Menu

Dhizaini yeUchenjeri: Sarudzo yeSainzi

Vamwe vanotaura zvisina kururama kuti sayenzi nechitendero hazvipindirani—kuti chitendero chakavakirwa pamanzwiro, uye sainzi yakavakirwa pakufunga nouchapupu. Zvinonzwisa urombo kuti nharo dzokuti chitendero chakavakirwa pamanzwiro kwete muumbowo sezvinotonyanya kuratidza ruzhinji rwenyika dzezvitendero. Zvisinei, chitendero chechokwadi— Chikristu cheBhaibheri— chinotsinhirana zvakakwana nokufunga nesainzi dzechokwadi. Pamusoro pazvo, Mwari, pachake, akatanga nyaya yesainzi uye akarayira vateveri vake kuti vatore mhedziso idzo chete dzinotsigirwa nehumbowo (1 VaTesaronika 5:21; tarisa. Miller, 2012a). Chadenga chine zvinhu zvisingaverengeki zvinoratidza chinangwa, chinangwa, uye kuronga—unhu hunoreva kudikanwa kwoMugadziri akangwara, kwete netsaona, iyo inozivisa dzidziso dzokushanduka-shanduka. Saka, sainzi inotsigira dhizaini yakangwara uye inopikisa dzidziso dzekuti hakuna Mwari.

Humbowo hwesainzi hunoratidza, pasina anosiya, maererano nebasa raSpallanzani, Redi, naPasteur, kuti muzvisikwa, hupenyu hunobva kuhupenyu chete (tarisa Miller, 2012b). Uchapupu ihwohwo hunopa dambudziko kumusaindisiti anoongorora zvisikwa. Nyanzvi yezvemuzvarirwo inofanirwa kukwanisa kupa dzidziso yekwakabva hupenyu kubva kune husiri hupenyu (kureva, mavambo ezvisikwa) kuti huenderane nehunhu, asi sainzi inoratidza kuti hupenyu haugone kubva kune husiri hupenyu. Saka, nyanzvi yezvisikwa haigoni kuva nyanzvi yezvisikwa uye ichiri musaindisiti ane murairo! Iko hakuna humbowo hwesainzi hunotsigira mavambo ezvisikwa. Zvisinei, dhizaini yakangwara inopikisa kuti sezvo upenyu huchingobva kuupenyu muchisikigo chete, kuti huenderane nesayenzi, panofanira kuva netsananguro inoshamisa yekwakabva upenyu. Wemasimba masimba anogona kuva musaindisiti zviri nyore asingazvipokanidze.

Saizvozvo, sainzi inoratidza kuti hapana chinogona kugara nekusingaperi, sezvo zvinhu zvese zviri kuderera uye simba rose riri kushanduka kuita mafomu asingagone kushandiswa zvinoenderana neMutemo wechipiri wesainzi Sayenzi yekushandurwa pakati pekupisa nemamwe marudzi esimba. Sainzi inoburitsa kuti hapana chinongoerekana chapinda kana kubva chiripo maererano nemutemo vekutanga veSayenzi yekushandurwa pakati pekupisa nemamwe marudzi esimba, (tarisa. Miller, 2007). Chokwadi ichocho chinobva mukuferefetwa kwesainzi kwechisikwa, asi zvakadaro zvimiro zvemusikirwo zvinofanira kupikisa kuti nyaya nesimba reChisiko chapose pose zvakagara zviripo kana kuti zvakatanga kuvapo (kusati kwanzi “Kuputika kunomutsa chisiko chapose pose”). Zvakare, chirevo ichi chinopesana nehumbowo hwesainzi. Sezvo sayenzi ichiratidza kuti muzvinhu zvakasikwa, zvinhu hazvigoni kungoerekana zvaitika kana kuvapo nokusingaperi, kufunga kusina rusaruro kunotungamirira kumhedziso yokuti kune simba rinopfuura romusikirwo rinodiwa kutsanangura kwakabva Chisiko Chapose pose—Mugadziri akachenjera. Sei vasina kupikisa kudzoserwazve kwesainzi yechokwadi mugadziriro yechikoro kwauri? Dhizaini yePfungwa yeHuchenjeri ndiyo nzira inoenderana nehumbowo hwesainzi.

Zvinyorwa

Miller, Jeff (2007), “Mwari neMitemo yeveSayenzi yekushandurwa pakati pekupisa nemamwe marudzi esimba: Maonero emaInjiniya,” Reason & Revelation, 27[4]:25-31, Kubvumbi(Montgomery, AL: Apologetics Press),  https://apologeticspress. org/zvinyorwa/3293.

Miller, Jeff (2012a), “Sainzi: Yakatangwa naMwari,” Reason & Revelation, 32[4]:46, Kubvumbi (Montgomery, AL: Apologetics Press),  https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub= 1&issue=1026&chinyorwa=1760.

Miller, Jeff (2012b), “Mutemo weNheyo yekuti zvipenyu zvinogadzirwa kubva kune zvimwe zvipenyu,”Reason & Revelation , 32[1]:2-11, Ndira (Montgomery, AL: Apologetics Press),  https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub =1&issue=1018&chinyorwa=1722.

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→