Menu

Kukosha Kwekutambudzika Kwevanhu

Zvinonzi hakuna dzidzo yakakura kupfuura kuita metsi  kuburikidza neUnivhesiti yeHard Knocks. Chimwe chinhu chechokwadi; vazhinji vakapfuura nomudutu rokutambura vachabvuma kuti vakazviwana vamene vari nani zvikuru nokuda kwechinoitika chacho—kunyange zvazvo chingave chakavava. Robert Browning Hamilton akataura pfungwa iyi zvinoshamisa mundima:

Ndakafamba chinhambwe naPleasure Akataura nzira yese,

 Asi handina kundisiira akachenjera kupfuura iye

Pane zvese zvaaida kutaura.

Ndakafamba chinhambwe naNhamo

Uye hapana kana shoko raakataura;

Asi, zvinhu zvandakadzidza kwaari

Apo Nhamo akafamba neni!

Kusatenda kuvapo kwaMwari, chokwadika, kunopomera kuti chinetso chokutambura kwomunhu chinomirira imwe yenharo dzinotyisa dzinorwisana nokuvapo kwaMwari ane simba norudo. Hachisi chinangwa changu kupindura kune idzi nharo dzisina musoro pano; Ndakazvitaura kumwe kunhu zvakadzama (tarisa, Jackson, 1983). Panguva ino, zvinokwana kungotaura kuti Mwari, sechiratidzo chorudo rwake (1 Johani. 4:8), akapa vanhu rusununguko rwokusarudza (Joshua 24:15; tarisa. Isaya. 7:15). Kuzvisarudzira ikoko kunoita kuti vanhu vakwanise kuzvisarudzira. Zvisarudzo zvoupenzi zvinogona kuva nemigumisiro inoparadza (somuenzaniso, kutambura). Nokudaro, mutoro wezvisarudzo zvisina kuchenjera ndowomunhu, kwete waMwari. Dambudziko rekutambura kwevanhu harisi risingawirirani nerudo rweMusiki ane mutsa. Munyaya ino, tichaganhurira kukurukura kwedu kune zvikomborero izvo kutambura kunogona kupa—kana takachenjera zvakakwana kudzidza zvidzidzo.

Kutanga, kutambura kunosimbisa chokwadi rokuti tiri vanhu vasina simba; ndiko kuti, hatizi Mwari. Vamwe, zvisinei, havana vavariro huru kupfuura yokuva Mwari wavo vamene. Ndivo “vanozviti vamwari”—vamwari vamene. Vanofungidzira kuti havazvidaviriri kune mumwe munhu ari pamusoro pavo. Kukwereta mazwi emudetembi asingatendi, William Ernest Henley, ndivo vatenzi venguva yavo, nevakuru vemweya yavo! Ava vapanduki havazviisi pasi pomutemo kunze kwemutemo wakazvigadza nepfungwa dzavo dzinozvitutumadza. Asi isu vanhu patinotambura, tinomanikidzwa kuisa pfungwa pautera hwedu pachedu. Hapana mushonga matiri (tarisa Jobho 6:13). Zvakaoma kuzvikudza kana uchirwadziwa. Marwadzo anogona kuzvininipisa; inogona kubvisa smart-aleck matiri, uye kuzarura mwoyo yedu kune maonero makuru.

Chechipiri, kutambura kunogona kukwevera fariro dzedu kuna Mwari wechokwadi. Apo munhu ari mumugariro wokunetseka kunopa zororo duku, kombamiro yomuzvarirwo ndeyokutendeukira kumanyuko akakwirira nokuda kwebetsero. Kusindimara kwemaune nekwekumanikidzirwa chete kunogona kudzima chido ichocho. Patinenge tichirwadziwa, “Mwari wokunyaradza kwose” (2 VaKorinde 1:3) anenge akamirira kutibatsira. Joe, muzivikanwi womunyori uyu, akadzidziswa vhangeri raKristu uye akarigamuchira nomufaro, achibatanidzwa naShe murubhabhatidzo (VaRoma 6:3 zvichiendamberi). Kwenguva yakati, murume anodiwa uyu aiva pakati pemakore makumi mana ainetseka kuti arambe akatendeka achipesvedzera zvine simba, zvakaipa zvemhuri yakanga isingafariri zvinhu zvomudzimu. Pakupedzisira, akarega kuita basa rehana. Ipapo, Joe akatambura hosha yemwoyo yakakomba. Akachimbidza kudzokera kuMuponesi uye akachengeta kuvimbika kwakagutsikana kusvikira, mwedzi yakati yatifambe, mweya wake wakatsvedza chinyararire kuenda kukusingaperi. Kutambura kunogona kuita kuti tifunge! Dhavhidhi akambonyora kuti: “Pakutambudzika kwangu ndakadana kuna Jehovha, ndikadana kuna Mwari wangu” (Pisarema 18:6).

Chechitatu, kutambura kunogona kutibatsira kuona chivi mukutyisa kwacho kwose. Bhaibheri rinodzidzisa zvakajeka kuti pasi rino rave riri mugari wenhaka yokutambura somuuyo wechivi chomunhu. Iyi nheyo inojekeswa naPauro mutsamba yake kuvatsvene vokuRoma. Akasimbisa kuti “chivi chakapinda munyika nomunhu mumwe chete [Adhamu], norufu rukapinda nechivi, kuti rufu rwakasvika kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza” (VaRoma 5:12). Pakuvamba kwenhau yomunhu, chivi, nenzira yokutaura, chakanga chiri “kuvandira pamukova” (tarisa Genesi 4:7); apo ambuya Evha (uye panechinguva gare gare murume wavo) vakazarura suo iroro, miuyo inotyisa yakabvumirwa kuburukira pavana vavo (Genesi 3:22). Naizvozvo rufu—nezvakaipa zvarwo zvose—rwakapinda mumhoteredzo yavanhu somugumisiro wokupandukira kwomunhu Musiki wake. Patinotambura, chinofanira kuva chiyeuchidzo chakadzama chokuti chivi chakashata sei. Nepo isu tisingagoni kunzvenga migumisiro yenyama yemutengo mukuru wechivi, tinogona kuzorodza mweya yedu mukanganwiro youmwari. Kana izvozvo zvaitwa, upenyu hunova nyore zvikuru.

Chechina, kutambura kunotibatsira kuona kukosha chaiko kwezvinhu. Apo munhu anopfuura nomuchiitiko chokutambura kukuru, uye zvichida akasvika pachikumbaridzo chorufu, nyika yose inogona kuva nerevo itsva. Kurira kweshiri kwakajeka zvikuru kupfuura zvakwaimboita. Zuva idzva rechirimo rinoita kuti mweya ufare. Mhuri neshamwari vanotora chinhu chitsva chinokosha. Christopher Reeve, uyo ane nyeredzi sa”Supameni” mumabhaisikopo, akabatanidzwa mutsaona inouraya, uye akawana kuti muhupenyu chaihwo aive asingakundiki sehunhu hwaakaratidza. Mubvunzurudzo dzichangobva kuitika, VaReeve vakataura kuti kubva pavakaoma mitezo, vakawana chimwe chido chekurarama. Zvechokwadi, kutambura kunogona kugovera chiono chakajeka chezvinhu zvinokosha zvoupenyu. Sokutaura kwakaita mudetembi John Dryden: “Isu, nekutambudzika kwedu, tinodzidza kukoshesa mufaro wedu” (Astraea Redux). Une nzeve ngaanzwe chinozevezera kutambudzika kumweya.

Chechishanu, kutambura kunotigadzirira kunzwira vamwe tsitsi. Pane chirevo chekare chinoti, “Usatonga munhu kusvika wafamba kana kupinda mutsoka dzake.” Ndinokurudzira chimwe chirevo: “Munhu haanganyaradzi zvinobudirira kutozosvikira avate pamubhedha wokutambudzika.” Izvi zvinogona kunge zviri zvekuwedzeredza, asi zvine tsanga yechokwadi. Muchitsauko chechipiri chaVaHebheru, munyori akapikisa zvine mutsindo kuti Jesu Kristu, seMuprista wedu Mukuru, akakodzera “kubetsera” (ASV) kana “kubatsira” (NASV) avo vanoedzwa. Zvakadaro sei? Munzwei: “Nokuti iye zvaakatambudzika pachake, achiedzwa, anokwanisa kubatsira avo vanoedzwa.” (VaHebheru 2:18 , NKJV). The song lyric, “Waneta here? Wakaora mwoyo here? Zviudze Jesu; muudze Jesu,” zvine zvazvinoreva zvinoshamisa maererano nechikamu ichi. Zvinonzi musiyano uripo pakati pe“tsitsi” (kubva muchiGiriki syn—with, and pathos—feeling) ne“tsitsi” (en—in, and pathos) ndewekuti pakutanga munhu “anonzwa aine” (kureva,, ane tsiye nyoro nokuda) avo vanotambura, nepo “mutsitsi” munhu anenge achikwanisa “kupinda mukati” shamwari iri kutambura—nokuti ari kunyaradza ave aripo!

Chechitanhatu, kutambura kunorodza kuziva kwedu kuti Nyika ino haisi musha wedu venguva yose. Petro akatsvaka kukurudzira vaKristu vapakuvamba (avo vakanga vachitambudzwa) kuti varege kuora mwoyo, nokuvayeuchidza kuti vakanga vari “vatorwa navafambi” paNyika ino (1 Petro 2:11). Madzibaba ekare “vakareurura kuti vakanga vari vaeni navafambi panyika” uye naizvozvo vakatarisira “nyika iri nani, iyo yokudenga [yekudenga]” (VaHebheru 11:13-16) . Pauro akatiyeuchidza kuti “matambudziko enguva ino haana kufanira kuenzaniswa nokubwinya kuchazoratidzwa kwatiri.”— VaRoma 8:18. Hakusi kuda kwaMwari kuti vanhu vagare panyika yasakadzwa nenhamo nokusingaperi. Hatizomborambi tiri “pamusha” wepanyika kusvikira tave naShe (2 VaKorinte 5:8), uye kutambura kunotibatsira kuti “tirware kuimba yekudenga.” Henry Ward Beecher akamboti: “Mwari anogeza maziso nemisodzi kutozosvikira aona nyika isingaoneki umo misodzi isingazobudi.

Chechinomwe, kutambura kunowedzera kugona kwedu kunamata. Kunamata imhinduro yomusikirwo yomunhu kunhamo yakakomba. Asi munamato unoshanda muchiitwa chakadzidzwa. Pane imwe nguva muushumiri Hwake, Jesu akanga achinyengetera. Pashure pokunge Apedza, mumwe wevadzidzi akakumbira kwaari, kuti: “Ishe, tidzidzisei kunyengetera, Johane sezvaakadzidzisawo vadzidzi vake” (Ruka 11:1). Vadzidzi vechiHebheru ava vakanga vachinamata upenyu hwavo hwose; asi, vakaona chimwe chinhu mukusimba kweminyengetero yaJesu yakavadzosa ku“chikoro.” NeKarivhari yaingogara yakamira pamberi pake, Kristu akadzika dzika kwemunamato. Tarisa zvinotevera: “Uye ari pakurwadziwa kukuru akanyengetera nomwoyo wose; ziya rake rikaita samadonhwe eropa achiwira pasi” (Ruka 22:44). Rumwe rwiyo runoti: “Namata uchifara; namata uri mukusuwa.” Munhu anofanira kunyengetera nguva nenguva, uye mupfungwa dzose; pasi pemutoro wekutambudzika, zvisinei, munhu achadzidza nzira yekunamatira sezvaasina kumbobvira anamata.

Chesere, kutambura kunoshatirisa mweya nekubatsira kugadzirira kusingaperi. Petro akati:

Zvino, kana zvichifanira, muchitambudzika kwechinguva chiduku nemiidzo yakasiyana-siyana, kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu, kunokosha kupfuura ndarama inoparara, kunyange ichiidzwa nomoto, kuwanikwe pakurumbidzwa nomoto. kubwinya nokukudzwa pakuratidzwa kwaJesu Kristu (1 Petro 1:6-7).

Sezvinoita simbi dzinokosha dzinocheneswa nekupisa kwemoto, saka miyedzo yehupenyu muzhinji, nekunyanya kutamburira Kristu, zvinovaka simba mumweya. Hunhu hauitike netsaona; asi inovakwa! Kubva mumoto wekutambudzika, mweya wemunhu unogona kubuda wakakosha segoridhe uye wakasimba sesimbi.

Yechipfumbamwe, kutambura kunosimudzira unhu hwakanakisisa hunogona kuitwa nevanhu. Chimbofunga nezveunhu hweushingi. Veruzhinji vanoona “ushingi” sehumwe hunhu hwevanhu, uye, nenzira yakasiyana, humbwende hunoonekwa sehunoshoreka zvachose. Ushingi hunogona kutsanangurwa sekukwanisa kuita zvine musoro pamberi pekutya. Kudai, zvisinei, mhuri yavanhu yakanga isingatapurwi nenhamo, ngozi, kutambura, zvichingodaro, pangadai pasina “kutarisana” nayo, nokudaro, pasina ushingi. Patinogara pakudya kwemanheru zvakanaka neshamwari nevadikanwi manheru anotonhorera emumatsutso, hapana ushingi hunodiwa. Ushingi hunomuka pamberi pengozi. Pane humwe unhu hwatisingagoni kuva nahwo pasina nhamo. Ralph Sockman akanyora, kuti: “Pasina ngozi pangadai pasina chinoitika. Pasina frikisheni mota dzedu dzaisafamba nemweya yedu yaisakwira. Pasina misodzi, maziso aisazopenya nemashoko akapfuma kwazvo” (1961, p. 66). Uye zvakadini “nemwoyo murefu”? John Chrysostom (347-407), mumwe wevane simba zvikuru pakati “pemadzibaba echechi” munguva yapashure pevaapostora, akarondedzera shiviro “saamai voumwari, chibereko chisingasvavi, nhare isingatongotorwa, chiteshi chengarava. uyo asingazive madutu” (sezvakatorwa muBarclay, 1974, p. 145). Asi panogona kumbova “nekushivirira” pasina dambudziko here?

Chegumi, kutambura kunoparadzanisa zvepamusoro kubva mudanga. Pauro akayambira vatsvene veKorinde pamusoro pekuvaka kereke nepamusoro-soro. Vamwe vanhu ndevezvakasiyana-siyana “zvematanda, uswa, [uye] mashanga,” nepo vamwe vachiratidzira mavara iwayo “endarama, sirivha [ne] mabwe anokosha” (1 VaKorinte 3:12-15). Vatsvene vechikamu chekupedzisira vanotsungirira; vokutanga havadaro. Nei zvakadaro? Imhaka yekuti mapoka maviri aya anoedzwa “nemoto” (kuoma), moto wekuedza unoparadzanisa vanotendeuka kubva kune avo vasingadi kukoshesa kuzvipira kwavo kwechiKristu. Jesu akambotaura nezveavo vanogashira vhangeri nekukasika, uye, kwechinguva vanotsungirira. Pakupedzisira, kunyange zvakadaro, “kutambudzika nokutambudzwa” kunomuka, uye zvirinani zvinopera zvishoma nezvishoma (tarisa, Mateo 13:20-21).

Uye naizvozvo, nekuti hapana munhu anoshingaira kutsvaka kutambura muupenyu hwake, kutendeseka kunotigombedzera kubvuma kuti nhamo ine ukoshi—ukoshi hukuru. Zvamazvirokwazvo, kuvapo kwokutambura hakusi chikonzero chakanaka chokuramba Musiki.

REFURENZI YEZVINYORWA

Barclay, William (1974), New Testament Words (Philadelphia, PA: Westminster).

Jackson, Wayne (1983), The Book of Job—Analyzed and Applied (Abilene, TX: Quality).

Sockman, Ralph (1961), Zvinoreva Kutambura (New York: Women’s Division, Christian Service Boards of Missions, The Methodist Church).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→