Menu

Iyo Vasingatendi Mukusika KwaMwari Vanozvipokana

Kana ikanyatsoongororwa, kukanganisa nguva dzose kunozviratidza kuburikidza nerumwe rudzi rwekuzvipokana. Chokwadi chega chinomira muyedzo wekuongorora. Mumwe muenzaniso wakadaro unosimbiswa pakurangarira puranga rinokosha renzvimbo yomunhu asingatendi kuvapo kwaMwari.

Asingatendi kuvapo kwaMwari anoti, “Ndinoramba kurangarira kudavira muchinhu chipi nechipi chisiri chomusikirwo—chine tsananguro yacho isingawaniki muchisiko. Zvose zvinofanira uye zvinogona kutsanangurwa kuburikidza nemaitiro echisikigo. ” Saka, maererano neasingatendi kuvapo kwaMwari, kuvapo kwechinhu chiri chose chiri muChisiko Chose kunofanira kutsanangurwa nenzira yomusikirwo—hapana chinhu chisiri chomusikirwo (somuenzaniso, Munhu asingaoneki) chinogona kurangarirwa mukuenzanisa. Vezvrdzidziso yebhiyoroji Robert Hazen, akagamuchira Ph.D. rezvechimiro chenyika. Sayenzi kubva kuHarvard, inyanzvi yekutsvagisa kuCarnegie Institution yeWashington’s Geophysical Rabhoritori uye purofesa wePasi Science paGeorge Mason Univhesiti. Muhurukuro dzake dzakatevedzana, Yemavambo ehupenyu, Hazen akati:

Muchikamu chino chezvidzidzo ndinofungidzira kuti hupenyu hwakavapo neimwe nzira yakasikwa. Ndinoti hupenyu hwakamuka nenhevedzano yezviitiko zvinonyatsoenderana nemitemo yechisikigo yekemetsiri nefizikisi. Mukufunga uku ndakafanana nemamwe masayendisiti mazhinji. Ndinotenda kuti kune matenga anorongwa nemirairo yakasikwa iyi. Semamwe masayendisiti, ndinovimba nesimba rekuona uye kuedza uye kufunga kuti ndinzwisise kuti cosmos yakazova sei sezvairi (2005, emp. anovedzera).

Dambudziko nderekuti pakubata chinzvimbo ichi, nyanzvi yezvisikwa inokurumidza kupinda mumadziro echokwadi chesainzi chinopokana nazvo. Mitemo yesainzi ziviso yepamutemo yezvakabvumikiswa, nguva nenguva kuburikidza nesainzi, kuti zviitike muzvarirwo pasina mutsauko. Nyanzvi yezvakasikwa haigoni kubata maonero anopesana nemitemo yezvakasikwa uye kwete panguva imwe chete anozvipikisa pachake. Asi iyi ndiyo nzvimbo chaiyo iri musayendisiti. Anofanira kutaura tsananguro isingaenderane nemasikirwo ezvinhu zvakawanda zvatinowana muChadenga. Semuyenzaniso, tsananguro yenyanzvi yezvakasikwa nezvekwakabva zvinhu nesimba (kureva kuti, chizvarwa chinongoerekana chaitika kana kuvapo nekusingaperi) haisi yepanyama (kureva, zvinopesana neMutemo vekutanga nevechipiri veSayenzi yekushandurwa pakati pekupisa nemamwe marudzi esimba.; (ona Miller, 2007). Nyanzvi yezvakasikwa inofanirwa kuramba ichizvipikisa nekutaura tsanangudzo isiri yezvakasikwa yekwakabva upenyu (kureva, Mavambo ezvipenyu kubva kuzvinhu zvisina upenyu; genesis yakadai isingabatanidzi chiito chevabereki vapenyu, zvinopesana neMutemo weMavambo ehupenyu; (ona Miller, 2012). Uye zvakare, muongorori wezvisikwa anofanira kuzvipikisa nekutaura kuti marudzi akasiyana-siyana ezvisikwa zvipenyu anogona kupa mamwe marudzi ezvisikwa zvipenyu kuburikidza nekushanduka-shanduka-gakava iro, kusiyana nekushanduka-shanduka, harina kumboonekwa kuti riitike muzvisikwa (ona Thompson, 2002) Mavambo ezvipenyu kubva kuzvinhu zvisina upenyu; genesis yakadai isingabatanidzi chiito chevabereki vapenyu, kugadzirwa kwesimba kunongoerekana kwaitika, kusaguma kwezvinhu, uye kushanduka-shanduka kukuru ose mazano asiri emusikirwo sezvo asina kumboonekwa achiitika muzvisikwa, asi anokosha kumaonero asiri emuzvarirwo. Zvichitaurwa zviri nyore, chinzvimbo cheasingatendi kuti kuna Mwari chinozvipikisa.

Maonero enyika anofambirana neumboo—ihwo husiri kuzvipikisa—kutenda kwechiKristu sezvinotsanangurwa pamapeji eBhaibheri. Nyanzvi yezvakasikwa haigoni kutsanangura Nyika pasina kuvimba nenzira dzisiri dzomusikirwo. Anoda kuti zvose zvakasikwa haana dambudziko netsananguro dzisiri dzomusikirwo, sezvo Bhaibheri richitaura zvakajeka kuti Mwari Munhu ane simba guru akasika Chisiko Chose noupenyu. Chokwadi hachimbozvipikisa. Kana ikaongororwa, inogara ichibuda pamusoro. Kana munhu akasarudza kurwisana naro, pakupedzisira achakuvadzwa. “Benzi rakati mumwoyo maro, ‘Hakuna Mwari’” (Mapisarema 53:1).

REFURENZI YEZVINYORWA

Hazen, Robert (2005), Mavambo eHupenyu, hurukuro-yakatepa (Chantilly, VA: The Teaching Company).

Miller, Jeff (2007), “God and the Laws of Thermodynamics: A Mechanical Engineer’s Perspective,” Chikonzero & Zvakazarurwa, 27[4]:25-31, April, /articles/3293.

Miller, Jeff (2012), “Mutemo weBiogenesis [Zvikamu I & II],” Chikonzero & Zvakazarurwa, 32[1/2]:1-11,13-22, Ndira-Kukadzi,  https://apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4165&topic=93.

Thompson, Bert (2002), Nyaya yeSainzi Yekusika (Montgomery, AL: Apologetics Press).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→