Menu

Jesu Akaita Zvishamiso Here Kana Kuti Kwete

Mumwe murume akanga achinetseka nekutenda kwake mukukanganisa kweBhaibheri nguva pfupi yadarika akasangana nemahofisi edu achibvunza kuti nei Jesu akaudza vanyori nevaFarisi kuti “hapana chiratidzo chichapiwa chizvarwa ichi” (Mako 8:12; tarisa. Mateu 12:39; 16:4; Ruka 11:29). Sezvo mamwe magwaro achidzidzisa zvakajeka kuti Jesu akaita “zviratidzo zvizhinji” (Johani 12:37; 20:30-31; 3:2; Mabasa 2:22) Jesu aigona sei kutaura chokwadi uye nomutoo usingachinjiki kuti, “hapana chiratidzo chichapiwa kwairi? chizvarwa”? Sekureva kwevamwe vatsoropodzi veBhaibheri, Jesu aive muporofita wenhema sezvo “kufanotaura Kwake kuti hakuna chiratidzo chaizopihwa kuchizvarwa ichocho inhema” (McKinsey, 1995, p. 114; tarisa. Wells, 2010). MuKristu angapindura sei nenzira ine mufungo uye nenzira yeBhaibheri kuzvibvumikiso zvakadaro?

Nenzira inosuruvarisa, vatsoropodzi veBhaibheri (uye mamwe maKristu) vanofarira kuzvidza mashoko akapoteredza umo kutaura kweBhaibheri kunowanikwa. Asi, hapana chirevo chinogona kunzwisiswa zvakanaka pasina rumwe rudzi rwemashure kana ruzivo rwemamiriro ezvinhu. Mashoko anoreva zvinhu zvakasiyana zvichienderana nekuti anotaurwa sei, rini, uye kupi. Nhamba dzekutaura dzakawanda mutsika dzese pasi rese (tarisa, Lyons, 2010). Vanhu vechokwadi, semuenzaniso, vanga vachitamba, vachiwedzeredza, uye vachishandisa kunyomba kwezviuru zvemakore (tarisa. Jobho. 12:2; Mapisarema. 58:3), nguva yese iyi vachitarisira kuti vateereri vavo vadudzire mutauro wavo nemazvo, uye pasina kupomerwa nhema. Nehurombo, vanopokana nekufemerwa kweBhaibheri vanowanzofuratira ruzivo rwakawanda runodiwa kuti unzwisise Rugwaro zvakanaka.

Jesu paakatanga kutaura kuti, “hapana chiratidzo chichapiwa” kuchizvarwa chino (Mateu 12:39; Ruka 11:29) Akanga achangobva kuporesa munhu akanga ari bofu, mbeveve, uye akanga akagarwa nedhimoni (Mateu 12:22) Ruka 11:14). Cherechedza kuti, panzvimbo pokubvuma kuti chishamiso chikuru chakaitwa naJesu chakanga chiri chibvumikiso choumwari Hwake (Johane 20:30-31), vaFarise vane mwoyo mikukutu vakapomera kuti simba Rake rakabva kuna dhiabhorosi (Mateo 12:24). Havana kungotsauka kubva kuna Jesu; vakatendeuka madhigirii 180 kubva kunzira iyo zvishamiso zvakadaro zvaitungamirira vanhu vakatendeseka uye vane mwoyo yakanaka vaitsvaka chokwadi. Uye vavengi vaJesu vakanga vasina kungoona chishamiso chimwe chete. Pakutanga muna Mateo 12, Jesu akanga aporesa murume akanga ane ruoko rwakakokonyara (ndima. 9-13). VaFarisi vakaita sei panguva iyoyo? Pane kubvuma simba raKristu, “vakarangana pamusoro pake kuti vangamuparadza sei” (ndima. 14). Chokwadi ndechokuti panguva iyi muushumiri hwaJesu akanga atoita zvishamiso zvakawanda (Mateo 11:4-5), uye vazhinji vevanyori nevaFarisi vakaramba zvachose kutenda maari (tarisa. Mateu. 9:32-34) ) Zvisinei nezvakaitwa kana zvakataurwa naJesu, vamwe vavengi vake vaisazombogutsikana (tarisa Mateu. 12:31-32; tarisa, Butt, 2003).

Saka Jesu airevei paakataura pazviitiko zviviri zvakasiyana kuti “hapana chiratidzo” chaizopiwa “chizvarwa chino” kunze “kwechiratidzo chomuprofita Jona” (Mateu 12:39; 16:4; Mako 8:12; Ruka 8:12; 11:29)? Jesu akanga achipindura chishuvo chevaFarisi chokuona chiratidzo. Asi vakanga vatoona uye vanzwa nezvezvishamiso zvakawanda zvaJesu. Vaida chimwe chinhu “zvimwe.” Vakatsvaka “chiratidzo chinobva kudenga” (Ruka 11:16; Mateu 16:1; Mako 8:11). Isu tingasaziva chaizvo kuti vavengi vaJesu vairevei neizvi. Chatinoziva ndechekuti ari Panyika Jesu akaratidza simba Rake pamusoro pezvisikwa, zvirwere, dhimoni, uye rufu (tarisa. Lyons naButt, 2007), asi vaFarisi vakati vaida zvimwe. Zvinoita sezvakataurwa naBurton Coffman, “zvaireva zvinoshamisa zvinoshamisa zvisina kunaka asi izvo zvaizofadza kuda kuziva kwevanhu” (Coffman, 1984, p. 179). Zvisinei, Jesu aigara achiramba kuita zvishamiso zvakadaro. Akaramba kushandura matombo kuti ave chingwa kana kusvetuka kubva pamusoro petemberi nekuti Satani akamupikisa kuti aite kudaro (Mateo 4:1-7). Jesu angadai akaita chishamiso chipi nechipi chaaida—kungava paakaedzwa naSatani, achisundwa naHerodhi (Ruka 23:8-12), kana kuti kuedzwa nevaFarisi. Aigona kudhonzera tsuro kubva muheti nechinangwa chekusekesa vanhu. Aigona kushandura vavengi vake vechiJudha kuita matombo kana kupa munhu maziso matatu. Angadai akarayira kuti kunayisa chaiko katsi nembwa. Aigona kudai akatungidza nguo dzevaFarisi nemwoto nomuromo weminwe yake ndokuvaudza kuti hero yaizopisa zvakapetwa kagumi. Angadai akaita zvishamiso zvinoverengeka. Asi vaFarise vasina kutendeseka vaisazoona chimwe chazvo (ndiko kuti, “hapana chiratidzo [chakadai] chichapiwa”).

Chiratidzo chipi chaizopiwa? Kunze kwemarudzi ezvishamiso izvo vavengi vaKristu vakanga vatoramba, chimwe chiratidzo chimwe chete chakaprofitwa naJesu chaiva “chiratidzo chomuprofita Jona” (Mateu 12:39; 16:4; Ruka 11:29)—rufu rwaJesu, kuvigwa kwake, kana kuti kuvigwa. nokumuka.

Chokwadi, Jesu akaita zvishamiso. Uye kunyange zvazvo Jesu “akazvininipisa… akatora mufananidzo womuranda” (VaFiripi 2:7-8) Akaramba kupinda pamwero wakaderera, wakasvibiswa nokusingaperi wevavengi Vake. Haana kuita chishamiso chaidiwa nevaFarisi. Asi usakanganise, Akashanda zvakawanda zvemhando iyo inopa vanhu vane mwoyo yakatendeseka humbowo hwakakwana kuti vasvike kumhedziso yokuti Iye, zvechokwadi, “Kristu, Mwanakomana waMwari” (Johani 20:30-31).

REFURENZEI YEZVINYORWA

Butt, Kyle (2003), “Kutuka Mweya Mutsvene—Chivi Chisingaregererwi,”  https://apologeticspress.org/articles/2272.

Coffman, Burton (1984), Matthew (Abilene, TX: ACU Press).

Lyons, Eric (2010), “Vane ‘Gumi neVaviri,'”  https://apologeticspress.org/article/177.

Lyons, Eric naKyle Butt (2007), “Iwo Mabasa Chandinoita Anondipupurira,” Chikonzero neZvakazarurwa, 26[3]:17-23, Kurume,  https://apologeticspress.org/articles/2857.

McKinsey, Dennis (1995), The Encyclopedia of Biblical Errancy (Amherst, NY: Prometheus).

Wells, Steve (2010), “Jesu Akaita Zviratidzo Zvakawanda Nezvishamiso?” http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/signs.html.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→