Menu

Kufuridzirwa kweBhaibheri

Zvinorevei kuti: “Bhaibheri rakafuridzirwa”? Mhinduro kumubvunzo uyu dzakawandisa (tarisa. “dzidziso…,” 1864, 6:312-349). Vamwe vanorangarira Bhaibheri “serakafuridzirwa” nenzira imwe cheteyo iyo vanyori vakuru munhau vakakwira kupfuura munhuwo zvake mumabasa avo okunyora, semuenzaniso, Homer, Shakespeare, Dickens, kana kuti Eliot. Vamwe vangataura kuti vanyori veBhaibheri vakapesvedzerwa neboka rinopfuura romusikirwo, asi kuti zvinyorwa zvavo zvakanyorwa zvebatano idzodzo zvinotambura nokukanganisa kumwe cheteko uko vanhuwo zvavo vanowanzoita. Vanhu vazhinji vanokundikana kunzvera kutaura kweBhaibheri rimene pamusoro pokufuridzirwa kwaro. Bhaibheri risati ratsunga kuva “rakafuridzirwa,” zvinodikanwa kuti tinzwisise zvinorehwa norudzi rwekufemerwa ikoko. Bhaibheri rakazara netsanangudzo dzezvinorehwa nekufuridzirwa kwaro rimene.

Pauro akataura noushingi, kuti: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.”— 2 Timotio 3:16 . Shoko rechiGiriki rinobva pashoko rokuti “kufuridzirwa” rinoreva “kufemerwa naMwari” (Vincent, 1900, 4:317). Pauro aisimbisa kuti Gwaro, richireva Testamende Yekare, chibereko chemweya waMwari. Mwari vakaburitsa Magwaro zvamazvirokwazvo. Bhaibheri iShoko raMwari—kwete romunhu—kunyange Iye akashandisa munhu kurigadzira. Mavhesi matatu gare gare (4:2), Pauro akati, “Naizvozvo…paridza shoko…” Nei? Nokuti iShoko raMwari. Sekungofanana nemweya waMwari wakaunza Nyika kuti ivepo (Mapisarema 33: 6), saka Bhaibheri riripo nekufema kwaMwari.

Petro akanongedzera kunhambo inokosha yokushanduka chimiro kwaKristu apo Mwari akataura chaizvoizvo ari kudenga kuna Petro, Jakobho, uye Johane (2 Petro 1:19-21). Mwari akataura nemuromo kusimbirira Kwake kuti Jesu Mwanakomana Wake anodiwa, uye vanhu vanorairwa kumuteerera (Mateo 17:5). Petro akabva ati, “Nesuwo tine shoko rouprofita rakaitwa kuti rive rakasimba kwazvo, . . . Petro akanga achitaura kuti Magwaro akapiwa kwatiri navaporofita ane chokwadi, uye ane chiremera, senzwi raMwari rakataura pagomo rokushanduka chitarisiko.

Petro akatsanangurazve kuti shoko rouprofita, rinoreva Magwaro ose eTestamende Yekare, harina kuvambira pacharo, kana kuti mupfungwa dzeavo vakaanyora (revo ye“dudziro yomunhu oga”). Rugwaro haruna kubva “pakuda kwomunhu.” Rugwaro rwakanga rwusiri mugumisiro wekutsvagisa kwevanhu kana kuferefeta kwevanhu mumasikirwo ezvinhu. Rugwaro rwakanga rusiri chibereko chemafungiro evanyori varo (Warfield, 1974, 3: 1474). Saka, Rugwaro rwakabva kupi? Petro akati, “asi vanhu vatsvene vaMwari vakataura vachimutswa noMweya Mutsvene.” Shoko rokuti “kufambiswa” mumutauro wapakuvamba ishoko rinogaroshandiswa nokuda kwokuti “kutakurwa” kana kuti “kuunzwa” (Arndt naGingrich, 1957, mapeji 862-863), nokudaro, kutamiswa kana kuti pasi pesvedzero inofamba (Perschbacher, 1990) , peji 427). Petro akanga achitaura kuti Mweya Mutsvene, chaizvoizvo, wakatora vanyori, vaporofita, uye ukavaunza kuchinangwa chokusarudza Kwake (Warfield, 3:1475). Ikoko kunoreva kuti Magwaro, kunyange zvazvo akanyorwa kupfurikidza nechishandiso chomunhu, akadzorwa kwazvo naMwari zvokuti manyoro anozovapo ndeaMwari zvamazvirokwazvo.

Petro mumwe chete uyu, achimirira kuuya kweMweya muna Mabasa 2 paPendekosti, akasimuka pakati pevamwe vadzidzi akati, “Hama dzangu, rugwaro urwu rwaifanira kuzadziswa, rwakambotaurwa noMweya Mutsvene nomuromo waDhavhidhi pamusoro paJudhasi. ,” uye akabva atora mashoko kubva muMapisarema (Mabasa 1:16 zvichiendamberi.). Petro akasimbisa kuti Mudzimu Mutsvene waidzora zvakanyorwa naDhavhidhi, uye miuyo yokunyora kwaDhavhidhi naizvozvo inodudzwa se“Rugwaro.”

Petro mumwe cheteyu, muna 1 Petro 1:10-12 , akatsanangura, kuti: (1) kuti vatauri vakafuridzirwa veTestamende Yekare vaisanzwisisa nguva dzose mashoko ose akapiwa naMwari kupfurikidza navo; (2) wakanga uri Mweya waKristu wakanga uchishanda pavari; (3) mashoko mamwe chete aya akafuridzirwa akanga achipiwa muzuva raPetro nevaapostora; uye (4) Mweya Mutsvene mumwe chetewo wakanga uchivatungamirira kutaura kwavo. Zvinokosha kuziva kuti Petro aitaura kuti vanhu vakafemerwa vakanga vaine pfungwa dzavo pachavo sezvavaigadzira zvinhu zvakafemerwa, asi chigadzirwa chacho chaiva chaMwari, sezvo vaisanyatsonzwisisa kukosha kwezvinhu zvavo pachavo.

Petro mumwe chete, muna 2 Petro 3:15-16 , akanongedzera “kuhama yedu inodiwa Pauro” “seakakunyorerai.” Akabva ataura kuti: “Sezvaaitaurawo mutsamba dzake dzose maererano nezvinhu izvi, mune zvimwe zvinhu zvakaoma kunzwisisa, izvo vaya vasina kudzidza nevasina kusimba vanominamisa mukuparadzwa kwavo, sezvavanoitawo mamwe aMagwaro. .” Petro akajekesa pfungwa nhatu dzinokosha: (1) Pauro akanyora tsamba; (2) tsamba idzodzo dzinoiswa muboka “nemamwe Magwaro,” zvinoreva kuti tsamba dzaPauro Magwaro zvese seTestamende Yekare nezvimwe zvakanyorwa muTestamende Itsva; uye (3) zvinyorwa izvi zvinotenderwa naMwari, sezvo kuzvimonyanisa kuri kukoka “kuparadzwa”—kureva kuti kusafarira Mwari uye kukuvadzwa kwomweya/kusingagumi kunokonzerwa nokusateerera mashoko aMwari, kwete mashoko evanhu. Kornerio ainyatsonzwisisa iyi nheyo, nokuti Petro paakasvika kumba kwake, akati: “Zvino tose tiripo pamberi paMwari, kuti tinzwe zvinhu zvose zvamakarairwa naMwari.” (Mabasa 10:33 , NW).

 Paaiva Panyika, Jesu akaratidza kukoshesa zvikuru Rugwaro, kureva Testamende Yekare. Pane imwe nguva, akazvibatanidza pachake mukutaurirana nevamwe vaJudha vaimupomera kumhura (Johani 10:33). Akaramba mhosva yacho nokutora mashoko ePisarema 82:6 , achitaura nezvendima yacho “semutemo” (ndima. 34). Asi Jesu aigona sei kutaura nezvepisarema “somutemo,” sezvo Mapisarema aiva mabhuku ouchenjeri enhetembo uye asiri chikamu cheTorah (Pentateuch)? Akataura nezvepisarema “semutemo” mupfungwa yokuti Mapisarema chikamu cheMagwaro. Saka Jesu aipa simba remutemo kuboka rose reMagwaro (Warfield, 3:1475). Akaita zvimwechete muna Johane 15:25. Nenzira yakafanana, Pauro akanokora mashoko muMapisarema, Isaya, uye Genesi ndokunongedzera kune rimwe nerimwe “soMutemo” (1 VaKorinte 14:21; VaRoma 3:19; VaGaratia 4:21).

Pashure pokunge Jesu atora mashoko episarema akaridana kuti “mutemo,” akawedzera, “uye Rugwaro harugoni kuputswa” (ndima 35). Ona kuti aienzanisa “mutemo” ne“Rugwaro”—achishandisa mazwi aya sezvinoreva zvakafanana. Paakataura kuti “mutemo,” kana kuti “Rugwaro,” “haugoni kutyorwa,” Akanga achitaura pfungwa yokuti hazvibviri kuti Rugwaro rushayiswe simba, kuti simba raro rirambwe, kana kuti chokwadi charo chipikiswe (Warfield, 3:1475). Jesu aitora chikamu chose cheMagwaro, kunyangwe mitsara yaro yakareruka, seShoko raMwari rine simba (p. 1476).

Maonero aya kuRugwaro segwaro rine chiremera anoratidzirwa nenzira yetsika: “Zvakanyorwa kuti.” Somuenzaniso, paakatarisana naSatani, Jesu akadzivisa kurwisa kwake katatu nemashoko ari nyore okuti, “Zvakanyorwa kuti,” izvo zvakanga zvakakwana kuratidza kuvimbika kune chiremera (Mateu 4:4, 7, 10)—zvokuti Satani akaedza kutevedzera. Jesu mune izvi (Mateo 4:6). Mushure mokumuka kwake, Jesu akaenzanisa Testamente Yekare yose (kureva, mutemo waMosesi, vaporofita, uye mapisarema) ne“Rugwaro,” uye akataura zvakare kuti “zvakanyorwa” (Ruka 24:44-46). Akasimbisa zvakasimba kuti “zvinhu zvose” zviri muMagwaro nezvake “zvinofanira kuzadzikiswa.” Kwekutanga muchitsauko chacho, akaenzanisa “Mosesi nevaprofita vose” ne“Magwaro” (ndima 25-27).

Hazvishamisi kuti Jesu aizotsiura vashori vake vorudzidziso namashoko akadai sokuti, “Hamuna kurava kunyange Rugwaro urwu here?” (Mako. 12:10; tarisa. Mateu. 21:42); kana kuti, “Munorasika, musingazivi Magwaro” ( Mateo 22:29 ); kana kuti, “dai maiziva kuti izvi zvinorevei…” (Mateo 12:7); kana kuti, “Endai munodzidza kuti izvi zvinorevei…” (Mako 9:13). Pfungwa huru muzvirevo zvakadaro ndeyekuti chokwadi chaMwari chinowanikwa muMagwaro, uye kana usingazivi Magwaro, unogona kukanganisa. Naizvozvo Jesu akanga achisimbisa kuti Mwari ndiye Munyori weMagwaro.

Nyangwe mazwi eMagwaro asingaumbe zvakanangana nemanokora ehumwari, kutaura zvazviri, mashoko aMwari. Somuenzaniso, Jesu akapa mashoko aGenesi 2:24 kuna Mwari somunyori (Mateo 19:4-6). Bva, mugadziriro yapakuvamba yaGenesi 2:24, hapana chinoratidza kuti Mwari akanga ari mukurukuri. Asi, mashoko acho anongovawo mashoko erondedzero akanyorwa nomunyori ari munhu—Mosesi. Jesu paakati mashoko acho aibva kuna Mwari, akanga achijekesa kuti Rugwaro rwose rwakanyorwa naMwari. Izvozvo zvinoreva kuti kunyange mashoko aSatani, kana kuti mashoko evanhu vakaipa, mashoko aMwari—mupfungwa yokuti Mwari akatipa mushumo wakarurama wezvakataurwa nevanhu ivavo. Pauro akabata nyaya yacho nenzira imwe cheteyo (1 VaKorinde 6:16).

Kakawanda, vaapostora nevanyori veTestamende Itsva vakaita chinhu chimwe chete icho Jesu akaita, ndiko kuti, vakanongedzera kuRugwaro nenzira yokuti kwakanga kwakajeka vairirangarira kuva mashoko ane chiremera, akafuridzirwa aMwari (somuenzaniso. Mabasa 8:35; 18:28; Zvichida Ruka akanyatsotaura muchidimbu mafungiro aiitwa nevanyori veBhaibheri achiti: “[Va]kagamuchira shoko nomwoyo wose, vachinzvera Magwaro zuva nezuva kana zvinhu izvi zvakanga zvakadaro.” (Mabasa 17:11) Kunyange zvazvo vanyori veBhaibheri vakanyatsoongorora Magwaro, vanyori veBhaibheri vanoti: “Kunyange zvazvo zvinhu izvi zvakanga zviri izvo, vakanyatsoongorora Magwaro. Nemamwe mashoko, zvinotaura Rugwaro, Mwari ndizvo anotaura.

Humwe humbowo hwemaonero eBhaibheri pachahwo hunoratidzwa mukutaura kwakafanana, “Nokuti Rugwaro runoti kuna Farao” (VaRoma 9:17), kana kuti “Uye Rugwaro… Asi Rugwaro haruna kutaura kuna Farao, uye Rugwaro haruna kuparidza Evhangeri kuna Abrahama. Asi, Mwari akadaro! Saka shoko reMagwaro ishoko raMwari! Vanyori vakafuridzirwa veTestamende Itsva vaiona kuti “Mwari” uye “Rugwaro” zvakabatana zvokuti vaigona kutaura nezve“Rugwaro” vachiita izvo Rugwaro runorekodha Mwari achiita (Warfield, 3:1477).

Inoshanda neimwe nzira zvakare. Mwari anonzi anotaura zvimwe zvinhu, mumigariro yazvo yapakuvamba, anongova mashoko eRugwaro. Somuenzaniso, VaHebheru 3:7 inoti, “Naizvozvo, sezvinoreva Mweya Mutsvene…,” uye Mapisarema 95:7 inobva yatorwa mashoko. Muna Mabasa 4:25, Mwari anonzi akataura, neMweya Mutsvene kubudikidza nemuromo waDavidi, mashoko emaPisarema 2:1. Muna Mabasa 13:34-35 , Mwari anoratidzwa seakataura mashoko aIsaya 55:3 naMapisarema 16:10 . Asi, muzviitiko zvose izvi, mashoko anonzi akataurwa naMwari, haasati ari, mumugariro wawo wapakuvamba, zvakananga mashoko Ake, asi anongova bedzi mashoko oRugwaro pacharwo. Saka vanyori veTestamende Itsva dzimwe nguva vainongedzera kuMagwaro sokunge kuti ndiMwari, uye dzimwe nguva vainongedzera kuna Mwari sokunge kuti iye Rugwaro. Bhaibheri nokudaro rinozviratidzira rimene semashoko amene aMwari.

Muna vaHebheru 1:5-13 , munyori akatora ndima nomwe dzeTestamende yekare: Mapisarema 2:7; 2 Samueri 7:14; Dheuteronomio 32:43; Mapisarema 104:4; Mapisarema 45:6-7; Mapisarema 102:25-27; uye Mapisarema 110:1 . Munyori weVaHebheru akati chimwe nechimwe chezvikamu izvi chakabva kuna Mwari somukurukuri. Zvakadaro mumamiriro avo ekutanga muTestamende Yekare, dzimwe nguva Mwari Ndiye mutauri, nepo dzimwe nguva Haasiri mutauri, uye arikutaurika kana kutaurwa pamusoro pake. Nei munyori weVaHebheru aingogovera zvese zvezvikamu izvi kuna Mwari? Nekuti vese vane chinhu chakafanana chekuti iwo mazwi eMagwaro, uye, seakadaro, mazwi aMwari.

Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi naVaRoma 15:9-12 apo Pauro akanokora mashoko muna Mapisarema 18:49, Dheuteronomio 32:43, Mapisarema 117:1 , uye Isaya 11:10. Wokutanga akasuma nemashoko okuti “sezvazvakanyorwa”; rechipiri rinosumwa na“zve anoti”; yechitatu iine “zvakare”; uye yechina inotangirwa na“Isaya anoti.” Zvakadaro, muchimiro cheTestamente Yekare, muchikamu chaIsaya chete ndimo mune zvakananga Mwari achitaura—uye Pauro anopa mazwi iwayo kuna Isaya. Saka “kwakanyorwa,” “iye anoti,” uye “Isaya anoti,” dzose inzira dzakasiyana dzokutaura chinhu chimwe, ndiko kuti, “Mwari anodaro”! Dzimwe nguva vanyori veTestamende Itsva vaipa Rugwaro kuvanyori varwo vari vanhu. Bva zviripachena kuti apo vanyori vakati, “Mosesi akati,” kana kuti “Dhavhidhi akati,” yakadaro yaingova imwe nzira yokutaura nayo kuti, “Rugwaro runoti,” uko, zvakare, kwakanga chiri chinhu chimwe chetecho chokuti “Mwari anoti.”

KUSIMBISWA KWESHOKO

Ona kuti kufemerwa kunoita Bhaibheri pacharo kufemerwa “nemashoko,” kureva kuti, kutungamirira kwaMwari kunosvika kunyange kumashoko omunyori. Pauro akavakira nharo dzake pazita rezvizhinji, nekusimbirira kuti Mwari aida kuti shoko racho rinzwisiswe mupfungwa yaro imwe (VaGaratia 3:16). Sezvambotaurwa, Jesu akavakira nharo pachimiro cheshoko chairo reRugwaro (Johane 10:34). Akavakira pfungwa yake paizwi rakati muna Mateu 22:43, pane imwe nguva munaMateu 22:32, uye kunyange pamabhii nemaminiti mashoma ari muna Mateu 5:17-18. Muchikamu chokupedzisira, Jesu akati Eksodho 3:6 yakataurwa kuvaSadhusi vaakanga achitaura navo—kunyange zvazvo mashoko akapoteredza Eksodho 3:6 anoratidza kuti Mwari aitaura naMosesi. Izvi zvinoratidza kuti Jesu anotarisira kuti vanhu vese vari pasi pano vanzwisise kuti Bhaibheri rakanyorerwa munhu wese anozvidavirira, uye kuti Magwaro anoitirwa kuti ave nechiremera chekurarama kwevanhu.

Pauro akasimbisawo kufemerwa nemashoko muna 1 VaKorinde 2. Akataura kuti kutaura kwake nekuparidza kwake akanga asiri “mashoko ouchenjeri hwavanhu” (ndima. 4). Panzvimbo pezvo, mashoko ake akanga ari “muratidzirwo yoMweya.” Akataura kuti iye nevamwe vaapositori vaitaura uchenjeri hwaMwari (ndima. 7). Akataura kuti zvinhu zvavakanga vachitaura vakazviratidzwa naMwari noMweya Mutsvene (vhesi. 10). Ipapo akasimbisa zvakajeka zvikuru: “Izvi zvinhu zvatinotaurawo, kwete nemashoko anodzidziswa neuchenjeri hwevanhu asi anodzidziswa neMweya Mutsvene” (vhesi 13). Saka kurudziro kunosanganisira iwo mazwi chaiwo, uye zvinoita kuti kufemerwe nemashoko.

KUFURIDZIRWA KWESTAMENDE ITSVA

Zvizhinji zvezvikamu zvakaongororwa kusvika pari zvino ndezvinotaura nezveTestamende Itsva pamusoro pekufemerwa kweTestamente Yekare. Nyanzvi dzakasununguka dzakataura kuti Testamende Itsva haiiti kutaura kwokufuridzirwa kwayo imene. Kutaura ikoko hakusi kwechokwadi. Sezvatocherekedza, muna 2 Petro 3:16 , Petro akaronga tsamba dzaPauro se“Rugwaro,” uye akasimbisa kuti manyoro aPauro ane chiremera choumwari chakadaro zvokuti avo vanoamonyanisa vachaparadzwa. Zvakaonekwawo kuti Petro akabatanidza vaapositori nevaporofita veTestamende Yekare (1 Petro 1:10-12). Uye, sezvataona, Pauro akaita chirevo chakafanana muna 1 VaKorinde 2.

Sezvo munhu achiverenga Testamende Itsva, zviri pachena kuti vanyori vakawedzera kufemerwa kweTestamente Yekare kune zvinyorwa zvavo. Havana kumbozvitora kwekanguva—vashumiri vesungano itsva ( 2 Vakorinde 3:6 )—kuva vashoma mukuva neMweya waMwari pane vashumiri vesungano yekare (Warfield, 3:1482). Jesu, pasina mubvunzo, akazivisa kufuridzirwa kwaiuya kwevanyori veTestamende Itsva. Muna Mateo 10:17-20, uye mirawo yakafanana muna Marko 13:11 naRuka 12:12 , Jesu akatsanangurira vaapostora kuti Mweya Mutsvene waizotungamirira mibato yavo yokutaura maererano nezvose matauriro uye zvavaitaura. Akadzokorora chinhu chimwe chetecho pana Ruka 21:12-15 , achivakurudzira kuti vasazvinetsa kuti vangazvidzivirira sei kana vakaendeswa pamberi pezviremera, sezvo Iye aizovapa “muromo nouchenjeri” izvo vavengi vavo vaisazokwanisa kudzivisa. Saka Jesu akafanotaura dzidziso dzevaapostora, uye akaita kuti vanhu varemekedzwe nechiremera chavo.

Jesu akanongedzera zvipikirwa zvinoverengeka kuvaapostora muna Johane zvitsauko 14, 15, uye 16. Nongedzero kuchimwe bedzi cheizvozvi kuchakwana. Jesu akavimbisa vaapostora kuti: “Ndichine zvinhu zvizhinji zvokutaura kwamuri, asi hamugoni kuzvinzwisisa zvino. Asi kana iye, Mweya wechokwadi, auya, achakutungamirirai muchokwadi chose; nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura; uye Iye uchakuvudzai zvinhu zvinouya” (Johane 16:12-13). Asati akwira kudenga, Jesu akavimbisa vaapositori rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene rwaizouya, rwaizovagonesa kuva zvapupu zvaKristu pasi rose (Mabasa 1:5,8). Vimbiso iyi yakatanga kuzadzikiswa muna Mabasa 2 apo vaapostora vakabhabhatidzwa noMweya Mutsvene uye vakapiwa simba rokuparidza shoko raMwari raida kuparidzwa.

Zvikamu zvakawanda zvinoratidza kuzadzikiswa kwezvipikirwa izvi kuvaapostora zvekuti mashoko avakataura aiva mashoko aMwari (Mabasa 4:8, 31; 5:32; 15:8,27-28; 16:6-8). Sezvambotaurwa, Pauro akati hutungamiriri hwakananga hweMweya Mutsvene pamashoko aakataura (1 Vakorinde 2). Akaita zvimwe chetezvo muna VaGaratia 1:12. Muna VaEfeso 3:1-5 , akataura kuti shoko rake rakaziviswa kwaari “nezvakazarurwa” (ndima 3), pamwe chete nevamwe vaapostora nevaprofita (ndima 5). Zvimwe zvikamu zvinoratidzira pfungwa imwe cheteyo (1 Timotio 4:1; VaGaratia 2:2; 2 VaKorinte 12:7; 1 VaTesaronika 2:13). Pfupiso yakanaka yokutaura kwaPauro kufemero inooneka muziviso yake yakasimba, inoti: “Kana munhu achifunga kuti muporofita, kana kuti womudzimu, ngaatende kuti izvo zvandinokunyorerai mirairo yaShe” (1 VaKorinte 14 . 37). Kufemerwa kwake kwakatambanukira kuzvose zviri zviviri kutaura kwake nomuromo pamwe chete nezvinyorwa zvake (2 VaTesaronika 2:15; 3:6, 14; tarisa. 1 VaTesaronika 4:2, 15; VaGaratiya 1:7-8). Muna 1 Timotio 5:18 , Pauro akanokora mashoko Ruka 10:7 ndokunongedzera kwairi so“Rugwaro.” Naizvozvo chinyorwa cheEvhangeri yaRuka chakanga chava kutowanika uye chakarongwa nendaza yamanyoro matsvene yakafuridzirwa yoRugwaro.

MHEDZISO

Munhu asina rusaruro anogona kuona zviri nyore kuti Bhaibheri rinotaura pacharo chinzvimbo “chekufuridzirwa,” rakafemerwa naMwari pachake. Kufemerwa ikoko kwaisanganisira kutungamirira kwaMwari zvekuti kunyange mashoko acho akauya pasi pesimba Rake. Saka Bhaibheri “rakafuridzirwa nemashoko.” Mhedziso iyi hairevi kuti vanyori vakangotora “nzira yekutaura kuti mumwe munhu anyore pasi mazwi”. Asi, Bhaibheri rinoratidza kuti Mwari akachinja basa rake rinofemerwa kuti rienderane neunhu, mashoko, dzidzo, uye manyorero omunyori mumwe nomumwe. Bhaibheri “harikundikani” pakuti harigoni kunyengedza kana kuti kutsausa, uye naizvozvo rakavimbika zvakakwana uye rakavimbika. Kufemerwa kwe “Plenary” kunoreva kuti kurudziro inotambanukira kuzvikamu zvayo zvese. Saka Bhaibheri rakafuridzirwa zvizere.

Bhaibheri harinawo “kukanganisa,” ndiko kuti, harina chikanganiso. Mwari akashandisa vanhu kunyora Bhaibheri, uye mukuita kudaro, akavabvumira kusiya chiratidzo chavo pariri, asi pasina kuita chipi nechipi chezvikanganiso izvo zvinyorwa zvevanhu zvinowanzoita. Mwari akava nechokwadi chokuti mashoko akabudiswa nevanyori vevanhu akanga asina zvikanganiso nezvikanganiso zvaiitwa nevanyori vasina kufemerwa. Iyi pesvedzero yakatosvika kunhau dzesayenzi, jogirafi, uye nhau. Humbowo hwekufemerwa kweBhaibheri bvunzurudzo yakaparadzana uye inofanirwa. Zvisinei, zvinokosha kuti munhu anzwisise zvinorehwa neBhaibheri parinozviti “rakafuridzirwa” rimene.

REFURENZI YEZVINYORWA

Arndt, William naF.W. Gingrich (1957), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: Univhesiti yeChicago).

McGarvey, J. W. (1883), “Mashoko paDzidziso Dzapfuura,” The Missouri Christian Lectures (Rosemead, CA: Old Paths Book Club, 1955 yakadhindwa zvakare).

Perschbacher, Wesley J., ed. (1990), The New Analytical Greek Lexicon (Peabody, MA: Hendrickson).

“Dzidziso dzeKufemerwa kweMagwaro” (1864), American Presbyterian and Theological Review, 6:312-349, April.

Vincent, Marvin (1900), Word Studies in the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, yakadhinda zvakare muna 1846).

Warfield, Benjamin (yakadhindwa zvakare muna 1974), “Kufemerwa,” ISBE, ed. James Orr  (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→