Menu
Child reading the Bible

Bhaibheri Harina Kukanganiswa.

Kana munhu akatanga kuverenga Bhaibheri, hazvitore nguva kusvikira asangana nemashoko akadai sekuti “Mwari akati…,” “Zvanzi naJehovha,” kana kuti “mashoko aJehovha….” Mitsara yemhando iyi inowanikwa kazana muTestamente Yekare neItsva. Kutaura sezvazviri, pachayo inotanga nemashoko okuti, “Mwari akataura mashoko awa ose” (Eksodo 20:1). Kane makumi matatu nenhatu mubhuku raRevhitiko, tinorava mashoko okuti, “Jehovha akataura kuna Mosesi” (4:1; 5:14 ; zvichingodaro). MuPisarema rechi119 chete, Magwaro anokwidziridzwa seShoko raMwari kanenge ka175. MuTestamente Itsva, mupositora Pauro akataura kuti shoko rake harina kugamuchirwa kubva kumunhu, asi “rakauya nokuratidzwa kwaJesu Kristu” (VaGaratia 1:12). Nenzira yakafanana, sezvaakanyorera chechi yeTesaronika, akataura kuti zvaakanyora rakanga riri “shoko raShe” (1 VaTesaronika 4:15 , NW). Zvamazvirokwazvo, vanyori vezvose zviri zviviri Testamende Yekare neItsva vakaisa simbiso huru paidi rokuti shoko ravo rakanga rakabva kuna Mwari—kuti vakataura, kwete nokuda kwomunhu, asi “nomweya mutsvene.” (2 Petro 1:21) Kupfurikidza nomweya mutsvene, vanyori veTestamende Yekare neItsva vakaisa tsinhiro huru pamusoro peidi rokuti shoko ravo rakabva kuna Mwari.

KUTSANANGURA KUFURIDZIRWA

Bhaibheri haringotauri kuti rakafuridzirwa chete, asi rinotsanangura uye rinotsanangura zvarinoreva kuburikidza nekufemerwa. Muna 2 Timotio 3:16, Pauro akati, “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” Shoko rechiGiriki rinobva pashoko rokuti “kufuridzirwa” (theopneustos) rinoreva “kufemerwa naMwari.” Saka, Pauro akasimbisa kuti Rugwaro chibereko chemweya waMwari. Mwari vakafema Magwaro zvamazvirokwazvo. Bhaibheri iShoko raMwari kwete romunhu. Mavhesi matatu gare gare (muna 2 Timotio 4:2), Pauro akazivisa, “Naizvozvo…paridza shoko.” Sei? Nokuti iShoko raMwari. Sezvakangoita kufemera kwaMwari kwakaunza Nyika kuti ivepo (Mapisarema 33:6), saka Bhaibheri rinozvizivisa pacharo kuva mhedzisiro yekufemera kwaMwari.

Mutsamba yake yechipiri (1:16-21), Petro akanongedzera kunhambo inokosha yokushanduka chitarisiko kwaKristu—apo Mwari akataura chaizvoizvo ari kudenga zvakananga kuna Petro, Jakobho, uye Johane. Mwari akakurudzira nemuromo kusimbirira Kwake kuti Jesu Mwanakomana wake anodiwa, uye kuti vanhu vanorairwa kumunzwa (Mateo 17:5). Petro akabva ati: “Saka tine shoko rouprofita rakasimbiswa, . . . Petro akanga achitaura kuti Magwaro atakapiwa nevaprofita ane chokwadi uye ane chiremera senzwi raMwari rakataura pagomo rokushanduka chitarisiko.

Muapostora wacho akatsanangurazve kuti Magwaro (shoko rouprofita) akanga asiri e“dudziro ipi neipi yomunhu oga,” kureva kuti haana kungozvitangira pachake, kana kuti mupfungwa dzevakaanyora. Rugwaro haruna kubva “pakuda kwomunhu.” Haisi mhedzisiro yekutsvagisa kwevanhu kana kuferefetwa kwevanhu muchimiro chezvinhu. Rugwaro haruna chibereko chekufunga kwevanyori varo. Mukupesana, “vanhu vatsvene vaMwari vakataura, vachimutswa noMweya Mutsvene” (2 Petro 1:21). Shoko rokuti “akafamba” muchiGiriki chepakutanga rinoreva “kutakurwa” kana kuti “kuunza.” Petro akataura kuti Mweya Mutsvene, chaizvoizvo, akatora vanyori (vaporofita) uye “akavaunza” kuchinangwa chekusarudza kwake. Nokudaro, Magwaro, kunyange zvazvo akanyorwa kupfurikidza nechishandiso chomunhu, akadzorwa kwazvo naMwari zvokuti mashoko anozovapo ndeake.

Uyu ndiye Petro mumwechete uyo, achimirira kuuya kweMweya muna Mabasa 2 paPendekosti, akasimuka pakati pevamwe vadzidzi akati, “Varume hama, rugwaro urwu rwaifanira kuzadziswa, rwakambotaurwa noMweya Mutsvene kubudikidza nomuromo waJesu. Dhavhidhi pamusoro paJudhasi,” uye akabva atora mashoko kubva muMapisarema (Mabasa 1:16ff.). Petro aidavira kuti Mweya Mutsvene waidzora zvakanyorwa naDhavhidhi, uye mugumisiro wokunyora ikoko unonzi “Rugwaro.”

Uyu ndiPetro mumwe cheteyo uyo, muna 1 Petro 1:10-12 , akatsanangura, kuti: (1) kuti vatauri vakafuridzirwa veTestamende Yekare vaisanzwisisa nguva dzose mashoko ose akapiwa naMwari kupfurikidza navo; (2) wakanga uri Mweya waKristu wakanga uchishanda pavari; (3) mashoko mamwe chete aya akafuridzirwa akanga achipiwa muzuva raPetro nevaapostora; uye (4) Mweya Mutsvene mumwe chetewo wakanga uchivatungamirira kutaura kwavo. Ikoko kunoreva kuti varume vakafuridzirwa vakanga vane ndangariro dzavo vamene dzakabatikana sezvavaibudisa zvinhu zvakafuridzirwa, asi chigadzirwa chakanga chiri chaMwari, sezvo vaisanzwisisa nguva dzose revo yezvigadzirwa zvavo.

Uyu ndiye Petro mumwe cheteyo uyo, muna 2 Petro 3:15-16 , akanongedzera ku“hama yedu inodiwa Pauro” se“akakunyorerai.” Ipapo akacherekedza, kuti: “Sezvaaitaurawo mutsamba dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi; mairi mune zvimwe zvinhu zvakaoma kunzwisisa, izvo vanhu vasina kudzidza nevasina kusimba vanominamisa kuti vaparadzwe, sezvavanoitawo mamwe magwaro. Tarisa kuti Petro akajekesa kuti: (1) Pauro akanyora tsamba; (2) tsamba idzodzo dzinoiswa muchikamu che“mamwe Magwaro”—saka tsamba dzaPauro sezvakaita Testamende Yekare nemamwe manyoro eTestamente Itsva; uye (3) manyoro aya ane chiremera uye ndooumwari, sezvo Petro akataura kuti kuamonyanisa kukoka “kuparadzwa”—nongedzero iri pachena yokusafarira kwaMwari, uye kuvadziko yomweya inovapo nokusateerera mashoko aMwari.

Bhaibheri pasina panikiro rinozvipa rimene chimiro che“kufuridzirwa”—rakafuridzirwa noWamasimba ose amene. Kufemerwa ikoko kunosanganisira kutonga kwaMwari zvekuti kunyangwe mazwi acho akauya pasi pesimba Rake reumwari. Mambo Dhavhidhi akamboti: “Mweya waJehovha wakataura kubudikidza neni, shoko rake rakanga riri parurimi rwangu” (2 Samueri 23:2). Tarisa kuti Dhavhidhi haana kuti “pfungwa” kana kuti “pfungwa” dzaMwari dzaiva parurimi rwake, asi kuti shoko raJehovha rakanga riri parurimi rwake. Muna 1 VaKorinte 2, muapostora Pauro akataura kuti zvinhu zvaMwari zvakaratidzwa kuvanhu noMweya waMwari. Ipapo, pamusoro pamashoko akafuridzirwa nenzira youmwari, iye akapfuurira kutaura, kuti, “izvo zvatinotaura, tisingatauri namashoko anodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa noMweya; tichibatanidza zvinhu zvomweya namashoko oMweya” (1 VaKorinte 2:13, ASV, tarisa, Johani. 17:8). Mazwi ezvakazarurwa zvehumwari mazwi anotungamirwa neMweya, kwete mazwi enjere dzevanhu. Uku kurudziro yemashoko. Izvi hazvirevi kuti vanyori vakangotora “matauriro”. Asi, Bhaibheri rinoratidza kuti Mwari akachinja basa Rake rinofemerwa kuti rienderane nechimiro chemunhu, mashoko, uye manyorero omunyori mumwe nomumwe.

KUSIYANA KWEBHAIBHERI NEVAVENGI VARWO

Mubvunzo mumwe wakabvunzwa nevanhu vakawanda munguva pfupi yapfuura, ndewekuti shoko rose reRugwaro “ichokwadi chakafuridzirwa here?” Vasingatendi, vasingatendi kuvapo kwaMwari, uye vatsoropodzi vave vachiseka kwenguva refu pfungwa yokusajeka kweBhaibheri. Ndiko kuti, havadaviri kuti Bhaibheri (ringava riri mumugariro waro wapakuvamba kana kuti wazvino) kuti harina mhosho kana kuti nhema. [Cherechedza: Shoko rekuti “kukanganisa” rinobva pashoko rechiLatin rokuti infinitive errare, zvichireva kuti “kudzungaira,” rinova chivakashure izwi racho. Naizvozvo, kutaura kutadza kwebhaibheri kusimbisa kuti Magwaro anonamatira kuchokwadi, pane kubva, kana kuti “kudzungaira” machiri (tarisa Preus, 1984, mapeji 91-93; Packer, 1958, p. 95).] Kune vasingadaviri, Bhaibheri rinongova rimwe “bhuku rinokanganisa rakanyorwa navanhu vasina kukwana.” Ava vatsoropodzi vanonongedzera kundima dzisingaverengeki muRugwaro sedzinopokanidza zvimwe zvikamu zveMagwaro kana kuti zvimwe “zvinozivikanwa” zvenhau, nzvimbo, kana kuti zvokwadi yesayenzi. Sezvineiwo, nezvinzvimbo zvakatanhamara muzvikoro zvehurumende, yunivhesiti, mabhizimisi, uye muzvinobudisa nhau, vatsoropodzi veBhaibheri vava nesimba zvikuru uye vane pesvedzero munguva pfupi yapfuura. Vanoramba vakawanda uye vasina chokwadi vanogona kunzwika munyika yose paredhiyo, paterevhizheni, paHindaneti, uye mumakirasi. Mubhuku ravo rinonakidza, Tsvakurudzo munezvechitendero. Rinovanikwa mu U.S. Vanotenda George Gallup Jr. naD. Michael Lindsay vakataura nezvokuchinja kwemaonero evanhu vekuAmerica kuBhaibheri. Ivo vakati:

Vanhu vokuAmerica vakawanda vari kuenda pakududzira Bhaibheri sebhuku rengano, nhoroondo, uye mitemo yetsika. …Kuedza kubvisa magwaro eBhaibheri uko kwave nemakore kuchienderera mberi muacademi kunenge kuri kuramba kuchiwedzera kubva mukirasi kuenda kuzvigaro…. Nguva pfupi yapfuura sa 1963, vanhu vaviri muvatatu vaiona Bhaibheri seshoko chairo raMwari, rinofanira kutorwa sezvariri, shoko neshoko. Nhasi, munhu mumwe chete muvatatu achiri kubatirira kune dudziro iyoyo (1999, peji. 36).

Zvamazvirokwazvo, kwamakore mbwende vave vachishanda nesimba mukuedza kwavo kunetesa imwe yembiru dzenheyo dzokutenda kwomuKristu—Bhaibheri riri Shoko raMwari risingakanganisi, rakafuridzirwa. Kunyange zvazvo dzidziso yavo ichikuvadza, zvisinei, zvichida shoko rinokuvadza zvikuru rokukanganisa kweBhaibheri rinogona kunzwiwa kubva kuvanhu vanoverengeka vanoti vaKristu.

Kubva mukumuka kwo“ruzivo” rwakasununguka muzana ramakore rechigumi namasere, denho dzoutsinye dzakaitwa mukati mechiKristu paperero yeBhaibheri. Kunyorwa kwaMosesi kwePendatuku, kuva kwenhau kwebhuku raJona, uye kunyange zvishamiso zvaKristu zvinongovawo zvawo zvemienzaniso yemisoro yeBhaibheri iyo nyanzvi dzakasununguka dzave dzichishora zvakasimba mumazana matatu amakore apfuura. Mazita akadai saKarl Graf, Julius Wellhausen, uye Rudolf Bultmann anodudzwa kazhinji kazhinji munzvimbo dzedzidzo umo perero yeBhaibheri inoshorwa. Mukupera kwezana ramakore rechimakumi maviri, munyori George Marsden, mubhuku rake rine musoro unoti Reforming Fundamentalism (1987), akanyora kuti imwe yemaseminari ezvidzidzo zvouMwari ane mukurumbira muAmerica (Fuller Seminary) yakasiya sei kuzvipira kwayo mukusakanganisa kweMagwaro kare kuma1960. Nenzira inosuruvarisa, iyi kombamiro yakava nepesvedzero yechando muAmerica yose, zvokuti nomutoo unowedzera, zvikoro zvakawanda zvorudzidziso, kunyange zviya zvemigariro inongwarira zvikuru kupfuura Fuller Theological Seminary, zviri kuramba chitendero chokuti Bhaibheri rakarurama mune zvose zvarinodzidzisa.

Muna 2002, iyo ACU Puresi yakabudisa bhuku rine musoro unoti God’s Holy Fire, rakanyorwa nemapurofesa matatu eGraduate School of Theology paAbilene Christian University. Tichifunga nezvekubatsira uye kana kukodzera kwezwi rekuti “kusaita basa,” Kenneth Cukrowski, Mark Hamilton, naJames Thompson vakabvunza kana “kusava nechokwadi kuchitoshanda kune zvidiki rondedzero?” (p. 40). Maererano nevarume ava, “[M]uzviitiko zvakawanda muBhaibheri, munhu anoona kusapindirana kuri pachena murondedzero” (p. 40). Mienzaniso yavakapa yaisanganisira: (1) kurerwa kwomwanasikana waJairosi; (2) kutuka kwaJesu muonde; (3) kucheneswa kwetemberi; uye (4) mashoko aMateu muna Jeremiya muna 27:9. Zvichitevera kusapindirana kwemukati uku, vakabva vati: “Dzimwe nguva rondedzero haienderane nenhoroondo yenhoroondo” (p. 40). Kunyange zvazvo Cukrowski, Hamilton, naThompson vakabvuma kuti “mamwe mashoko anganyatsogadzirisa zvizhinji zveizvi zvinetso” (p. 41), vakazoti: “Nemhaka yokuti Bhaibheri rakauya kwatiri kuburikidza nevanhu, maonero atinoita matangiro akaita Magwaro. haisi nyaya yechokwadi yemasvomhu, asi kuti inosimbisa kutenda” (p. 45). Pakupedzisira, varume ava vakatsanangura, kwete vatsoropodzi, asi “vaKristu vaiva nevavariro yakanaka” vanoomerera kuMagwaro seShoko raMwari rechokwadi mune zvose zvarinotaura, sevaya “mukuedza kwavo kupa chokwadi chakakwana,…vakakonzera dambudziko. yokutenda,” nokuti “vanogara vachinzwa mutoro wokupa mhinduro yenyonganiso yose inogona kuitika” (peji. 44). Maererano nevanyori ava, vaKristu vanongofunga “kuti Mwari akava nechokwadi chekururama kweshanduro dzepakutanga” (peji 42,).

Zvichida pfungwa inokatyamadza zvikuru inoitwa nevanonzi vatendi veBhaibheri maererano nekusajeka kweMagwaro inobva mubhuku rine mukurumbira rinowanzoshandiswa nevarevereri vechiKristu pavanodzivirira kusakanganisa kwebhaibheri. Hard Sayings of the Bible muunganidzwa wenyaya nenyanzvi ina dzeBhaibheri dzinonyatsozivikanwa—Walter Kaiser, Peter Davids, Manfred Brauch, naF. F. Bruce—vanofanira kunge vari kubatsira vaverengi veBhaibheri kuwana mhinduro dzemibvunzo yakaoma vasingabvumirani nemagwaro eBhaibheri. Zvinonetsa zvikuru, naizvozvo, kuona kuti mumwe wevanyori ava “akatsanangura” sei chikamu cheMagwaro muna 1 Vakorinde 10. Mukupindura kuti Pauro akagumisa sei kuti vaIsraeri zviuru makumi maviri nezvitatu vakawa muTestamente Yekare semugumisiro wehupombwe hwavo ( 1 Vakorinde 10 . :8), pane 24,000, iyo Mosesi akapa muna Numeri 25:9 senhamba yevakafa mudenda, Peter Davids akanyora:

Zvingangodaro kuti Pauro, achitaura nezveTestamende Yekare nomusoro sezvaakanyorera vaKorinde, akataura nezvechiitiko chiri muna Numeri 25:9, asi pfungwa dzake dzakambopotsa pamwe chitsauko mukutora nhamba yacho…. Hatigone kuramba mukana wekuti paive nekamwe 23 kana 23,000 munharaunda yake sezvaainyora, uye izvo zvakakonzera kutsvedza mupfungwa dzake.

Pauro akanga asiri kuedza kudzidzisa vanhu nezvenhoroondo yeTestamende Yekare, uye zvechokwadi kwete nezvenhoroondo yeTestamente Yekare.

Saka, pano tine chiitiko chekuti Pauro sezviri pachena anotsvedza mupfungwa nechikonzero chakati (kunze kwekunge aine chizaruro chaasatiudza nezvacho), asi kukanganisa kwepfungwa hakukanganisi dzidziso. Kangani takanzwa vaparidzi vane maBhaibheri akanyorwa pamberi pavo vachiita mhosho dzakafanana dzeudzame zvisina kumbokanganisa shoko ravo? Kana tikazviona (uye vashoma vanowanzoita), isu (tine tariro) tinongonyemwerera uye titarise pane chaiyo pfungwa iri kutaurwa. Sezvataurwa pamusoro apa, Pauro angangodaro akanga asina Bhaibheri rakanyorwa kuti atarise (kunyange zvazvo dzimwe nguva aikwanisa kuwana mipumburu yeTestamende Yekare), asi mukutaura kuzere akataura muenzaniso kubva mumusoro uye akakanganisa (pp. . 598-599, mashoko evabereki)

Sezvingabvira, Pauro akangoita chikanganiso. Akakanganisa, sezvakangoita kana muparidzi nhasi akanganisa kutaura ndima yeMagwaro. Maererano nechipupuriro chinodzokororwa chaDavids, Pauro aingova bedzi no“kutsvedza kwendangariro” (nokudaro achiva neizvo vamwe nhasi vangadana kuti “nguva huru”), uye kuita kwedu (pamwe chete navapokanidzi’) kunofanira kuva “kungonyemwererawo zvako. uye tarisa pfungwa chaiyo iri kutaurwa.”

Zvisingadaviriki! Walter Kaiser, Peter Davids, Manfred Brauch, uye F.F. Bruce anonyora bhuku rine mapeji 800 mukuedza kupindura kunonzi kupokanidzana kuzhinji kweBhaibheri uye kudzivirira kutendeseka kweBhaibheri, asi Davids ane ushingi hwokuti muapostora Pauro “akataura muenzaniso kubva mundangariro ndokuwana chimwe chikanganiso.” Neiko munyika Davids akapedza nguva yakawanda kwazvo (nenzvimbo) achipindura mibvunzo yakasiana-siana iyo vavhunduki vanowanzobvunza, uye ipapo kugumisa kuti murume akanyora inodokusvika hafu yamabhuku eTestamente Itsva akaita zvikanganiso muzvinyorwa zvake?! Akagumisa chaizvo zvinodzidziswa nevasingatendi—vanyori veBhaibheri vakakanganisa! Uyezve, kudai Pauro akaita chikanganiso chimwe chete muzvinyorwa zvake, aigona kuve akakanganisa nyore nyore kune imwe nzvimbo. Uye kana Pauro akaita zvikanganiso mune mamwe manyoro, tingataura sei kuti Petro, Johane, Isaya, uye vamwe havana “kutsvedza” panhambo nenhambo? Zvakadaro, wadii kungotsanangura zvese zvinofungidzirwa kuti nyonganiso semhedzisiro yekutsvedza kwechinguvana kwepfungwa dzemunyori?

Chokwadi ndechokuti, kana Pauro, kana mumwe wevarume ava, akakanganisa muzvinyorwa zvavo, saka vakanga vasina kufemerwa naMwari (tarisa. 2Timoti. 3:16-17; 2 Petro. 1:20-21), nokuti Mwari kukanganisa (tarisa,. Tito. 1:2; Mapisarema. 139:1-6). Uye kana Magwaro asina “kupiwa nokufuridzirwa naMwari,” ipapo Bhaibheri haribvi kuna Mwari. Uye kana Bhaibheri risingabvi kuna Mwari, saka munhu asina chokwadi ndiye akarurama. Asi muponesi haana kururama! Ndima iri muna 1 VaKorinte 10:8 inogona kutsanangurwa zvine musoro pasina kufunga kuti zvinyorwa zvaPauro hazvina kururama. Mhinduro iri muidi rokuti Pauro akataura kuti 23 000 vakafa “nezuva rimwe,” nepo muna Numeri 25:9 (chikamu che“hanzvadzi” chingava kuna 1 VaKorinte 10:8), Mosesi akanyora kuti nhamba yose yevaya vakafa denda rakanga riri 24 000. Mosesi haana kumboratidza kuti zvakatora nguva yakareba sei kuti vane 24 000 vafe, asi akangotaura kuti iyi yakanga iri nhamba ya“vakafa nedenda.” Nokudaro, chinyorwa chiri muna 1 VaKorinte chinongotipa zivo yakawanda pamusoro pechakaitika chaizvoizvo muna Numeri 25—23 000 pavane 24 000 vakafa mudenda vakafa “nezuva rimwe.

Zvinosuruvarisa, Peter Davids anoramba zvachose nzvimbo dzakawanda apo Pauro anoti zvinyorwa zvake zvinobva kuna Mwari. Apo Pauro akanyorera makereke eGaratia, akavaudza kuti dzidziso dzake dzakauya kwaari “nezvakazarurwa zvaJesu Kristu” (1:12). Mutsamba yake yokutanga kuvaKristu vokuTesaronika, akataura kuti mashoko aakanyora aiva “neshoko raShe” (4:15).  Kuchechi yeEfeso, Pauro akanyora kuti shoko raMwari “rakaratidzwa noMweya kuvaapositori vake vatsvene navaporofita” (3:5). Uye mutsamba imwe cheteyo apo Davids anotaura kuti Pauro “akatsvedza ndangariro,” Pauro akati, “izvo zvandinokunyorerai mirairo yaShe” ( 1 VaKorinte 14:37 ). Pauro haana kuumba chokwadi pamusoro penyaya dzeTestamente Yekare. Uyewo aisafanira kuvimba nendangariro yake inotadza kuyeuka nhamba dzakati kana mazita. Manyoro ake aive Rugwaro rwakafemerwa (2 Petro 3:16). Mweya Mutsvene wakaratidza Chokwadi kwaari —zvose (tarisa, Johani. 14:26; Johani. 16:13). Sezvakangoita vanyori veTestamende Yekare, Pauro akafemerwa noMweya Mutsvene zvakazara (tarusa, 2 Samueri 23:2; Mabasa. 1:16; 2 Petirosi 1:20-21; 3:15-16; 2 Timoti 3:16) -17).

NDEAPI MAONERO AJESU NEVANYORI WEBHAIBHERI PAMUSORO PERUGWARO?

Icho vafundisi vakasununguka vasingaudzi varavi vavo ndechokuti Bhaibheri rimene rinogovera umbowo hunopwisa pamusoro porudzi rwokufuridzirwa kwaro. Zvichida chinonyanya kukosha inyaya yekuti Jesu kana munyori weBhaibheri haana kumbopikisa kana chikamu chimwe chete cheRugwaro. Jesu nevanyori veMagwaro vaitenda muuchokwadi uye kuvimbika kwenhoroondo kunyangwe zvikamu zvinopokana zveTestamende Yekare. Cherechedza mienzaniso mishomanana.

Achitaura nevaFarisi munharaunda yeJudhiya mhiri kwaJorodhani, Jesu akasimbisa kutenda kwake mukuvapo kwechokwadi kwevaviri vepakutanga vakasikwa muvhiki yekusika (Mateo 19:4; tarisa. Genesi. 2:24).

Mukunyora kukereke yeKorinde, Pauro akasimbisa kutenda kwake muna Adamu semunhu wekutanga (1 Vakorinde 15:45). Zvino, mutsamba yake yokutanga kunaTimotio, akapupura chokwadi chokuti Evha akasikwa mushure maAdhamu (2:13; tarisa. Genesi. 2:7, 21-25).

Pauro akaona kunyengedza Evha kwenyoka sechiitiko chenhoroondo (2 Vakorinde 11:3; 1Timoti 2:13-14; tarisa. Genesi. 3).

Vose vari vaviri Jesu nomuapostora Petro vaidavira kuti Noa akanga ari munhu chaiyeiye, uye kuti Mafashamo enyika yose akanga ari chinoitika chenhau (Mateo 24:37-39; 2 Petro 2:5; 3:6; cf. Genesi 6-8).

Jesu naPetro vakasimbisawo kutenda kwavo munhoroondo yaRoti, uye mukuparadzwa kweSodhoma (Ruka. 17:28-32; 2Petirosi 2:6-7; cf. Genesi. 19).

Pauro akapupurira kuyambuka kwevaIsraeri Gungwa Dzvuku, uye akasimbisa kutenda kwake mumvura yokunwa kubva padombo (1 vaKorinde 10:1-4; cf. vaHebheru. 11:29; cf. Ekisodho. 14), ukuwo Jesu achisimbisa kutenda kwake. mukuporeswa kunoshamisa kwevaIsraeri vakatarisisa nyoka yendarira yakanga yamiswa naMosesi murenje (Johani 3:14; cf. Numeri 21:4-9).

Pakupedzisira, kusiyana nevanhu vakawanda nhasi, kusanganisira vamwe vevaya vanoti vanodavira kuti Bhaibheri iShoko raMwari rakafuridzirwa, Jesu akaona nhoroondo yemazuva matatu nousiku hwaJona ari mudumbu rehove huru sechiitiko chezvakaitika kare (Mateu 12 . 39-40).

Mimwe mienzaniso yakawanda yakaita seiyi iripo, uye inoratidza kuvimbika kweMagwaro. Vanyori veTestamende Yekare vakauya pashure paMosesi vakaratidza kuti vaivimba zvizere nePentateuch, pamwe chete nezvakanyorwa nevamwe. Uyezve, Jesu nevanyori veTestamende Itsva vaigara vachiona zvakataurwa nemumwe nemumwe uye nevanyori veTestamende Yekare sechokwadi, zvisinei nenyaya yacho.

Kunyange zvazvo nhasi kusati kuri kwajeka kuti mumwe munyori worudzidziso ane nharo nomumwe, kunyange apo vanogoverana mirangariro yorudzidziso yakafanana kana kuti vari mitezo yeboka rimwe chetero rorudzidziso, vanyori veBhaibheri havana kutongotsoropodza zvinyorwa zvomumwe nomumwe—kunyange apo mumwe angave akatarisira. kuti vaite saizvozvo. Somuenzaniso, Pauro akatsiura Petro pachena nokuda kwokunyepedzera kwake kusingagamuchirwi (VaGaratia 2:11ff.). Asi Petro haana kumbozvitsivira nekuzvidza zvinyorwa zvaPauro. Kutaura zvazviri, sezvambotaurwa, Petro akataura kuti manyoro aPauro aiva nesimba se“mamwe Magwaro” (2 Petro 3:15-16). Uyezve, mukudzivirira maruramiro avakuru okugamuchira mubairo kubva kumari yechechi nokuda kwebasa ravo, Pauro akanokora mashoko Dheuteronomio 25:4 naRuka 10:7 , uye akaronga ose ari maviri so“Rugwaro” (1 Timotio 5:18). Zviri pachena kuti vanyori veBhaibheri nguva dzose vaiona mabasa emumwe nemumwe sechokwadi. Munhu upi noupi anozviti muKristu anogona sei kuva nemurangariro wokuti Magwaro ane zvikanganiso? Jesu nevanyori veBhaibheri vaigara vachibvuma kuti Mwari ainyatsoita kuti shanduro dzepakutanga dzive dzechokwadi (tarisa Cukrowski, nevamwe., 2002, peji 42). Nei tichifanira kuita zvakasiyana?

Kusakanganisa Kwevarra A “T”

Jesu akatsigira Testamende Yekare yose kanenge ka12, achishandisa mashoko akadai sokuti: Magwaro (Johani 5:39); Mutemo (Johani 10:34); Mutemo neVaprofita (Mateu 5:17); Mutemo, Vaprofita, uye Mapisarema (Ruka 24:44); kana Mosesi neVaprofita (Ruka 16:29). Pamusoro pazvo, Mwanakomana waMwari akatora mashoko, akadudzwa kubva, kana kuti anonongedzera kuzviitiko mumabhuku angasvika gumi nemasere akasiyana eTestamende Yekare. Asi Kristu aidavira mukufuridzirwa kusvikira kumwero? Manongedzero anotevera anoratidza pasina kupokana kuti Ishe vakasimbisa kufemerwa nemuromo kusvika kumabhii chaiwo eMagwaro. Muna Mateo 5:17-18, Kristu akati:

Musafunga kuti ndauya kuzoparadza Murayiro kana Zvakanyorwa nevaprofita. handina kuuya kuzoparadza asi kuzozadzisa. Nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kusvikira denga nenyika zvichipfuura, vara rimwe kana chidodzi chimwe chemurairo hazvingatongopfuuri, kusvikira zvose zvaitika.

Joti” (yod) rakanga riri bhii dukusa rechiHebheru, uye “tita” rakanga riri bhii duku pamavara akati echiHebheru. Zvakangofanana nekutaura kuti kunyangwe kunyorwa kwe”i” uye kuyambuka kwe “t” kuchamira. Jesu paakashandisa mazwi aya semienzaniso, akasimbisa huchokwadi hudiki hweTestamente Yekare.

Muna Johane 10:34-35 , Jesu akazvipinza munhaurirano navamwe vaJudha vaimupomera kumhura Mwari. Akaramba pomero yacho nokunokora mashoko Pisarema 82:6, achitaura nezvendima yacho so“mutemo.” Jesu aigona kutaura pisarema so“mutemo” mupfungwa yokuti mapisarema rutivi rwoRugwaro. Jesu nokudaro aipa simba repamutemo kuboka rose reMagwaro. Akaita zvimwechete muna Johane 15:25. Nenzira yakafanana, muapostora Pauro akanokora mashoko muMapisarema, Isaya, uye Genesi, uye akanongedzera kune rimwe nerimwe so“Mutemo” (1 VaKorinte 14:21; VaRoma 3:19; VaGaratia 4:21). Pashure pokunge Jesu atora mashoko mupisarema racho ndokurinongedzera so“mutemo,” Akawedzera, “uye Rugwaro harugoni kuputswa.” Kuzivisa kunoshamisa zvakadini! Tarisa kuti Kristu akaenzanisa “mutemo” ne“Rugwaro”—achishandisa mashoko acho seanofanana. Paakataura kuti “mutemo,” kana kuti “Rugwaro,” “haugone kutyorwa,” Aitaura pfungwa yekuti hazvibviri kuti Rugwaro rwushayiswe simba, kuti simba raro rirambwe, kana kuti chokwadi charo chipikiswe (tarisa Warfield. , 1970, mapeji 138-140). “Haigoni kubviswa simba rayo nekuratidzwa kuti yakakanganisa” (Morris, 1995, p. 468).

Jesu akataura chikamu chisina kujeka cheTestamende Yekare, uye akataura kuti chine chiremera, nokuti “Rugwaro harugoni kuputswa.” Vateereri vake vechiJudha vainzwisisa chokwadi ichi. Kudai vaiva nemafungiro akaita vakasununguka vakawanda nhasi, vangadai vakafuratira ndima iyi, vachiti munyori wepisarema akakanganisa, kana kuti chikamu ichi cheRugwaro chine zvikanganiso. Vangadai vakapindura nokubvunza Jesu kuti, “Munoziva sei kuti chikamu ichi choRugwaro ndechechokwadi, kana mamwe asiri echokwadi?” Cherekedza, zvisinei, kuti iyi yakanga isiri mhinduro yavo. Vose Jesu nevateereri vake vakanzwisisa kuti pisarema raakataura mariri raiva rechokwadi—nokuti chikamu cheMagwaro! Zvamazvirokwazvo, Jesu airangarira rutivi rwuri rwose rwoRugwaro, kunyange mitsara yarwo “yenguvawo zvayo,” kuva Shoko raMwari rine chiremera.

Pane imwe nguva, apo Jesu akadenha vaFarise kuti vajekese kuzivikanwa kwaMesia (Mateo 22:41-45 ), Iye akanangidzira ngwariro pakushandisa kwaDhavhidhi shoko rimwe rokuti “Ishe” muPisarema 110:1. Akabvunza vaFarisi, achiti, “Zvino kana Dhavhidhi achimuti ‘Ishe,’ angagova Mwanakomana wake seiko? (Mateo 22:45). Pfungwa yaJesu yose yaibva pakufemerwa nemashoko.

Mushure mokumuka kwaJesu, Ruka akanyora kuti Jesu akazviratidza sei kuvarume vaviri panzira yaienda kuEmausi avo vakanga vakasuwa uye vakakangaidzwa nokurovererwa kwakanga kuchangobva kuitika kweUyo wavaitarisira kuti “aizodzikinura vaIsraeri” (Ruka 24:21). Nameso avo akadzorwa “kuti varege kumuziva” (24:16), vakarondedzera kuna Jesu zvakanga zvaitika mumazuva mashomanene apfuura pamusoro porufu rwake, kuvigwa Kwake, uye guva risina chinhu. Rugwaro rwacho runoratidza kuti Jesu ipapo akatsiura varume vaviri ava, achiti: “Haiwa imi vokusanzwisisa, uye mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakataurwa navaporofita! Ko Kristu wakange asingafaniri kutambudzika nezvinhu izvi, ndokupinda mukubwinya kwake here? (24:25-26 , NW). Tarisa kuti Jesu haana kuvatsiura pamusana pokunonoka kutenda mune zvimwe zvakataurwa nevaprofita, asi kuti vakanga varega kutenda mune zvose zvavaitaura pamusoro paKristu. Nokuda kweichi chikonzero, Jesu akavamba “pana Mosesi naVaporofita vose,” uye “akavatsanangurira muMagwaro ose zvinhu zvaiva nechokuita naye” (24:27).

Hakushamisi kuti Jesu aizotsiura vashori vake vorudzidziso namashoko akadai sokuti: “Hamuna kurava kunyange Rugwaro urwu here?” (Mako. 12:10; tarisa. Mateu. 21:42); “Munorashika, musingazivi Magwaro” (Mateo 22:29); “dai maiziva kuti izvi zvinorevei” (Mateu 12:7); kana kuti “Endai munodzidza kuti izvi zvinorevei” (Mateu 9:13). Pfungwa huru mukutaura kwakadaro ndeyekuti chokwadi chaMwari chinowanikwa muMagwaro, uye kana usingazivi Magwaro, unogona kukanganisa.

CHAIZVO CHOKWADI KUTI KUFUMIRA ZVINOREVA KUSIMBA

Mukati mekurukurirano Yake navaSadhuse pamusoro pokuramba kwavo rumuko rwavakafa (Mateo 22:23-33), Jesu akanongedzera kuna Eksodho 3:6 umo Mwari akati kuna Mosesi: “Ndini Mwari waAbrahama, noMweya Mutsvene. Mwari waIsaka, naMwari waJakobho.” Jehovha paakataura mashoko aya, Abrahamu akanga ava nemakore anenge 400 afa, asi Jehovha akanga achiri kutaura kuti, “Ndini Mwari waAbrahamu.” Seizvo Jesu akaonesa nenzira yakarurama kuvaSadhusi, “Mwari haazi Mwari wavakafa, asi wavapenyu.” (Mateo 22:32). Saka Abrahamu, Isaka, naJakobho vanofanira kunge vairarama. Asi nzira bedzi yavaigona kurarama nayo yakanga iri kudai mweya yavo yakaramba ichirarama parufu rwemiviri yavo. Kuvapo kwekuziva kwakadaro kunoreva kumuka kwemuviri mune ramangwana-iyo pfungwa chaiyo yaitaurwa naKristu. Chinofadza, zvisinei, idi rokuti nharo Yake yose yaitsamira panguva yechiito! [Cherechedza: Kutaura kwokuti Jesu akaita nharo kwakavakirwa panguva yechiito ichokwadi. Kunyange zvakadaro, kutaura kwakadaro kunoda kujekeswa. ChiHebheru chaicho hachina nguva yakapfuura, yazvino, kana kuti yenguva yemberi. Panzvimbo pezvo, chiito chinorangarirwa sechinokwana kana kuti chisina kukwana, uye naizvozvo chiito chinooneka muchiHebheru chakakwana kana kuti chisina kukwana. Hapana izwi rechiito rinowanikwa mukutaura kwaMwari muna Eksodo 3:6. Naizvozvo, nguva inoreva pane kutaurwa. Muchiitiko ichi, girama yechiHebheru yaizobvumira nguva ipi neipi yeshoko rechiito rokuti “kuva.” Jesu, zvisinei, akajekesa kusajeka kuri muchikamu ichi nekunyatsosimbisa zvaifungwa naMwari, ndokusaka Mateo akachengetedza kushandisa kwaJesu chiGiriki nguva yezvino (ego eimi).]

Nenzira yakafanana, pane imwe nhambo achiedzwa neboka ravaJudha pamusoro pokuti Akanga aona chaizvoizvo “baba” wavo Abrahama kana kuti kwete, Jesu akapindura kupfurikidza nokuti, “Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, Abrahama asati avapo, ini ndaivapo” (Joh. 8:58,) Somuchiitiko apo Mwari aida kuti Mosesi asimbise paEgipita chimiro Chake chisingagumi, achizviti “Ndini Iye wandiri” (Eksodho 3:14), Kristu akatsvaka kuroverera pavaJudha vomuzana rokutanga ramakore kusaguma Kwake. Jesu haasi “akanga aripo” kana kuti “achava”—Iye ari…“kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi” (Mapisarema 90:2). Zvakare, Akavakira nharo Yake yose panguva yechiito.

Rudzi rumwe cheterwo rwokutsamira pashoko rimwe rwakaratidzirwa naPauro (sezvaakanongedzera kuna Genesi 22:18) muna VaGaratia 3:16 : “Zvino zvipikirwa zvakaitwa kuna Abrahama nokumbeu yake. Haati, ‘Uye kuvana,’ sokunge nezvevazhinji, asi seanenge ari mumwe, ‘Kumbeu yako,’ anova Kristu”. Simba renharo yake yaitsamira panhamba yezita (umwe, kusiyana neuzhinji).

Nemhaka yeidi rokuti Jesu navanyori veBhaibheri vairangarira mashoko oRugwaro saakafuridzirwa (uye nokudaro ndeechokwadi), kunyange kusvikira kunguva chaiyo yechiito nechiverengero chezita, ndizvo zvinofanira kuita vaKristu vose. Zvamazvirokwazvo, sokunyora kwakaita wezvamapisarema kare, kuti: “Huwandu hweshoko renyu izvokwadi; uye zvose zvamakatonga zvakarurama zvinogara nokusingaperi” (Pisarema 119:160 , ASV). Kana, sokududzirwa kunoita ndima muNKJV: “Shoko renyu rose ichokwadi.” Zvose ndezvechokwadi, uye zvose zvinobva kuna Mwari. Yakarurama mumativi ayo ose. Bhaibheri rose rakabva kuna Mwari, saka rakavimbika uye rakavimbika. Hungu, Mwari akashandisa vanhu kunyora Bhaibheri, uye mukuita kudaro, akavabvumira kusiya chidhindo chavo pariri (somuenzaniso, rudzi rwomutauro wakashandiswa, kutya kunotaurwa, minyengetero inopiwa, zvinofarirwa, pesvedzero yedzidzo, zvichingodaro). Asi, vakanyora vasina kuita chipi nechipi chezvikanganiso zvenguva dzose izvo vanyori vavanhu vanokombamira kuita mumamiriro ezvinhu enguva dzose. Mwari akava nechokwadi chokuti mashoko akanyorwa nevanyori vevanhu vaAkafuridzira akanga asina zvikanganiso nezvikanganiso zvaiitwa nevanyori vasina kufuridzirwa. Kutaura zvazviri, mazana endima dzeBhaibheri anokurudzira vanhu vaMwari kuti vavimbe neMagwaro zvizere, asi hapana rugwaro runokurudzira kusava nechokwadi kupi nokupi, kana kuti kusavimba zvishoma neMagwaro. Kuvimba nekusakanganisa kwezvese nhoroondo inosimbiswa muRugwaro kutevedzera dzidziso nemaitiro evanyori vebhaibheri pachavo.

KANA MAGWARO Achitaura, MWARI VANOTAURA

Nguva nenguva, Jesu nevanyori veBhaibheri vakasimbisa kuti Mwari ndiye munyori weMagwaro. Tarisa muna Mateo 19:4-6 kuti Jesu akapa sei mashoko aGenesi 2:24 kuna Mwari soMuvambi. Akabvunza vaFarisi vakauya vachimuedza achiti, “Hamuna kuverenga here kuti iye akavasika kubva pakutanga akavaita murume nomukadzi, akati, ‘Nokuda kwaizvozvi munhu achasiya baba namai vake agobatanidzwa nomurume wake. mukadzi, uye avo vaviri vachava nyama imwe? Nenzira inofadza, muna Genesi 2:24 , hapana chiratidzo chinopiwa chokuti Mwari akanga ari mukurukuri. Panzvimbo pezvo, mashoko acho anongova tsinhiro yokurondedzera yakanyorwa nomunyori womunhu Mosesi. Nekuna Jesu achiti mashoko chaiwo ndeaMwari, Akajekesa kuti Rugwaro rwose rwakanyorwa naMwari (tarisa. 2 Timotio 3:16). Paainyorera vaKristu vomuKorinde, Pauro akabata nyaya yacho nenzira imwe cheteyo (1 VaKorinde 6:16).

Panhambo dzakawanda muRugwaro, Mwari anonzi anotaura zvimwe zvinhu izvo, mumigariro yazvo yapakuvamba, anongova bedzi mashoko oRugwaro. Semuyenzaniso, VaHebheru 3:7 inorava kuti, “Naizvozvo, kunyange sezvinotaura Mweya Mutsvene…,” uyezve Mapisarema 95:7 inotorwa mashoko. Muna Mabasa 4:25, Mwari anonzi akataura neMweya Mutsvene kubudikidza nemuromo waDavidi mashoko ePisarema 2:1. Muna Mabasa 13:34 , Mwari anoratidzwa seakataura mashoko aIsaya 55:3 naPisarema 16:10. Mune chimwe nechimwe chezvinoitika izvi, mashoko anonzi akataurwa naMwari haasi mashoko ake chaiwo mumagadzirirwo awo epakutanga, asi angori mashoko eRugwaro pacharwo. Vanyori veTestamende Itsva dzimwe nguva vainongedzera kuMagwaro sokunge akanga ari Mwari (tarisa, VaRoma 9:17; VaGaratiya 3:8), uye dzimwe nguva vainongedzera kuna Mwari sokunge kuti akanga ari Magwaro. Bhaibheri nokudaro rinozviratidzira rimene semashoko amene aMwari.

Muna VaHebheru 1:5-13 , munyori akatora mashoko kubva muna Mapisarema 2:7, 2 Samueri 7:14, Dhuteronomi 32:43, Mapisarema 104:4, Mapisarema 45:6-7, Mapisarema 102:25-27, uye Mapisarema 110 :1. Munyori weVaHebheru akati chimwe nechimwe chezvikamu izvi chakabva kuna Mwari somukurukuri. Zvakadaro mumagariro avo ekutanga muTestamente Yekare, dzimwe nguva Mwari ndiye mutauri, nepo dzimwe nguva Haasi, uye ari, kutaura zvazviri, ari kutaurwa kwaari kana kutaurwa nezvake. Nei munyori weVaHebheru aingogovera zvese zvezvikamu izvi kuna Mwari? Nekuti vese vane chinhu chakafanana chekuti iwo mazwi eRugwaro uye, saizvozvo, mazwi aMwari. Nokudaro, Shoko rose reBhaibheri iShoko raMwari! Uye, sezvo Jesu akanyengetera pausiku hwokutengeswa Kwake, “shoko raMwari izvokwadi” (Johane 17:17).

MWARI HAANYEPE

Kubva kumavambo kusvika kumagumo, Bhaibheri rinoratidza kuti Munhu asingagumi, Akasika zvinhu zvose uye munhu wose aripo Muchadenga (kunze Kwake), ane chokwadi. “Mweya [wake] izvokwadi” (1 Johane 5:6 , NW)), “Mashoko [ake] izvokwadi” ( 2 Samueri 7:28 ), “Mutemo [wake] izvokwadi” (Pisarema 119:14), “mirairo Yake izvokwadi” (Pisarema 119 , NW. :151), “zvaakatonga… ndezvechokwadi” (Mapisarema 19:9), uye “mabasa ake ichokwadi” (Danieri 4:37). Anonyatso ratidza chokwadi. Mwanakomana waMwari paaiva panyika, akazviti ndiye chokwadi (Johani 14:6). Hapana nhema pana Mwari. Apo Pauro akanyorera Tito, akarondedzera Mwari soUyo “asingagoni kureva nhema” (1:2). Nenzira yakafanana, munyori waVaHebheru akazivisa kuti “hazvibviri kuti Mwari areve nhema” (6:18).

Kana Mwari akakwana, uye kana Bhaibheri riri Shoko raMwari (iro rinokambira kuva, sezvinoratidzira zvikamu zvapfuura), ipapo kunotevera kuti, muchimiro charo chapakuvamba sezvarakabva kuna Mwari pakutanga, Bhaibheri rinofanira kuva rakakwana. Magwaro haagoni kukanganisa kana aka“berekwa” naMwari. Edza sezvingaitwa nemunhu, zvine musoro, munhu haakwanise kuva nazvo nenzira mbiri. Bhaibheri rinobva kuna Mwari (uye nokudaro harina charinopomerwa muzvinyorwa zvaro zvapakuvamba), kana kuti rine zvikanganiso, naizvozvo harina kubva kuna Mwari wechokwadi. Hapana nzvimbo yepakati.

Vamwe vanoti: “Asi Bhaibheri rakanyorwa nevanhu. Uye ‘kukanganisa munhu.’ Nokudaro, Bhaibheri harigoni kuva rakakwana kubvira pakutanga.” Chimbofunga unyengeri hwokufunga kwakadaro. Kana munhu akagumisa kuti vanhu vose vanotadza—pasinei nemamiriro ezvinhu akadini—ipapo Jesu anofanira kuva akatadza. (1) Jesu aiva munhu (VaGaratiya 4:4). (2) Vanhu vanotadza (Isaya 53:6). (3) Naizvozvo, Jesu akatadza. Asi mudzidzi wese weBhaibheri anoziva kuti Jesu haana kutadza. Testamende Itsva inotaura kuti akanga “akachena” uye “akarurama” (1 Johane 3:3; 2:1), uye “haana kuita chivi, nokunyengera hakuna kuwanikwa mumuromo make” (1 Petro 2:22). Akanga ari “gwayana risina charingapomerwa uye risina gwapa” (1 Pita 1:19), “usingazivi chivi” (2 VaKorinte 5:21). Sezvo tichiziva kuti Jesu haana kutadza, chimwe chinhu chinofanira kunge chisina kururama nenharo iri pamusoro apa. Asi chii?

Chikanganiso ndechekufunga kuti Jesu akafanana nevamwe vanhu. Chokwadi, vanhuwo zvavo vanotadza. Asi, Jesu akanga asiri munhuwo zvake. Akanga ari munhu akakwana. Zvirokwazvo, Jesu akanga asiri munhu bedzi, asi akanga ariwo Mwari. Saizvozvowo, Bhaibheri harisi bhukuwo zvaro revanhu. Ndiro zvekare Shoko raMwari. Kufanana naJesu, ndihwo humwari uye hwomunhu. Uye sezvo Jesu akanga ari munhu asi asina chivi, kunyange zvazvo Bhaibheri ibhuku romunhu asi harikanganisi. Ose Shoko raMwari benyu (Kristu) uye Shoko rake rakanyorwa (Rugwaro) vanhu asi havakanganisi. Ivo ndevamwari uye havagoni kukanganisa. Hapazovi nekukanganisa muIzwi raMwari rakanyorwa sekuti maive nechitadzo muIzwi rinorarama raMwari. Mwari haagone kukanganisa, mukuita kwake (Geisler naHowe, 1992, pp. 14-15,).

Sezvinobvumwa, ndokwomuzvarirwo kuita mhosho. (Chaizvoizvo, ino chinyorwa chaicho sezvingabvira chine chikanganiso chimwe kana kuti akawanda machiri.) Asi, migariro iyo vanyori veBhaibheri vakanyora pasi payo yakanga isiri yomuzvarirwo. Vakasundwa nekutungamirirwa muzvokwadi yose noMweya waMwari (Johane 16:13; 2 Petro 1:21).

Chimiro chakarurama

Nenzira inosuruvarisa, hakusati kuri kwechienzi kunzwa vafundisi vakasununguka, uye avo vanovanzwira tsitsi, vachikarakadza kuti mativi “omweya” oRugwaro akafuridzirwa, asi kuti mativi ane chokuita nenhau dzenhau, jogirafi, ruzivo rwenyeredzi, mushonga, uye zvakafanana. , havasi. Iyi pfungwa, inozivikanwa sedzidziso ye “kufemerwa kwechidimbu,” ine mhosva nekuda kwezvikonzero zvitatu. Chekutanga, hapana zvirevo muMagwaro zvinotungamira munhu kuti atende nzira iyi yekupirikira Bhaibheri inotenderwa. Ukuwo, sezvatoratidzwa, vose vari vaviri Jesu nevanyori veBhaibheri vaigara vachishandisa pfungwa yokuti Shoko raMwari nderechokwadi chakakwana (Pisarema 119:160), kwete chokwadi.

Chechipiri, chaiva chokwadi here kuti zvikamu zve“mweya” chete zveBhaibheri hazvina kukanganisa, munhu wose anoverenga rugwaro aizova nomutoro wake pachake wokunzvera magwaro eBhaibheri kuti asarudze chaizvoizvo kuti ndedzipi nhau “dzomweya” (nokudaro, dzakafuridzirwa) uye kuti ndedzipi. havana (saka, vasina kufuridzirwa). Kuturikira kwakadaro kweMagwaro, zvisinei, kunoita kunyomba kwesimba rebhaibheri.

Bhaibheri rinogona kuva nechiremera kana, uye kana chete, riri Shoko raMwari rechokwadi uye zvechokwadi. Kuti shoko rake rakapfuudzwa kupfurikidza navanhu hakuregi chiremera charo chero bedzi iye akavadzora kwazvo kuti avadzivirire pakukanganisa kwose. Kana kutonga kwake pamusoro pevanyori vebhaibheri kwakanga kusiri kwakakwana, hatingambovi nechokwadi kuti munyori akanga akarurama papi (nokudaro achitendeka) uye kuti akakanganisa papi (saka akakodzera kurambwa). Mumamiriro ezvinhu akadaro, Bhaibheri raizongova nechiremera chete kana tazivisa kuti ndizvo. Zvino denderedzwa rauya rakazara, uye munhu anesimba pamusoro peBhaibheri pane kuzviisa pasi pegwara raro (Shelly, 1990, p. 152, zvinhu zvevabereki mune orig.).

Kana maKristu akasiya dzidziso yekusajeka kwebhaibheri, saka kuve nechiyero chechokwadi icho vanhu vese vanofanira kurarama hupenyu hwavo hazvigoneke. Kufanana nomwanakomana anoteerera baba vake kana achibvumirana nemitemo yababa vake, muKristu aizova nomupimo wake amene wechiremera nemhaka yokuti Bhaibheri raizova nechiremera bedzi apo anorirangarira kuva nhungamiro yakavimbika. Zvichitaurwa zviri nyore, Rugwaro harugoni kuratidzirwa kuva rune chiremera choumwari kana Bhaibheri (zvakare, muzvinyorwa zvaro zvepakutanga) riine zvikanganiso zvechokwadi.

Pakupedzisira, kana muKristu achidavira kuti Bhaibheri harina kururama, ipapo munhu anomanikidzwa kubvuma mhedziso isingadzivisiki yokuti, pane dzimwe nguva, Mwari “akafema” chokwadi, nepo pane dzimwe nguva “akafema” kukanganisa (2 Timotio 3:16). . Kana Rugwaro rwese ruchiratidzwa serwakabva kuna Mwari—kunyange tsinhiro nezvirevo zvinobva kune vasingatendi—saka kurwiswa kwekuvimbika kwechikamu chero chipi zvacho kurwisa Mwari Wemasimbaose. Kana Mwari achigona kufemera munhu kunyora chokwadi chebhaibheri nedzidziso, panguva imwe cheteyo anogona kufemera murume mumwecheteyo kunyora nemazvo enhoroondo nesainzi. Kana Bhaibheri risingavimbiki mukunongedza kwaro kuzvinhu “zviri kunze,” ringavimbwa sei pariri kuva rechokwadi uye rakarurama muzvinhu zvinokosha zvikuru? Mwari ane masimba ose haakwanisi here kuchengetedza vanyori vevanhu kuti vasataura zvenhema mukunyora kwavo mashoko ake? Hazvizoiti kuratidza kuti Bhaibheri harina kurongerwa kuva bhuku resayenzi kana kuti renhau. Kana, mukusimbisa gadziriro Yake yomweya, Mwari akataura nezvejogirafi, nechidzidzo shanduko yezvisikwa zvemavambo, kana kuti mishonga, Mwari haana kureva nhema. Uyewo Haaizobvumira munhu akafuridzirwa kutaura nhema.

Mubvunzo unofanira kubvunzwa: Kana Mwari asingakwanisi kubata zvakarurama zvinhu “zviduku” (zvakadai semirayiridzo yenzvimbo, kana kuti zita romunhu), neiko munhu upi noupi angafunga kuti aigona kuvimba Naye nechimwe chinhu chinokosha zvikuru sokuchengetedzwa kwomweya wavo usingagumi. , uye kutarisira kuti Iye achaibata nenzira yakakodzera? Kana kuti, uchitarira nyaya iyi nerimwe divi, funga nezvomubvunzo wakabvunzwa naJesu Nikodhimo wokuti: “Kana ndakakuudzai zvinhu zvenyika uye mukasatenda, muchatenda sei kana ndikakuudzai zvinhu zvokudenga?” (Johani 3:12)? Zvinorehwa nemashoko aya idi rokuti kudai Jesu akaudza Nikodhimo zvinhu zvepanyika, zvingadai zvaiva zvechokwadi. Kurangarira kumwe cheteko kunotevera neBhaibheri. Nemhaka yokuti iShoko raMwari, raizova rakarurama munhau dzipi nedzipi dzarinotaura. Kupfuurirazve, kana Bhaibheri risiri rechokwadi mukutaura kwaro haringavimbiki parinotaura zvinhu zvomweya. Zvamazvirokwazvo, mufungo wokufemerwa murutivi unoshora perero namamiro aMwari, unopokanidzana noumbowo hwokufuridzirwa, uye unofanira kurambwa senhema.

Vanhu vanodavira nenzira yakarurama kuti kupesana chaikoiko kuri mukati meBhaibheri kungazvidza uchokwadi hweMagwaro, nechikonzero chiri nyore chokuti vanhu ivavo vakasikwa naMwari kuti vashande zvine musoro! Vanoziva kuti, netsanangudzo, chokwadi chinofanira kuenderana nacho pachacho. Mamiriro chaiwo echokwadi ndeokuti harina kupokanidza kana kukanganisa. Kana Mwari achikwanisa kutaura chokwadi Chake kuvanhu, hazvifungidzike uye hazvigoneki kuti haaigona kana kuti haaizozviita nekuenderana kuzere uye nechokwadi. Kusakanganisa pasina kukanganisa hakugone kutsigirwa pasina kupokana kunonzwisisika.

Kunosuruvarisa sei kuti kuedza kuputsa perero yorugwaro runoyera hakuna madikanwa chose chose, tichirangarira idi rokuti hapana pomero yokupesana mukurwisana neBhaibheri yati yambotsigirwa. Tsananguro dzine musoro dziripo kana munhu wacho achidzidza ozvishandisa pakunyatsoongorora uchapupu huripo. Mwari akapa umbowo hwakakwana hwokubvumira munhu akatendeseka kusvika pazvokwadi ndokuziva kuda Kwake (Johane 6:45; 7:17; 8:32). Avo vanoda kubvumirana pane zvisina kufanira, uye vanorega kuzvipira kukukurudzira nemashoko uye kusakanganisa kweMagwaro, vanoratidza kushaya kutenda muna Mwari neShoko Rake.

ZVAKANYORWA

Cukrowski, Kenneth L., Mark W. Hamilton, naJames W. Thompson (2002), God’s Holy Fire (Abilene, TX: ACU Press).

Gallup, George Jr. and Michael Lindsay (1999), Surveying the Religious Landscape: Trends in U.S. Beliefs (Harrisburg, PA: Morehouse Publishing).

Geisler, Norman and Thomas Howe (1992), When Critics Ask (Wheaton, IL: Victor).

Kaiser, Walter C. Jr., Peter H. Davids, F.F. Bruce, and Manfred T. Brauch (1996), Hard Sayings of the Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity Press).

Marsden, George (1987), Reforming Fundamentalism: Fuller Seminary and the New Evangelicalism (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Morris, Leon (1995), The Gospel According to John (Grand Rapids, MI: Eerdmans), revised edition.

Packer, J.I. (1958), “Fundamentalism” and the Word of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Preus, Robert (1984), “Notes on the Inerrancy of Scripture,” Evangelicals and Inerrancy, ed. Ronald Youngblood (Nashville, TN: Thomas Nelson).

Shelly, Rubel (1990), Prepare to Answer (Grand Rapids, MI: Baker).

Warfield, Benjamin (1970 reprint), The Inspiration and Authority of the Bible (Philadelphia, PA: Presbyterian & Reformed).

Yakabudiswa Chikumi1, 2004

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→