Menu
Gavel Book

Bhuku raMormoni rinobva kuna Mwari here?

Munhu angasiyanisa sei chokwadi nenhema? Munhu angaziva kuti ndechipi chitendero chakarurama? Munhu anofanira kutsamira pane zvaanoda here nemanzwiro emukati? Kana kuti chokwadi chechitendero chinogoneka here uye chinogona kuzivikanwa zvichibva pane zvinovavarirwa kuongorora? Zvitendero zvizhinji (semuenzaniso, Buddhismu neHinduismu) zvinovakira kuvimbika kwavo pane chimwe chiitiko chisinganzwisisike kana chepamusoro. Kunyange mamwe mapoka “eChiKristu” (somuenzaniso, vePentekosta, Presbyteriani, Methodisti, Baptistsi, nevamwe.) vanoti kutendeka kwavo nechokwadi zvinogona kusimbiswa pahwaro rwoMweya Mutsvene Uyo, wavanoti, unovapa vimbiso yavo. Asi kana Bhaibheri rikaongororwa, hapana basa rakadaro rinopiwa kuMweya Mutsvene. Zvitendero zvisinganzwisisike zvakagara zviripo, uye zvakasimbirira kuti zvakanga zviri vagamuchiri vekutungamira nenhungamiro kubva kumasimba makuru ayo “anonzwika zviri nani kupfuura kutaurwa.” Mwari weBhaibheri, kune rumwe rutivi, nguva dzose aipa umbowo—umbowo—hwemavambo oumwari eshoko asati atarisirwa kuti vanhu vatende (semuenzaniso, Johane 10:37-38; 20:30-31; 1 VaTesaronika 5 . 21; 1 Johane 4:1; Dheuteronomio 18:21-22).

Mamiriro echokwadi ndeekuti haaenderane neruzivo rwemunhu rwekuzvimiririra nekuda kwechokwadi chayo. Asi, Mwari akasika vanhu vaine pfungwa dzakagadzirirwa kuti dzishande zvine musoro. Isu vanhu tinokwanisa, kana tikachengeta mwoyo wakatendeseka usina rusaruro, kufunga nokuyera umboo, uye kuwana mhedziso dzakarurama. Sokutaura kwakaita Jesu, “Muchaziva zvokwadi uye zvokwadi ichakusunungurai” (Johane 8:32). Uchokwadi hwezvinorehwa nechitendero hunopupurirwa pachikonzero cheuchapupu uye pfungwa dzine musoro. Vanhu vanogona kufunga zvine musoro, vosiyanisa chokwadi nenhema.

HAPANA KUTAURA UPENZI KANA ZVINOPIKANA?

Mamiriro echokwadi ndeekuti haazvipokanise pachayo. Pashure pamazana amakore chaiwoiwo okunzvera navapikisi vane utsinye navatsoropodzi vasingatendi, Bhaibheri rakawanwa kuva rinotsinhirana chose chose nechimiro chezvokwadi, mufungo, uye mitemo yokufunga. Ukuwo, magwaro asina kufemerwa haakwanisi kuenderana nekuongororwa kwakadaro. Bhuku raMormoni chimwe chezvinyorwa zvakadaro. Harina zviratidzo zvokufemerwa zvinoratidzira Bhaibheri. Mukudhindwa zviri pamutemo kweLDS (Vatendi vaMazuva Ekupedzisira), 31 mamiriro anoonekwa seanofanirwa kubuditsa bhuku rakafemerwa. Chimiro #9 chinoti, “Haufanire kutaura zvisina musoro, zvisingagoneke, kana zvinopesana” (tarisa, “The Challenge…,” 1990, p. 1). Chirevo ichi ichokwadi chinobuda pachena. Asi, Bhuku raMormoni rine mhosva yekutyora mutemo chaiwo uyu.

Chekutanga, chikamu chikuru cheKing James Version cheBhaibheri chakadhindwa nezwi muBhuku raMormoni—mashoko angangoita 25,000. Semuyenzaniso, Mosaya 14 chinyorwa chaIsaya 53. 3 Nifai 13:1–23 ingori Mateo 6:1–23. Moronai 7:45 inotorwa kubva muna 1 VaKorinde 13:4-7. Moronai 7:48 ndi 1 Johane 3:2. Moronai 10:8-17 inotorwa muna 1 Vakorinde 12:4–11. Aruma 5:52 ndiMateo 3:10. 2 Nifai 14:1–3 ndiIsaya 4:1–3. Munyori weBhuku raMormoni zviripachena aive nekopi pamberi reBhaibheri reKing James, uye aingokopa zvikamu zvakawanda kubva mariri. Asi iyi ingori hafu yedambudziko panyaya iyi. KJV ishanduro isina kufuridzirwa yezvinyorwa zvechiHebheru nechiGiriki mumutauro weChirungu pakutanga kwezana remakore rechigumi nenomwe, rakapera muna 1611. Asi Mwari akapa Testamente Yekare kuvaIsraeri mumutauro wavo (chiHebheru), uye Akapa Testamende Itsva. muzana remakore rokutanga mumutauro wakajairika wezuva iroro (chiGiriki). Mubvunzo: sei munyika Mwari vachipa Shoko Rake kuna Joseph Smith muAmerica yezana remakore regumi nepfumbamwe (1830), kwete muChirungu cheAmerica, asi mumutauro weBritish wemakore gumi nemanomwe, zana remakore England? Mhinduro iri pachena kumubvunzo ndeyokuti Mwari aisazoita kudaro. Izvi zvisina musoro hazvienderani nehunhu hwaMwari.

Kudhindwa kwezvakanyanya zveKJV muBhuku raMormoni kunosimudza zvimwe zvinhu zvina. Chekutanga, vaMormon vanowanzoedza kuratidza ukuru kweBhuku raMormoni pamusoro peBhaibheri nokusimbirira kuti Bhaibheri rakashatiswa nemazana emakore richishandurwa (makakatanwa akafanana nekudzivirira kweKorani kweIslam). Asi kana Bhaibheri rakakanganiswa kudaro, nei Bhuku raMormoni richitora mashoko akawanda kudaro eKing James Version? Sezviri pachena, zvinenge zvikamu izvozvo zveBhaibheri zvinofanira kurangarirwa zvakarurama!

Chechipiri, vatsoropodzi vose vemagwaro (vaya vanoongorora uchapupu hwezvinyorwa zvepakutanga zvinopupurira magwaro eTestamende Itsva) vanoziva kuti misiyano yemagwaro iripo muuchapupu huripo. Huzhinji hwezviverengero izvi zvinopesana zvinogadziriswa kana humbowo hwese hwechinyorwa huchitariswa (semuenzaniso, Metzger, 1968, p. 185). Dai Bhuku raMormoni rakafuridzirwa, haraingorega kuisa King James Version mukati memapeji aro, haraizosanganisira muzvikamu izvozvo kukanganisa kwezvinyorwa zvakapinda muzvinyorwa. Apa ndipo paive nemukana wakakwana muna 1830 wekuti Mwari vagadzirise kukanganisa kwaive kwaungana mukati memakore mazana maviri aive apfuura (pamwe nemakore 1,500 KJV isati yasvika). Pane kudaro, zvikanganiso zvacho zvakapfuuridzirwa!

Somuenzaniso, mashoko akasiyana-siyana anowanikwa muna Mateu 6—chitsauko chakadhindwazve muna 3 Nefi 13. Muna Mateu 6:4 , Textus Receptus (rugwaro rwechiGiriki pakavakirwa KJV) raiva nemashoko okuti “iye pachake” uye “pachena. .” Zvisungo izvi zvakapfuuridzirwa nemunyori weBhuku raMormoni muna 3 Nifai 13:4, sezvaive izwi rekuti “pachena” mundima 8 ne16 dzaMateo 6 (na 3 Nifai 13). Saizvozvowo, zvinyorwa zvevaTiriniti muna 3 Nifai 13:13 naMateo 6:13 muKJV (“Nokuti ushe ndohwenyu, nesimba, nokubwinya, nokusingaperi. Ameni”) hazvitsigirwi nekutanga uye kwakakosha. manyoro anopupurira rugwaro rweTestamente Itsva. Shanduro dzinotevera, kusanganisira ASV, dzinosiya mutsara zvachose, kana, kana iri NASB, isa mumabhuraketi. Humbowo hwemanyoro hahutsigire izvi zvinowedzera sezviri mugwaro rekutanga, rakafuridzirwa rakanyorwa naMateo. Mazhinji ekuwedzera emhando imwechete yekugadzira yakaonekwa. Uyo aive nebasa rekuburitsa Bhuku raMormoni muzviitiko izvi pasina mubvunzo (1) aivimba neKJV uye (2) akaratidza kusaziva kwake kutsoropodza zvinyorwa.

Chechitatu, pamusoro pekukanganisa kunokonzerwa nekusiyana kwemavara, KJV yakagadzirawo kukanganisa kwegirama nemaitiro izvo zvakakopwa zvisina musoro neBhuku raMormoni. Somuenzaniso, muchiHebheru, mazita echirume mumwe chete anochinjwa kuva muuzhinji nekuisa “im” (zvinodudzwa kuti “eem”)—inofanana na“s” kana kuti “es” muChirungu. Mashoko echiHebheru okuti “kerubhi” uye “serafi” mazita emuumwe. Zvimiro zveuzhinji zvemashoko aya “makerubhi” uye “serafimi.” Vashanduri veKJV vakakanganisa vakawedzera “s” kumazwi aya kuratidza chimiro chezvizhinji (semuna Genesi 3:24; Eksodo 25:18, 19, 20, 22; Isaya 6:2,6; VaHebheru 9:5). Achitaura nezve makerubhi, Clarke akatsanangura kuti: “[K]uwedzera s kune izvi patinopinza mashoko akadaro muChirungu, hazvina kunaka; naizvozvo izwi rinofanira kunyorwa kuti kerubhi, kwete makerubhi” (n.d., 1:56, zvakatsveyama murunyoto; tarisa, Lewis, 1991, p. 59). Asi bhuku rekutanga ra1830 Bhuku raMormoni rakaburitsa mhosho imwe cheteyo seKJV panyaya iyi ( Aru. 12:21; 42:2, 3; 2 Nifai 16:2, 6 ), kunyangwe zvigadziriso zvakaitwa muzvinyorwa zvakazotevera. Mucherekedzi asina rusaruro anomanikidzirwa kugumisa, kuti: Mwari anoziva chiHebheru; munyori weBhuku raMormoni zviripachena haana.

Mumwe muenzaniso wekukanganisa kwemaitiro ndiko kushandiswa kweshoko rekuti “zvakazoitika.” Mashoko aya ndee Semitismu, kana Hebraismu, sokutu., dimikira kana kuti rakasiyana nemamwe mumutauro wechiHebheru usina anoenzana nawo muChirungu. Shanduro itsva dzinorisiya zvachose kana kuti kurishandura nedzinoda kufanana neChirungu sekuti “zvakazoitika” kana kuti “zvakaitika.” Iyo KJV yakangoendesa iyo Semitismu yakananga kuChirungu uye, pasi pesimba rayo, yakakonzera kuti kutaura kuitwe kwechinyakare mukushandiswa kwechitendero cheChirungu. Zvakadaro, harisi dimikira rinobva kuChirungu. Bhuku raMormoni rakazadzwa nemashoko acho—sokunge munyori achiedza nemaune kuti zvinyorwa zvake zvinzwike mubhaibheri kana mwari. Kutaura zvazviri, asingazivi aiita kuti rinzwika seSemitic muChirungu chezana remakore rechigumi nemanomwe! Asi Mwari angadai asina kutaura nevanhu vekuAmerica muna 1830 kuburikidza negwara rakabatikana rechiHebheru, kuenda kuChirungu cheBritish muzana ramakore regumi nenomwe, kusvika kuvagari vekuamerika echirungu yezana ramakore regumi nepfumbamwe. Saizvozvowo, vanhu venguva dzakare dzinotaurwa neBhuku raMormoni (semuenzaniso, maNifai) vangadai vasina chikonzero chepasi pano chekuti vataure nechiHebheru ivo pachavo, kana kuti nhoroondo yavo ishumwe mumutauro wechiHebheru uye nedimikira reSemitic. Sezviri pachena, gare gare zviremera zveMormon, zvisingakwanisi kubvisa zvachose chimiro ichi chechimiro nekuda kwekuitika kwacho kwakawanda, zvakange zvisina kugadzikana nekushandiswa kwechirevo ichi zvekuti vakadzima mamwe maitikiro awo apo akawanda akashandiswa ari pedyo nepedyo. Semuyenzaniso, muna Aruma 14:7, bhuku rekutanga Bhuku raMormoni rakawanika katatu kuti “zvikaitika”—mundima imwe cheteyo! Basa rakanyorwa rakagadziridzwa raingova rimwe chete.

Chechina, muna 3 Nifai 20:23-26 , Jesu anomiririrwa semutauri, uye Anoshandisa kwaAri chiporofita chakaitwa naMosesi muna Dhuteronomi 18:15, 18-19. Asi, munyori weBhuku raMormoni pasina mubvunzo aivimba naMabasa 3:22-26, apo Petro akatsanangura ndima yaDheuteronomio, ndokuzowedzerawo zvaanotaura. Bhuku raMormoni zvisirizvo rine Jesu kusanganisira mashoko aPetro akawedzerwa sokunge akanga ari mamwe emashoko aMosesi munaDhuteronomi.

Pamusoro pekusanzwisisa uye kupokana kuripo mukati meBhuku raMormoni mukutsamira kwaro paKJV, kupesana kuripowo mukati uye pakati pemagwaro eMormoni pachawo. Rangarira, somuenzaniso, kupesana kwakakomba mukuparidzirwa kwebarika. Bhuku raMormoni rinoshora tsika yokuroorana kwevazhinji nenzira isina kujeka:

  • Asi shoko raMwari rinondiremedza nekuda kwemhosva dzenyu dzakakura. Nokuti tarisai, ndizvo zvinotaura Ishe: Vanhu ava vanotanga kupinda muuipi; havanzwisisi magwaro, nokuti vanotsvaka kuzvipembedza mukuita upombwe, nokuda kwezvinhu zvakanyorwa pamusoro paDhavhidhi, naSoromoni mwanakomana wake. Tarisai, Dhavhidha naSoromoni zvechokwadi vaive nevakadzi nevarongo vazhinji, chinova chinhu chainyangadza pamberi pangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokudaro, ini Ishe Mwari handizobvumira kuti vanhu ava vaite sezvavakaita kare. Naizvozvo, hama dzangu, ndinzwei, uye muteerere kushoko raIshe… Nokuti hakuna murume pakati penyu angava nemudzimai mumwe chete; haangavi navarongo vake; Nokuti ini Ishe Mwari, ndinofarira mukuzvibata kwevakadzi. Ufeve chinonyangadza pamberi pangu; ndizvo zvinotaura Ishe veHondo (Jakobho 2:23–24, 26–28 ; tarisa, 1:15; zvichiendamberi 10:5; Dzidziso  neZvibvumirano 49:16).

Aya mavhesi akatarwa kubva muBhuku raMormoni anorayira mukadzi mumwe chete nesimba risingachinji. Zvakadaro Dzidziso neZvibvumirano zvinopesana zvachose neBhuku raMormoni pachinhu ichi:

  • Zvirokwazvo, vanodaro Ishe kwauri muranda wangu Joseph, kuti sekunge wabvunza ruoko rwangu kuti uzive uye unzwisise umo ini Ishe, ndakaruramisa varanda vangu Abrahama, Isaka, naJakobo, saMosesiwo, Davidi naSoromoni, varanda, maererano nemusimboti nedzidziso yekuve nevakadzi vazhinji nevarongo—Tarisai, uye tarisai, ndini Ishe Mwari wenyu, uye ndichakupindurai maererano nenyaya iyi. Naizvozvo, gadzirira mwoyo wako kugashira nokuteerera mirairo yandava kuda kukupa; nokuti vose avo vane mutemo uyu wakaratidzwa kwavari vanofanira kuteerera zvakafanana. Nokuti tarisai, ndinokuratidzai chibvumirano chitsva uye chisingaperi; uye kana mukasagara muchibvumirano ichocho, munoraswa; nekuti hapana angaramba sungano iyi obvumidzwa kupinda mukubwinya kwangu…. Dhavhidhi akagamuchirawo vakadzi vazhinji nevarongo, uyewo Soromoni naMosesi varanda vangu, sevamwewo vazhinji vevaranda vangu, kubva pakutanga kwekusika kusvika panguva ino; uye havana kutadza nechinhu chidiri chekuta dzkwekunze kwezvinhu izvo zvavasina kugamuchira kubva kwandiri. Vakadzi vaDavidi nevarongo vakapiwa kwaari neni, neruoko rwaNatani, muranda wangu, nevamwe vevaporofita vaive nekiyi dzesimba iri; uye hapana chimwe chezvinhu izvi chaasina kunditadzira kunze kwenyaya yaUria nemudzimai wake (132:1-4, 38-39).

Kupokanidzana kuviri kwakakomba kuri pachena. Chekutanga, Bhuku raMormoni rakashora zviri pachena kuroorana kwevazhinji seimwe ye”mhosva dzakakomba” uye “uhure” – kunyanya pakati pemaNifai. Yakasanangura michato yezvizhinji yaDavidi naSoromoni, ichivashora se“chinonyangadza.” Zvakadaro Dzidziso neZvibvumirano zvaisimbirira kuti Davidi naSoromoni vakanga vakaruramiswa zvakakwana, uye havana kutadza kuva nevakadzi nevarongo vakawanda. Kana munyori weBhuku raMormoni uye Dzidziso neZvibvumirano (zvinonzi Joseph Smith) akanga azvitaura zvakasiyana, achiti Mwari akarayira michato yevazhinji pane imwe nguva munhoroondo, asi akasarudza kusarayira tsika iyi pane imwe nhambo munhoroondo, kana kuti akanga ati michato yezvizhinji yaifanira kuitwa nevamwe vanhu pakutanga kwenhoroondo asi kwete nevamwe gare gare munhoroondo, saka hapana kupesana kwaizovapo. Semuenzaniso, Mwari akaraira zvibayiro zvemhuka muTestamende yekare, uye ndokurambidza kushandiswa kwayo muTestamende Itsva. Asi izvi handizvo zvakaitwa naJoseph Smith! Akanyatsodoma barika raDavidi naSoromoni, akabva aita chikanganiso chekuritendera nekupa mhosva! Izvi zvinoumba kupokana kwakadzikama. Mashoko maviri anopokana apo ese asingagone kuva echokwadi (tarisa. McGarvey, 1974, 3:31). [Cherechedza: Asi chimwe chiratidzo chechimiro chisina kufemerwa chaJoseph Smith chaive chirevo chake mumashoko ari pamusoro apa (Jakobho 2:27) kumurume achibvumirwa mudzimai mumwe chete, asi “varongo haangavi nomumwe.” Chirevo ichi chinoratidza kusaziva kushandiswa kwemazwi emubhaibheri. “Murongo” munguva dzekare aiva mudzimai kwete vahosi (vasina kuroorana naye) pasinei nemafungiro asiriwo akakurumbira (tarisa. muchinyora  chaVictor P. Hamilton’s, “pilegesh,” 1980, 2:724)].

Chechipiri, zviDzidziso neZvibvumirano zvakataura kuti tsika yokuroorana kwevazhinji muupenyu huno isungano isingaperi. Shoko rokuti “nokusingaperi” kana kuti “husingaperi” sokushandiswa kwarinoitwa muBhaibheri rinogona kupfupikiswa kureva nhambo yenguva yakaganhurirwa (somuenzaniso, Jona 2:6 ). Zvisinei, kana mamwe mazwi anoshandiswa anosimbisa revo huru ye“kusingaperi,” nhambo yakapfupikiswa inobviswa. Mitauro inoshandiswa muBhuku raMormoni inoratidza kuti “nekusingaperi,” sekushandiswa kwechibvumirano chewanano yevazhinji, yaiitirwa muchirevo chayo chekusingaperi. Kushanda kwaro kwaisanganisira kugara kwomunhu pasi pano, sezvo rugwaro rwacho ruchiti Soromoni, Mosesi, uye vamwe vakawanda vakanga vazviita “kubvira pakutanga kwokusikwa kusvikira panguva ino.” Mamwe magwaro anosimbisa kunzwisisa uku: “zvose kwenguva nekusingaperi” (D&Z 132:7); “munyika” (D&Z 132:15); “panyika” (D&Z 132:46,48). Kunyange mudzimai waJoseph Smith, Emma, akarairwa kuti agamuchire mamwe madzimai akawedzerwa akapiwa naMwari kumurume wake (D&Z 132:52). Chikamu 132 cheDzidziso neZvibvumirano chinoti chakaziviswa kuna Joseph Smith muna 1843. Zvakadaro makore 47 gare gare, musi wa24 Gunyana 1890, Mutungamiri Wilford Woodruff vakapa chiziviso chiri pamutemo panyaya iyi:

  • Hatisi kudzidzisa barika kana kuroora kwevazhinji, kana kubvumidza chero munhu kuti apinde mutsika yaro…. Hapana chinhu mudzidziso dzangu kuChechi kana kune avo vandinoshanda navo, panguva yakatarwa, iyo inogona kutsanangurwa zvine musoro kuroverera nekukurudzira barika…. Uye zvino ndinotaura pachena rairo yangu kuVatendi vaMazuva Ekupedzisira ndeyekurega kuroora chero muchato unorambidzwa nemutemo wenyika” (“Official Declaration—1” Muzvidzidzo nesungano, 1981, p. 291-292).

Mune zvinyorwa kubva kumakero matatu aakapa maererano nechinvumitano ichi, Woodruff akatsanangura kuti kana vakaramba vachiita kuroorana kwezvizhinji, temberi dzaizotorwa nevakuru vehurumende, uye Mutungamiri wekutanga uye Gumi neVaviri, uye misoro yemhuri, vaizosungwa. Kana, kune rumwe rutivi, vakarega muitiro wacho, kuti vatevedzere mutemo wenyika, vaizokwanisa kupfuuridzira mabasa nezvisungo zvechechi (kusanganisira rubhabhatidzo rwevakafa). Mubvunzo: Sei Mwari vachitaura nezvewanano yevazhinji sechiito chisingaperi chinounza rushusho kune avo vanotadza, uye vodaidza Vatendi vaMazuva Ekupedzisira kuti varege michato yakadaro? Mwari haana nguva, uye angadai akaziva mberi kwenguva kuti hurumende yeAmerica yaizosvika pane imwe nguva iyo yaizodana tsika yeMormoni yekuroorana kwezvizhinji kuti izvidavirire. Naizvozvo, Iye angadai asina kurayira chinodikanwa so“kusingaperi” kana Iye gare gare akaronga kurega muitiro wacho. Uyewo Mwari angadai asina kubvisa mumwe we“mirayiro yake isingaperi” nemhaka bedzi yokuti mutemo wenyika nehurumende yechihedheni waiita kuti murayiro wacho usava pamutemo uye wakashandisa chitambudzo! Ndirini munhau yose yomunhu apo Mwari akambokotamira kuhurumende yehurumende mukushora kwayo kuda Kwake?

HAPANA SHANDUKO?

Chimwe chisimbiso chiri pamutemo chakanyorwa mu“Dambudziko” chimiro #10: “Kana wapedza mumazuva makumi matanhatu, haufanirwe kuchinja zvinyorwa. Basa rakanyorwa rakagadziridzwa rekutanga rinofanira kumira nekusingaperi” (p. 1, inovedzera). “Houston, tine dambudziko.” Vadzidzi veBhaibheri vane ruzivo vanonyatsoziva kuti hapana zvinyorwa zvepakutanga zveBhaibheri zviripo. Isu tinovimba zvizere nemakopi emakopi emakopi. Hazvina kudaro neBhuku raMormoni. Bhuku rekutanga rakadhindwa ra1830 reBhuku raMormoni riripo! Mumashoko eMutungamiriri weVatendi vaMazuva Ekupedzisira Wilford C. Wood muna 1958: “Ndinopupura kuti mapepa asina kuchekwa eChinyorwa Chekutanga cheBhuku raMormoni akatsikiswazve mumamiriro awo ekutanga asina kushanduka; kuti uku ndiko kudzorerwa chaiko uye kwakanyatsokwana kweChinyorwa Chekutanga cheBhuku raMormoni sokutambirwa kwaro neMuporofita Joseph Smith rikadhindwa muPalmyra, New York muna 1830” (zvinyorwa zvekutanga). Vakuru veVatendi vaMazuva Ekupedzisira vakaramba vachisimbisa kuti Bhuku rekutanga reMormoni rakanga risina kukanganisa. Muna 1883, nhengo yeDare Rekutanga reVane Makumi Manomwe, George Reynolds, akati: “Zvakaitwa nerubatsiro rwoumwari” (p. 71). Reynolds anoreva nhoroondo yevakaona yaMartin Harris—mumwe wevanyori vakabatana naJoseph Smith mukuturikira kweBhuku raMormoni (p. 91). Joseph Smith akati akawana mahwendefa egoridhe ayo akashandurira muchiRungu achishandisa chiridzwa chinozivikanwa se“Urimi neTumimi”—matombo maviri machena akabatanidzwa pamwe chete neketani yesirivha, inofananidzwa negirazi. Smith aibata matombo pakati pake nemahwendefa egoridhe. Muna 1881, mutungamiri wechitanhatu weChechi yeMormon, Joseph F. Smith, akatsanangura nzira yekushandura (sekutaurwa kwazvakaitwa naOliver Huntington):

Ishe vakaita kuti izwi rimwe nerimwe rakanyorwa sezvariri muBhuku rioneke pamatombo mumitsara mipfupi kana mazwi, uye Josefa paainge ataura mutsara kana shoko pamberi pake uye munyori arinyora zvakanaka, mutsara iwoyo waibva wapera uye mumwe wobuda. Uye kana paive neshoko rakanyorwa zvisizvo kana kuti vara risiri iro zvakanyorwa pamatombo zvaizoramba zviripo. Ipapo Josefa aizoda kuti munyori aperengere kuverenga kwekupedzisira kutaurwa uye nokudaro kuwana mhosho uye painoruramiswa mutsara kana izwi raizonyangarika senguva dzose (nd, p. 168).

Maitiro aya, ayo akavimbisa huchokwadi hwakakwana hwekunyorwa, hwakasimbiswa zvakare naDavid Whitmer. Whitmer, uyo anoenderera mberi achinyorwa mumakopi ari kutenderera eBhuku raMormoni semumwe wevatatu vanoumba “Uchapupu hweVapupu Vatatu,” akatsanangura maitirwo ekushandura nemashoko anotevera:

Zvino ndichakupa tsananguro yenzira yakadudzirwa nayo Bhuku raMormoni. Joseph Smith aiisa dombo muoni mungowani, oisa chiso chake mungowani, achiiswededza pedyo nechiso chake kuti chiedza chisavepo; uye murima chiedza chemweya chaizopenya. Chidimbu chechimwe chinhu chakaita sematehwe chaioneka, uye ipapo paioneka pakanyorwa. Chimiro chimwe panguva chaizooneka, uye pasi paro pakanga pane dudziro muchirungu. Bhuratha Joseph vaiverengera Chirungu kuna Oliver Cowdery, uyo aive munyori wavo mukuru, uye pazvainyorwa pasi zvodzokororwa kuna Bhuratha Joseph kuti vaone kana chaive chokwadi, chaibva chanyangarika, uye mumwe munhu ane dudziro yacho obva aoneka. Nokudaro Bhuku reMormoni rakashandurwa nechipo nesimba raMwari, uye kwete nesimba ripi zvaro remunhu (Whitmer, 1887,)

Tichitarisa maitirwo akaitwa mahwendefa egoridhe, Bhuku raMormoni rinofanira kunge rakakwana. Asi, kana munhu akaenzanisa bhuku rekutanga Book of Mormoni neriri kutenderera parizvino, munhu anoona kuti shanduko dzakawanda dzakaitwa muBhuku raMormon kubvira chinyorwa chepakutanga cha1830. Mamiriro ezvinhu aya akasiyana zvachose neshanduro dzeBhaibheri dzakaitwa nevanhu. Vashanduri vese veBhaibheri havana kukurudzirwa mukuedza kwavo kushandura. Ukuwo, Joseph Smith, aiti akatungamirirwa nemweya wepamusoro mukushandura Bhuku reMormoni, uye akachengetedzwa kuti asakanganisa. Imwe tsananguro yepamutemo yekuti sei bhuku rekutanga ra1830 reBhuku raMormoni rakanga rizere nezvikanganiso zvegirama uye kukanganiswa kwezvirimo — “kukanganisa kwevadhindi.” Uku kutaura, chokwadika, kunopesana nezvakataurwa pamusoro apa zvaPurezidhendi Wilford, uyo akatsigira uchokwadi hwechinyorwa chiripo cha 1830 uye akatobatanidza mukuita kwakezve “chibvumirano” nomumwe wevasonganiri vomudhindi wapakuvamba—John Gilbert. Memorandamu inorondedzera kutarisirwa kwakapiwa kuinishuwarenzi yakarurama mukudhindwa kwechinyorwa chakaunzwa kumudhindi naHyrum Smith (mukoma waJoseph), uyo, pamwe chete naMartin Harris, akatungamirira basa racho. Nokudaro, kutaura kwokuti “mhosho dzemaprinda” ndiwo anokonzera kukanganisa mushanduro yepakutanga ya1830 ingave tsananguro yakakodzera kana inoenderana nezviri kuitika, asi haingagone kutsanangura marudzi ezvikanganiso zviri muBhuku reMormonimhando dzekukanganisa maprinda haaite.

Funga nezvezvishoma zvezvinofungidzirwa 4,000+ zvikanganiso zvegirama zvakagadziridzwa mushanduro dzinotevera. Bhuku rekutanga ra1830 Bhuku reMormoni muna Jakobho 7:24 rinoti, “asi zvose zvakanga zvisina maturo.” Aruma 48:25 inoti, “nokuti vimbiso yaIshe yakanga…” Aruma 53:5 inoti, “zvaiva nyore kuvachengeta.” 1 Nifai 5:11 inoti, “Adama naEva, vaive vabereki vedu vekutanga.” Mhosho dzese idzi dzakagadziridzwa mune dzimwe shanduro dzichangoburwa.

Fungawo dzimwe shanduko shoma pane dzakawanda dzakaitwa dzinogadzirisa kukanganisa kwezvirimo. Muna Mosaya 21:28 , “Benjamini” yakashandurwa kuita “Mosaya” (sezvo mambo Benjamini akanga atofa panguva iyo murondedzero— Mosaya 6:4–5). Muna Aruma 37:21, “vatungamiri” vakashandurwa kuita “vaturikiri.” Muna 1 Nifai 13:32, “kuvanda” kwakashandurwa kuita “chimiro cheupofu.” Muna Mosaya 27:29, “kuputswa” kwakashandurwa kuita “kukoromorwa.” Muna Aruma 13:20 na41:1, “kusungwa” kwakashandurwa kuita “kukanganisa.” Muna Aruma 17:13, “kusvika” kwakashandurwa kuita “kusvika.” Peji yepakutanga ye1830 yakanyorwa Joseph Smith se “Munyori uye Muridzi.” Iye zvino anongova “muturikiri” chete. Muna 1 Nifai 20:1 , mutsara wekuti “kana kunze kwemvura yerubhabhatidzo” wakaiswa. Yakanga isiri mune yekutanga ya1830.

Madhindi anopota achishandura mavara kana kukanganisa izwi kana kuisa mutsetse mumwechete kaviri kana kusiya shoko kana maviri, zvichida mutsetse pano nepapo. Asi shanduko dziri pamusoro hadzisi idzo mhando dzezvikanganiso zvinoitwa nemaprinda.

Kuongorora kwechokwadi nekuzvininipisa kwekusawirirana uku kunofanira kuunza kunetseka kukuru mumoyo meuyo anotenda kuti zvinyorwa zveMormoni zvakafemerwa. Kutsoropodza kwakawanda kwave kuchiitwa mukurwisana neBhaibheri kwemazana emakore, asi kwakapindurwa zvakasimba. Dai Bhuku reMormoni raibva kuna Mwari, iro, zvakare, raigona kudzivirirwa uye huchokwadi hwaro hunobva hwasimbiswa. Zvisinei, kushaikwa kwetsananguro dzakakwana kujekesa matambudziko akadaro kunomanikidza munhu akatendeseka kufunga kuti Bhuku raMormoni uye Dzidziso neZvibvumirano hazvibvi kuna Mwari.

ZVINYORWA

Book of Mormon (1981 reprint), (Salt Lake City, UT: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).

The Challenge the Book of Mormon Makes to the World (1990), (Euless, TX: Texas Fort Worth Mission).

Clarke, Adam (no date), Clarke’s Commentary: Genesis-Deuteronomy (New York: Abingdon-Cokesbury).

Doctrine and Covenants (1981 reprint), (Salt Lake City, UT: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).

Hamilton, Victor P. (1980), “pilegesh,” Theological Wordbook of the Old Testament, ed. R. Laird Harris, Gleason Archer Jr., and Bruce Waltke (Chicago, IL: Moody).

Huntington, Oliver B. (no date), Oliver Boardman Huntington Journals, 1842-1900 (Salt Lake City, UT: Utah State Historical Society).

Lewis, Jack P. (1991), The English Bible From KJV to NIV (Grand Rapids, MI: Baker), chinyorwa chechipiri

McGarvey, J. W. (1974 reprint), Evidences of Christianity (Nashville, TN: Gospel Advocate Company).

Metzger, Bruce M. (1968), The Text of the New Testament (New York, NY: Oxford University Press).

Reynolds, George (1883), The Myth of the “Manuscript Found,” (Salt Lake City, UT: Juvenile Instructor Office).

Whitmer, David (1887), An Address to All Believers in Christ, [On-line], URL: http://www.irr.org/mit/address1.html.

Wood, Wilford C. (1958), Joseph Smith Begins His Work (Salt Lake City, UT: Deseret News Press).

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→