Menu

Gakava Rerunako Rwekuvapo KwaMwari

Iro Gakava Rerunako rwekuvepo kwaMwari dzimwe nguva inoonekwa sekuwira pasi pegakava rekugadzira kuvapo kwaMwari (iyo Nhaurirano yeGakava). Iyo nharo inosimbisa chokwadi chekuti runako ruripo, uye zvakanyanya, kugona kukoshesa kunaka kuripo. Kusatenda Mwari hakugoni kutsanangura zvakakwana kuonga uku mumhando dzakasiyana-siyana kunowanikwa, nokuti kuonga ikoko, nemukuru, hakuna mukana wekushanduka-shanduka. Saka, gakava rinotaura kuti kuvapo kwerunako kunoratidza kuti Mwari anofanira kuvapo Ane hanya neKusika Kwake uye anoda kutipa mufaro nemufaro.

Charles Darwin akaziva Iro Gakava reRunako sekutyisidzira kudzidziso yekushanduka-shanduka. Mubhuku rinonzi Origin of Species, akati, “Vamwe vanyori vanodavira kuti zvivako zvakawanda zvakasikirwa runako, kufadza munhu kana kuti Musiki…kana kuti kungosiyana-siyana….  Dzidziso dzakadaro, kana dziri dzechokwadi, dzinogona kuuraya zvachose dzidziso yangu.”1 Nei? Nemhaka yokuti mhindumupindu haigoni kutsanangura chikonzero nei chimwe chinhu chingava chakaisvonaka nokuda kwokubetserwa bedzi kwavamwe. Maererano naDarwin, “Kusarudzwa kwechisikigo hakugone kuburitsa chero shanduko mumhando ipi neipi yemhando chete nekuda kwerumwe rudzi…. Asi kusarudzwa kwezvinhu zvakasikwa kunogona uye kunowanzoita zvinhu zvinokuvadza zvakananga mamwe marudzi.”2 Mhindumupindu “kupona kwevakasimba zvikuru” uye “vakasimba vanorarama.” Ihondo ine udyire, ine ropa yevakasimba kuti vapone. Hazvisi zvekubatsira vamwe. Naizvozvo kana mhindumupindu yomusikirwo (ndiko kuti, kusadavira kuvapo kwaMwari) iri yechokwadi, kushandura muitiro kunofanira kuva nebetsero youdyire—kwete nokuda kwokubetserwa kwavamwe.

Naizvozvo Darwin akabvuma, kuti: “Kudai kwaigona kubvumikiswa kuti rutivi rwupi norwupi rwomuumbirwo worudzi rupi norupi rwakanga rwaumbwa nokuda kwokunakira bedzi rumwe rudzi, rwaizoparadza rondedzero yangu, nokuti yakadaro yaisagona kuva yakaitwa kupfurikidza nokusarura kwomusikirwo.”3 Mukutaura kumwe cheteko, zvisinei, akabvuma achitsoropodza: “Ndinobvuma zvizere kuti zvivako zvizhinji hazvina basa rakananga kuna vanazvo.” hazvibatsiri zvachose kwavari! Mhinduro yake ku“dambudziko” rorunako kwaiva kungofungidzira kuti zvinhu zvakanaka zvinofanira kunge zvakangoitika netsaona kana kuti zvimwe zvaibatsira chisikwa neimwe nzira pane imwe nguva kare, kunyange zvisiri nhasi.

Vasingatendi kuvapo kwaMwari nhasi vanoratidzika kuva vanobvuma kuti mhinduro yaDarwin kuAesthetic Argument yakanga isingagutsi. Vanowanzopindura “dambudziko” rorunako nokutaura kuti runako rwakangoerekana rwavapo muzvisikwa zvakasiyana-siyana ndokuzoramba rwuri muzvisikwa izvozvo nokuti rwakavabatsira ivo pachavo kuwana wokuroorana naye—kusarudza bonde. Zvisikwa izvozvo zvakaisvonaka zvaizoita kuberekana kakawanda, zvichichengeta majini “akanaka” ari “mapenyu.” Darwin, zvisinei, haana kubvumirana neizvi kufunga. Akati, “Zvinoitwa pakusarudzwa kwepabonde, kana zvichiratidzwa murunako kuti zvikwezva vakadzi, zvinogona kunzi zvinobatsira pamwe nepfungwa yekumanikidzirwa…. [Che]ro zvimiro zvino hazvina hukama hwakananga nemaitiro ehupenyu hwemarudzi ega ega.”5 Nemamwe mashoko, Darwin akaziva kuti, kunyange zvazvo kusarudza zvepabonde kungabatsira kutsanangura dzimwe nyaya dzerunako, hakutombotsananguri mienzaniso yose. zverunako zvatinoona muumambo hwemhuka. Uye kubvuma ikoko kunosimbisa chokwadi chekuti vasingadaviri Mwari havasati vapindura zvakakwana kune veGakava reRunako.

Kunze kwechinhu ichocho, funga: kusarudzwa kwepabonde kunoedza kutsanangura kuti sei mhuka dzakanaka dzichiwanzo “kunamatira,” asi zvinopesana hazvifaniri kuva zvechokwadi here? Mhuka “dzakashata” dzaisafanira kufa here sezvo dzakanga dzisinga“fadzi pameso”? Sei mhuka dzisina kunaka kumativi ose, mushure me”mamiriyoni emakore” ekugadzirisa? Maererano nechinyorwa chezvicherwa, zvisikwa “zvakashata” zvakawanda zvakavapo kubvira pazvakatanga kuitika uye hazvina kuchinja—muzviitiko zvakawanda, kwe“mamiriyoni emakore,” maererano nerondedzero yenguva yemhindumupindu. Havana kuchinja, asi havasati vafa, seizvo mhindumupindu ingafanotaura kuti vanofanira. Vatendi veBhaibheri vanogona kutsanangura kuti sei zvinhu “zvakashata” zvingavepo (semuenzaniso, mhedzisiro yechivi, Genesi 3:18; kuenderera mberi kwemajini semugumisiro wekudzingwa muMuti weHupenyu, Genesi 3:22-24). Asi mhindumupindu haizofanotaura runako rwakawanda murudzi rwemhuka here kana kusarudzwa kwepabonde kuri iyo ine simba, inoburitsa runako nzira yainoshuvira kuva?

Uyezve, ramba uchifunga kuti kusarudzwa kwepabonde hakugoni kushanda kusvikira kunaka kwavapo pakutanga. Darwin haana kukwanisa kugovera nzira iyo mhuka yaizo“kura” nayo hunhu hutsva hwaizoita kuti inake. Kuchinja kusingaite, semuenzaniso, hakugone kugadzira ruzivo rutsva rwemajini—uye ruzivo rutsva rwemajini runodiwa kutsanangura runako pakanga pasina runako. Nemamwe mashoko, kunyange kudai mhinduro yake kuGakava Rerunako raigona kutsanangura chikonzero nei runako ruripo muumambo hwemhuka, haana kutsanangura kuti mhindumupindu yaigona sei kusika runako pakutanga. Akaedza kutsanangura kuti runako rwaizopindirana sei ne“kurarama kwevakasimba kwazvo,” asi haana kutsanangura kusvika kwevakasimba zvikuru pakutanga. Kunyange zvazvo tava nemakore anenge 150 kubva muDarwin, vezvemhindumupindu havasati vawana mhinduro kumubvunzo iwoyo unokosha.6

Zivawo kuti vasingadaviri kuvapo kwaMwari vemazuva ano vanoedza kupindura “munwe” mumwe chete weGakava Rerunako —kureva kuti nei dzimwe mhuka dzakanaka dziriko. Kusarudzwa kwepabonde hakutsananguri zvakakwana kuti nei orchestra inoridza Johann Pachelbel’s Canon muD Major yakanaka kwazvo zvokuti inogona kugadzira mhinduro yemanzwiro; nei zvimwe zvinhu zvisina kunaka kwauri (uye dzimwe nguva zvakakunakira) zvinoravira zvakanaka kana kunhuwa zvakanaka; nei zvimwe zvinhu zvichinzwa zvakanaka—zvakare, kunyange kana zvisingawanzokubetsera; sei kutarisa kubuda kwezuva, mapopoma, kana gungwa kuchigona kutipa mufaro wakadaro. Mienzaniso yakadaro yerunako inosimbisa chikamu chakakosha cheGakava reRunako. Vasingatendi kuti kuna Mwari vanokakavara kuedza kutsanangura kuti nei zvisikwa zvakasiyana-siyana zvakanaka, asi mubvunzo uripo ndewokuti, sei tichiona chimwe chinhu chakanaka pakutanga? Kunyange kana hunhu hwakanaka huchigona kushanduka netsaona muchisikwa chimwe, chimwe chisikwa, panguva imwe cheteyo, chinofanirawo kuvandudza kukoshesa kwerunako irworwo. Kunyange kana kusarudzwa kwomusikirwo kuchigona kutsanangura zvakakwana chikonzero nei chimwe chinhu chakaisvonaka chichida kurarama, hazvitsananguri chikonzero nei taizoona chinhu ichocho sechakanaka pakutanga. Kunyange zvazvo “runako ruri muziso romunhu anoona” uye naizvozvo munhu wose anosiyana pane zvinoumba “runako,” zvisinei, munhu wose ane unyanzvi hwakavakirwa hunovaita kuti vafungidzire hunhu hworunako.

Sei runako rwuripo? Nokuti Mwari ane simba rose ariko Anoda kupa vana vake zvinhu zvakanaka, sezvinoitwa nemubereki ane unhu hwakanaka; Ndiani anoda kuti vanhu vawane mufaro uye mafaro. Saka “akaita zvinhu zvose zvakanaka panguva yacho” (Muparidzi 3:11)—zvinhu “zvinofadza meso” (Muparidzi 11:7); vanhu vane “inzwi rinofadza uye vanogona kuridza mbira kwazvo” (Ezekieri 33:32); zvinhu “zvinonaka pakuravira kwako” (Zvirevo 24:13) uye “zvinonhuhwirira” (Rwiyo rwaSoromoni 2:13); zvinhu zvinoita “kunzwika kwokufara” (Pisarema 89:15). “Ravirai henyu muone kuti Jehovha akanaka; wakakomborerwa munhu anovimba naye. (Pisarema 34:8).

Mashoko Okupedzisira

1 Charles Darwin (1998), The Origin of Species (New York: Grammercy), p. 146.

2 Ibid.

3 Ibid., emp. akawedzera.

4 Ibid.

5 Ibid., emp. akawedzera.

6 Jeff Miller (2013), Science vs. Evolution (Montgomery, AL: Apologetics Press), shanduro yakadzokororwa.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→