Menu

Ita Zvakanaka Pakududzira Bhaibheri

Vanhu vekuAmerica vemuzana ramakore rechimakumi maviri nerimwechete havafungi zvakanyanya nezvekupokana kwekutaura kwedu kune avo vasina kujairana nechirungu chemazuva ano chekuAmerica. Kutyaira pamapaki uye kupaka panzira dzinoita sezvisina musoro zvichipihwa tsananguro dzekupaka nekutyaira. Kugamuchira kutumirwa kubva kumarori uye zvinotakura kubva mungarava zvinonzwika zvisinganzwisisike zvakaenzana, asi kwete kune vekuAmerica. Tine tsoka dzinonhuwa nemhino dzinomhanya. Tinodya mahamubhega akagadzirwa nenyama yemombe nemahotidhogi nenyama dzenguruve. Zvakare, isu tinotyaira mumigwagwa mikuru isingamboyambuki mune dzimwe nyika (semuenzaniso, yeHawaii yepakati H1), uye isu takarongedzerwa kuverenga kuitwa kwekumhanya sezviratidzo “zvishoma”.

Imwe yemibvunzo yakaoma kwazvo inobvunzwa nevanhu vekuAmerica ndeyekuti, “Iwe hauna kuzviita, wadaro?” Tinofanira kupindura sei mubvunzo wakadaro? Tinowanzoti “Aiwa,” asi tichireva kuti “Hongu,” uye kana tichireva kuti “Aiwa,” tinoti “Hongu.” Nguva pfupi yapfuura ndakabvunza vanakomana vangu vaduku vaviri mubvunzo wakafanana. Mumwe akati, “Kwete” mumwe akati “Hongu,” asi vaireva zvimwe chete. Vakangoshaya kuti vopindura sei mubvunzo wakadaro. Kana munhu ambomira kuti atarise zvirungamutauro zvakawanda zvinoshandiswa nevanhu vekuAmerica mukukurukurirana, anoremerwa nehuwandu hwemakangaidzo dzatinogara tichideedza.

Zvinokosha kuti vadzidzi veBhaibheri vazive kuti vanyori vakafuridzirwa vakashandisawo zvirungamutauro zvakawanda. Kana tikatadza kuziva madimikira aya, nokusaziva tingasvika pamhedziso yakafanana neyakafungwa nevashori veBhaibheri vakawanda—yokuti vanyori veBhaibheri vakakanganisa. Chaizvoizvo, “zvikanganiso” ndezvomuturikiri, kwete zvaMwari kana kuti zvevanyori Vake. Vanhu vasina chokwadi pavanotaura kuti Jesu akanyepa paakati aizomuka kubva muguva “pashure pemazuva matatu” (Mako 8:31), nokuti pane dzimwe nguva Akaratidza kuti aizomuka “zuva rechitatu” (Mateu 16:21; 17) Pavanoti Jesu aizomuka muguva. 23; 20:19; tarisa. Mabasa. “Mushure memazuva matatu” uye “nezuva retatu” kazhinji zvaireva chinhu chimwe (tarisa. 2 Makoronike. 10:5, 12; Genesi 42:17-18; Esteri 4:16-5:1). Kunyange vavengi vaJesu vomuzana remakore rokutanga vakashandisa mashoko aya nenzira yakafanana (Mateu 27:63-64). [TARISA: Kuti uwane tsananguro izere, ona  https://www.apologeticspress.org/articles/570).]

Vamwe vatsoropodzi vaKristu vanoshora Jesu nokuda kwokudaidza mai vake kuti “mukadzi” muna Johane 2:4. Sezvinobvira, Mwanakomana waMwari haasati aizoshandisa zita rakadaro nenzira yokuzvidza yakadaro. Asi chokwadi, zvisinei, kunyange zvazvo kutaura uku kunganzwika sekusaremekedza muzana remakore rechi21, makore zviuru zviviri zvapfuura kwakashandiswa nenzira ine ruremekedzo zvikuru (tarisa. Mateu. 15:28; Johani. 19:26; 20:15).

Kudai vatsoropodzi veBhaibheri vakambomira kuti vafunge nezvokuwanda kwezvirevo zvatinoshandisa zuva nezuva (izvo kune vamwe zvinonzwika zvinokangaidza zvikuru, uye zvinopokanidzana zvikuru kwazvo), sezvingabvira misiano inofungidzirwa mishomanene zvikuru ingaitwa mukurwisana neBhaibheri. Maonero akanaka eMagwaro ndeokuti anorangarira zvirungamutauro zvaro zvakawanda, pane kungofungidzira zvakaipa zvevanyori varo.

Yakabudiswa Kubvumbi 15, 2007

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→