Menu

Chechi Isingaenzaniswi

PaChina manheru, 21 Kubvumbi 1938, muhurukuro yoruzhinji muLittle Rock, muArkansas, pamberi peboka ravanhu vanokwanisa kusvika 1 000 nevateereri veredhiyo vezvimwe zviuru, N.B. Hardeman akaita nharo yakaita mukurumbira naBen Bogard pamusoro penhau ye: “Kutangwa kweChechi.” Pachiitiko ichocho, Hardeman akataura chokwadi chinokosha zvikuru pamusoro pechechi yaKristu paakati: “Umambo, shamwari, hwagara huripo.… Hwaiva muChinangwa, nemupfungwa dzaMwari; zvichitevera muzvivimbiso, zvakapihwa nemadzibaba, uye zvaivemo muchiPorofita; uyezve zvakavapo muKugadzirira; kushanda kweTestamende Itsva, yakavapo yakakwana” (1938, peji 178, tatsveyamisa manzwi). Anopfuura makore makumi matanhatu auya uye apfuura kubva pakuona kwenzwisiso iyoyo. Asi rinoramba riri kutaura kwakarurama kwechokwadi cheBhaibheri. Adhamu naEvha vasati vagara muBindu reEdheni pamwechete; denga, makungwa, nenyika zvisati zvagarwa neshiri, nehove, nemhuka; Zuva, Mwedzi, nenyeredzi zvisati zvava muChadenga; uye pasi redu risati rangova rima, rine mvura, risina chimiro—Mwari cinangwa chavo kwaiva kuunza kereke yaKristu.

Zvamazvirokwazvo, Rugwaro runorondedzera ichi chinangwa chaMwari “sechisingagumi.” Chinokosha pazvinangwa zvikuru zvaMwari kubva kukusingaperi chave chiri, kwete chete kutumwa kweMwanakomana wake seyananiso yechivi, asi kusikwa kwekereke yaKristu-muviri wakatengwa neropa waJesu uye zvisikwa zvipenyu zvevakaregererwa. Teerera tsinhiro yaPauro: “Kuti zvino vabati navanesimba vari panzvimbo dzokudenga vaziviswe nekereke uchenjeri hwaMwari huzhinji-zhinji, sezvaakafunga muna Kristu Jesu, Ishe wedu.” (VaEfeso 3:10) Teerera kusimbisa kwaPauro: -11). Zvakaoma kuti vanhu vanzwisise “nekusingaperi”. Pane nguva apo pfungwa yokuti “nokusingaperi” inodimburirwa—saJona 2:6 apo Jona akati akanga ari mudumbu rehove “nokusingaperi.” Zvinofanira kunge zvakaita sezvazvakaita kwaari. Saka izwi iri rinogona kushandiswa nenzira yakadimburirwa. Muna Firemoni 15 , Pauro akati Onesimo aizova naFiremoni aionion—“nokusingaperi kana adzokera kwamuri.” Asi mashoko akapoteredza anoganhurira zvinorehwa kutozosvikira afa.

Asi kana tichitaura nezvehumwari (semuenzaniso, Mapisarema 90:1-2) kana chechi, tiri kutaura nezvekusingaperi, nekusingaperi. VaHebheru 12:28 inosimbisa ichiti: “Saka isu, tichigamuchira ushe hunozoguma…” Aihwa! Asi, “umambo husingazununguki,” hwakatemerwa kuvapo nokusingaperi—sangano risingagumi. Hakushamisi kuti Dhanieri akaziviswa, kuti: “Vatsvene voWokumusoro-soro vachapiwa ushe, ushe uchava hwavo nokusingaperi-peri” (Dhanieri 7:18) Nechinangwa chikuru ichocho, Mwari akatanga kufanofananidzira zvishoma nezvishoma kuburikidza nevimbiso neuprofita kuzoitwa kwechinangwa ichocho.

Makore 750 Kristu asati auya paNyika, Isaya akazivisa kugadzwa kwokupedzisira kwe“imba yaShe” “mumazuva okupedzisira” muJerusarema (Isaya 2:1-4). Panenge panguva imwe cheteyo, Mika akadeya kutaura zvinhu zvimwe chetezvo (Mika 4:1-3). Anenge makore 500 Kristu asati auya, Dhanieri akazivisa mambo wechihedheni kuti mumazuva amadzimambo eRoma, Mwari wokudenga aizogadza umambo husingazomboparadzwi (Dhanieri 2:44). Akataurawo kuti “Mwanakomana womunhu” aizopfuura nomumakore, ouya kumukuru wemazuva, opiwa umambo husingaparadzwi (Dhanieri 7:13-14). Saka, chechi, iyo yaivapo pakutanga muchinangwa nemupfungwa dzaMwari, zvino yakanga yavapo muvimbiso nechiprofita sokutaura kwevatauriri Vake.

Nekuonekwa kwaJohane mubhabhatidzi naJesu paNyika, kereke yaKristu yakapinda muchikamu chitsva chekuvapo. Zvino, kupfuura nakare kose, umambo hwakapiwa pfungwa yokukurumidzira, kuva pedyo, uye tarisiro yokukurumidzira. Zvino, vatumwa vaMwari vakagadzirira nokushingaira nokuda kwokuoneka kwaro kwava pedyo. Johane akati: “[U]she hwokudenga hwaswedera.” (Mateo 3:2 . Jesu akadzokorora chirevo chake nechinhu chimwe chete ichocho: “[U]she hwokudenga hwaswedera” (Mateo 4:17). Sezvo Johane akaita gadziriro dzaShe (Mateo 3:3; 11:10; Isaya 40:3; Maraki 3:1) naizvozvo Jehovha akaita gadziriro dzoumambo. Akazivisa chinangwa chake pachake chokugadza kereke yake (Mateo 16:18). Akazivisa kuti zvaizoitika munguva yeupenyu hwevaairarama navo pasi pano (Mako 9:1).

Asati abva paNyika, Jesu akacherekedzazve kuti vaapostora vaizova zvapupu zvorufu nokumuka kwake, uye vaizoparidzira kutendeuka nokuregererwa kwezvivi muzita Rake pakati pamarudzi ose, kutanga paJerusarema. Aizototumira chipikirwa chaBaba pavari, icho chaisanganisira “kupfekedzwa simba rinobva kumusoro” (Ruka 24:46-49). Simba iri raizofananidzwa nekubhabhatidzwa kweMweya Mutsvene (Mabasa 1:4-5,8).

Zvino umambo hwanga hwavapo muchinangwachivimbiso, uye chiporofita, uye mukugadzirira, nguva yakanga yasvika yokuti chechi iuye mukukwana. Akurudzira vaapostora kuti ‘vagare muJerusarema,’ Jesu akakwira kudenga. Vaapostora vakadzokera kuJerusarema kwemazuva gumi vakamirira kuzadzikiswa kwemazwi eMuponesi.

Zvino zvakaitika. Nokubwinya kunoshamisa, mushure memazana emakore ekutarisira nechido (1 Pita 1:10-12), Mwari akadurura Mweya wake pane vaneGumi neVaviri paPentekosta yekutanga mushure mekumuka kwaKristu (Mabasa 2). Uku kudururwa kunoshamisa kwakagonesa “nhume” idzi dzine gumi nembiri (2 VaKorinte 5:20) kupa rusununguko rwunovanikwa murumuko rwaKristu, zvichibva mukurovererwa kwaakaitwa asina mhaka yokurovererwa. Petro akabva adonongodza zvimiro zvekuregererwa uye zviga zvekupinda muumambo hwaKristu. Mazwi aya aisanganisira kubaiwa mumwoyo, kutendeuka pazvivi, uye kunyudzwa mumvura (Mabasa 2:37-38).

Chechi yaKristu yakanga zvino yavepo, ine nhengo dzinosvika zviuru zvitatu—vose nerudzi rechiJudha. Kubva panguva ino zvichienda mberi, humambo hwaKristu paPasi hwaive hwechokwadi. Kuvagari vayo vechiJudha, kwakawedzerwa vatendeuki vokutanga vemarudzi muna Mabasa 10, apo avo veimba yaKoneriyasi vakateerera mitemo imwe cheteyo yokupinda iyo vamwe vavo vechiJudha vakanga vateerera makore anenge gumi kusvikira kugumi namashanu akanga apfuura. Kupfurikidza nomuchinjikwa, Kristu akanga aita “maari munhu mumwe mutsva kubva pavaviri, nokudaro achiita rugare, uye kuti avayananise vose vari vaviri kuna Mwari mumuviri mumwe” (VaEfeso 2:15-16).

Uyu “muviri mumwe” wakasiyana zvachose, uye hauna kufanana nechimwe chinhu chiri pasi pano. Iye anosiyaniswa neakati wandei akasiyana uye akasarudzira maitiro:

Kutanga, anopfeka zita romusoro wake, muridzi, uye muponesi—Kristu (Dhanieri 7:14; Mateo 16:18; VaRoma 16:16; VaEfeso 1:23; 4:12; Zvakazarurwa 11:15). Nhengo dzayo dzinopfeka zita rakapiwa naMwari rokuti “muKristu” ( Isaya 62:1-2; Mabasa 11:26; 1 Petro 4:16 ).

Chechipiri, sangano rake rakarongwa naMwari kuti rive naJesu ari musoro, maeridha/vafundisi/mabhishopi sevatariri kana mamaneja vepasi, madhikoni sevashandi/vashumiri vakagadzwa, vaevhangeri sevazivisi vemashoko akanaka, vadzidzisi sevarayiridzi mukutenda. , nemimwe mitezo yose, inoshingaira mukubatira Ishe (Mabasa 6:1-3; 14:23; 20:17, 28; VaFiripi 1:1; 1 Timotio 3:1-13; Tito 1:5- 9; VaHebheru 13:17.).

Chechitatu, basa rake rakasiyana nemamwe rinosanganisira kuunza mbiri kuna Mwari (1 Vakorinde 6:20). Sokutsanangura kwakaita Petro: “Kana munhu achitaura, ngaataure samashoko aMwari; Kana munhu achishumira, ngaaite nesimba raanopiwa naMwari, kuti muzvinhu zvose Mwari akudzwe kubudikidza naJesu Kristu, kwaari kukudzwa nesimba nokusingaperi-peri. Ameni” (1 Petro 4:11). Basa iri rinopedzwa nokuparadzira Evhangeri yaKristu kurudzi rwomunhu ( Mateo 28:18-20; Marko 16:15-16; Ruka 24:46-47; Mabasa 8:4; VaRoma 10:14; VaFiripi 2:15 . -16; VaHebheru 5:12-14; mukuedza kuchengeta vaKristu vakatendeka (VaRoma 14:19; 15:1-3; VaEfeso 4:12; Judhasi 20-24); uye nokuratidza mararamiro yakanaka (Mateu 25:31-46; VaGaratiya 6:10; Jakobho 2:1-17). Muchidimbu, mutezo wose wechechi unofanira kuvavarira kuwirirana zvizere nokuda kwaKristu (Mateo 22:37-38; 2 VaKorinte 5:9; 10:5; Muparidzi 12:13).

Chechina, zvaanoda zvekupinda zvakasiyana nechero chimwe chinhu chiri pachiso chePasi. Munhu anorohwa nehuipi hwechivi, achiziva chinangwa chechibayiro cherudzikinuro chaJesu kuburikidza nerufu rwake pamuchinjikwa, anosvika pakutenda muna Jesu seMwanakomana waMwari uye Testamende Itsva sekutaura kwechokwadi kwekuda kwake. Kutenda uku kunomuita kuti atendeuke pazvivi zvake, areurure Jesu nemuromo saKristu, uye kuti abhabhatidzwe mumvura, achinzwisisa kuti paanosimuka kubva mumvura yerubhabhatidzo, anoregererwa chivi uye akawedzerwa kukereke naKristu. (Mako 16:16; VaHebheru 11:6; Mabasa 2:38, 47; VaRoma 6:1-6; 10:9-10). Aya mazwi ekupinda akapihwa naJesu kuvaapostora, avo vakaazivisa panguva yekutangwa kwekereke (Mateo 16:19; Mabasa 2).

Chechishanu, bhuku rake remirayiridzo rakasiyana uye rakasiyana. Bhaibheri, rinoumbwa nezvose zviri zviviri Testamende Yekare neItsva, rinoumba nhungamiro yaro imwe chete yechokwadi uye ine chiremera (VaGaratia 1:6-9; 1 VaTesaronika 2:13; 2 Timotio 2:15; Mabasa 17:11; 2 Petro 3:16) Aya mabhuku 66, akanyorwa navarume vanenge 40 mukati menhambo yamakore 1 600, chaizvoizvo chibereko choMweya Mutsvene, Uyo wakapa vanyori simba rokunyora izvo Mwari aida kuti zvinyorwe (2 Samueri 23:2; 1 VaKorinde 2:9-13 . 2 Timotio 3:16-17; Saka Bhaibheri rakafuridzirwa naMwari nemashoko, risingakanganisi, uye rinokwana zvose.

Mamwe maitiro mazhinji ekereke yaKristu anogona kutaurwa. Asi aya mashanu akakwana kuratidza kuti chechi inooneka zviri nyore uye haifaniri kuvhiringidzwa nerimwe boka rechitendero. Kwakanga kusingadzivisiki kuti vanhu vaizotsauka panhungamiro dzakapfava dzakapiwa muMagwaro (1Timotio 4:1; 2 Petro 2:1-2). Mhedzisiro yave iri kuumbwa kwedzidziso dzisimo muBhaibheri, maitiro asiri muMagwaro, uye makereke asina mvumo (Mateo 15:9, 13; 2 Johane 9-11).

Magwaro anojekesa kuti Mwari haana uye haambofi akabvumira mamiriro ezvinhu akadaro. Tariro chete yemunhu chero upi zvake ndeyekuva mukereke imwe yechokwadi achirarama akatendeka kuzvido zvaMwari. Vazhinji mumazuva anhasi vari kushanda nguva yakawandisa kuvharidzira nekudzikamisa mutsauko uripo pakati pekereke yeTestamente Itsva nemakereke anogadzirwa nevanhu, emanyepo aripo akawanda. Vanoratidzika sevasina hanya nechokwadi chokuti hakuna masangano anowanikwa muBhaibheri. Vanhu vakawanda havaratidziki kuva vanotomboziva nezveidi rokuti Bhaibheri rinorondedzera chechi imwe—chechi yaKristu.

Bva munhu upi noupi anoitira hanya kunzvera bhuku renhungamiro rakafuridzirwa anogona kuona kuti chechi inorondedzerwa muBhaibheri inonyatsozivikanwa nhasi. Nyaya yacho inogona kutsanangurwa zviri nyore pahwaro hwematanho maviri. Kutanga, munhu angaziva sei kuva muKristu? Kana zvakadaro, saka kereke inogona kuzivikanwa, kureva, avo vakateerera chirongwa cheEvhangeri chimwe chete cheruponeso. Chechipiri, munhu angaziva here kurarama hupenyu hwechiKristu nokutendeka uye nokuteerera pamberi paMwari? Kana zvakadaro, munhu anogona kuziva avo vanoramba vachiumba muviri wakaponeswa, kereke.

Tichifunga nezveidzi zvokwadi dzakapfava, hapana kutaura kuri pamutemo kungaitwa nemasangano emasangano kuti azvione semakereke aKristu. Mafungiro okuti zvinhu zvakasiyana-siyana akatekeshera mumafungiro edu akaita kuti tiwedzere kubvuma mamwe maonero uye kuti “tireruke” mukushora kwedu chitendero chenhema. Kwemakore akati kuti, tave tichisundwa kuti tinzwe tiine mhosva pamusoro pekutaura chokwadi nezvechimwe chinhu, tisingarevi chokwadi cheBhaibheri. Asi chokwadi chinoramba chiri chekuti masangano kupatsanurwa kunoitwa nevanhu, kubva pakutenda kusina kudzikisirwa.

Masekete ari pamusoro pechinhu chakanakisa chakauya naSatani kukanganisa chokwadi cheBhaibheri uye kuunza vamwe vanhu vanonamata pasi pesimba rake. Marudzidziso rwenyika, pamwe chete naawo anogamuchira uzivi hwohunhu hwakafanana nokusadavira kuvapo kwaMwari, kupfurikidza nerondedzero, vakaramba Mwari mumwe wechokwadi ndokupa Satani. Saka ndekupi kwaunofunga kuti Satani achatarisa kurwiswa kwake paNyika? Kuwedzera kwaanoita kusvibisa mvura uye kuvharidzira chokwadi chechokwadi, ndiko kuwedzera kwaanoita mukana wokukwezva vanhu kuti vamubate.

Tave pane imwe nguva munhorondo apo Satani ari kupinda mukereke zvikuru, uye achikunda zvinokatyamadza pamusoro pechinangwa chaKristu. Sezvo bhuku raVatongi rinorondedzera muitiro wokutenderera pakati pavanhu vaMwari wokutsauka pakutenda, chirango, kupfidza, kutendeka, uye ipapo kudzokera mukutsauka pakutenda, tiri panguva ino munhau umo kutsauka pakutenda kuri kuituka. Iyi nzira yekuchenesa nguva nenguva inoratidzika kuva inodzokororwa isingadzivisiki. Izvo Mwari angada kuti tiite kumira nechivimbo uye noushingi pakuda Kwake, tisingazununguki uye tisingatyiswi nemasimba anokurira anotimanikidza kuti tikunde. Neiyi nzira, yaMwari icharatidzirwa paRutongeso uye, panguva ino, simba rinopiwa kune vakadzikinurwa kuti vazvisimbise vamene mukuramba vakavimbika kuna Tenzi. Mweya wose unobvira unofanira “kubvutwa mumoto” (Judhasi 23).

Nepo Ishe vachida kuti tiratidze hanya netsitsi kunyika yakarasika yemasangano, Vangadawo kuti tishandise njere mukuti tinoyanana nekubatana nemapoka akadaro. Pasinei zvapo nemirangariro yefashoni yakapararira pakati pavamwe mumwzuva ano, Bhaibheri richiri kuratidzira kusatendera kwaMwari vakarurama vanosonganirana nenhema norudzidziso rwenhema. Apo patinodada nokukwanisa kwedu kuvhengana nezvitendero—zvichiratidza kubvuma uye kushivirira zvitendero zvavo zvisiri zveBhaibheri—tinova nemhosva yemafungiro chaiwo akashorwa naPauro muna 1 VaKorinde 5:2 , akashorwa naJesu muna Zvakazarurwa 2:15-16 , uye zvakashorwa naJohane muna 2 Johane 11.

Tinofanira kudzokera kuTestamente Yekare, todzidza patsva zvidzidzo izvo vaIsraeri vakakundikana kakawanda kudzidza. Tinofanira kumira padivi paEria tofemera zvakadzama mweya wake wekupokana sezvaaisiyanisa noushingi pakati pechitendero chechokwadi nechenhema (1 Madzimambo 18:17-40). Tinofanira kutevera Pinehasi mutende ndokudzidza kuwirirana nokusashivirira kwake kwegodo kusateerera nokuzvidza kuda kwaMwari (Numeri 25:1-15). Tinofanira kuyambuka mutsara kuti timire parutivi rwaMosesi uye tigoona kutsamwa kwakadzikama kwaakatsvaga kudzima zvivi (Eksodo 32:25-28). Tinofanira kuzvibatanidza namambo wechidiki Josiah uye tonzwa pfungwa imwe cheteyo yekutyisa uye kunetseka nemisodzi apo tinomuona achipisa, kuputsa, kusvibisa, kuparadza, kucheka, kutsika, nekuuraya zvese uye wese aimiririra tsika dzechitendero dzisingabvumidzwe (2 Madzimambo. 22 ne23).

Zvichida kana tanyatsozadza pfungwa dzedu nenhoroondo dzakafemerwa idzi, uye tikabvumira chokwadi ichi kuti chipinde mukati uye chipinde mukati mehunhu hwedu, tinozova nemafungiro akakodzera ekuona masangano, uye mamwe ese anotsiva kereke imwe chete, nenzira imwecheteyo. Mwari anovaona. Pamwe ipapo tichaona machechi emanyepo nezvitendero zvinokwikwidzana nehudzamu hwehasha dzakarurama uye kusafarira kuti Mwari vanozviona. Kusvikira panguva iyoyo, tichange takabatwa nemafungiro asina hanyn’a, ekutuka, kurarama-uye-rega-kurarama ayo achabvumira Satani kuenderera mberi nekuparadza kwake vanhu. Kana tikasasimuka uye kuzivisa musiyano wekereke imwe yechokwadi yaKristu, hapana mumwe achazviita, uye ticharasikirwa nemweya yedu pamwe chete navo. Kudai Noa akanga asina kugadzikana nokumira muminiti imwe chete munhamburiko yokumisa mafungu, mafungu angadai akamukukura muMafashamo pamwe chete nevamwe vose.

Unoda kereke iyo Jesu akadeura ropa rake nokuda kwayo here? Unoida here? Unoda muviri waKristu zvakadzika kusvika pakudzikamisa hanya yako kune vakarasika neruremekedzo rwakarurama rwekuchena nekuvimbika kwemuviri iwoyo? Pane kuvanza chokwadi nekuzivikanwa kwekereke yakasarudzika yaKristu, tingaite zvakanaka kuti ticherechedze miganhu yehumambo yakatsanangurwa zvakajeka, kuti tigone kupa pfungwa dzedu pakuunza vari kunze. Kuwadzana nemabasa erima asina zvibereko haisiriyo mhinduro; kudzidzisa nekuafumura ndiko (VaEfeso 5:11).

Kana tikanzwisisa zvamazvirokwazvo kuti kereke yaKristu ine mutsauko, yakasarudzika, uye yakasiyana; kana taizonyatsoona kushamwaridzana nemasangano sekutengesa; kana tichida muviri chaiwo waKristu nesimba rimwe chetero negodo iro Jesu anomuda naro; zvino taizokwanisa kuzivisa pamwe chete naPauro kuti: “Kwaari ngakuve nokubwinya mukereke naKristu Jesu kumarudzi ose nokusingaperi-peri” (VaEfeso 3:21).

REFURENZI YEZVINYORWA

Hardeman, N.B. naBen M. Bogard (1938), The Hardeman-Bogard Debate (Nashville, TN: Gospel Advocate).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→