Menu

Kubhabhatidzwa KweMuchengeti Wetorongo WeFiripi

Vazhinjisa vechiKristu vakasarudza kuti rubhapatidzo rwomumvura haruna kukosha kana kuva rinodikanwa, senzira yekuruponeso. Vapesvedzerwa zvikurukuru neshanduko yePurotesitendi, vanhu vakapwiswa kuti kukanganwirwa kwechivi neropa raKristu kunowanwa panguva chaiyo iyo munhu “anotenda”—nokureva kuti apo munhu, mupfungwa dzake amene, “anobvuma” Kristu saIshe neMuponesi. Kwavari, chiito chokunze chorubhapatidzo rwomumvura chinorangarirwa kuva chinongova bedzi “chiratidzo” chokunze chapashure kana kuti “bheji” iro “rinozivisa” ruponeso rwakatochengetwa rwomuKristu. Imwe ndima yakashandiswa kutsigira kufunga uku inhoroondo yekutendeuka kwemuchengeti wetorongo weRoma muFiripi (Mabasa 16). Zvisinei, kunyatsoongorora chikamu chacho chose kunopa mhedziso yakasiyana zvikuru.

Pakaitika kudengenyeka kwepasi mujeri umo Pauro naSirasi vakanga vakasungwa mumatanda, murindi wejeri akafunga kuti vasungwa vake vakanga vatiza. Nekuona chokwadi chokuti mutemo weRoma waizoda upenyu hwomuchengeti wetorongo sechirango chokurasikirwa nevasungwa vakanga vaiswa muutongi hwake (tarisa Ramsay, 1897, p. 222; tarisa, Mabasa. 12:19), akavhomora munondo wake. uye akanga oda kuzviuraya. Asi Pauro akashevedzera nenzwi guru, achikurudzira murindi wejeri kuti arege kuzvikuvadza, achimuvimbisa kuti hapana musungwa akanga apukunyuka. Zvino akakumbira mwenje, akamhanyira mutirongo, akawira pasi achidedera pamberi paPauro naSirasi. Ipapo, akavabudisa mutorongo, muchengeti wetorongo akabvunza Pauro naSirasi, akati: Madzishe, ndinofanira kuiteiko kuti ndiponeswe? (Mabasa 16:30).

Murindi wejeri airevei nemashoko aya? SemuHedeni weRoma (tarisa. Alford, 1980, 2:184), hapana mubvunzo kuti akanga asangana nengano dzechiGiriki/chiRoma hupenyu hwake hwose. ChiKristu chakanga chapinzwa muMasedhonia mazuva mashoma akanga apfuura Pauro paakasvika muFiripi (16:12; tarisa, Ramsay, p. 215). Saka hazvigoneke kuti aingove nekunzwisisa kwechinguvana kwedzidziso yechiKristu yekuponeswa kubva kuchivi. Asi zviitiko zvakaitika mumazuva iwayo zvakatungamirira kukutendeuka kwake izvo zvingava chikonzero chemubvunzo wemuchengeti wejeri.

Zvino zvakaitika patakanga tichienda kunonyengetera, umwe murandakadzi waiva nemweya wekuuka akasangana nesu, waiwanira vatenzi vake mibairo mizhinji nekuuka. Musikana uyu akatevera Pauro nesu, achidanidzira achiti: Vanhu ava varanda vaMwari Wekumusoro-soro, vanotiparidzira nzira yeruponeso. Uye izvi akazviita kwemazuva mazhinji (Mabasa 16:16-18).

Cherekedza kuti dhimoni raiva mukati momusikana wacho rakazivisa vagari vomuFiripi kwe“mazuva mazhinji” idi rokuti Pauro naSirasi vakanga vari vamiriri vaMwari mumwe wechokwadi, uye kuti vakanga vane mashoko aizoratidza vanhu nzira yoruponeso. Sezvingabvira zvikuru, murindi wetorongo angadai akanzwa chirevo ichi pachake kana kuti nemishumo yeshamwari, vavakidzani, hama, kana kuti vamwe vanhu vomutaundi.

Pauro paakazodzinga dhimoni racho pamusikana wacho, vanatenzi vake vakanga vakatsamwa vakamurova iye naSirasi, vakavazvuzvurudzira pamberi pevakuru veguta, ndokuvaendesa kumatare epamutemo akazovapinza mujeri mavakasangana nomurindi wejeri. Hazvirevi hazvo kuti murindi wejeri ainyatsoziva nyaya idzi, izvo zvamazvirokwazvo zvingadai zvakabatanidza kutaura kwokuzivikanwa kwavo se“vashumiri vaMwari Wokumusorosoro” vaiva nemashoko ane chokuita ne“nzira yoruponeso.”

Nzira yechitatu iyo murindi wetorongo angadai akawana nayo ruzivo rwakakwana rwaizozvidavirira nokuda kwechirevo chomubvunzo wake inogona kuonwa mundima 25: “Zvino pakati pousiku Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera nokuimbira Mwari nziyo; kuvateerera.” Murindi wejeri angangodaro akanzwa nziyo dzaiimbwa naPauro naSirasi—nziyo dzingadai dzakasanganisira kutaura nezvaMwari, Kristu, uye ruponeso.

Mamiriro matatu aya anogona kuita kuti muchengeti wejeri akumbire kuti aziviswe nezveruponeso—kunyangwe zvakadaro, kunzwisisa kwake kunofanira kunge kwakangodaro. Mhinduro yaPauro kumubvunzo wemurindi wejeri yakanga iri: “Tenda kuna Ishe Jesu Kristu, uye iwe uchaponeswa, iwe neimba yako” (vhesi 31). Pauro airevei nemashoko aya? Kana aireva izvo vazhinji vari mukati meChiKristu vanofunga kuti aireva, ndiko kuti, kana murindi wetorongo aitoziva kuti Jesu akanga ari ani, uye kana Pauro akanga achimukurudzira kungodavira (kureva kuti, kungo “gamuchira Kristu mumwoyo make somuponesi wake”) saka tinofanira kutarisira kuti chinyorwa chacho chipe mhinduro yomuchengeti wejeri-chimwe chinhu chinoratidza kuti murindi wejeri akagamuchira Jesu Kristu somuponesi wake, kana kuti akatenda muna Jesu ipapo ipapo uye akaponeswa.

Zvisinei, mukupesana, ndima yacho inoti: “Ipapo vakataura shoko raJehovha kwaari” (ndima 32). Sei? Pauro haana kungoita izvozvo nekuudza murindi wejeri kuti atende here? Sezviri pachena kwete! Pauro akazonyora kuti “kutenda kunouya nokunzwa…izwi raMwari” (VaRoma 10:17). Saka murindi wejeri aifanira kunzwa mamwe mashoko aizomubatsira kuziva zvazvinoreva kutenda muna Jesu. Saka, zvinoreva kuti murayiridzo wokuti, “Tendai kuna Ishe Jesu Kristu” waingova mashoko akajeka, akazara nechinangwa chokunangidzira kunamata kwomuchengeti wetorongo kwaivapo panguva iyoyo kuvamwari vechihedheni vengano dzechiGiriki/chiRoma kuchinhu chechokwadi chinotendwa— Kristu. Yakanga iri nzira yokugadziridza nayo kufunga kwomuchengeti wetorongo munzira yaJesu, mukusiana nemirangariro yake amene yechihedheni. Asi kungoudza murindi wejeri (kana chero ani zvake nhasi) kuti “tenda muna Jesu” hakupi mashoko akakwana ekuti ungatenda sei. Nemamwe mashoko, kune zvakawanda ku“kutenda muna Jesu” pane kungosimbisa mupfungwa dzako kuti Jesu ndiIshe noMuponesi (ichokwadi chinobvumwa nyore nyore naSatani nemadhimoni—Genesi 3:15; Mateu 4:3, 6; Ruka. 22:31; Zvakazarurwa 2:14;

Kwakanga kuri bedzi mukutaura shoko raShe kumuchengeti wetorongo kuti aigona kunzwisisa kuti Kristu ndiani, icho chiKristu chiri pamusoro pacho, uye kudavidza kwakafanira kuShoko rakaparidzwa—ndiko kuti, zvazvinoreva “kutenda munaShe Jesu Kristu.” Sezvo murindi wejeri aisagona kuponeswa Pauro asati ataura Shoko raShe kwaari, cherechedza kutevedzana kwezviitiko izvo rugwaro runoshuma nokukurumidza pashure pokunge Shoko rataurwa kwaari.

(1) Murindi wejeri akatora Pauro naSirasi “paawa imwe chete yousiku, akasuka mavanga avo” (Mabasa 16:33). Heuno humbowo hwekutendeuka (semuenzaniso, Mateo 3:8). Heuno umbowo hwokuti murindi wetorongo akapwiswa namashoko akanga apiwa kwaari, kusvikira kutambanuko yaaida kugadzirisa zvinhu. Ndiko kutendeuka—kushanduka kwepfungwa kunoguma nezviito zvekunze zvakakodzera (Mateo 21:29; 2 VaKorinte 7:10).

(2) Rugwaro rwacho runozoti: “Uye pakarepo iye nemhuri yake yose vakabhabhatidzwa.” Zvinhu zvitatu zvemutsara uyu zvakakosha. Kutanga, kana rubhabhatidzo rwusingakoshi kuti uponeswe, sei zvakataurwa nezvekutendeuka kwomurindi wejeri? Kuregererei kungopfuurira murondedzero kumugumisiro wokutendeuka—kureva, zvimwe zvinoratidza kuti akanga aponeswa zvino? Kana rubhapatidzo rwusingakoshi, panzvimbo pokurava kuti, “Uye pakarepo iye nemhuri yake yose vakabhapatidzwa,” munhu angakarira rugwaro kuti, “Uye pakarepo iye nemhuri yake yose vakagamuchira Jesu soMuponesi wavo.” Chechipiri, murindi wejeri akawana kupi pfungwa yokuti aifanira kubhabhatidzwa? Yaifanira kuve yakabatanidzwa mu“kutaura shoko raShe” kwaPauro kwaari. Asi kana murindi wetorongo aisagona kuponeswa kutozosvikira Pauro “ataura shoko raShe” kwaari, uye kana Pauro akabatanidza mu“shoko raShe” dzidziso yorubhapatidzo, ipapo kunoreva kuti ruponeso rwomuchengeti wetorongo rwakatsamira murutivi parubhapatidzo. . Chechitatu, nei “pakarepo”? Vakawanda vari muchiKristu vanomirira vhiki, mwedzi, kana kuti kupfuura vasati vabhabhatidza vatendi. Sei murindi wejeri akabhabhatidzwa pakarepo pakati pehusiku? Zvazvinoreva ndezvokuti kubhabhatidzwa kunonyanya kukosha uye ndekwekukurumidzira kupfuura zvinofungwa nevakawanda mazuva ano.

(3) Papfundo rino murondedzero yaRuka, tinoziviswa kuti murindi wetorongo akapinza Pauro naSirasi mumusha make, uye ipapo akavagadzirira zvokudya. Zvadaro, tinoudzwa kuti murindi wejeri “akafara” (ndima 34). Rugwaro rwacho runoratidza rini kuti murindi wejeri akaratidza zviratidzo zvomufaro nomufaro (izvo zvinongotevera kutendeuka)—asati abhabhatidzwa kana kuti abhabhatidzwa? Mushure mekubhabhatidzwa! Zvamazvirokwazvo, nguva dzose kufara kuchinongedzerwa kwazviri munhoroondo dzokutendeuka dzeMabasa, nguva dzose pashure porubhapatidzo (somuenzaniso, 2:46—“kufara”; 8:39—“kufara”).

(4) Chinhu chiri chose kusvika papfundo rino chinotungamirira munhu kumhedziso yokuti rubhapatidzo rwakanga rwuri rutivi uye rutivi rwokutendeuka kwomurindi wetorongo, uye rwakatangira ruponeso rwake sechiito chokupedzisira. Nyatsotarisa mutsara uri mundima 34: “watenda muna Mwari.” Hechino chiratidzo chakajeka, chokuti murindi wejeri akanga zvino ave mutendi akaponeswa. MuchiGiriki, mashoko okuti “akatenda” (pepisteukos) ari muchimiro chechimiro chakakwana. Hapana chirevo chechirungu chinoenderana nechiGiriki chakakwana. Funga nezvetsanangudzo pfupi inotevera yevazivi vegirama yechiGiriki Dana naMantey.

Yakakwana inguva yechiito chakakwana. Chinonyanya kukosha ndechekufambira mberi kwechiito kana nyika kusvika pakuguma uye kuvapo kwemigumisiro yacho yapera. Kureva kuti, tinoona chiito sechigadzirwa chapera…. Zvinoreva maitiro, asi unoona maitiro iwayo seasvika pakupedzwa kwawo uye aripo panguva yakapera (1927, p. 200).

Nyanzvi yechiGiriki Ray Summers akapa imwe tsananguro inobatsira yenguva yechiGiriki yakakwana:

[I]noratidza chiitiko chinopa mhedzisiro yehuvepo. Chinonyanya kusimbiswa kwechiitiko pazvinozoitika pakuva munhu. Zvinobatanidzwa muchiGiriki chakakwana ipfungwa nhatu: chiito chiri kuenderera mberi, kusvika padanho rekupedzisira, chiripo semugumisiro wakapera. Saka zvinorevesa maitiro asi zvinotarisa maitiro seasvika pakupedzwa uye aripo senyika yakapera (1950, peji 103, takatsveyama mumutauro wepakutanga).

Tichifunga nezvechirevo chechiito chechiGiriki chakakwana, Ruka akanga achitaura kuti murindi wejeri akaita zviito zvakawanda zvisati zvazotaurwa kuti aiva nokutenda kunoponesa muna Mwari. Kutenda kwake kwokutanga kwakauya somuuyo wokunzwa Shoko raShe richiparidzirwa kwaari, kwakatungamirira kukupfidza kwake (sezvakaratidzirwa nokupinda kwake maronda aPauro naSirasi), uye ipapo kwakaguma norubhapatidzo rwake mumvura—kuunza kutenda kwake kumhedzisiro. Apa bedzi ndipo paishandiswa vara rechiGiriki kuratidza kuti murindi wetorongo ainge zvino vamira muchimiro chakakwana chokutendeuka. Ruka akanga akangwarira kuti arege kudana murindi wejeri so“mutendi” kusvikira zvose zvinodiwa kuti munhu aponeswe apedzwa, nokudaro achisvitsa kutenda kwake. Ichi chicherechedzo chakabvumwa naR.J. Kuziva paaive purofesa weNew Testament Exegesis paKing’s College muLondon: “[A]noti pepisteukos, chiito chakakwana, anoratidza kuti uku kuzara kwomufaro kwakakonzerwa nekutenda kwake kwakazara; waive mufaro weMweya Mutsvene wakatevera kubhabhatidzwa kwake” (2:353, muzvinyorwa zvakatsveyama).

Kunzwisisa uku kwenhoroondo yokutendeuka yomuchengeti wetorongo weFiripi inopindirana zvakakwana nedzimwe nhoroondo dzokutendeuka dzinopiwa muna Mabasa (semuenzaniso, Mabasa. 2:38; 3:19; 8:12-13, 36-39; 9:18; 10; 47-48; 16:15; Testamende Itsva inotaura kunyudzwa mumvura sechinhu chenguva apo Mwari anochenesa mweya wakasvibiswa nechivi chemutendi anotendeuka neropa raKristu (cf. Mabasa. 22:16; VaRoma 6:3-4).

ZVINYORWA

Dana, H.E. naJulius Mantey (1927), A Manual Grammar of the Greek New Testament (Toronto, Canada: Macmillan, 1957 kudhindwazve).

Kuziva, R.J. (hapana zuva), The Expositor’s Greek Testament: The Acts of the Apostles, ed. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Ramsay, William (1897), St. Paul the Traveler and the Roman Citizen (Grand Rapids, MI: Baker, 1962 kudhindazve).

Summers, Ray (1950), Essentials of New Testament Greek (Nashville, TN: Broadman).

Yakabudiswa 30 Gunyana 2004

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→