Menu

Jesu Angave Mwari Sei Kana Akaonekwa NeMunhu

Maererano neZvapupu zvaJehovha, chimwe chezvikonzero nei Jesu aisagona (uye haakwanisi) kuva Mwari ndechokuti Jesu akaonekwa nevanhu. Nzvimbo yepaIndaneti yepamutemo yeZvapupu zvaJehovha (www.watchtower.org) inoratidza kuti “[M]wanakomana waMwari, iye [Jesu—EL] haangavi Mwari pachake, nokuti Johani 1:18 inoti: ‘Hapana akamboona Mwari’ ” (“Bhaibheri Rinotii…,” 2000). Dambudziko nekufunga kwakadaro riri paviri.

Kutanga, inofuratira chokwadi rokuti munhu akaona Jesu bedzi (“Shoko”—Johane 1:1) pashure pokunge “Shoko rava nyama rikagara pakati pedu” (Johane 1:14). Akauya ari muchimiro chakafukidzwa. Hapana munhu ati amboona Jesu mumufananidzo Wake wechokwadi (kureva, somunhu womweya—Johani 4:24—mukubwinya Kwake kwose nokubwinya). Mutsamba yake kuchechi yeFiripi, muapostora Pauro akataura kuti Kristu—Uyo akanga avapo kudenga “akaita saMwari”—“akazviita asina mukurumbira,” uye akapfeka “kufanana nevanhu” (VaFiripi 2:6-7). Vanhu vakaona mufananidzo waMwari sezvo Jesu aigara pano muchimiro chenyama. Vanhu vakaona “Shoko” iro “rakava nyama.” Asi hapana munhu ati amboona mufananidzo waMwari wechokwadi, wakakwana (soMunhu womweya).

Chinetso chechipiri chokuramba kweZvapupu zvaJehovha umwari hwaJesu (hwakavakirwa pakuti “hakuna munhu akamboona Mwari”) nderokuti nharo dzazvo dzinoparara apo kuoneka kwaJehovha Mwari kumunhu kunorangarirwa. Zvapupu zvaJehovha zvinotenda kuti Jehovha ndiMwari uye “ndiro zita raMwari wechokwadi chete” (“Kuzivisa…,” 2002). Mukuwirirana nedzidziso yavo, Jehovha, kwete Kristu, ndiye Mwari Wamasimba ose. Asi, munhu aona Jehovha. Genesi ganhuro 18 ine nhambo apo “Jehovha akazviratidza” kuna Abrahama pedyo neMara (ndima. 1). Jehovha akataura zvakananga naAbrahama (ndima. 13), uye mushumiri waMwari akatendeka “akamira pamberi paShe” (ndima. 22). Ndima yokupedzisira yaGenesi 18 inoti: “Jehovha akabva angopedza kutaura naAbrahamu. Abrahama akadzokera kunzvimbo yake” (ndima. 33). Kudai Zvapupu zvaJehovha zvaiwirirana nenharo yazvo, Jehovha aisagona kuva Mwari Wamasimba ose nemhaka yokuti munhu akaona Jehovha. Kana Johane 1:18 neimwe nzira ichirambidza Jesu kuva Mwari, inofanirawo kurambidza “Jehovha” kuva Mwari, nokuti vose vakaonekwa. Chinofanira kunzwisiswa nevadzidzi veBhaibheri ndechokuti munhu akangoona zviratidzo zvaMwari (kureva, munyama yomunhu, kana kuti pakati pegwenzi rinopfuta moto— Eksodho 3:2, zvichingodaro); haasati amboona Mwari (Baba kana kuti Mwanakomana) mumufananidzo Wake wechokwadi womweya.

[Cherekedza: Kana ungada kuravazve pamusoro penhau inoti “Munhu Akamboona Mwari Here?” woongorora kupokana kunonzi kuri pakati pendima dzakadai saJohani 1:18 naEksodho 33:11, tinya panonzi: https://www.apologeticspress.org/AllegedDiscrepancies.aspx?article=2682.] 

REFURENZI YEZVINYODRWA

“Kuziva Mwari Wechokwadi Bedzi,” (2002), [On-line], URL: http://www.watchtower.org/library/g/1999/2/8/article_04.htm, yakatanga kubuda Mukai!, Kukadzi 8, 1999.

“Bhaibheri Rinotii Pamusoro paMwari naJesu?” (2002), [PaIndaneti], URL: http://www.watchtower.org/library/ti/index.htm.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→