupa.” (Muparidzi 12:7).

Kubva pakutanga kusvika kwarinoperera Bhaibheri, vaverengi vanoziviswa uye vanoyeuchidzwazve kuti tiri mweya isingafi inogara mumiviri yenyama paNyika chaiyo kwenguva pfupi. Parufu, mweya unoparadzana nomuviri. Rakeri paakafa, Genesi 35:18 inoti, “mweya wake wakanga wobuda”; yakaparadzana nomuviri wake usina upenyu. Pashure porufu rwomwanasikana waJairosi, Jesu akamurayira kuti “asimuke,” uye pashure pacho “mweya wake wakadzokera, akabva amuka pakarepo” (Ruka 8:54, 55). Zvinorehwa neshoko iri idi rokuti mweya wake wakanga wabuda mumuviri wake parufu. Sezvakanyorwa naJakobho: “[M]uviri usina mweya wakafa” (Jakobho 2:26). Mweya waRakeri nomwanasikana waJairosi wakaendepi? Kunzvimbo yemweya yakaenda, inozivikanwa sesheori muTestamende Yekare uye hadhesi muTestamende Itsva (tarisa. Mapisarema 16:10; Mabasa 2:27; Ruka 16:23). Pakurovererwa, Jesu akaudza mbavha yakapfidza pamuchinjikwa kuti, “[Nhasi] uchava neni muParadhiso” (Ruka 23:43). Chikonzero chakaita kuti Jesu ataure mashoko aya zvechokwadi ndechokuti, nepo mutumbi waKristu wakaiswa muguva kwemazuva matatu, mudzimu Wake wakaenda kuchikamu chenyika yehadheni inozivikanwa separadhiso (Mabasa 2:27; Ruka 23:43) nomweya wembavha pamuchinjikwa.22

Maererano neMagwaro, munhu haana kusika muviri wake kana mweya wake. Zvose zvine musoro ndezvaMwari nokusika. Akasika miviri yevanhu nemweya kuvapo, uye patinofa, mweya yose inodzokera kuna Mwari (pakupedzisira) kuti atonge (Muparidzi 12:7,14). Nokudaro, Jesu akadzidzisa, kuti: “Shamwari dzangu, musatya vanouraya muviri, asi shure kweizvozvo vasingazogoni kuita chimwe chinhu. Asi ndichakuratidzai wamunofanira kutya: Ityai iye unoti shure kwekuuraya une simba rekukanda mugehena; hongu, ndinoti kwamuri: Ityai iye. (Ruka 12:4-5)

Uri Mutongi Akakwana Here?

Nepo vanhu vane ruzivo rwakaganhurirwa zvikuru uye vane chikanganiso chechivi nechisarudzo, 23 kusanganisira kuva nyore nyore kuzvinhu zvakadai sokusatendeseka, kuzvinyengera, makaro, uye kusaruramisira, Musiki akanaka zvikurusa (Mako 10:18), ane rudo rwose (Mako 10:18) 1 Johani 4:8), hutsvene hwakazara (Revhitiko 11:44-45), uye 100%. “Basa rake rakakwana; nekuti nzira dzake dzose dzakarurama, ndiMwari wazvokwadi, usinganyengeri; Iye akarurama uye akatendeseka.”— Dheuteronomio 32:4 . Wezvamapisarema akati nezvaMwari: “Kururama nokururamisa ndidzo nheyo dzechigaro chenyu choushe; tsitsi nechokwadi zvinokutungamirirai.”— Mapisarema 89:14 . “Mwari haatsauri vanhu kana kugamuchira fufuro” (Dhuteronomi 10:17; tarisa, Mabasa. 10:34-35). Hakuna kumbova uye hakuzombovi nemutongi akanaka saMwari. Anoziva chinhu chiri chose, anoona chinhu chiri chose, uye anotonga munhu ari wose zvakakwana—mutsinhirano yakakwana noutsvene hwake, hworudo, uye hwakarurama.

Vasingatendi kuti kuna Mwari vanoti Mwari imhondi. Mwari akanaka uye ane rudo angauraya sei mamiriyoni kana kuti mabhiriyoni evanhu?

Kutanga, kuuraya vaiti vezvakaipa hakurevi hako kuti rudo. Mapurisa ane rudo, ane tsitsi, anogara achiponesa upenyu hwevasina mhosva, ane simba (rinobva kuna Mwari nehurumende— VaRoma 13:1-4) rokuuraya munhu akaipa ari kuuraya vamwe. (Ko vasingadaviri kuvapo kwaMwari havadi kuti magandanga aurawe apo kuita kwakadaro kungamisa kuurawa kwavamwe, kubatanidza vadiwa vavo here?) Vatongi vane mutsa, vakarurama vane chiremera chokutongera rufu vabati chibharo chakashata. Mutsa worudo uye chirango chorufu hazvipokanidzi.

Vasati vakunda Kenani, Mwari akarayira vaIsraeri, achiti:

Usavenga hama yako mumoyo mako…. Usatsiva, kana kugara wakatsamwira vana vavanhu vokwako, asi unofanira kuda wokwako sezvaunozvida iwe…. Kana mutorwa agere nemi munyika yenyu, musamuitira zvakaipa. Mutorwa ugere pakati penyu ngaave kwamuri somunhu wakaberekerwa pakati penyu, unofanira kumuda sezvaunozvida iwe (Revhitiko 19:17-18, 33-34; tarisa, VaRoma 13:9).

MuJudha akatendeka aikarirwa, sezvakaita VaKristu, kuti ‘asadzivisa munhu akaipa’ (Mateo 5:39) asi panzvimbo pezvo “kuenda imwe maira” (Mateo 5:41) uye “kutendeudza rimwe dama” (Mateo 5:39) “Rudo,” pamusoro pazvose, “kuzadzika kwomurayiro” (VaRoma 13:10; tarisa. Mateu. 22:36-40). Nenzira inofadza, zvisinei, muIsraeri akarairwa kuranga (kunyange kuuraya) vapunzi vomutemo, kubatanidza (uye zvikurukuru) vaIsraeri biyake. Zvitsauko zvishanu bedzi pashure pokuraira muIsraeri mumwe nomumwe ku“rega kutsiva,” asi “kuda wokwako sezvaunozvida iwe” (Revhitiko 19:18), Mwari akataura kaviri kuti mhondi dzaizogamuchira chirango chorufu (Revhitiko 24:21, 17).

Chechipiri, kusiyana nezviito zvoupenzi, zvechimbichimbi, zvechimbichimbi zvevanhu (Zvirevo 14:29), Jehovha “anononoka kutsamwa uye ane tsitsi huru” (Mapisarema 145:8). “Ane mwoyo murefu…, haadi kuti vamwe varashike asi kuti vose vasvike pakutendeuka” (2 Petro 3:9). Achangobva kuyeuchidzwa kuVaKristu vokuRoma kuti Testamende Yekare “yakanyorerwa kudzidza kwedu, kuti nokutsungirira nokunyaradza kunobva muMagwaro tive netariro,” muapostora Pauro akataura nezvaMwari sa“Mwari wokushivirira” (VaRoma. 15:4-5). MuTestamende Yekare yose, vanyori veBhaibheri vakaratidzira Mwari somwoyo murefu.

  • Kunyange zvazvo muzuva raNoa, “kuipa kwomunhu kwakanga kuri kukuru panyika” uye “ndangariro dzose dzemifungo yomwoyo wake dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose” (Genesi 6:5), “mwoyo murefu woumwari wakamirira” (1 Petro 3:20 , NW.) (Zvinoita sokunge kuti Mwari akanonoka kufashamira Pasi kwemakore 120 apo shoko roMweya Wake rokururama rakaparidzwa kunyika yakaipa—Genesi 6:3; 2 Petro 2:5.)
  • Mumazuva aAbrahama, Mwari pakupedzisira akasarudza kurega guta rakashata reSodhoma, kwete kana vanhu vakarurama makumi mashanu vakawanikwa vaigaramo, asi vanhu gumi chete vakarurama (Genesi 18:16-33).
  • Uye zvakadiniko nokuparadza kwaMwari marudzi eKanani asati aparadza? Mwari akakurumidza kusarudza kuvadzinga munyika yacho here? Akapindura uipi hwevanhu semupengo asingafungi, asina hanya here? Kana kuti Iye, seizvo Bhaibheri rinotaura rataurazve uye rinoenzanisira, mwoyo murefu? Chokwadi, Mwari akamirira. Akamirira anopfuura mazana mana emakore kuti atonge vagari veKenani. Kunyange zvazvo vaAmori vakanga vatova vanhu vane zvivi muzuva raAbrahama, Mwari akanonoka kupa vazukuru vatateguru Nyika Yakapikirwa. Aizomirira kusvikira vaIsraeri vava muIjipiti kwemazana emakore nokuti panguva iyo Mwari akataura naAbrahamu, “kusarurama kwavaAmori” kwakanga “kusati kwakwana” (Genesi 15:16).24 Vagari vomuKenani vakanga vasina kuderera zvokuti Mwari aizounza rutongeso pavari. Zvisinei, panguva yaJoshua (makore anopfuura 400 adarika), kuipa kwevaKenani kwakanga kwazara, uye Mwari akashandisa uto revaIsraeri kuvaparadza.

Hongu, Mwari ane mwoyo murefu, asi mwoyo murefu Wake hausi kutambura “kusingaperi”. Kushivirira kwake vatadzi vasingapfidzi pakupedzisira kunoguma. Yakaguma panyika yakaipa mumazuva aNoa. Yakaguma kuSodhoma neGomora mumazuva aAbrahama. Uye pakupedzisira yakaguma nokuda kwavagari veKanani, avo Mwari vakaparadza nenzira yakarurama.

Asi Zvakadini Nevose Vasina Mhosva Vakaurayiwa naMwari?

Vana muMafashamo, muSodhoma neGomora, kana munyika yeKenani vakanga vasina mhosva yezvivi zvevabereki vavo (tarisa, Ezekieri. 18:20); vakanga vasina chitadzo, vasina mhosva, vanhu vanokosha (tarisa. Mateu. 18:3-5).25 Saka Mwari aizotora sei upenyu hwevana nokururamisira, chero vana, “vasingazivi zvakanaka nezvakaipa” (Dhuteronomi 1:39)?

Kutanga, sezvatacherekedza pakuvamba, Mwari ndiye muridzi wezvinhu zvose zvipenyu uye ane maruramiro okutibvisa paNyika (nokuda kwezvinangwa zvakarurama zvaAnazvo), kungofanana neAiva nekodzero yokutiisa pano pakutanga. Pane dzimwe nguva munhoroondo, Mwari akatora hupenyu hwenyama hwevanhu vakaipa kubva mukutonga kwakarurama. Pane dzimwe nguva (sezvakaita vana), upenyu hwakatorwa nokuda kwezvikonzero zvetsitsi.

Asi kuuraya vana vasina mhaka noMusiki kungagona sei kuva kworudo netsitsi? Zvamazvirokwazvo zvaizoitika apo kupera kwakadaro kwoupenyu hwenyama pakati pavanhu vakaipa zvikuru nokukurumidza kunoguma nokupinzwa kwevasina mhosva muparadhiso (tarisa. Ruka. 16:22a; 23:43). 26 Hapana anomboti, “Mwari akanga ane utsinye” nokuda kwavo. Kupfupisa upenyu hwaEnoki hwakarurama hwapasi, vachimubvisa kumhuri yake neshamwari, uye kumupinza muupenyu hwakakomborerwa pashure porufu (Genesi 5:21-24; VaHebheru 11:5). Hapana anoshora Musiki nokuda kwokuenda kwaEria “nechamupupuri kudenga” (2 Madzimambo 2:11) panzvimbo pokufa nezvikonzero zvomuzvarirwo uye ku“vigwa akwegura kwazvo,” sezvakaita Abrahama (Genesi 15:15; 25:8). Sezvinobvumwa, kukwira kudenga kwaEnoki naEria hakuna kutanga nokukurumidza rufu mumafashamo kana kuti mwoto, asi miuyo yokupedzisira yakanga isina kufanana here? Enoki, Eria, pamwe chete nevasina mhosva muSodhoma, nezvimwewo, vaiva paNyika imwe nguva…uye muparadhiso yaitevera. Zvirokwazvo hakuna kufadza Mwari kuona vasina mhaka vachitambura kwechinguvana pamwe chete navamwe vavo vakaipa avo Iye akatonga, asi kukwereta mashoko omuapostora Pauro, anoti: “[Ma]tambudziko enguva ino haafaniri kuenzaniswa nokubwinya kwazvino uno zvicharatidzwa matiri” (VaRoma 8:18). Nenyasha dzaMwari, “[Haiwa] kutambudzika kwedu kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kuri kutiitira kubwinya kukuru kwakaisvonaka kusingaperi” (2 VaKorinte 4:17).

Kuguma kwoupenyu hwomunhu sezvatinohuziva hakuiti kuti Mwari ave mhondi inoda kuteura ropa uyewo hachisi chinhu icho vanhu vanofanira kutya.

Funga nezvemumwe muenzaniso. Testamende Itsva inoramba ichiratidza kuti Jesu achadzoka pane imwe nguva mune ramangwana (Mateo 24:36-25:46; Mabasa 1:11). Jesu “achaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari” (1 VaTesaronika 4:16). Paachadzoka, kurarama kwepasi pano uko munhu wose ari panyika panguva iyoyo, kuchaguma. Iwo (zvichida) mabhiriyoni evanhu vari Panyika panguva iyoyo vangasafa semazuva ese, asi nenzira yakati, vangangofawo. Miviri yavo yenyama, inofa ichashandurwa kuita miviri yakakodzera nekusingaperi. “Nyama neropa” zvedu zvazvino hazvizogari nhaka yedenga kana kuti hero.27 Saka, kutaura zvazviri, kutora Mwari upenyu hwevanhu vasina mhosva munguva dzekutonga kwepasi kune vakaipa munhoroondo yose (kuendesa vasina mhosva kuparadhiso) hakuna kufanira kupfuura Mwari achimisa upenyu hwepanyika “hwakajairika” hwemabhiriyoni evanhu pakudzoka kwaJesu.28 Chokwadi ndechokuti, kuguma kwoupenyu hwomunhu sezvatinoziva hakuiti kuti Mwari ave mhondi inoda kuteura ropa uyewo hachisi chinhu chinofanira kutyiwa nevanhu. Chokwadi, Mwari anoda kuti munhu wose atarisire kwazviri.

Haufaniri Kutya Kufa

Nenzira yomuzvarirwo, zvisikwa zvipenyu zvose, kubatanidza vanhu, vanoratidzika kuva vanoda kurarama. Mhungu hadzifambi kushumba dzichitarisira kudyiwa. Zvisimbiso hazvikwikwi kumapere ane nzara nemaune. Mhuka nevanhu vanotsvaka kupukunyuka rufu, kwete kutsvaka. Vanhu (kubatanidza vaKristu) vanowanzoshandisa nhamburiko yakawanda yendangariro nomuviri kuti vadzivise kunyura, kuroverwa nemotokari, kupfurwa, kana kuti kubata chirwere chinouraya. Kunyange muapostora Pauro akanzvenga “rufu kazhinji” (2 VaKorinte 11:23-27). Musiki anoita seakaroverera muzvisikwa zvake chido chekuchengetedza hupenyu hwedu hwenyama. Zvakasikwa (uye hazvidiwi) kungofema. Kana mumwe munhu akaedza kutitonhodza, mafungiro okupona anopinda sezvatino“rwira upenyu.”

Murudo rwake rusingaperi nouchenjeri hwake, Mwari akazviita kuti parege kuva nomunhu anotya muvengi anotyisa zvikuru worudzi rwomunhu: rufu.

Kuva nechishuvo chokurarama, uye kunyange kurarama upenyu hurefu (Genesi 15:15; 25:8; VaEfeso 6:2-3), zvamazvirokwazvo hakusi kusiri kwomuzvarirwo kana kuti kutadza. Zvisinei, murudo rwake rusingaperi nouchenjeri hwake, Mwari akazviita kuti pasava nomunhu anofanira kutya muvengi anotyisa zvikuru wevanhu: rufu. Tingasada kufa nenzira yomuzvarirwo, asi mupfungwa nomupfungwa, hapana anofanira kutya kufa (VaHebheru 2:14-15). Kutaura idi, chivimbo chakadaro chine tariro muupenyu hune rugare, husingarwadzi, uye hunoshamisa pashure porufu ishoko reEvhangeri.

“[Va]tadza uye vakasasvika pakubwinya kwaMwari” (VaRoma 3:23). Uye, sezvo Mwari akachena, mutsvene, uye akarurama, uye asingadyidzani nechivi, 29 “mubairo wechivi ndirwo rufu” (VaRoma 6:23)—kuparadzaniswa naMwari kusingaperi nezvose zvakanaka (2 VaTesaronika 1:1) 9). Shoko Rakanaka nderokuti “chipo chaMwari ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu” (6:23). Jesu, “gwayana risina charingapomerwa uye risina gwapa” (1 Pita 1:19), akanga ari chibayiro chakachena chose Akatora chirango chezvivi zvedu paari uye akafa pachinzvimbo chedu. “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti ani naani anotenda maari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye.” (Johani 3:16-17)

Muapostora Pauro akatanga 1 VaKorinde 15 nokuyeuchidza vaKristu vomuKorinde kuti “Evhangeri” inopfupikiswa nemashoko aya: “Kristu akafira zvivi zvedu maererano neMagwaro.… akavigwa, uye… akamukazve nezuva retatu” (15:1-4). Pauro akagumisa chitsauko chimwe chete ichi nokubvunza kuti: “Haiwa iwe rufu, rumborera rwako ruripi? Iwe Hadhesi, kukunda kwako kuripi?… Asi ngaavongwe Mwari unotipa kukunda naShe wedu Jesu Kristu” (15:55,57). Kumuka kworukundo rwaJesu kubva kuvakafa kwaita kuti kurwadza kworufu kuve kusina simba. Rufu nderwenguva pfupi chete, kwete kusingaperi. Nenyasha dzaMwari, chimwe chinhu chiri nani chakamirira vose vanovimba naJesu.

Kuburikidza nehupenyu hwaJesu hwakakwana, kurovererwa kunorwadza, uye kumuka kwekukunda, Mwari akakunda dhiyabhorosi30 akashandura rufu. Nepo vanhu vazhinji “vachitya kufa” nerufu, Mwari anoti, “Chinokosha pamberi paShe ndirwo rufu rwevatsvene vake” (Pisarema 116:15). Kunyange zvazvo mabhiriyoni evanhu akaomerwa nekutya kufa, Pauro anoti, “kufa kupfuma [chaizvoizvo]” (VaFiripi 1:21). Sei? Nokuti kumuKristu, “kubva kuti ave naKristu….Zviri nani” kupfuura chero chinhu chipi zvacho chinopihwa nenyika ino (VaFiripi 1:23).

Upenyu husingagumi naIshe zvechokwadi hunokunda kushushikana kwese kwepanyika, kutambudzika, uye kusuwa. Asi, inokunda zvakare zuva rakanakisa rawakambove naro. Zviri nani zvikuru kupfuura kuzorora kupi nokupi, kuzorora, kana kuti nhandaro; riri nani zvikuru kupfuura zuva ripi neripi romuchato, zuva rokuberekwa, kana kuti zororo izuva iro mwana akaberekwa patsva waMwari anosiya nyika ino yenyama kuti aende kuna Mwari (Johane 3:3, 5). Pauro akafara kuti “tinogara tichivimba tichiziva kuti kana tiri kumusha mumuviri hatisi kunaShe . . . Tine ushingi, tichifara zvikuru kuti zviri nani kusava pamuviri, kuti tive naShe.”— 2 VaKorinte 5:6, 8 .

Mhedziso

Atheism inoti hapana chekutarisira mushure mehupenyu hwenyama huno. Agnosticism inoti hupenyu huri kunze kweguva hauzivikanwi. Kusava nechokwadi kunoseka munhu upi noupi anotaura kuti anonzwisisa upenyu pashure porufu. Asi, Jesu akati: “[Imi] muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai . . . Ndini kumuka noupenyu. Unotenda kwandiri, kunyange akafa, uchararama; Uye ani nani anorarama achitenda mandiri haangatongofi” 31 (Johane 8:32; 11:25-26). 

Hungu, nzira yaJesu Kristu ndeyoku“gara makazvigadzira kupindura mumwe nomumwe unokubvunzai chikonzero chetariro iri mamuri” (1 Petro 3:15). Iyi tariro (tariro yorumuko noupenyu husingaperi) yakavakirwa pazvikonzero chaizvoizvo, zvinotendwa zvakarurama, 32 izvo zvinotungamirira nenzira ine mufungo kukuputika kwemirangariro yakanaka nemirangariro pamusoro pe“nhaka isingaori, isina kusvibiswa uye isingasvavi, yakachengeterwa kudenga kwamuri” (1 Petro 1:4, NIV). Kutozosvikira panguva iyoyo, vaKristu vanogona uye vanofanira kufungisisa nomufaro, kutarisira mberi, uye “kumirira nomwoyo wose Muponesi, Ishe Jesu Kristu, uchashandura muviri wedu wakaderera kuti ufanane nomuviri wake wokubwinya.” (VaFiripi 3:20) Kutozosvikira panguva iyoyo, vaKristu vanogona uye vanofanira kufungisisa vachifara. -21 cf. 2 Petro 3:10-13).

Munhu anganzwisisa sei upenyu nerufu? Tingasatya sei chaizvoizvo asi kutotarisira kwachiri? (1) Ziva Mwari. (2) Ziva Shoko Rake. (3) Ziva Jesu. Uye nenyasha dzaMwari, (4) nokutendeka uye nomwoyo wose “tsvakai zviri kumusoro, uko kuna Kristu, agere kuruoko rworudyi rwaMwari. Isai pfungwa dzenyu pazvinhu zviri kumusoro, kwete pazvinhu zvenyika. Nokuti makafa, uye upenyu hwenyu hwakavigwa pamwe chete naKristu muna Mwari. Kana Kristu, unova upenyu hwedu, achionekwa, nemiwo muchavonekwa pamwechete naye mukubwinya.” (VaKorose 3:1-4) 33.

Mashoko Okupedzisira

1 Mubhuku ravo reNew York Times rakatengeswa zvikuru The God Delusion (2006), Dr. Richard Dawkins (anogona kupikisa kuti hakuna Mwari ane mukurumbira pasi rose nhasi), akadana Mwari kuti “mucheche, anoparadza rudzi…anonyanya kushungurudza vanhu,” p. 248.

2 Jean-Paul Sartre (1989), “Existentialism is Humanism,” Existentialism is Humanism,” in Existentialism from Dostoyevsky to Sartre, ed. Walter Kaufman, trans. Philip Mairet (Ogden, UT: Meridian Publishing Company), http://www.marxists.org/reference/archive/sartre/works/exist/sartre.htm, emp. akawedzera.

3 Jo Marchant (2008), “Tinofanira Kuita SeMhuka Zvatiri,” New Scientist, 200[2678]:44, Gumiguru 18-24.

4 George B. Johnson (1994), Biology: Visualizing Life (New York: Holt, Rinehart, & Winston), p. 453.

5 Marchant, p. 44.

6 Peter Singer (2000), Writings on an Ethical Life (New York: Harper Collins), p. 193, ep. akawedzera.

7 Dr. Giubilini i“Senior Researcher paOxford Martin Programme on Collective Responsibility for Infectious Disease” (https://www.practicalethics.ox.ac.uk/people/dr-alberto-giubilini).

8 Dr. Francesca Minerva parizvino ishamwari yekutsvagisa paYunivhesiti yeMilan. Rakawanda rebasa rake riri munzvimbo yekushandiswa kwetsika. Ndiyewo muvambi uye mupepeti pamwe chete we Journal of Controversial Ideas. Kuti uwane rumwe ruzivo, ona www.francescaminerva.com.

9 Alberto Giubilini naFrancesca Minerva (2013), “Mushure moKubvisa pamuviri: Sei Mwana Achifanira Kurarama?” Journal of Medical Ethics, 39[5]:261, https://jme.bmj.com/content/medethics/39/5/261.full.pdf, emp. added; https://jme.bmj.com/content/39/5/261.

10 Ibid., 39[5]:263.

11 Ibid., emp. akawedzera.

12 Giubilini naMinerva vakanyora kuti: “Zvatiri kupa pfungwa ndezvokuti, kana zvido zvevanhu chaivo zvikaitika, kubvisa pamuviri mushure mekusununguka kunofanira kuonekwa sechinhu chinotenderwa kuvakadzi vangakuvadzwa nokupa vana vavo vachangoberekwa kuti varererwe” (39[ 5]:263).

13 “Tiri Vake” (ASV, NIV, RSV).

14 Kureva kuti, hunhu hwaMwari hwakakwana hwekuvimbika, rudo, hutsvene, kururamisira, zvichingodaro. Hahusati hwambovapo uye hahumbofi hwakakanganiswa mukudyidzana Kwake nemabatiro aakasika vanhu.

15 Kevin Loria (2016), “Neil deGrasse Tyson Anofunga Kuti Pane ‘Wakanyanya Kunyanya’ Mukana Wenyika Ingori Kutevedzera,” Business Insider, https://www.businessinsider.com/neil-degrasse-tyson-thinks-the- zvakasikwa-zvingave-a-simulation-2016-12.

16 Ibid., emp. akawedzera.

17 Michael Lazar (2016), “Zvakasikwa Zvingave Zvekutevedzera? Neil deGrasse Tyson Anofunga Kuti Zvingangodaro,” Huffington Post, Chivabvu 1, http://www.huffingtonpost.com/michael-lazar/could-the-universe-be-a-s_b_9816034.html.

18 Ibid.

19 Uye chero munhu angave nekodzero yekupikisa vatorwa sevari pasi peimwe bumbiro retsika?

20 Ona https://apologeticspress.org/category/existence-of-god/. Onawo https://apologeticspress.org/issue/does-god-exist/.

21 Genesi 1:28. Cf. Genesisi 3:20b.

22 Kuwedzera nhaurirano pamusoro pezvinoitika patinofa, ona Dave Miller (2002), “One Second After Death,” https://apologeticspress.org/one-second-after-death-1188/.

23 Munhu wose asvika pakukura mupfungwa (dzimwe nguva dzinonzi “zera rokuzvidavirira”) kuti anzwisise kuti chivi chii (cf. 1Johani. 3:4; 5:17) akatadza (VaRoma. 10, 23; 1 Johane 1:8).

24“VaAmori vakanga vari rudzi rune simba uye rwaiva nesimba muKenani zvokuti dzimwe nguva vanotumidzwa mazita avagari vose vekare, sezvavari kuno.” [Robert Jamieson, et al. (1997), Jamieson, Fausset, Brown Bible Commentary (Electronic Database: Biblesoft).]

25 Ona Kyle Butt (2002), “Vacheche Vanoenda Kugehena Kana Vafa Here?” Apologetics Press, https://apologeticspress.org/do-babies-go-to-hell-when-they-die-1201/.

26 Vana vanogara pakati pavanhu vakaipa zvikuru vanoratidzirwa kuhunhu hwakaipa hwavanowanzovamba kutevedzera. Kuti Mwari abvise vana mumamiriro ezvinhu akaipa kudaro itsitsi huru.

27 “[N]yama neropa hazvingagari nhaka youmambo hwaMwari,” naizvozvo vateveri vakatendeka vaMwari “vose vachashandurwa—pakarepo, mukubwaira kweziso, pahwamanda yokupedzisira” (1 Vakorinde 15:50 . 52). “Vachatorwa kumusoro…mumakore kuti vasangane naShe mudenga” (1 VaTesaronika 4:17). Kune rumwe rutivi, avo vose vakaramba Jesu soMusiki wavo, Muponesi, uye Mambo—avo vakaramba kuzviisa pasi pake muupenyu huno—vachatongerwa naJesu “chirango chisingaperi . . . chakagadzirirwa dhiabhorosi nengirozi dzake” (Mateo 25:46, 4). Vanhu ivavo vachave nerudzi rwechimiro chichanzwa marwadzo ekurangwa kusingaperi munzvimbo “yemoto usingazodzimwi” (Marko 9:43).

28 Kupfuura izvozvo, rufu pacharwo, kumunhu wose chero nguva, mupfungwa yakati “kugumisa upenyu hwavo naMwari.” Tinogona kudana rufu rwemunhu ane makore zana “rufu chairwo,” asi ndiMwari Akagadzira rufu uye anobvumira kuti zviitike (kunze kweMuti weHupenyu). Nokudaro, rufu inongova nyaya ye “nguva” uye “maitiro”, uye kwete “kana” mubvunzo.

29 Habhakuki 1:13; Isaya 59:1-2; 1 Johani 1:5-10.

30 Genesi 3:15; VaHebheru 2:14 .

31 Ndiko kuti, “Kunyange akafa rufu rwechinguvana, haangarambi ari pasi pesimba rarwo nokusingaperi; asi achava nokumuka kuupenyu husingaperi” [Adam Clarke (1996), Commentary yaAdam Clarke (Electronic Database: Biblesoft)].

32 Somuenzaniso, kumuka kwaJesu— 1 Petro 1:3 .

33 Kuti uwane kopi yepaPDF mahara yeKugamuchira Chipo CheRuponeso, ona https://apologeticspress.org/issue/receiving-the-gift-of-salvation/.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→