Menu

Funga nezveChisiko ChaMwari—Funga NezvoUkuru hwaMwari

VaKristu vomuzana remakore rechi 21st vanofunga zvishoma nezvezvisikwa zvaMwari; nokudaro, tinofunga zvishoma nezvaMwari. Tinozvifarira zvikuru pachedu—zvirongwa zvedu, basa redu, tekinoroji yedu, mabasa edu epashure pechikoro, nezvimwewo, zvokuti tinowanzotadza kuona nyeredzi uye kunhuwidza maruva. Nhasi, zvichida kupfuura nguva ipi neipi munhau, munhu anopotsa zvinhu zvinoratidzika kuva zvakapfava muupenyu zvinofanira kutiparira kupfuurira kufungisisa ukuru hwoMusiki. Zvamazvirokwazvo, hakuna chinhu chinokosha zvikuru kuti maKristu afungisise pamusoro pacho kupfuura Shoko raMwari (Pisarema 1:2), asi pamwe chete nechizaruro chinokosha chaMwari (Shoko Rake), tinofanira kufungisisa pamusoro pokuti chizaruro chomusikirwo chinoshamisa chaMwari chinopupurira sei simba Rake risingagumi, kana kuti chizaruro chomusikirwo chinoshamisa chaMwari, ungwaru, nehanya.

Nguva nenguva, Gwaro Dzvene rinonongedzera kuzvisikwa zvaMwari soumbowo hwoukuru Hwake. Chifo chenguva yaJobho, Noa, uye kudzokera shure saAdhama, munhu akadzidza zvimwe zvinhu zvinoshamisa pamusoro paMwari kupfurikidza nokurangarira chisiko Chake chinoshamisa. Pauro akanyora kuti: “Kubvira pakusikwa kwenyika, iro simba rake risingagumi nouMwari hwake, iro simba rake risingagumi nouMwari hwake, zvinonyatsooneka, zvichinyatsonzwisiswa nezvinhu zvakaitwa.” (VaRoma 1:20 , NW).

Zvichida hapana rimwe bhuku reBhaibheri rinoita kuti munhu afungisise zvakadzama nezveukuru hwaMwari kupfuura bhuku reMapisarema. Asi, zvinofadza, kazhinji bhuku rimwe chetero rakafuridzirwa rinotendeudzira ngwariro yomunhu kuzvisikwa zvaMwari. MuPisarema rechi 8, somuenzaniso, wezvamapisarema akarumbidza zita rakaisvonaka raJehovha Uyo akaisa “mbiri Yake kumusoro kwamatenga,” Uyo akasika Mwedzi, nyeredzi, munhu, uye kunyange “mhuka dzesango, neshiri dzokudenga; nehove dzegungwa, dzinofamba munzira dzomugungwa.” Munyori wepisarema akati chii? “Haiwa Jehovha, Ishe wedu, zita renyu rakaisvonaka sei panyika yose! (Pisarema 8:9). Muna Pisarema 19:1 , tinoyeuchidzwa kuti “[denga] rinoparidzira kubwinya kwaMwari; uye denga rinoratidza basa ramaoko ake.” MuPisarema rechi 33, tinodzidza nezvechimwe chezvikonzero chinoita kuti vanhu vatye uye vamire vachitya Jehovha (33:8)—nokuti “matenga akaitwa neshoko raJehovha, uye nehondo dzacho dzose nesimba raro. mweya wemuromo wake…. Nokuti iye akataura, zvikaitika; Akarayira, zvikamira zvakasimba” (33:6, 9).

Funga nezvomugumo webhuku raJobho, apo Mwari akataura natateguru ari muchamupupuri. Pane kuudza Jobho zvikonzero chaizvoizvo zvokutambura kwake kwakakomba, Mwari akataura naye nezvechisiko Chake. Kuvambira muna Jobho 38:39 uye kupfurikidza nezvitsauko 39, 40, uye 41 , Mwari akataura kuna Jobho pamusoro pemhuka dzinoverengeka dzakasiana-siana, dzinosanganidira shumba, rukodzi, Bhehemoti, uye Revhiatani. Pazvinhu zvose izvo Mwari aigona kudai akaudza Jobho, Akashandisa mavhesi 77 achitaura nezvedzimwe mhuka dzaakasika. Akasarudza kudzidzisa Jobho nezvesimba Rake guru, anoziva zvose, uye hukuru zvikuru nokurondedzera dzimwe dzemhuka Dzake dzakaisvonaka.

Muprofita Isaya akambonyora nezvokubvumirwa kuona chiono chechigaro choumambo chaMwari. Pamberi paJehovha pakanga pane zvisikwa zvengirozi zvaidanidzira kune mumwe kune mumwe, kuti: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Jehovha wehondo.”—Isaya 6:3. Chii chiri hwaro hweiyi rumbidzo? Ndechipi chimwe chikonzero nei tichifanira kusundwa kunamata Mwari? Isaya akazivisa imwe yembiru dzerumbidzo yaMwari mumutsara unotevera chaiwo: “Nyika yose izere nokubwinya kwake” (6:3).

Zvirokwazvo, runako, runako, uye magadzirirwo echisiko chaMwari zvinofanira kutiswededza pedyo noMusiki. “Zviratidzo zveminwe” zvake zvinofanira kutiita kuti timire mukumutya. Vanofanira kutifugama mukumunamata. Uye vanofanira kutimanikidza kuti tiudze vamwe nezvake. Sokuimba kwakaita munyori wepisarema, tinofanira ku“paridza kubwinya kwake pakati pamarudzi, zvishamiso zvake pakati pendudzi dzose. Nokuti Jehovha mukuru uye anofanira kurumbidzwa kwazvo.”— 96:3-4.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→