Menu
Glasses sitting on top of a Bible, with a large fingerprint in the foreground

Kukosha Kweuchapupu muchiKristu

Kunyange zvazvo “kudzika kwepfuma zvose zviri zviviri kwouchenjeri nezivo yaMwari” kuchishamisa, uye kunyange “kutonga kwake nenzira dzake” “zvisinganzvereki” uye “zvisingabviri kunzverwa” (VaRoma 11:33; Dheuteronomio 29:29) Kunyange zvazvo “kutonga kwake nenzira dzake” “zvisinganzvereki” uye “zvisingabviri kuzivikanwa.”), uye kunyange zvazvo munhu ane magumo asingazombokwanisi zvizere kumonerera pfungwa dzake paMusiki mutsvene, asingagumi, ane simba rose, anoziva zvose, kunyanguvezvo, Mwari nguva dzose akabata norudzi rwomunhu munzira dzine mufungo achigovera ufakazi hunodiwa nokuda kwokutenda kune mufungo. Rangarira, semuenzaniso, kuti Mwari akagara aita sei kuti humbowo hwakakwana huvepo kuti vanotsvaka chokwadi vazive kuti ariko (tarisa, Zvirevo 8:17; Mateu 7:7-8). Pauro akanyora kuti: “Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvisingaoneki, iro simba rake risingagumi nouMwari hwake, zvinonyatsooneka, zvichinzwisiswa nezvinhu zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo.” (VaRoma 1:20 , NW.) Kubvira panguva yaAdhamu naEvha, vanhu vaikwanisa kuona zvakajeka kuti “zvinhu zvakaitwa” zvinopupurira sei Musiki ane simba, asingakundiki. Sokuzivisa kwakaita wezvamapisarema, kuti: “Kudenga-denga kunoparidzira kubwinya kwaMwari; uye denga rinoratidza basa ramaoko ake. Zuva nezuva anotaura, uye usiku nousiku anoratidza ruzivo. Hapana kutaura, kana mutauro, inzwi razvo risinganzwiki. Rwonzi rwazvo rwakabudira panyika yose. Namashoko avo kusvikira kumugumo wenyika.” MaPisarema 19:1-4. Chikonzero nei ‘benzi rakati mumwoyo maro, ‘Hakuna Mwari’” (MaPisarema 14:1 , NW). Zvinosuruvarisa kuti benzi rinoramba uchapupu.

Muprofita Samueri paakataura nerudzi rwaIsraeri pakugadzwa kwaSauro, haana kungotaura mashoko aibva pamwoyo. Akavaraira, achiti, “[Chi]mirai, kuti nditaurirane nemi pamberi paShe” (1 Sameri 12:7). Saizvozvowo, Isaya akanyora kuti: “‘Chiuyai zvino, titaurirane,’ anodaro Jehovha, ‘Kunyange zvivi zvenyu zvakaita somucheka mutsvuku, zvichachena sechando’” (Isaya 1:18 , NW). Fungawo musiyano mukuru waiva pakati paEriya nevaprofita vaBhaari. Vaine tarisiro yokuti mwari wenhema Bhaari ava vaonekwe, vaprofita ava vainyepedzera kusvetukira paatari, vaka“svetuka-svetuka paatari,” “vakashevedzera kwazvo,” uye “vachizvicheka-cheka nemapanga nemapfumo setsika yavo, kusvikira ropa radzutuka pamusoro pavo” (1 Madzimambo 18:26,28) —zvose pasina. Eria, kune rumwe rutivi, akanga ane kutenda kwakanga kwakavakirwa muShoko raMwari. Akati kuna Mwari, “Ndakaita zvinhu zvose izvi neShoko renyu” (1 Madzimambo 18:36). Kutenda kwake pachake, pamwe chete neshoko rokutenda raakaparidza, zvakanga zvadzika midzi nezvakadzika muShoko roKudenga rakazarurwa, raMwari Wemasimbaose. Kutenda kwebhaibheri, shure kwezvose, “kunouya nekunzwa, nekunzwa neshoko raMwari” (VaRoma 10:17).

Rudzi rumwe cheterwo rwekutenda nekuparidza zvine mufungo, kunobva paumbowo kunogona kuwanikwa muTestamente Itsva. Funga nezvezviito nedzidziso zvaJesu. Aigona kunge akangozivisa kunyika kuti Aive Mesiya. Aingokwanisa kuudza vanhu kuti Aive Mwanakomana waMwari. Angadai akatarisira kuti munhu wose angotenda zvaanotaura zvekuti Akatumwa Kudenga, uye haana kumbopa vanhu vaaigara navo humbowo hwehuMwari Hwake. Zvisinei, kunyange zvazvo paiva nedzimwe nguva apo Jesu akasarudza kusapa humwe umboo hwoumwari Hwake (nemhaka yokuoma mwoyo kwevateereri Vake vakawanda; somuenzaniso, Mako 8:11-12), Jesu akanzwisisa kukosha kweumboo. Munguva yehushumiri Hwake hwepanyika, Akapa kakawanda humbowo hwakakwana hwehuMwari Hwake. Akacherechedza kuti Johani Mubhabhatidzi akapupurira sei achimumiririra (Johani 5:33). Akati, “[Ba]ba ivo vakandituma, vakapupura nezvangu” (Johani 5:36, tarisa. Johani 1:32-33; Mateu 3:16-17). Akataura nezvekuti “Magwaro…anondipupurira” (Johani 5:39), uye akataura pachena kuti “Mosesi…akanyora nezvangu” (Joh. 5:46, emp. yakawedzerwa). Akacherechedzawo kuti mabasa Ake anoshamisa anopupurira sei huMwari Hwake (Johani 5:36). Jesu akaita zvishamiso zvakawanda zvakaratidza simba rake pamusoro pezvisikwa, zvirwere, madhimoni, uye rufu. Ainzwisisa kuti kupupura kwake kwepamuromo chete kwaisashandura munhu mudare remutemo (Johani. 5:31; tarisa, Dhuteronomi. 17:6; 19:15). Nokudaro, paMutambo wekuzvipira muJerusarema akaudza vaJudha vakanga vasingadaviri, kuti: “Kana ndisingaiti mabasa aBaba vangu, musanditenda; asi kana ndichiaita, kunyange musinganditendi, tendai mabasa, kuti mugoziva nokutenda kuti Baba vari mandiri, neni mavari” (Johane 10:37-38). Nenzira inonzwisa tsitsi, vavengi vake vasina mano, vakaoma musoro vakaramba umbowo husingarambiki hwaipiwa naJesu nokuda Kwake.

Humbowo hukuru hwakapa Jesu huMwari Hwake Kumuka Kwake kunoshamisa. Angadai akamuka kubva kuvakafa uye haana kumbozviratidza kune chero munhu ari panyika. Angadai akabva paguva ndokubvumira fungidziro kuti imhanye. ChiKristu chingadai chakatanga pamusana pekusaziva uye kusaziva. Pane kudaro, Jesu “akaziviswa kuti ndiye Mwanakomana waMwari… nokumuka kubva kuvakafa” (VaRoma 1:4). Akazviratidza kuna Maria Magadharini, kuvadzidzi vaviri vaiva mumugwagwa unoenda kuEmausi, kuvaapostora, kuna Jakobho, uye kuvadzidzi vanopfuura 500 panguva imwe chete, vakawanda vavo vakanga vachiri vapenyu uye aigona kuzobvunzwa makore anoverengeka apfuura apo Pauro, uyowo akanga ari mupenyu. vakapupurira kuti Muponesi akamutswa, (1 VaKorinde 15:5-8 ). Jesu “akazvipa amene ari mupenyu pashure pokutambudzika Kwake nouchapupu huzhinji husingakundiki” (Mabasa 1:3 , NW). Mufaro, simba, uye ushingi izvo vadzidzi vepakutanga vakaratidza zvakanga zvakavakirwa pauchapupu hwakasimba hwokumuka kwaJesu (pakati pezvimwe zvinhu, semuenzaniso, uprofita hwakazadzikiswa). Kutenda kwemirangariro, kusimba, kweevhangeri kwevaKristu vomuzana remakore  kunofanirawo kuva kwakadzika midzi uye kwakadzama muuchapupu.

Jesu akanga asiri iye ega munhu weTestamende Itsva akaratidza kukosha kwokutenda kunobva pazivo. Mateo, Mako, Ruka, naJohane vakatsanangura nhoroondo dzavo dzeevhangeri nechisimbiso chokuti Jesu ndiye Kristu. Chimbofunga nezvemavambo emabhuku mana aya. Mateo akatanga nhoroondo yake yeEvhangeri nokuratidza nedzinza kuti Jesu akanga ari mbeu yakapikirwa yaAbrahama naDhavhidhi (Mateo 1:1-17). Akabva aona kuti Jesu akaberekwa nemhandara sei, achizadzisa uprofita huri pana Isaya 7:14 (Mateu 1:18-25). Mako akatanga ne“evhangeri yaJesu Kristu, Mwanakomana waMwari” (Mako 1:1) nokutora Maraki 3:1 naIsaya 40:3 . Mako akabvumikisa nenzira youporofita kuti Johane Mubhapatidzi akanga ari “inzwi rounodanidzira murenje,” uye Jesu akanga ari “ISHE” (1:3). Ruka akazarurawo nhoroondo yake yeMashoko Akanaka nokukumbira uchapupu, zivo, uye kunzwisisa.

Sezvo vazhinji vakati vachigadzirira kurondedzera nhoroondo yezvinhu zvakaitika pakati pedu, sezvavakazvipa kwatiri vaya vakaona kubva pakutanga navashumiri veshoko, ndakati zvakanakawo kwandiri, nokuti wainzwisisa zvakakwana zvinhu zvose kubva pakutanga, kuti ndikunyorerei nhoroondo yakarongeka, imi Tiofiro wakakurumbira zvikuru, kuti muzive chokwadi chezvinhu zvamakadzidziswa (1:1-4).

Ipapo kune nhoroondo yeevhangeri yaJohane, iyo, kubvira kumavambo kusvikira kumugumo, yakazadzwa noumbowo hwokuti Jesu Mwanakomana waMwari anoita zvishamiso (1:3:2:1-11; 20:30-31; 21:25). Kutaura idi, donzo rakataurwa rechinyorwa chake chezvishamiso zvakasiana-siana zvaKristu (uye kwakanga kune vamwe vakawanda Johane asina kududza) rakanga riri rokuitira kuti “mugotenda kuti Jesu ndiye Kristu, Mwanakomana waMwari, uye kuti mugotenda upenyu muzita rake” (20:30-31). Kana kutenda kwemuBhaibheri kuchingori “kutenda kwakasimba muchimwe chinhu chisina umbowo,” inova imwe tsananguro inopihwa naMerriam-Webster (muzvidzidzo zvepamhepo) yeizwi rekuti “kutenda” (2011), saka nei Johani nevanyori vezvinyorwa zvinosanganisa kupedza nguva yakawanda uchipa humbowo hwekuti Jesu ndiani? Mhinduro: Nokuti chokwadi chechokwadi, chine musoro chaMwari, iShoko Rake, uye Mwanakomana Wake ndihwo hwaro hwekutenda chaikoiko (Johani 8:31-32; 17:17; VaRoma 10:17).

Apo muapostora Pauro akamira pamberi paFesto naMambo Agripa, akataura nezvezvinhu izvo “zvakarehwa navaporofita naMosesi kuti zvichauya, kuti Kristu uchatambudzika kuti ave wokutanga kumuka kuvakafa, aparidze chiedza kuvaJudha. vanhu uye kuvaHedheni” (Mabasa 26:23-24). Zvisinei, Pauro “achizvidzivirira, Festo akati nenzwi guru, ‘Pauro, unopenga! Kudzidza kuzhinji kunokupengesa!’” (26:24). Pauro akaita sei? Akapindura nokungonzwawo tsitsi here? Akagamuchira pfungwa yeEvhangeri isina musoro, isingabvumirwi here? Kana bodo. Pauro akapindura nokuzvininipisa, asi nechivimbo, kuti: “Handipengi, makakurumbira Festo, asi ndinotaura mashoko echokwadi neanorangarira.”— Mabasa 26:25 .

MHEDZISO

Zvinosuruvarisa, vanhu vazhinji vanozvidavirira munyika havambofa vakagamuchira gomo reuchapupu hweChiKristu ndokuva VaKristu (Mateo 7:13-14). Asi, vaya vedu vanosarudza kuisa kutenda kwedu muna Mwari, Jesu, uye Shoko rake, tinogona kudaro nokuti “chokwadi” chinogona kuzivikanwa (Johani 8:32), uye kuteerera zvakarurama (VaRoma 6:17; 10:12) Kana tichida kutenda muna Mwari, Jesu neShoko rake, tinogona kuita kudaro nokuti “chokwadi” chinogona kuzivikanwa 13), uye akadzivirirwa zvine musoro (1 Petro 3:15).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→